Програма национална фонд за регионално развитие околна среда 2007 -2013 стратегическаДата15.10.2018
Размер0.62 Mb.
#87836

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НАЦИОНАЛНА

ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ОКОЛНА СРЕДА 2007 –2013 СТРАТЕГИЧЕСКА

Инвестираме във вашето бъдеще Решения за по-добър живот РЕФЕРЕНТНА РАМКА2007-2013


ПРОЕКТ ”ВO_ПП “Златни пясъци” - Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

за

възлагане на обществена поръчка (публична покана) с предмет:Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване, осигуряващо непрекъсната работа“

Варна

2013 год.

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Публичната покана се възлага по прект ”ВO_ПП “Златни пясъци” - Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/10/3.0/2/20, Договор рег. № 5103020-C-004. Проектът ще се изпълнява в периода януари 2012 –декември 2014.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която е предоставена на Дирекцията на парка възлиза на 405 345,45 лева.

Целевото финансиране е насочено към подпомагане на Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“ при изпълнението на дейности по опазване, поддържане и възстановяване нa благоприятен природозащитен статус на местообитания и видове с консервационна стойност в ПП ”Златни пясъци” и определяне значението на парка за мигриращите птици по прелетния път Via Pontica.

Основните дейности, които ще бъдат реализирани в рамките на проекта:


 • Дейности свързани с опазване и поддържане местообитания на горската прилепна фауна;

 • Дейности свързани с Опазване и Възстановяване на местообитания важни за орхидеи (тип 6210) ;

 • Дейности, за подобряване на информационно-туристическата инфраструктура в парка и възможностите за наблюдения и опазване на биоразнообразието;

 • Дейности насочени към проучване значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA;

 • Дейности свързани с популяризиране на проекта, редките растителни и животински видове и повищаване на капацитета. на парка за еко-туризъм;

С финансовата подкрепа ще се извърши проучване на горската прилепна фауна в парка и миграциите й. Ще се ограничи достъпа в подземното местообитание. Ще се монтира информационна табела за видовете от горската прилепна фауна на входовете на галериите. Ще се изработят и монтират специални къщички за прилепи 25 броя на 5 трансекта и наблюдение /видeо и с ултразвуков детектор/ на прилепите в парка. Ще се извърши проучване и оценка на природозащитния статус на местообитания важни за орхидеи (тип 6210) и реализиране на мероприятията по възстановяване на хабитата- премахване на храсти и млади дървета на 2 поляни, общо площ 1.2 ха). Ще се извърши проучване и теренно наблюдение на мигриращите птици по черноморския прелете път на VIA PONTICA;


В резултат на работата по проекта ще бъде изградена система за видионаблюдение на местообитания и на видове флора и фауна в парка и наблюдение на посетителския поток за преодоляване на рекреационния натиск, отчитане на възникнали конфликти, интереси и поведение при ползване на територията. Ще бъде оборудван център за видионаблюдение осигуряващ наблюдение на местообитания в реално време и излъчване в интернет.

В проекта е заложено заснемане с преносими и стационарни камери на биоразнообразието в парка: орнитофауна – 122 вида птици или 1/3 от установените в страната видове, безгръбначни и гръбначни животни около 621 вида; земноводни и влечуги 11 вида,19 вида влечуги; 3 вида костенурки;10 вида гущеро подобни и 6 вида змии(60 % земноводни и 53% влечуги от фауната на България);дребни бозайници – 27 вида;прилепи - 6 вида;едри бозайници – 11 вида хищници и 3 вида чифтокопитни -61% от едробозайната фауна на България.


Заложени са и три проучвания :на пещерната и горската прилепна фауна ; на местообитания важни за орхидеи (тип 6210) и на значението на ПП ”Златни пясъци” за мигриращите птици по черноморския прелете път н VIA PONTICA с цел:


 • установяване на видовете обитаващи територията на парка;

 • допълване на базата данни за тяхното разпространение и движение;

 • данни за поведението;

 • установяване на видове за който има само предположения че обитават дадена територия;

 • установяване на видове трудни за наблюдение;

 • преброяване на установените екземпляри;

 • анализиране на видовете и тяхното поведение.

В рамките на проекта ще се издадът брошура за Прилепите в ПП Златни пясъци", брошура "Орхидеите за ПП Златни пясъци и дипляна за проекта на български и англииски език.


ІІ. Описание на ПРЕДМЕТА на публичната покана.

1. Кратко описание на поръчката.
Настоящата обществена поръчката се обявява като публична покана на основание чл. 101а, Глава 8 "А" от Закон за обществените поръчки и е в рамките на проект ”ВO_ПП “Златни пясъци” - Опазване, поддържане и възстановяване на биоразнообразието в природен парк ”Златни пясъци”.рег.№ 5103020-19-662 и се изпълнява в рамките на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" от Дирекция на ПП „Златни пясъци”, по схема BG161PO005/10/3.0/2/20, Договор рег. № -5103020-C-004. Поръчката ще се изпълнява до декември 2014.
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за поставяне и демонтаж на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване осигуряващо непрекъсната работа три денонощия и снемане на данни.

Брой на камерите – 4.

Техническо описание на техниката - Аудио видео техника - комплект /мегапикселови камери,влагоустойчив кожух, захранване/, Kamera CCTV Sony, артикул SCP-3370 TH
Срок за изпълнение на поръчката - Срокът за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договор до 31 декември 2014 год.
Прогнозна стойност на поръчката е 48 288, 00 лв. без включен ДДС или 57945,60 лв. с включен ДДС.

2. Място на извършване: Територията на ПП „Златни пясъци“, гр. Варна, Област Варна
ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.


 1. Извършване на дейности по поставяне и демонтаж на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване осигуряващо непрекъсната работа.

  1. Подмяна на акумулаторите на три денонощия

  2. Зареждане на акумулаторите – възложителят осигурява възможност за ползване на ел. мрежа във видеоцентъра на територията на ПП „Зл. Пясъци“

 • изпълнителят трябва да осигури 4 бр резервни акумулатори - 42Ah и 4 бр. зарядни устройства.

  1. Снемане на данни от преносими камери на 2 дни.

  2. Преместване на преносимите камери (монтаж, демонтаж,) на 15 дни – в подходящи, избрани от изпълнителя точки за монтаж с посочени GPS-координати.

  3. Преносимите влагозащитни камери трябва да се монтират на дърво, храст или замя в зависимост от наблюдавания обект и да бъдат добре защитени.

  4. Наблюдението с преносимите камери да обхване минимум 30% от биоразнообразието на ПП „Златни пясъци”

  5. Предоставяне на данните във видеоцентъра за обработване и съхранение на данните на 2 дни


ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

За изпълнител на настоящата услуга ще бъде избран участник с доказана възможност за осигуряване на поръчката: „Обслужване на преносими влагозащитни камери със запис на електронен носител и захранване осигуряващо непрекъсната работа” 1. Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на поне двама специалисти, както следва:

  1. Технически специалист за работа с GPS устройства, който да може да разчита карти, с познания за работа с фото капани - снемане и съхранение на данни, с образование в сферата на електрониката и/или информационните технологии.

1.2. Експерт Еколог

 1. Участникът трябва да докаже, че разполага с високопроходим транспорт, необходим при осъществяване дейностите, предмет на поръчката.

4.2. Специфични изисквания към участниците

 • транспорт до ПП „Златни пясъци” на работниците

 • изпълнителят трябва да осигури 4 бр резервни акумулатори - 42Ah и 4 бр. зарядни устройства.


V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта”:

 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката – 40% тежест

 • Предлагана цена – 60% тежест


МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

 1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 40, в това число:

  1. «План-програма за изпълнение на поръчката» – K1 – максимален брой точки – 20. Оценява се съответствието на плана-програма, предложен от участника с изискванията на Възложителя, съгласно техническите спецификации и целите заложени в проекта, пълнотата и обхвата му, методи и дейности за изпълнение на поръчката.

  2. «Оценка на риска» - К2 - максимален брой точки – 10. Оценява се обхватността при идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора и адекватността на предложените мерки за тяхното управление.

  3. „Очакван продукт/резултат“ – К3 – максимален брой точки - 10

Оценките по техническите показатели се определят по следната скала:


Показател

Максимален брой точки

1.1. План-програма за изпълнение на поръчката (К1) - съответствие на плана-програма, предложен от участника с изискванията на Възложителя, съгласно техническите спецификации и целите, заложени в проекта, пълнотата и обхвата му, методи и дейности за изпълнение на поръчката

20

-Предложеният от участника план-програма напълно съответства на изискванията на Възложителя, той е я ясно обоснован и ще гарантира постигане на целите на договора. Участникът е предвидил последователността, ролята и обхвата на всички задачи от техническото задание. Участникът предлага набор от достатъчни, взаимосвързани и логически последователни дейности, гарантиращи навременно постигане на очакваните резултати. Дейностите са детайлно и ясно разписани и кореспондират точно на предложения график, като участникът демонстрира отлични умения за планиране и организация.

20

-Предложеният от участника план-програма в голяма степен съответства на изискванията на Възложителя и гарантира постигане на целите на договора.

Обхватът на предложените дейности от участника е изчерпателен и е налична логична последователност в предложения график. Дейностите са ясно, но не детайлно разписани, като участникът демонстрира добри умения за планиране и организация.

Предлаганите от участника дейности са достатъчни за постигане на очакваните резултати, но липсва логическа последователност в предложения график. Дейностите са детайлно разписани, но не добре структурирани, като участникът демонстрира задоволителни умения за планиране и организация.


10

-Предложеният от участника подход съответства в незадоволителна степен на изискванията на Възложителя

Предлаганите от участника дейности са накратко схематизирани и недетайлно разписани, но са достатъчни за постигане на очакваните резултати в посочения от участника времеви обхват.

Обхватът и организацията на дейностите са неясни и съществува риск да не бъдат постигнати очакваните резултати.


5

1.2. „Оценка на риска“ - Идентифициране на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката и адекватността на предложените мерки за тяхното управление(К2)

10

-Участникът е предложил детайлно, подробно, задълбочено и издържано описание на значимите и реалните рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката и са предложени адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях.

10

-Идентифицираните рискове и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на поръчката, са сравнително ясни и обосновани, но не са предложение адекватни мерки за управление на рисковете (адекватни, точни мерки за избягване или намаляване на ефекта от тях).

5

-Идентифицираните рискове, както и мерките за тяхното адресиране са неясни и/или не добре необосновани.

Участникът не отчел значими и реални рискове и предпоставки, оказващи влияние върху изпълнението на поръчката, като в тази връзка не е предвидил съответни мерки за намаляване на ефекта от тях.2

1.3. Очакван продукт/резултат(К3)

10

-При изпълнение на предложената план-програма се очаква да бъдат обхванати повече от 30% от биоразнообразието на ПП „Златни пясъци“

10

-При изпълнение на предложената план-програма се очаква да бъдат обхванати от 20 до 30% от биоразнообразието на ПП „Златни пясъци“

5

Оценките на участниците по показатели К1 и К2 се формират като средноаритметичен брой на точките - сумата от оценки на всяко длъжностно лице за всеки участник по съответния показател, разделена на броя на длъжностните лица.
Оценката на всеки участник по техническата част на офертата се формира по следната формула:

Т = К1+К2+К3
2) Предлагана цена – Ц – максимален брой точки – 60.

Оценката се формира по формулата:


Минимална предложена цена

Ц = х 60 = ...... ( брой точки )

Предложена цена от участника

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
Комплексната оценка (КО) се формира по следната формула:
КО = Т + Ц

На първо място се класира участникът, събрал най-висока комплексна оценка /КО/.VІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАTA НА ОФЕРТА
За участие в обществената поръчка участникът следва да представи оферта, изготвена при условията и изискванията на настоящите условия, публичната покана и Закона за обществените поръчки. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в поканата по реда описан в настоящите условия.
Всеки участник може да представи само една оферта.

Оферта, за която е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на участника: • представената оферта е постъпила в незапечатан, скъсан, с нарушена цялост или прозрачен плик;

 • представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

Офертата се подава на български език. Документите се представят в оригинал или надлежно заверени копия с гриф “Вярно с оригинала” от участника с подпис и печат (при наличие на такъв) на лицето с представителна власт.


Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.00 ч. на адрес, гр. Варна, Дирекция на Природен парк„Златни пясъци“, КК Златни пясъци , до хотел „Зора”. Срокът за получаване на оферти е до 24.09.2013 до 16.00 часа.
ВАЖНО: Всеки кандидат може да извърши оглед на наличната техника и територията на парка в рамките на срока за подаване на оферти. Лице за контакт: Стоян Стоянов тел. 052 35 55 91.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Предложенията след изтичане на обявеният срок не се приемат. Всеки участник в обществена поръчка има право да представи само една оферта.
Срок на валидност на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
При изготвянето на офертата всеки участник, българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия и да представи документи и информация, както следва:
1.Оферта за участие, съгласно приложен образец (Образец 1).
2. Изискуеми документи и информация, удостоверяващи статута на участника.

Когато не е посочен ЕИК, участниците прилагат към своите оферти валидно удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Когато е физическо лице – копие от документ за самоличност.


3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:

3.1.Участникът трябва да докаже квалификацията и опита на експертите, които предлага да ръководят или да отговарят за извършването на дейностите, чрез предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната квалификация и опит в изпълнението на подобни ангажименти.

3.2. Участниците трябва да представят списък със изпълнени договори със сходен предмет през последните три години (към датата на подаване на офертата), придружени с референции/препоръки за добро изпълнение.
Под договор „сходен” с предмета на поръчката следва да се разбира договор за техническо обслужване на техника за видеозаснемане и/или GPS устройства и/или извършване на видеозаснемане. Участникът трябва да има минимум 1 (един) изпълнен договор.

3.3. Участниците да докажат наличието на собствен или нает високопроходим транспорт.


Изискуеми документи и информация за доказване на минималните изисквания:
- Списък на изпълнените договори за последните три години /към датата на подаване на офертата/, включващ възложител/контрагент, предмет на договора, период на изпълнение, стойност и срок на договора, референция за минимум един изпълнен договор от списъка; Образец № 5.

- Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на поръчката, както е описано в т. 4.3. от глава ІV "Изисквания към участниците" от условията за участие следва да представи списък на лицата, ангажирани при изпълнение на поръчката– Образец 6.

За доказване на квалификацията за специалистите, трябва да се представи професионални автобиографии, придружени с копия от дипломи, сертификати и др. еквивалентни документи.
-декларация с описание на високопроходимия транспорт, който ще използва участникът при изпълнение предмета на поръчката, придружен със съответните документи, доказващи собствеността или ползването му /регистрационен талон, договор за наем и др. еквивалентни документи/
4.Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец 2.
5. Предлагана цена – Образец 3
* Важно !!!

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, който представи цена за изпълнение по-висока от максимално допустимата прогнозна стойност. Цената се посочва в лева със и без ДДС.VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

С класирания на първо място и определен за изпълнител участник Възложителят сключва писмен договор за възлагане на обществената поръчка.


1. Преди подписване на договора участникът, определен за Изпълнител, следва да представи:

1.1. Свидетелства за съдимост на лицата/представляващите дружеството,

1.2. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

2. Условия и начин на плащане

Плащанията ще се извършват по следния начин:

2.1.Авансово плащане – в срок до 10 работни дни от сключване на договора в размер на 20% от договорената цена.

2.2.Първо междинно плащане – до март 2014 г. в размер на 20% от договорената цена.

2.3.Второ междинно плащане – до август 2014 г. в размер на 20% от договорената цена.

2.4.Окончателно плащане – до декември 2014 г. в размер на 40% от договорената цена.

Всяко плащане ще се осъществява след представяне от страна на изпълнителя на доклад за извършената работа, фактура и приемо-предавателен протокол.


ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ № 1- Оферта за участие в процедурата

ОБРАЗЕЦ № 2 – Техническо предложение за изпълнение на поръчката

ОБРАЗЕЦ № 3 – Предлагана цена

ОБРАЗЕЦ № 4 – Проект на договор

ОБРАЗЕЦ № 5 - Списък на изпълнените договори през последните 3 /три/ години

ОБРАЗЕЦ № 6 – Списък на екипа от специалисти, ангажирани с изпълнението поръчката.


„Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013г.”


ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”

9007 Варна п.к.20 тел. 052/355 561, 052/355 591 факс. 052/355 541 www.parkzlatnipiasaci.com
Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница