Топонимия и диалектология. Български език, Х, 1960, №6, 535-537Дата29.08.2017
Размер169.87 Kb.
#29012
Велчева Б.

Библиография на трудовете на акад. Ст. Младенов [Стефан Младенов. Библиографски принос от Екатерина Михайлова, с уводна статия от акад. Владимир Георгиев. София, 1956, 308 стр.]. – Български език, VІІІ, 1958, 199–200.

Велчева Б.

Относно причините за изчезването на падежите в нашия език. – Български език, ІХ, 1959, №3, 286–287 (в съавторство с М. Лилов).

Велчева Б.

Към въпроса за императивното значение на формите за отрицателно бъдеще време в българския език. – Български език, Х, 1960, №1, 47–51.

Велчева Б.

Топонимия и диалектология. – Български език, Х, 1960, №6, 535–537.

Велчева Б.

Към установяването на взаимоотношенията и диалектната основа на новобългарските дамаскини. – Български език, ХІ, 1961, №5–6, 402–418.

Велчева Б.

За формите н’а и н’ама. – Известия на Института за български език, 1962, кн. 7, 257–262.

Велчева Б.

За изчезването на тричленната показателна система в българския език. – Славистичен сборник. София, 1963, 129–139.

Велчева Б.

За формите на местоимението такъв. – Известия на Института за български език, 1964, кн. 11, 321–327.

Велчева Б.

Показателни местоимения и наречия в новобългарските паметници от ХVІІ и ХVІІІ в. – Известия на Института за български език, 1964, кн. 10, 159–235.

Велчева Б.

[Рец.] Д. Мирчева. Развой на бъдеще време (futurum) в българския език от Х до ХVІІІ в. София, 1962, 201 стр. – Rocznik sláwistyczny, №23, 1964, 155–162.

Велчева Б.

Въпроси на късната глаголица. Носовките в първия почерк на Охридския апостол. – Български език, ХVІ, 1966, №1, 3–9.

Велчева Б.

Глаголицата и школата на Климент Охридски. – Сборник „Климент Охридски”. София, 1966, 133–143.

Велчева Б.

Из глаголическо-кирилските взаимоотношения. – Български език, ХVІ, 1966, №5, 472–476.

Велчева Б.

Норма и традиция в българския книжовен език от ХVІ до ХVІІІ в. – Български език, ХVІ, 1966, №2, 110–122.

Велчева Б.

Развойни тенденции във вокалната система на един южнородопски говор. – Език и литература, ХХІ, 1966, №2, 49–58 (в съавторство с Т. Бояджиев).

Велчева Б.

Анафорическое употребление древнеболгарского местоимения иже в конструкциях с существительными. – Actes du Premier congrès International des Etudes Balkaniques et Sud-Est Européennes. Sofia, 1968, 149–160.

Велчева Б.

Един неизвестен български дамаскин. Ръкопис №15 от библиотеката на Троянския манастир. – Български език, ХVІІІ, 1968, №2–3, 225–244.

Велчева Б.

Към Добромировото евангелие. – Славистичен сборник. София, 1968, 123–131.

Велчева Б.

Към хронологията на някои промени в българските футурни конструкции. – Известия на Института за български език, 1968, кн. 16, 363–36

Велчева Б.

Към установяването на среднобългарските правописни типове (Стаматовото четвероевангелие от ХІІІ в.) – Известия на Института за български език, 1969, кн. 17, 233–286.

Велчева Б.

Названията на буквите в първите абецедари като източник на езикови данни. Константин-Кирил Философ. – Юбилеен сборник по случай 1100 год. от смъртта му. София, 1969, 369–373.

Велчева Б.

Eine Besonderheit der Glagolica. – Zeitschrift für Slawistik [Berlin], Bd. XLV, 1969, Heft 4, 501–505.

Велчева Б.

Наречието като част на речта. – Известия на Института за български език, 1970, кн. 18/19, 171–177.

Велчева Б.

Буквите за х в глаголицата. – Български език, ХХІ, 1971, №2–3, 214–217.

Велчева Б.

Показателни местоименни форми в българските говори (обща типологическа характеристика). – Известия на Института за български език, 1971, кн. 20, 227–239.

Велчева Б.

Ръкописната сбирка на Троянския манастир. – Сборник „Проблеми на старата българска литература”. София, 1971, 461–497 (в съавторство със Ст. Кожухаров и Ем. Кочева).

Велчева Б.

За старобългарския еров преглас. – Български език, ХХІІ, 1972, №6, 544–546.

Велчева Б.

Въпросът за Ù в глаголическата азбука. – Известия на Института за български език, 1973, кн. 22, 105–124.

Велчева Б.

Правила, пораждащи промените на é и ê в три български говора. – Славянска филология, ХХІІІ. София, 1973, 221–236.

Велчева Б.

Морфонологично акцентно редуване в глаголите от ІІ спрежение като един от признаците за диалектна типологическа характеристика. – В памет на проф. Ст. Стойков. Езиковедски изследвания. София, 1974, 203–217 (в съавторство с Т. В. Попова).

Велчева Б.

Добромировото евангелие. Български паметник от началото на ХІІ век. София, 1975, 470 стр. (Критично издание на текста и увод с палеографско-кодикологическо изследване).Рец.: А. Милтенова. – Български език, ХХVІ, 1976, №5, 443–445; И. Тот. – Studia Slavica [Budapest], 22, 1976, 457–459; A. Nazor. – Slovo, 27, 1977, 191–194.

Велчева Б.

Девокализацията в троянския говор. – Български език, ХХVІ, 1976, №1–2, 141–144.

Велчева Б.

Editionen des Dobromir-Evangeliums. – Zeitschrift für Slawistik, Bd. XXI, 1976, Heft 6.

Велчева Б.

Глаголическият „и-проблем” и Рилските листове. – Български език, ХХVІІ, 1977, №6.

Велчева Б.

Към среднобългарската палеография. Ръкопис 1/2 от библиотеката на Рилския манастир. – Palaeobulgarica, I, 1977, №3, 12–32.

Велчева Б.

Преводи Доситеjеве „Ижице” на бугарски jезик. – Преводна књижевност. Београд, 1977, 144–146.

Велчева Б.

Phonological Parallels in Balkan Languages. – Linguistique balkanigue, 1977, №1–2, 61–69.

[Рец.] E. Scatton. Bulgarian Pronology. Cambridge, 1976. – Български език, ХХVІІ, 1977, 513–517.

Велчева Б.

Английските гласни в някои от изследванията на американските лингвисти през последните години. – Съпоставително езикознание, ІІІ, 1978, №2, 79–81.

Велчева Б.

Единството на българския език в миналото и днес. – Български език, ХХVІІІ, 1978, №1, 3–43 (съавторство).

Велчева Б.

Ранната диференциация © / у в славянските езици. – Славянска филология. Т. 15. Езикознание. София, 1978, 279–287.

Велчева Б.

Изборникът от 1076 г. като източник на данни за историята на българския език. – Старобългарска литература, 1979, №5, 97–101.

Велчева Б.

Назализмът в българските говори на Сухо и Висока, Солунско. – Изследвания върху историята и диалектите на българския език (Сборник в памет на чл.-кор. Кирил Мирчев). София, 1979, 78–83.

Велчева Б.

Проф. Иван Гълъбов (28.5.1918 – 13.12.1976). – Български език, ХХІХ, 1979, №2 .

Велчева Б.

Proto-Slavic Dental Palatalization and Bulgarian št. – Studies in Honor of H. G. Lunt. Part 2. Slavica [Columbus, Ohio]. Vol. 3, 1979, №1–2, 249–255.

[Рец.] Колоквиум по древнеболгаристике. – Полата книгописания. Niemegen, 1979, 31

Велчева Б.

Праславянски и старобългарски фонологични изменения. София, 1980.

[Рец.] Р. А. Агеева. – Общественные науки за рубежом. Реферативный журнал. 6. Языкознание, 1981, №5, 54–57; Д. Тилков. – АБВ, 14–20 април, 1981; Петков. – Съпоставително езикознание, VІІ, 1982, №4, 67–69; Е. Scatton. – Palaeobulgarica, VІ, 1982, №2, 117–119.

Велчева Б.

Актуални проблеми на славянската палеография и дипломатика. – Paléographie et diplomatique slaves. Balcanica (Etudes et documents). Sofia, 1980, 18–24.

Велчева Б.

Как е писал старобългарският книжовник? – Вековни български езикови традиции. София, 1980, 116–119.

Велчева Б.

Как се датират старите български ръкописи? – Вековни български езикови традиции. София, 1980, 119–123.

Велчева Б.

Отново за праславянския изглас. – Езиковедски проучвания в чест на акад. Владимир Георгиев. София, 1980, 323–329.

Велчева Б.

Правописът на Супрасълския сборник. – Проучвания върху Супрасълския сборник. София, 1980, 60–66.

Велчева Б.

Ръкописната сбирка на Троянския манастир. – Вековни български езикови традиции. София, 1980, 110–113.

Велчева Б.

Старобългарската традиция в развоя на българския книжовен език. – Вековни български езикови традиции. София, 1980, 104–107.

Велчева Б.

Супрасълският сборник, старобългарски паметник от Х век. – Вековни български езикови традиции. София, 1980, 71–73.

Велчева Б.

Една кирилска приписка в Асеманиевото евангелие. – Помощни исторически дисциплини, т. 3. София, 1981, 93–97.

Велчева Б.

Народни черти в езика на Григорий Цамблак. – Търновска книжовна школа, т. ІІІ. София, 1981, 243–250 (в съавторство с А. Даскалова).

Велчева Б.

Проблеми на глаголическата писменост. Асеманиево евангелие. – Сборник „Константин-Кирил Философ”. София, 1981, 167–172.

[Рец.] Вклад в изучение древнеболгарского рукописного наследия [К. Куев. Съдбата на българските ръкописи през вековете. София, 1979]. – Etudes balkaniques, 1981, 135–138.

Велчева Б.

Графико-лингвистический анализ Рылского Б евангелия начала ХІV в. – Язык и письменность среднеболгарского периода. Москва, 1982, 145–165.

Велчева Б.

Из историята на българската роднинска терминология. – Palaeobulgarica, VІ, 1982, №4, 69–78 (в съавторство с А. Даскалова).

Велчева Б.

К правописной классификации древнеболгарских памятников. – Acta Universitatis Szegediensis de Attila Josef nominatae. Dissertationes Slavicae. Szeged, 1982, 89–95.

Велчева Б.

Черноризец. – Строители и ревнители на родния език. Пантеон. София, 1982, 43–47.

Велчева Б.

Old Bulgarian „jer” and the contribution of American linguists to their study. – Bulgaria – Past and Present. Vol. 2. Sofia, 1982, 214–216.

Велчева Б.

Старите български ръкописи и техният език. София, 1983, 78 стр.

Велчева Б.

Главни проблеми на историята на българския език. – Христоматия по история на българския език (съст. А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова). София, 1983, 30–42.

Велчева Б.

Киевските листове. – Славянска филология. Т. 17. София, 1983, 231–236.

Велчева Б.

Към въпроса за изчезването на тричленната показателна система в българския език. – Христоматия по история на българския език (съст. А. Давидов, Ив. Харалампиев, М. Дамянова). София, 1983, 155–166.

Велчева Б.

Късната глаголица и кирилските приписки в Асеманиевото евангелие. – Литературознание и фолклористика. Сборник в чест на акад. Петър Динеков. София, 1983, 202–207.

Велчева Б.

Проблеми на българската историческа диалектология. – Първи международен конгрес по българистика. Т. 3. Доклади. София, 1983, 159–170.

Велчева Б.

Damaskin Studit’s „Thesaurus” and the earliest period in the development of the modern Bulgarian literary language. – Културни и литературни отношения между българи и гърци от средата на ХV до средата на ХІХ век. Втори българо-гръцки симпозиум. София, 1984, 151–158.

Велчева Б.

Sprachgeschihte und Etymologie. – Die slavischen Sprachen. B. 6. Salzburg, 1984, 145–149.

Велчева Б.

Абецедар. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. І. София, 1985, 20–26.

Велчева Б.

Алтбауер, М. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. І. София, 1985, 61–63.

Велчева Б.

Буквата § в глаголицата. – Festschrift für F. V. Mares. München, 1985, 399–401.

Велчева Б.

За езика на българската книжнина от ХV до ХVІІІ в. Културно развитие на балканските народи ХV–ХХ в. – Studia Balcanica, 18. Sofia, 1985, 142–151.

Велчева Б.

Осем статии за старобългарските букви а, б, в, г, д, е, ж, ´. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. І. София, 1985, 19–20, 144–145, 311–312, 471, 569–570, 630–631, 681–682, 707–708.

Велчева Б.

Болгарский апостол ХІІІ века: рукопись дечани црколез 2. [Balcanica, III. CIBAL], Sofia, 1986, 151 стр. (в съавторство с Д., Богданович; А. Наумов).

Рец.: В. Стемпняк-Минчева, Г. Минчев. – Palaeobulgarica, ХІ, 1987, №3, 124–128; В. Трайков. – Etudes balkaniques, 1987, №2, 128–129.

Велчева Б.

Das Munchnerglagolitisch-kyrillische Abecedarium. – Slavischen Sprachen und Literaturen. Festschrift für W. Gesemann. Bd. 1. Beiträge zur Bulgaristik. München, 1986, 253–259.

Велчева Б.

Die altbulgarische Alphabete. – Mitteilungen des bulgarischen Forschungsinstitutes in Osterreich, VIII, 1986, №1, 69–75.

Велчева Б.

Photo-Slavic and old Bulgarian sound shanges (translated and edited by E. Scatton). Columbus, Ohio, 1998, 187 p.

Рец.: Th. Huntley. – Canadian Slavonic Papers, XXXI, 1989, №2, 150–152; Ch. Wukasch. – Slavic and East European Journal, XXXIII, 1989, №3, 462; И. Христова. – Съпоставително езикознание, ХV, 1990, №2, 60–61; Th. Henninger. – Slavonic and East European Review [London], Vol. 67, 1990, Part 4, p. 235.

Велчева Б.

Новооткрити ръкописи в Синайския манастир „Св. Екатерина”. Palaeobulgarica, ХІІ, 1988, №3, 126–129.

Велчева Б.

Орфография древнерусских рукописей ХІ века и древнеболгарская письменность. – Славянска филология. Т. 19. София, 1988, 147–152; Резюме на български език. Международен конгрес на славистите. Х. Резюмета на докладите. София, 1988, 11.

Велчева Б.

Старобългарски шт, жд и буквата Ù в глаголицата. – Palaeobulgarica, ХІІ, 1988, №1, 29–38.

Велчева Б.

Glagоlica, Cyrillica, Orthographie und Sprache. – Symposium Methodianum. Beitrage der internаtionalen Tagung in Regensburg (17. bis 24, April 1985) zum Gedenken an 1100, des hl. Method. München, 1988, 703–708.

[Рец.] I. Tarnanidis. The Slavonic Manuscripts, discovered in 1975 at St. Catherine Monastery on Mount Sinai. Thessaloniki, 1988. – Palaeobulgarica, 1988, №3, 126–129.

Велчева Б.

Глаголицата на Балканите до началото на ХIII век. София, 1989, 30 стр. (автореферат на докторска дисертация).

[Рец.] А. Минчева. – Българистика, 1989, №3, 48–54.

Велчева Б.

Приемственост в развоя на българския книжовен език (ІХ–ХІХ в.). – Ksztaltowanie się nowobulgarskiego języka literackiego (do roku 1878). [Prace slawistyczne, 78]. Wrocław–Warszawa–Kraków, 1990, 205–215.

Велчева Б.

„Силните” и „слабите” ерове. – Съпоставително езикознание, ХV, 1990, №4–5, 139–142.

Велчева Б.

Хумачката плоча. – Зборник Матице српске за филологиjу и лингвистику, ХХХІІІ, 1990, 61–63.

Велчева Б.

Новооткрит лекарственик, написан с глаголица. – Старобългарска литература, 1991, №25–26, 95–98.

[Рец.] Catalog Manuscripts on Mickoform of the Hilandar Research Library (the Ohio State University), vol. 1–2. Complied and with an Introduction by Predrag Matejic and Hannah Thomas. Columbus, Ohio, 1989, 1120 pp. – Palaeobulgarica, XV, 1991, №3, 105–107 (в съавторство с Акс. Джурова).

Палама Гр.

Слова. София, 1987. 200 стр. .

Изследвания върху историята и диалектите на българския език. София, 1979, 390 с.

Екзарх Й.

Шестоднев. София, 1982, 380 с.

Велчева Б.

Славянска палеография и дипломатика. – Balcanica III. Etudes et documents 4. Sofia, 1985, 326 с.

Велчева Б.

Симеонов сборник (по Светославовия изборник от 1073 г.), т. І. Изследвания и текст. – Известия на Института за български език. София, 1991, 130–146.

Велчева Б.

Новооткрита част на Добромировото евангелие в Синайския манастир “Св. Екатерина”. – Годишник на Софийския университет, т. 82, 1988, №2. София, 1991, 125.

Велчева Б.

Greek-Bulgarian Phonological Parallels. – Relations et influences réciproques entre Grecs et Bulgares XVIII–XXe siècle. Tessaloniki, 1991, 511–514.

Велчева Б.

Language Inteference and Universal Constraints. Nasalization and Denasalization in Bulgarian and Greek. – Linguistique balkanique, 1992, №35, 115–118.

Велчева Б.

Глаголицата и среднобългарската писменост. – Език и литература, 1992, №3, 75–79.

Велчева Б.

Проф. Стойко Стойков и неговото научно дело. – Език и литература, 1992, №4, 3–9 (в съавторство с М. Младенов).

Велчева Б.

Проблемът за езика в “македонския въпрос”. – Аспекти на етнокултурната ситуация в България и на Балканите. Т. 2. Фондация “Фр. Науман”. София, 1992, 202–213 (в съавторство с М. Младенов).

Велчева Б.

Повтарящи се фонетични ограничения. – Език и литература, 1992, №4, 29–32.

Велчева Б.

Йордан Иванов като палеограф. – Известия на Историческия музей, Кюстендил, т. ІV, 1992, 25–27.

Велчева Б.

Спомени за Светомир Иванчев. – Сборник “Светомирен дух. София, 1993, 20–23.

Велчева Б.

Свети Кирил и Методий и старобългарския книжовен език. – В-к “Стандарт”, май, 1993.

Велчева Б.

Историческа фонетика или историческа фонология. – Сборник от научни трудове, посветени на 70-годишнината на проф. Мирослав Янакиев. София, 1993, 66–71.

Велчева Б.

За нова хронология на ранните славянски недатирани ръкописи. – Славянска филология. София, 1993, т. 21, 14–21.

Велчева Б.

Езикът на Григорий Цамблак. Наблюдения върху “Житие на Стефан Дечански”. – Сборник “Българският ХV век, 1993, 259–265 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

За езика на разказа “Чудото с българина”. – Старобългарска литература, 1994, №28–29, 70–74.

Велчева Б.

За колегата и учителя М. Сл. Младенов (1930–1992). – Език и литература, 1994, №1 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

Хайнц Миклас. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. 2. София, БАН, 1995, 651–661.

Велчева Б.

Иван Ошенко. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. 2. София, БАН, 1995, 843–846.

Велчева Б.

Осем статии за старобългарски кирилски букви. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. 2. София, БАН, 1995.

Велчева Б.

Из старото българско словно богатство. – Българска реч, 1995, №2, 29–30 (в съавторство с А. Даскалова).

Велчева Б.

Как са се поздравявали древните българи? – Българска реч, 1995, №1, 21–22.

Велчева Б.

Някои стари български думи за ’любов’ и ’секс’. – Българска реч, 1995, №4, 16–18.

Велчева Б.

Старобългарско платьць ’половинка’. – Българска реч, 1995, №14, с. 18.

Велчева Б.

One for all and all four One (Yers and Nasals in Rhodopa Dialects. – Palaeobulgaricа, 1995, №2, 3–18 (в съавторство с Е. А. Scatton).

Велчева Б.

Книжовно и народно в българските книги от ХVІ в. – Българският шестнадесети век. София, 1996, 427–443.

Велчева Б.

Как са пеели птиците? (за изчезналия глагол щьбьтати). – Българска реч, 1996, №2, с. 6.

Велчева Б.

Български думи от гр. κανα ’тръстика’. – Българска реч, 1996, №2.

Велчева Б.

Ранният славянски превод на Житието на Мария Египетска. – Palaeobulgarica, ХХ, 1996, №3, 30–54.

Велчева Б.

Old Bulgarian хл©дъ ’dry branches of a tree’. – Linguistique balkanigue.

Велчева Б.

Едно предполагаемо манастирско книжовно средище през ХІ–ХІІ век. – В: “Общото и специфичното в балканската култура до края на ХІХ век”. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. В. Тъпкова-Заимова. София, 1997, 156–159.

Велчева Б.

Два езиковедски термина в новобългарските дамаскини от ХVІІ в. – Българска реч, 1997, №1–2, с. 43.

Велчева Б.

Хилендарският препис на словото за Й. Милостиви. – Сборник “Медиевистика и куртурна антропология. Статии в чест на проф. Д. Петканова”. София, 1998, 418–421.

Велчева Б.

Явления, свързани с [dz] и [dž] в българските говори. – Сборник “Диалектология и лингвистична география”. – Издание на Софийски университет. София, 1999, 39–45.

Велчева Б.

Старобългарският книжовен език и европейската средновековна култура. – В: Сборник “Източното православие и европейската средновековна култура”. София, 1999, 17–21.

Велчева Б.

Късната българска глаголица. – Кирило-Методиевски студии, т. 12, 1999, 87–153.

Велчева Б.

Езикът на дяк Андрей. – Търновска книжовна школа, т.6.

Велчева Б.

Новые открытия и проблемы глаголицы. – Őtveneves a Szegedi Slavisztika. Szeged, 1999, 43–46.

Велчева Б.

Bernd von Arnim und die Glagolica. – Glagolica. Zum Ursprung der slavischen Schriftkultur. Wien, 2000, 43–47.

Велчева Б.

Свети Климент и глаголицата. – Кирило-Методиеви студии. Т. 13. София, БАН, 2000, 82–86.

Велчева Б.

Една стара дума за ’змия’. – Сборник “Съкровище словесьное. Studia slawistyczne ofiarowane prof. Jerzemu Ruskowi nа 70. urodiny. Kraków, 2000, 227–231 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

Някои редки и остарели български думи. – В: Сборник “За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения, 98, посветени на Ст. Илчев”. София, 2000, с. 259–266 (в съавторство с А. Даскалова).

Велчева Б.

Значението на румънската лексика за историята на българския език. – Сборник “Етнолингвистични проблеми на балканските народи”. София, 2000, с. 59–65.

Велчева Б.

Пътешествията на един разказ от Х век. – Сборник “Християнската идея в историята и културата на Европа”. София, 2001, 161–166.

Велчева Б.

Цалувката си е целувка: A Problem in Bulgarian Historical Dialectology. – Сборник “Българистиката в зората на ХХІ век. Българо-американска перспектива за научни изследвания”. София, 2001, с. 233–237 (в съавторство с Е. А. Scatton).

Велчева Б.

Старобългарско тръмы ’конна чета’. – В: “Изследвания в чест на проф. Т. Тотев”. Преславска книжовна школа, т. 5. София, БАН, 2001, 169–171.

Велчева Б.

От мати до майка и един словообразувателен модел. – Кирило-Методиеви студии, т. 14, 2001, 239–243.

Велчева Б.

Към историята на един старинен български говор. – В: Сборник “Българският език през ХХ век”. София, БАН, 2001, 244–248 (в съавторство с Е. А. Scatton).

Велчева Б.

Отново за глаголицата. – Palaeobulgarica, ХХV, 2001, №2, 16–20.

Велчева Б.

Дамаскините от ХVІІ век и началото на новобългарския книжовен език. – Palaeobulgarica, ХХV, 2001, кн. 4, 64–81.

Велчева Б.

Имало ли е в старобългарски редуцирани гласни и стегнати ерове? – В: “Традиция, приемственост, новаторство”. Сборник, посветен на паметта на акад. П. Динеков. София, БАН, 2001, 531–534.

Велчева Б.

Книга Естир и нейният славянски превод. – Palaeobulgarica, ХХVІ, 2002, №1, 73–93 (в съавторство с К. Костов).

Велчева Б.

Два “плача” в ръкописната книжнина от ХV–ХVІІ в. – В: “Фолклор, традиции, култура”. Сборник в чест на Ст. Стойкова. София, БАН, 2002, 42–47.

Велчева Б.

Старият български книжовен език и речника на Найден Геров. – В: Сборник “Найден Геров в историята на българската наука и култура”. София, БАН, 2002, 37–41.

Велчева Б.

Среднобългарският вокализъм. – Преславска книжовна школа, т. 6. София, БАН, 2002, 25–29.

Велчева Б.

Отрывок Скитского патерика в славянской рукописи ХІV века в Венгрии. – В: Cirill és Metód Példájat Kővetre. (Сборник в чест на Имре Тот). Szeged, 2002, 573–577.

Велчева Б.

Кирил Костов на 80 години. – Palaeobulgarica, ХХVІ, 2002, №1, 113–117.

Велчева Б.

За историята на Солунския говор. – Palaeobulgarica, ХХVІ, 2002, №3, 101–104.

Велчева Б.

Из езика на Успенския сборник. – В: Slavia Ortodoxa”. Сборник в чест на -. Павлова. София, 2003, 58– 62.

Велчева Б.

Една стилно-синтактична особеност в езика на книжнината от ХVІ–ХVІІІ в. – В: “Актуални проблеми на балсанското езикознание. Аспекти на изследването на общобалканската лексика”. София, 2003, 45–57.

Велчева Б.

Художествени изразни средства в дамаскините от ХVІІ век с оглед началото на новобългарския книжовен език. – Palaeobulgarica, ХХVІІ, 2003, №2, 32–53.

Велчева Б.

Един новооткрит ръкопис от Университетската библиотека в Будапеща. – В: “пэти достоитъ”. Сборник в памет на Ст. Кожухаров. София, БАН, 2003, 465–484 (в съавторство с Е. Мусакова).

Велчева Б.

Правопис на старобългарските паметници. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003, 259–262.

Велчева Б.

Псалтир на Димитър Олтарник. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003, 417–418.

Велчева Б.

Синайски малък миней. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003, 614–615.

Велчева Б.

Синайски мисал. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003, 615–616.

Велчева Б.

Букви п, р, с. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003, с. 28, 423, 505 (в съавторство с П. Илчев).

Велчева Б.

Псалтир. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІІІ. София, БАН, 2003 259–262.

Велчева Б.

Будапещенски глаголически откъслек. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІV. София, БАН, 2003, 623.

Велчева Б.

Букви №, ф, х, ц, ч, ш, щ, ъ, ь, э “ят”, ю. – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІV. София, БАН, 2003, 25–27, 216, 255–256, 336–338, 459, 495–496, 523–524, 563, 568–571, 571–572, 589–590 (в съавторство с П. Илчев).

Велчева Б.

Буква я (я). – Кирило-Методиева енциклопедия. Т. ІV. София, БАН, 2003, 572.

Велчева Б.

Езикът на “Сказание за отец Агапий”. – Palaeobulgarica, ХХVІІ, 2003, №4, 25–30 (в съавторство с А. Даскалова).

Велчева Б.

Търновският говор през ХІV век. – В: “Преводите през ХІV столетие на Балканите”. София, 2004, 27–33.

Велчева Б.

Езикът на Софроний Врачански и новобългарската ръкописна традиция. – В: “Доайенът”. Юбилеен сборник, посветен на 100-годишнината на Н. Далевски. София, 2004, 305–311.

Велчева Б.

Език на българските ръкописи. – В: “Българска книга”. Енциклопедия. София, 2004, 160–162.

Велчева Б.

Ранни свидетелства за глаголицата. – В: “Живот сред книгите”. Юбилеен сборник в чест на Е. Савова. София, 2004, 277–283.

Велчева Б.

Житието на Софроний и дамаскините. – Българистични студии, 2. София, 2004, 76–81.

Велчева Б.

Позиционната консонантна мекост и прегласът на э. – Palaeobulgarica, ХХVІІІ, 2004, №4, 76–82.

Велчева Б.

Произход на формите туй и тъй в североизточните български говори. – Българска реч, Х, 2004, №3, 49–51.

Велчева Б.

Старобългарското водоважда ’водопровод’. – Български език, 2004, №4, 48–50.

Велчева Б.

Повторение – благозвучие, ритъм. Наблюдения върху старобългарската преводна проза. – Palaeobulgarica, ХХVІІІ, 2004, №2, 45–54.

Велчева Б.

Из историята на мизийските говори. – В: Littera scripta manet”. Сборник в чест на В. Радева. София, 2005, 758–762.

Велчева Б.

Глаголица и еврейская азбука. – В: “Jeios and Slavs, т. 15. София, 2005, 111–118.

Велчева Б.

Как през ХVІІ век дамаскинарите са превеждали Йоан Златоуст. – Homyletika, 2. Łodz, 2005, 9–17.

Велчева Б.

Книги, писани “общимь езыкомь”. Сръбската и българската книжнина през ХV–ХVІІІ в. – В: “Диалог и култура”. Варна, 2005, 166–172.

Велчева Б.

The Bulgarian Conjunction re. – Linguistique Balkanigue, XLIV, 2005, 1–2, 153–155.веке / вече. Етимологична бележка. – В: “нэстъ №ченикъ надъ №чителемь своимь”. Сборник в чест на Ив. Добрев. София, 2005, 428–431 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

Старобългарски обръщь и обрэжь. – В: Acta Palaeoslavica, 2. Сборник в чест на А. Минчева. София, 2005, 146–148.

Велчева Б.

Предговор към книгата на А. Даскалова и М. Райкова “Грамоти на българските царе”. София, БАН, 2005.

Велчева Б.

Отглас от Златния век на българската писменост. – В: “Библиотека. Минало и настояще”. София, 2005, 266–274.

Велчева Б.

Славянските вэко, вэжда, челюсть. – В: Studia Carolinensia”. Papers in Honour of Charles E. Gribble. Bloomington, Indiana, 2006, 237–240 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

Славянският текст на житието на апостол Тома. – Scripta Scripta, София, 2006, №3–4, 95–211 (в съавторство с А. Бояджиев).

Велчева Б.

Христо Холиолчев на 75 години. – Българска реч, ХІІ, 2006, кн. 2–3, 5–8.

Велчева Б.

Из историята на българските адвербиални форми. – Старобългарска литература, кн. 33–34. Филологически изследвания в чест на Кл. Иванова. София, БАН, 2006, 477–484.

Велчева Б.

Рочкият абецедар от ХІІ век и приблемите на ранната глаголица. – В: “Българи и хървати в Югоизточна Европа ХVІІ–ХХІ в.”. София, БАН, 2006, 51–57.

Велчева Б.

Началото на ятовия преглас. – Езиковедски изследвания в чест на 75-годишнината на Йордан П. Пенчев. София, 2006, 75–77.

Велчева Б.

Делото на Константин Философ и европейската култура. – Списание “Европа”, кн. 2, 2006, 14–15.

Велчева Б.Първи срещи с България (Спомени за Д. С. Лихачов). – Вестник “Русия днес”, 29 юни, 2006, с. 24.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница