Тема за 5-6 клас 2001 г


“Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургасстраница4/4
Дата22.07.2016
Размер497.66 Kb.
1   2   3   4

Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас


Тема за 5-8 клас - 2003 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Посочете кое от изброените по-долу не е операционна система:

а) Linux;

б) Windows;

в) Excel;

г) DOS.

 1. Кое от твърденията по-долу е вярно?

а) скенерът е изходно устройство;

б) мишката не е входно устройство;

в) слушалките не са входно устройство;

г) принтерът не е изходно устройство.

 1. При рестартиране на компютъра се губи съдържанието на:

а) твърдия диск;

б) оперативната памет (RAM);

в) външната памет;

г) файловата структура.

 1. [Shut Down / Restart] спира работата на Windows, и:

а) подготвя компютъра за окончателно спиране;

б) стартира Windows наново;

в) стартира MSDos;

г) оставя компютъра в режим на изчакване.

 1. За правилно функциониране на една компютърна система, ненужните програмни продукти трябва да се премахнат като:

a) се изтрие папката, в която са инсталирани;

б) се изтрият файловете с разширение exe, които принадлежат на продукта;

в) се извърши деинсталиране на продукта и след това се изтрият остатъчните файлове, ако такива съществуват;

г) се преинсталира операционната система.

 1. Прозорец “ е:

а) Средство за представяне на програмите;

б) Правоъгълна област от екрана;

в) Меню за текстообработка;

г) Панел за управление.

 1. Предназначението на външните носители на информация е пренос на информация:

а) по интернет;

б) между компютри, които не са свързани в мрежа;

в) между сървър и работна станция;

г) принтер и компютър.

 1. В една папка (директория), създадена на носител на информация, могат да се съдържат (изберете отговор, който е най-точен и пълен):

а) папки и файлове;

б) звуци и изображения;

в) драйвери и програми;

г) приложения и данни.

 1. При компютърна обработка на текстове дума е:

а) основен елемент на езика и речта;

б) основен елемент на изречението;

в) последователност от букви;

г) последователност от символи без интервал.

 1. Съхраняването е основна дейност при изграждането на един компютърен документ, свързана с:

а) запазването на текста върху носител на информация;

б) отпечатването му върху хартиен носител;

в) проверката за синтактични и стилистични грешки;

г) промяна на вида му като се използват специализирани средства.

 1. Текущ ред е:

а) редът, в който се намира текстовият маркер;

б) последния въведен ред от текста;

в) последният редактиран текст;

г) последният ред на абзаца.

 1. За въвеждане на информация само с главни букви се натиска (включва):

а) Caps Lock;

б) Num Lock;

в) Shift+Ctrl;

г) Ctrl+Alt.

 1. Програмен продукт, предназначен за набор, редактиране, форматиране и отпечатване на текстови документи се нарича:

а) операционна система;

б) текстов манипулатор;

в) текстообработваща система;

г) файлов мениджър.

 1. При текстообработващите системи клавишът Enter от клавиатурата се използва при:

а) преминаване на следващ ред;

б) започване на нов абзац;

в) започване на ново изречение;

г) преминаване на нова сттраница.

 1. В MS Word рамки се поставят около:

а) параграф;

б) картинка;

в) страница;

г) всяко от посоченото.

 1. Основните цветове , с които се работи при цветовия модел RGB, са:

а) черен и бял;

б) червен, зелен и син;

в) светлосин, пурпурен, жълт, черен;

г) червен, зелен, жълт и син.

 1. Кой от изброените файлови формати е графичен:

а) doc;

б) jpg;

в) html;

г) txt.

 1. С коя програма не може да се разглежда информация в Интернет:

а) Netscape Navigator;

б) Internet Explorer;

в) Adobe Photoshop;

г) Opera.

 1. Браузер е програма за:

а) разглеждане на информация в Интернет;

б) създаване на уеб сайтове;

в) актуализиране на информация;

г) архивиране и разглеждане.

 1. Интернет доставчик е фирма, която:

а) разработва Интернет приложения;

б) Извършва услуга доставяне на Достъп до Интернет;

в) Дава под наем Интернет приложения;

г) Интернет базирана фирма.

II. Напишете дефиниция или кратко обяснение за следните термини:

Термин/понятие

Дефиниция /обяснение


ДрайверБайтКомпютърен вирус
III. Подредете по големина, във възходящ ред посочените единици за измерване на информация като ги запишете на свободния ред:

Мегабайт, Килобайт, Гигабайт, Байт, Терабайт.

..........……………………………………………………………...........................................................................
IV. Опишете с не повече от 40 думи, каква е според Вас разликата между “данни и информация”:
V. Що е хакер – дайде дефиниция/описание с не повече от 40 думи?

VI Състезание по информационни технологии

“Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас


Тема за 9-10 клас - 2003 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Четирите основни информационни дейности, които могат да се извършват с информация, са:

а) възпроизвеждане, комбиниране, запазване, репродуциране;

б) събиране, преработване, съхранение, разпространение;

в) изменение, разчитане, кодиране, запазване;

г) преработване, възпроизвеждане, променяне, комбиниране.

 1. Информационните технологии са технологии, базирани на:

а) процесор;

б) компютър;

в) платки;

г) чипове.

 1. Една компютърна система може да работи и без наличието на:

а) централен процесор;

б) системна шина;

в) дънна платка;

г) звукова карта.

 1. Най-малката единица за измерване на информация е:

а) байт;

б) мегабайт;

в) килобайт;

г) бит.

 1. Компютърът обработва информацията под формата на:

а) магнитни полета;

б) байтове и битове;

в) електрически импулси;

г) файлове и папки.

 1. При изключване електрическото захранване на компютърната система се губи информацията, съдържаща се в:

а) оперативната памет;

б) твърдия диск;

в) BIOS;

г) външна памет.

 1. 1024 МВ са равни на:

а) 1 KB;

б) 1 GB;

в) 1 B;

г) 1 TB.

 1. Осем бита образуват:

а) 1 KB;

б) 1 MB;

в) 1 B;

г) 1 TB.

 1. Какъв тип информация е записана във файла с име ANGEL.EXE:

а) текстова;

б) програма;

в) звукова;

г) графична.

 1. Съвкупността от данни, съхранена под общо име на магнитен носител, се нарича:

а) директория;

б) папка;

в) файл;

г) битове.

 1. По разширението на файла може да се определи:

а) типа на информацията запазена в него;

б) големината му при съхранение на диск;

в) използваната за създаването му програма;

г) потребителят, който го е създал.

 1. В компютърната текстообработка размерът на символите се измерва в:

а) пиксели;

б) пунктове;

в) сантиметри;

г) инчове.

 1. При вграждането на обект в текстов документ той се запазва:

а) в отделен файл, който има връзка с текстовия;

б) в един файл заедно с текста, като се запазва и оригинала;

в) в един файл заедно с текста, като се изтрива оригинала;

г) в отделен файл, който няма връзка с текстовия.

 1. Кой от изброените файлови формати е графичен:

а) doc;

б) txt;

в) html;

г) tiff.

 1. Основната градивна единица в електронната таблица е:

а) клетка;

б) ред;

в) колона;

г) работен лист.

 1. Работен лист в електронна таблица се нарича:

а) всяка една таблица;

б) група от клетки;

в) съвкупност от всички таблици;

г) именувана област от клетки.

 1. При електронните таблици подреждането на данните в нарастващ ред става чрез:

а) автоматично попълване на данни;

б) сортиране на данни;

в) търсене и замяна на данни;

г) замразяване на редове и колони.

 1. При електронните таблици, когато стойността на една клетка се изчислява чрез формула, то в нея се показва:

а) резултата от изчислението на формулата;

б) самата формула за изчисление;

в) знака “=” следван от формулата;

г) формулата предшествана от знака “+”.

 1. При електронните таблици TRUE и FALSE са:

а) данни от текстов тип;

б) логически стойности;

в) променливи величини;

г) логически оператори.

 1. При електронните таблици квадратен корен от х се изчислява чрез функцията:

а) SQR(x);

б) SQRT(x);

в) ROUND(x);

г) COUNT(x).
III Практическа задача 1:

Проведена е националната олимпиада по математика. Работите на учениците са оценени с от 0 до 100 точки, а резултатите са нанесени в електронната таблица, представена на fig.1.

Резултатът от олимпиадата може да се използва за кандидатстване в Софийския университет. За целта точките от олимпиадата се редуцират в оценки по следното правило:

 1. Фиксира се третият по големина резултат в състезанието. В примера от fig.1 третия по големина резултат е 98 точки.

 2. Участници, точките на които са:

 • повече от 90% от третия резултат получават оценка 6.

повече от 80% и до 90% от третия резултат получават оценка 5.

 • повече от 70% и до 80% от третия резултат получават оценка 4.

 1. Участниците получили не повече от 70% от третия резултат в състезанието не получават оценка за кандидатстване в университета.

 2. Допълнете електронната таблица от fig.1, така че след команда за подреждане (т.е. сортиране) на състезателите по точки автоматично (fig.2) да се извърши и изведе:

 • Класирането на състезателите.

 • Оценяването на състезателите.

 • Създаденият файл да се запази под името zad_2.xls.


VI Състезание по информационни технологии

“Свети Николай Чудотворец” – гр. Бургас


Тема за 11-12 клас - 2003 г.
I. Отговорете на тестовите въпроси.

 1. Езиците и средите за програмиране се причисляват към:

а) специализирания софтуер;

б) системния софтуер;

в) софтуера с общо предназначение;

г) операционната система.

 1. Текстовият потребителски интерфейс е свързан с използването на:

а) приложения;

б) прозорци;

в) команди;

г) бутони.

 1. При архивирането на файлове с графична информация обикновено се използва:

а) компресиране със загуба на информация;

б) компресиране по статистически модел;

в) компресиране без загуба на информация;

г) компресиране с речниково моделиране.

 1. Мегабайт е единица за измерване обема на:

а) паметта;

б) процесора;

в) монитора;

г) клавиатурата.

 1. Вирусите, които поразяват файлове с данни, като променят зададените в тях специални команди, се наричат:

а) резидентни вируси;

б) системни вируси;

в) макровируси;

г) файлови вируси.

 1. В компютърната графика растерното изображение се изгражда от:

а) пунктове;

б) пиксели;

в) вектори;

г) кегели.

 1. Клетките А4, В4, С4, А5, В5, С5 в електронна таблица образуват област, която се записва във формула с означението:

а) А4:А5;

б) А4:С5;

в) А4:В5;

г) А5:С5.

 1. Технологията, която се използва за свързване и вграждане на обекти при работа с интегриран софтуер се нарича:

а) ORT;

б) OMV;

в) OLE;

г) OBB.

 1. При свързването на обект в текстов документ той:

а) се запазва в един файл заедно с текста;

б) не се запазва заедно с текста, а в самостоятелен файл, който има връзка с текстовия;

в) не се запазва заедно с текста, а в самостоятелен файл, който няма връзка с текстовия;

г) нито едно от изброените.

 1. Цветовият тон, наситеността на цвета и яркостта са основните компоненти, от които се изгражда цветовия модел:

а) RGB;

б) CMYK;

в) HBS;

г) нито един.

 1. Един от факторите, оказващи влияние върху големината на графичните файлове, е:

а) графичният редактор, който се използва;

б) броя на цветовете съдържащи се в изображението;

в) цветовия модел, който се използва;

г) инструментите, който са използвани в създаването му.

 1. За добавяне на нова магистрала при локална мрежа с връзката по обща магистрала се използват устройства наречени:

а) сървъри;

б) хостове;

в) мостове;

г) хъбове.

 1. Електронните таблици се различават от базите от данни по:

а) начина на съхраняване на данните;

б) средствата за автоматична обработка на данните;

в) възможността за зависимост между данните;

г) типа на данните, които съдържат.

 1. При компютърна текстообработка, под редактиране на въведен текст се разбира:

а) да се смени шрифта на текста;

б) да се поправи граматична грешка;

в) да се даде отстъп на първи ред на абзац;

г) да се въведе номерация на страниците.

 1. В компютърната графика, при работа с цветовия модел CMYK всички цветове се образуват от четири основни цвята. Един от тях е:

а) зелен;

б) бял;

в) светлосин;

г) червен.

 1. При работа с компютърна база от данни заявка се създава при необходимост от:

а) запазване върху диск;

б) проектиране на нова таблица;

в) справка по даден критерий;

г) отпечатване на хартиен носител.

 1. Как се наричат програмите, за които е позволено свободно да се копират, инсталират и разпространяват?

а) shareware;

б) freeware;

в) demoware;

г) dataware.

 1. UPD е протокол, който:

а) идентифицира пакетите от едно съобщение, подрежда ги и разрешава повторно изпрашане на загубените пакети;

б) се използва за пренасяне на информация, при която загубата на някои пакети не е фатална;

в) се използва за поддържане на аудио и видео трафик;

г) няма такъв протокол.

 1. Моделът, при който данните в база от данни се организират в таблици, между които се осъществяват връзки, се нарича:

а) йерархичен;

б) релационен;

в) мрежови;

г) табличен.

 1. Скоростта на предаване на данни в локална компютърна мрежа се измерва в:

а) Hz/s;

б) Mb/s;

в) HMz/s;

г) MHb/s.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница