Том 2 чл. 9 Добър екологичен статус чл. 10 Екологични цели и индикатористраница3/9
Дата29.08.2016
Размер1.46 Mb.
#7846
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЦЕЛ: Размерът и състоянието на популациите на типичния вид Phyllophora crispa се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерий 1.6.1).

Индикатор: покритие и биомаса на Phyllophora crispa (критерий 1.2.1, 1.3.1).

Прагови стойности (референтни точки) – Таблица I.2.12.

Базисно състояние: референтни условия – съвременни условия в почти неповлиян район (Китенски риф).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен


Таблица I.2.12. Прагови стойности на доброто състояние на популацията на Phyllophora crispa по покритие и биомаса.


Вид

Хоризонтално покритие

(см2-2)


(1.2.1)

Средна суха биомаса

(г.м-2)


(1.2.1)

Средна мокра биомаса

(г.м-2)


(1.2.1)

Phyllophora crispa

≥3800

≥ 70

≥ 180


ЦЕЛ: В структурата на фитобентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните фитобентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: присъствие на Apoglosium ruscifolium, Polysiphonia elongata.

Прагови стойности: присъствие

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: % на ESG IA от общата биомаса на фитобентоса (Orfanidis et al. 2011)

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.9.

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.Индикатори: екологични индекси с прагови стойности указани в Таблица I.2.10.

ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: дълбочина на проникване на 10 % от ФАРпов

Прагови стойности: ≥ 12 м

Базисно състояние: съвременни условия от неповлиян район (Китенски риф)

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: прозрачност на водния стълб (дълбочина на Секи)

Прагови стойности: ≥ 8 м

Базисно състояние: референтни условия от неповлиян район (Китенски риф)

Състояние на развитие на индикатора: оперативенИндикатор: средногодишна концентрация на биогени

Прагови стойности: Таблица I.2.13.

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен


Таблица I.2.13. Прагови стойности за добро състояние по средногодишни концентрации на биогени (N-съединения)


Индикатор

Прагови стойности за добро състояние

[µg-a/l]


NH4

0.8

NO3

2.1

NO2

0.2

общ N

18


Биотоп: Инфралиторални скали с обрастване от черни миди Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

ЦЕЛ: Разпространението, покритието и площта на обрастванията от черни миди Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus са стабилни или нарастват и съответстват на естественото разпространение на скалните субстрати в плитката сублиторална зона. (критерии 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus.

Прагови стойности (референтни точки): неопределени

Базисно състояние: текущо състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ заемана от видовете Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

Прагови стойности (референтни точки): неопределени, тенденция на нарастване.

Базисно състояние: текущо състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Проективно покритие на видовете Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

Прагови стойности (референтни точки): неопределени, тенденция на нарастване.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Размерът и състоянието на популациите на типичните видове се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерий 1.6.1).

Индикатори: биомаса и размер на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus (критерии 1.2.1 и 1.3.1).

Прагови стойности (референтни точки): Таблица I.2.14.

Базисно състояние: съвременни условия в слабо повлиян район (Аладжа банка).

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.14. Прагови стойности за постигане на добро състояние по биомасата и размер на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus


Вид

Средна биомаса

(влажно тегло)

(г.м-2)

(1.2.1)


Среден размер

(мм)


(1.3.1)

Mytilus galloprovincialis

≥ 20000

≥ 26.5

Mytilaster lineatus

≥ 3000

≥ 9.0


ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: присъствие на Lepidochitona caprearum, Lepidochitona cinerea, Acanthochitona fascicularis, Gibbula divaricata, Eriphia verrucosa, Pilumnus hirtellus, Pachygrapsus marmoratus, Xantho poressa, Pisidia longicornis, Clibanarius erythropus, Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Hippolyte leptocerus, Athanas nitescens.

Прагови стойности: присъствие

Базисно състояние: референтни условия

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: среден брой видове S на 0.1 м-2

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: референтно състояние от неповлиян район

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Индекс на разнообразие на Шенон H’

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: референтно състояние от неповлиян район.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиск

ЦЕЛ: Популацията на Rapana venosa не предизвиква негативни промени в популациите на Mytilus galloprovincialis и Mytilaster lineatus

Индикатори: Численост, биомаса и размерен състав на Rapana venosa

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Биотоп: Скално дъно с миди каменопробивачи (Pholas dactylus, Barnea candida, Petricola lithophaga)

ЦЕЛ: Разпространението и заеманата площ на популацията на Pholas dactylus са стабилни или нарастват и съответстват на разпространението на подходящите меки скални субстрати (мергели, пясъчници, компактни глини) (критерии 1.1.1 и 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Pholas dactylus (критерий 1.1.1)

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ заемана от Pholas dactylus (критерий 1.1.3)

Гранични стойности: неопределени, тенденция на нарастване.

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популацията на Pholas dactylus се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1)

Индикатор: Плътност на популацията на Pholas dactylus (критерий 1.2.1)

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: референтно състояние от неповлиян район.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Диаметър на входящите отверстия на Pholas dactylus (критерий 1.3.1)

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: референтно състояние от неповлиян район.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиск:

ЦЕЛ: Не се допуска запечатване, затрупване и увреждане на популации на Pholas dactylus от хидротехнически съоръжения, подхранване на плажове, стопански и любителски добив на Pholas dactylus и други човешки дейности.

Индикатор: % площ под натиск от запечатване, затрупване и увреждане

Гранични стойности: 0 %.

Базисно състояние: референтно състояние от неповлиян район.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Биотоп: Биогенни рифове изградени от Ostrea edulis (острак)

Не са формулирани цели за състоянието на биотопа, поради екстинкцията на средообразуващия вид Ostrea edulis в българския участък на Черно море. Причините за измирането на популацията се неизвестни. Поради това, опити за евентуално възстановяване на местообитанието може да се окажат неуспешни.Преобладаващ тип местообитание по РДМС: Плитки сублиторални пясъци

Местообитание по Анекс I на ДХ: 1110 Постоянно покрити от морска вода пясъчни и тинести плитчини

Национални биотопи:

  • Подводни ливади с морски треви

  • Едри и средни плитки пясъци с Donax trunculus

  • Дребни и средни пясъци с Lentidium mediterraneum

  • Чисти пясъци с Arenicolla marina и Callianassa spp.

  • Плитки пясъци с Chamelea gallina

  • Тинести пясъци с Upogebia pusilla

Цели за състоянието

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на местообитанието са стабилни и съответстват на естественото разпространение на пясъчните субстрати в плитката сублиторална зона (критерий 1.4.1).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на плитките сублиторални пясъци.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка (шейпфайл).

Базисно състояние: референтно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ на плитките сублиторални пясъци.

Прагови стойности: Таблица I.2.15.

Базисно състояние: референтни неповлияни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.15. Референтна площ на плитките сублиторални пясъци от българското Черноморие по райони на оценка и намаление на местообитанието, вследствие на запечатване и затрупване от антропогенни структури към 2011 г.


Район на оценка

Обща референтна площ

(км2)%

намаление към 2011 г.н. Сиврибурун - н. Калиакра

32.46

< 1

н. Калиакра - н. Галата

43.89

1.5

н. Галата - н. Емине

35.46

< 1

н. Емине - н. Созопол

70.71

6.3

н. Созопол - р. Резовска

36.11

3


Биотоп: Подводни ливади с морски треви

ЦЕЛ: Разпространението, разпределението и площта на подводните ливади с морски треви са стабилни или нарастват спрямо равнището от първоначалната оценка (критерии 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на подводните ливади с морски треви.

Гранични стойности: посочените в първоначалната оценка (шейпфайл).

Базисно състояние: съвременно състояние.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ заемана от ливадите с морски треви

Прагови стойности: ≥ 590,85 ха

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Дълбочина на проникване на морските треви

Прагови стойности: ≥ 5 м

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Проективно покритие (в % от площта) на морските треви

Прагови стойности: ≥ 50  % от площта

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популациите на типичните видове морски треви се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1) Доброто състояние на типичните тревни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: Суха биомасата на морските треви: подземна (BG) + надземна (AG) (критерий 1.2.1)

Прагови стойности: ≥ 60 г.м-2

Базисно състояние: съвременно състояние (голям Бургаски залив)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.Индикатор: Численост на морските треви (критерий 1.2.1)

Прагови стойности: ≥ 500 екз.м-2

Базисно състояние: съвременно състояние (голям Бургаски залив)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен.Биотоп: Едри и средни плитки пясъци с Donax trunculus

Цел: Разпространението, разпределението и заеманата площ от вида Donax trunculus са стабилни или нарастват и съответстват на естественото разпространение на плитките едрозърнести и среднозърнести пясъци на дълбочина до 5 м (критерии 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Donax trunculus.

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на Donax trunculus

Прагови стойности: ≥ 5 м

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Площ заемана от Donax trunculus

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Обилието и състоянието на популацията на Donax trunculus се поддържат на съвременното равнище от относително неповлияни райони (критерии 1.2.1, 1.3.1)

Индикатор: Численост и биомаса на популацията на Donax trunculus (критерий 1.2.1)

Прагови стойности: Таблица I.2.16.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.


Таблица I.2.16. Прагови стойности на числеността и биомасата на Donax trunculus


Вид

Средна численост

(инд.м-2)

(1.2.1)


Средна биомаса

(влажно тегло)

(г.м-2)

(1.2.1)


Donax trunculus

≥ 175

≥ 350


Индикатор: Среден размер на индивидите от популацията на Donax trunculus

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: за определяне на прагови стойности да се използва референтно състояние от неповлиян район (напр. плаж пред устието на р. Велека)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.ЦЕЛ: В структурата на макрозообентоса количествено преобладават чувствителните видове (критерий 6.2.1). Многомерните индекси на съобществото показват високо разнообразие и преобладаване на чувствителните и толерантните видове над опортюнистичните (критерий 6.2.2). Доброто състояние на типичните макрозообентосни съобщества е постигнато в ≥ 95 % от националната площ на местообитанието.

Индикатор: Присъствие на чувствителните видове Hesionura coineaui, Magelona papillicornis, Microphthalmus similis, Scolelepis squamata, Eurydice dollfusi (критерий 6.2.1).

Прагови стойности: присъствие на видовете.

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: среден брой видове S на 0.1 м-2

Прагови стойности: ≥ 15

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: Индекс на разнообразие на Шенон H’

Прагови стойности: ≥ 2.9

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: AMBI (Borja et al. 2000)

Прагови стойности: AMBI ≤ 3.3

Базисно състояние: съвременно състояние от слабо повлиян район (Паша дере)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Индикатор: M-AMBI (Muxica et al. 2007)

Прагови стойности: M-AMBI ≥ 0.85. Не са определени граничните стойности за много добро състояние на S и H’ в това местообитание, необходими за изчисляване на M-AMBI.

Базисно състояние: за определяне на прагови стойности да се използва референтно състояние от неповлиян район (напр. плаж пред устието на р. Велека)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.ЦЕЛ: Физичните, хидроложки и химични условия са подходящи за дългосрочното поддържане на типичните видове и биологични съобщества (1.6.3)

Индикатор: насищане с разтворен кислород в интерстициалните води в повърхностния 5 см слой на седимента.

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: за определяне на прагови стойности да се използва референтно състояние от неповлиян район (напр. плаж пред устието на р. Велека)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Цели за натиска:

ЦЕЛ: Не се допуска увреждане на състоянието на биотопа и популацията на Donax trunculus чрез драгиране и смукатели с цел стопански улов.

Индикатор: % площ от местообитанието под натиск от драги и смукатели

Прагови стойности: 0 %

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.Биотопи: Дребни и средни пясъци с Lentidium mediterraneum

Чисти пясъци с Arenicolla marina и Callianassa spp.

ЦЕЛ: Районът на разпространение, разпределението и заеманата площ от характерните видове Lentidium mediterraneum и Arenicolla marina са стабилни или нарастват и съответстват на естественото разпространение и разпределение на плитките среднозърнести и дребнозърнести пясъци (критерии 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3).

Индикатор: Местоположение и граници на разпространението (Lat/Long) на Lentidium mediterraneum и Arenicolla marina.

Гранични стойности: неопределени.

Базисно състояние: съвременни условия.

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Площ заемана от видовете Lentidium mediterraneum и Arenicolla marina

Прагови стойности: неопределени

Базисно състояние: съвременно състояние

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2018 г.Индикатор: Дълбочина на разпространение на Lentidium mediterraneum и Arenicolla marina

Прагови стойности: ≥ 15 м

Базисно състояние: референтно съвременно състояние от неповлиян район (Родни Балкани, ЗЗ Емине-Иракли)

Състояние на развитие на индикатора: оперативен до 2014 г.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница