Това е древногръцка дума означаваща управленско изкусгво или можене във всяко едно нещоДата15.01.2018
Размер309.43 Kb.
#47663
Това е древногръцка дума означаваща управленско изкусгво или можене във всяко едно нещо. Сега с това понятие е прието да се нарича науката за общите закони за получаване, съхраняване, предаване и преобразуване на информация в сложни управленски системи с цел оптимизиране на тяхната дейност. При това под сложни управленски системи се разбират не само технически, но и всякакви биологически, административни и социални системи. Вероятно никой няма да възрази ако кажа, че като най-голям кибернетик се явява самия Господ Бог, който е създал съществуващата хармония в нас и извън нас. Разбира се, за религиозно вярващите Господ Бог е някакво всеможещо Божество, а за атеистите това е все още сложна и загадъчна Природа. Нека да опитам да докажа, че и двете страни са еднакво прави, тъй ката светът се държи двойнствено. В него се отразяват всичките ни представи за действителността, която за едните е материална, а за другите е духовна..Едно от основните доказателства за това е фактът, че във вакуума протича непрекъснат процес на раждане и анихилация на микрочастици, при което енергията и материята са пулсиращи и взаимносменящите се явления. Всичко зависи от гледната точка, силата на която сътворява тази загадка. С други думи, реалността е многостранна и има най-малко две страни – физическа и метафизическа; От своя страна всяка от тях е многовариантна и именно кибернетиката е онази наука, онази диригентска пръчка, с помощта на която могат да бъдат сътворени магически уравновесени вселенски мелодии. Целта на моето внимание е много скромна и е насочена само към някои щрихи и моменти от тези мелодии.

За по-голяма яснота нека да споделя, че ще търся онези моменти, които имат определена приложност и дават някаква ориентация в многообразието и хаоса на човешкото битие. Вероятно това ще бъде някакъв вид пътуване в неврокибернетика, психология, магика и не знам още къде. Защо да не опитам. Надявам се, че ще бъде забавно както за мен, така и за интересуващите се от подобен вид движения на мисълта.

Започвам от електроенцефалографа, с помощта на който е изучаван човешкия мозък с цел да се определи какво отличава свръхуспелите от обикновените хора. Направен е изводът, че преуспелите хора в повечето случаи мислят, получават информация и вземат решения в алфа ниво, а повечето хора остават в бета ниво. Нека да видим на какво се базират тези изводи и доколко са авторитетни тези внушения за всеки един от нас.

Твърди се, че хората в алфа нниво разполагат с повече информация в сравнение с бета и преуспяват не само във финансово, но и в здравословно и във всяко друго отношение. Това е така, казват привържениците на това схващане, защото в алфа ниво мисленето се осъществява основно с дясното полукълбо на мозъка. Това е чувствената или духовната страна на човешката същност. В бета ниво е било мисленето с лявото полукълбо на мозъка, което е логично, материално и егоистично. В бета ниво, продължават те, ние се борим един срещу друг, а в алфа ниво се молим един за друг. За да се премине в алфа ниво е неабходима съответна нагласа. Това е медитативно състояние, при което се прави опит за преобразуване на егоистичното в алтруистично мислене и това е препоръчван начин за преминаване от бета в алфа ниво. Извършва се концентрация на мисълта върху конкретен проблем, който се изчиства от омраза, егоизъм, безизходност, завист и други негативи на бета мислене и се набелязват стъпки за разрешаването му в духа на благородство, състрадание, милосърдие, любов и смирение. При това егоистичните помисли за врагове, съперници и други неугодни или неприятни хора, за удари под пояс, обиди, измами, кражби, убийства и други подобни се заменяг с алтруистични помисли и благородни деяния. За улесняване на тези подходи се използват специални помощни програми и в частност така наречения метод Силва. Философията на този метод се свежда към следното: ако помагаме само на себе си, то оставаме сами и неуспешни, но ако работим за разрешаване на проблемите на човечеството (за човещината), то непременно ще напредваме и ще бъдем подпомагани от Висш Разум (от Господ Бог). Това е вид медитация в алфа ниво, при което се задава едно или друго желание. Може да се каже, че това е и вид мисловно програмиране, при което се търсят обективни критерии, които са нацелени за постигане на определен ефект в близките два, три дни. При това, ако се забелязва подобряване в проекта, то се продължава в същия дух. Обаче, когато положението се влошава, то се прави мисловен анализ в алфа ниво и се търсят други подходи за постигане на проекта (набелязана цел).

В общи линии това е информация за електроенцефалографа, за алфа и бета нива и за метода Силва, които са сътворени от американската творческа мисъл. Разсъждавайки над тези постановки стигнах до извода, че всичко това звучи повече като не, отколкото като да. В смисъл, повече като неприемливо, отколкото като приемливо. Ще опитам да поясня, какво имам предвид. На първо място тези постановки, според мен, са модернизирани, но не съвсем изшлайфани идеи на някои йогистки школи за усъвършенстване на човешката същност. Безкритичното приложение на така изложените схеми наподобява лекуане на всички болести с най-силни антибиотици. Естествено, положителните резултати няма да закъснеят, но опасявам се, че отрицателните такива могат да бъдат значително по-големи. В смисъл, че лекувайки едно нещо е възможно да се увреди друго нещо. На второ място, не се разшифроват добродетелите съпътстващи алфа ниво, такива като: благородство, състрадание, милосърдие, любов и смирение. Според мен, тези понятия не са достатъчно разяснени даже и в религиозните писания. Нека да продължа по-нататък, като няма да забравя в подходящ момент да изложа своите схващания по някой от тези понятия. Мисля, че това разясняване ще способства за по-успешно „лекуване” на съществуващи многообразни човешки несъвършенства.

Нека да спра малко по-подробно върху начините на преминаване от едно психично състояние в друго. В съответствие със сегашните научни схващания това е само ментален феномен, с което категорично не съм съгласен. Твърди се, че за да се премине от едно психично състояние в друго е необходимо да се влезе в така нареченото неугрално състояние. Това е състояние, при което вътрешните процеси на организма се извършват в особен режим. Това особено психофизиологично състояние е известно като магика, хипноза или контролиран транс. Не съм съгласен, че влизането в контролиран транс е само ментален феномен, тъй като това е в противоречие с постановката за човешката дуалност. Убеден съм, че влизане в транс не е само ментален, а е физикоментален феномен. При това много е важно да се намери определен баланс между дейността на психиката и физиката, тъй като в противен случай това преминаване може да увреди всяко едно от тези дейности.

Като доказателство за справедливостта на това твърдение мога да изтъкна факта, че всеки от нас е подложен и на така наречения неконтролиран транс. Това доказва ултрадианната теория за хронобиологичните ритми на човека, според която в приблизителен интервал от един час и половина всеки от нас преживява неконтролиран транс с продължителност от няколко секунди до няколко минути. Това е своеобразна спонтанна анестезия, която автоматично осигурява почивка на организма, което явление е някакъв мигновенен сън по време на бодърстване. Това е безспорно доказателство за необходимостта от поддържане на баланс между психиката и физиката, тъй като и двата компонента получават равностойна почивка. Вероятно всеки има спомени за подобни моменти, в които човек извършва неволни грешки, а по-точно гафове.

Смята се, че естествен транс и сън са финни механизми за отморяване на организма, които са заложени във всеки от нас порождение. Психиката по време на бодърстване е прието да се нарича съзнание (съзнателна част на психиката), а при сън и при транс тя се нарича подсъзнание (безсъзнателна част на психиката). От своя страна, както човешкият мозък с неговата дясна (чувствена) и лява (логическа) половина, така и човешката психика разделена на съзнание и подсъзнание, са неделими. Доказано е по експериментален път, че възможностите на подсъзнанието са значително по-големи от тези на съзнанието, но то стои винаги на заден план. От своя страна съзнанието поддържа илюзията за контрол. Другите различия между съзнание и подсъзнание са съответно, както следва: действа организирано, следва инстинкти; търси логични решения, залага на емоции; залага на знаци (букви), залага на образи и метафори; анализира всякаква информация, възприема всичко буквално; възприема време и пространство линейно, възприема всичко като тук и сега; има необходимост от усилие и воля при изпълнение на всяко действие, автоматично изпълнява функциите си. Освен това подсъзнанието е персонален лекар, който притежава естествени лечебни механизми и автомотично изпълнява функциите си.

Както се вижда подсъзнателната психика има значителни предимства пред съзнателната такава, което в значителна степен определя и човешките предпочитания. Естествените феномени за това (естествен сън и естестен транс) са природно (от бога) дадени и имат неоспорим приоритет и необходимост. Обаче, още от времената на Адам и Ева хората търсят нещо необичайно, забавно и ефектно чрез предизвикване на изкуствен (контролиран) транс. Ето защо още от тогава се разработват методи и способи за предизвикване на контролиран транс. За тази цел са измислени различни церемонии и ритуали, в които до голяма степен са преуспели различни религии и секти. Това е, своеобразна, сърцевина на тяхната солидност, привлекателност и значимост. Мисля, че особено големи успехи в това направление са постигнали и редица азиатски учения и школи. Лично за мен, особено авторитетно и впечатляващо в това отношение е йогисткото учение, което има многохилядна история. Разбира се, лидиращи по тези въпроси са съвременните медициски лаборатории, специализирани центрове, институти и други организации, дейността на които има важно стратегическо и тактическо значение за всяка една държава. Успоредно с това съществуват и редица «дяволски» тенденции, като: пиене на алкохол, пушене на тютюн и на други упойващи растения, употреба под какви ли не форми на естествени и изкуствени наркотици и други знайни и незнайни пороци.

Мисля, че всички модерни направления и подходи за предизвикване на контролиран транс имат своята логика, история и свое бъдеще. Надявам се, че постиженията в тази област ще бъдат насочвани само за издигане на всичко положително и перспективно и в никой случай не и за нещо негативно. Разбира се, «дяволските» направления в тази област заслужават строго порицание и осъждане. Подозирам, че тези негативи са някакво сложно и непознаваемо за хората кармично програмиране (наказание), което също така е насочено към осъзнаване на необходимостта от ускоряване на хода на човешката еманципация. В случая имам предвид мъките на човечеството при неговото трансцедентално повдигане от бета към алфа ниво, тоест от нивото на егоизма и невежеството към нивото на алтруизма и прогреса.

Убеден съм, че човешката еманципация в това направление е необратима и безспорна, но заслужава да се помисли относно индивидуалното поведение на всеки от нас, което може да ускори, а може и да забави това трансцедентално повдигане от бета в апфа ниво. Ще се опитам да проникна в някои загадъчни страни от тази кармична и съдбовна матрица, която е пак вид кибернетика.

Започвам от начините за предизвикване на допълнителен транс, който да бъде желан и по възможност полезен за усъвършенстване на нашата психофизиологична същност. Ще се опитам да говоря за психика и физика, като дуална система, която не зная защо все се опитваме да разчленяваме и да противопоставяме. Транс, както уточнихме, е физикоментален феномен, който може да бъде предизвикан както чрез психика, така и чрез физика. При това правилно предизвикан контролиран транс е винаги синхронен, безопасен и е полезен, за разлика от този предизвикан чрез несинхронно, едностранно въздействие само върху физиката или само върху психиката. Това е така, защото предизвикването на несинхронен транс чрез въздействие само върху един от дуалните фактори е погрешен начин, който често има отрицателно въздействие върху всеки човешки организъм. При това, колкото по-силно е това въздействие, толкова по-пагубно е то за здравето.

Всеизвестно е, че тютюнопушенето е по-бавен отровител и убиец на организма, а пиянството и наркоманията са по-безпощадни и по-бързи екзекутори. Обикновено, жертвите на наркоманията и пиянството са безволни и разглезени личности, които търсят бързи трансови контролирани удоволствия, което е позорен начин за бягство от реалността и проблемността. Смущения от здравословен характер възникват също така и когато някой научил, ненаучил нещо от магия или хипноза, предизвиква допълнителен контролиран транс чрез опасно въздействие върху собствената или чужда психика. Такива лица също така, както и в първия случай, съкращават по-бавно или по-бързо жизнения си път. Особеността тук е тази, че любителите на езотерични авантюри обикновено минават чрез психиатрични заведения (лудници), а с особено тежки поражения са тези, които са се занимавали с чужда психика.

Вероятно няма да бъде излишно да напомня, че транс, образно казано, затваря вратите за съзнателната реалност с нейните трудности и проблеми и отваря огромни порти за безсъзнателна такава, която изглежда, то като миражна свобода, то като миражен рай. Между другото, накои екстрасенси твърдят, че тези миражни видения съдържат безброй съдбовни варианти, които са свързани със здравето, дейности, забавления или за постигане на някакви желани идеали. Що се отнася до "дяволските" (нездравословни) трансове, то там съдбовните варианти са свързани винаги фалшиво със здраве и други идеали. Но нека пак да напомня, че идеалите не съществуват, а има само нещо по-съвършено от нашето можене, което се постига само чрез здравословен контролиран транс.

Качествен контролиран транс може да бъде получен, когато индивидът се доверява на някакъв съвестен психотерапевт или друг психоспециалист, или това се извършва самостоятелно в съответствие с необходимите предпазни мерки. Лично аз считам, че психоспециалистите не са сто процента съвестни, но почти винаги са сто процента интересчии. Нещо повече, съществуващите психотерапевтични методи за въвеждане в контролиран транс все още не са докрай изследвани и доказани и особено, когато се правят набързо и формално. Трудно е, а и е практически невъзможно биоритмите на психотерапевта да се слеят с биоритмите на пациента, а висококачествен контролиран транс е възможен само при това условие. Ето защо, лично аз предпочитам самостоятелен път, който е по-труден, но винаги е значително по-сигурен.

Обаче, всяко набързо трасиране на самостоятелен път е доста рисковано начинание, тъй като вероятността от допускане на евентуални грешки може да се окаже доста висока. Ето защо избирам по-дълъг път, който минава чрез кратко запознаване с обичайни стандартни практики на психотерапевтите. Ще се опитам да представя тези данни така, че да ни подскажат някой вариант или варианти за влизане в контролиран транс без помощта на психотерапевта, а по самостоятелен път. Засега това се извършва основно чрез медитация, съзерцание, мечтание или някои други начини, тоест ще търсим нещо подходящо, а може би и по-различно от сегашните практики. Да споделя, че колкото и да изучавах самостоятелните начини за предизвикване на контролиран транс не останах с впечатление за тяхната сто процентна сигурност. Става въпрос за търсене на пътища за доближаване до сто процентна синхронност на физическите и психическите човешки компоненти.

Като правило всеки психотерапевт започва своята работа с настройване към психиката и биоритмите (особеностите) на всеки негов пациент. Това се извършва съвсем незабелязано, тъй като в противен случай се получава не взаимодействие, а противодействие. Психотерапевтът се придържа към основното правило при хипнотични комуникации, което е следване на представите на клиента. Особеността при това е тази, че ефективността на внушението не зависи от дълбочината на хипнотичния транс, а само от начина по който се поднася внушението. Внушението може да бъде извършено и при напълно будно състояние на клиента. Почти всички психофизични проблеми на клиентите се свеждат до комуникациите с околните и със себе си. При това "скалпелът" на психотерапевта са думите, а "операцията" е целенасочена комуникация, която видоизменя отношението на клиента към всеки негов проблем..По принцип проблемите не съществуват, а има само проблемни комуникации, които се заменят с непроблемни такива. Целенасочените комуникации на психотерапевтите обикновено се конструират върху "модернизирано" мислене на клиента, с което той не може да не се съгласи, тъй като всеки вярва най-лесно на това, в което му се иска да вярва.

Съществуват много техники за въвеждане на клиентите в хипнотично състояние. Ще опитам да напомня само една от тях, която е контролиран транс чрез ръкуване. Психотерапевтът хваща дясната ръка на пациента и започва бавно и равномерно да я движи нагоре и надолу. През цялото време го гледа в очите. При всяко примигване или затваряне на клепачите на клиента задържа му ръката надолу, след което продължава ръкуването и се стреми към постоянно забавяне на ритъма. С появата на признаците на транса, тоест когато пациентът затвори за малко по-продължително време очи уверено и спокойно се казва: "Отлично!, Чудесно! Заспивай! Ще чуваш само моя глас и нищо друго! Спи спокойно и дълбоко!" За тази ситуация казват, че е установен рапорт (връзка) между психоаналитика и клиента. (Когато такава връзка отсъства, то се счита, че клиентът просто е приспан, но не и хипнотизиран.)

При необходимост се прилага стандартна техника за задълбочаване на трансово състояние. За целта се брои бавно до десет и спокойно и монотонно се внушава на пациента, че той заспива все по-дълбоко и по-дълбоко и чува само гласа на психоаналитика.

След решаване на задачата следва задължителна стандартна техника за извеждане от хипноза. За целта се използва процедурата на броене от десет до едно. В сравнение с въвеждането в хипноза се говори вече по-високо, по-бързо, по-енергично. Внушава се, че с всяка бройка пациентът се разсънва все повече и повече, а на цифра едно трябва да се събуди бодър, свеж и отпочинал. Когато нещо се обърка, то пациентът може да почувства известен дискомфорт, който не е опасен, но е нежелателен. Възможни са и бързи индукции, които се упражняват от по-опитни психотерапевти. При това подходите са аналогични, но са значително по-съкратени.

Разбира се, може да се говори още много за работата на психотерапевти, психоаналитици и за други психоспециалисти, но задачата в случая е друга. Необходими ни са подходящи техники за самостоятелно влизане в контролиран транс, които да помагат за решаване на персоналните проблеми и за усъвършенстване на психофизичните състояния. Мисля, че представените практики в съчетание с медитация, концентрация и внушение могат да бъдат ориентири при намиране на подходящ персонален подход за влизане в самостоятелен контролиран транс. По отношение на разгледаните подходи при повдигане от бета в алфа ниво мога да ги приема само с доста съмнения и предпазни мерки.

Както вече споменавах алфа ниво е алтруистично, а бета ниво е егоистично. Много е важно при това да се възприемат основните белези на алфа ниво не наивно, а конструктивно. Започвам с мнението си за понятието благородство и що е то. Това не е широкоскроена, безкритична и безконфликтна личност, а е всестранно отговорна такава, която не допуска да бъде повлиявана от безволие, завист, злоба, отмъстителност, подлост, садизъм, блудство и други знайни и незнайни несъвършенства. Милосърдие не значи да споделиш хляба си с гладните, а да ги научиш да го набавят сами. Солидарност и състрадание не е подкрепа на всякакви идеи и действия, а е подкрепа само на разумните такива. Чувствата на любов и смирение изискват строга преценка, прецизност, дозировка и компромис. В този смисъл посрещането на съдбовни предизвикателства, които често пъти са удари в буквален и преносен смисъл, могат да имат, както смазващ, така и каляващ ефект. С други думи, всичко зависи от качествата на нашите настройки и защити, които са особено важни при влизане от бета в алфа ниво. При това, въпросите на защита (сигурност и предпазливост) в алфа ниво трябва да бъдат много пъти по-високи в сравнение с тези от бета ниво. Това е защото хората намиращи се в бета ниво винаги са по-агресивни към издигналите се в алфа ниво, отколкото помежду си. А кой на какво ниво се намира проличава някакси съвсем очевидно. Обикновено, намиращите се в алфа ниво изглеждат на пръв поглед по-наивни, по-честни, по-справедливи и по-признателни във всяко едно отношевие. Разбира се, на някои не са им нужни никакви усилия за влизане в алфа ниво, тъй като порождение са по-извисени от другите. И особено те трябва да обърнат особено внимание на качествата на техните настройки и защити.

Не помня къде точно съм чел за твърденията на някои изследователи, че в наше време 90% от новородените се раждат с егоистични признаци, а останалите 10% са с алтруистични такива. Ако не греша, това са твърдения на някои авторитетни автори работещи в областта на кабала. От друга страна и в някои от най-авторитетни йогистки школи се твърди нещо подобно, само че те не дават никакви проценти. И едните и другите уверяват, че чрез целенасочени усилия по техните методики е напълно възможно развитие (увеличаване) на алтруистични качества и потискане (намаляване) на егоистични такива. Обаче и в двете учения въпросите за психофизичните качества и защити не са достатъчно развити, а са дадени само като мъгляви намеци, които се срещат във всякакви други писания.

След тази необходима увертюра вече съм готов да премина към изложение на ориентировъчни техники за предизвикване на контролиран личен транс или контролирана лична хипноза, което е едно и също нещо.

По своята целенасоченост разделям личните контролирани трансове на два вида: дългосрочни или съдбовни и краткосрочни или помощни, които са за по-лесно решаване на едни или други текущи задачи или проблеми, включитеилно и здравословни такива.

Напомням, че важна предпоставка за успеха и по двата вида лични контролирани трансове е преминаването (усвояването) на алфа ниво (алфа настройка, алтруистична психика) и осмислянето на основните качества на тази психика и подходящи методи за нейна защита.

Преминавам към изложение на версията си за същността на личен дългосрочен контролиран транс. В реализирането му трябва да бъдат впрегнати всички лични физически и психически дадености, които от своя страна да бъдат съобразявани с природосъобразен начин на живот, който се гради върху сила и морал. Това ще рече, че всяка личност в този живот трябва непрекъснато да полага разумни усилия за всяко едно нещо, било то мисъл или деяние. С други думи, Природа (Божи Свят) има всичко знайно и незнайно за човека в неограничени количества и качества, но нищо от това не се подарява, а трябва да бъде взето със сила (усилия). При това тези усилия трябва да бъдат морални, тоест справедливи. Това са повече чувствени понятия, отколкото логически. Всеки ги усеща със сърцето си, и те не са винаги логични. Ето защо и сегашните правни норми във всичките им измерения често пъти ни се струват, че не са справедливи. Независимо от това и действащите правни норми са във властта на всеобща еманципация в духа на природен морал, което значи, че те са в постоянно изменение и модернизация. Разбира се, това е бавен процес, който не винаги върви гладко и последователно, но резултативната съставка е винаги положителна.

Кибернетиката на дългосрочния контролиран транс е много сложна и засега все още не е достатъчно изследвана, въпреки че по тези проблеми работят в какви ли не научни цевтрове. Вероятно това е известна истина, за която напомням ей така между другото. Сега продължавам да излагам мнението си за следващите стъпки по пътя на дългосрочния контролиран транс. Следващото нещо се основава на нашите природни дадености (физика и психика), които се налага да бъдат усъвършенствани. Именно за това всеки минава през едни или други образователни схеми, започвайки от детската градина и първи клас и стигайки до едно или друго образователно ниво. В повечето случаи това са консервативни програми, които не всеки приема еднозначно. Независимо от това те са важни, тъй като засега не е измислено нещо по-добро и по-напредничево. Ето защо всеки минаващ по този път трябва да бъде максимално отговорен и последователен, за да не съжалява в края на ученето. Признавам, че това не е панацея, но това е необходима основа, която очертава някакви ясни или все още мъгляви контури на всеки от нас. Преведено на магически език, това е необходим вид церемония, която е толкова по-успешна, колкото по-сложна и по-трудна е тя.

Някъде в този период, разбира се, колкото по-рано, толкова е по-добре, е желателно да бъде задействан дългосрочен контролиран транс. С други думи, това е дългосрочна програма, а още по-опростено - това е преди всичко лична дългосрочна мечта. Тя ще бъде толкова по-успешна, колкото по-ясна, по-детайлизирана и най-важно, колкото по-последователна и по-упорита в преследването е тя. При нейното реализирането са важни, според мен, следните три начина на поведение. Първият начин е свързан с дългосрочно и по възможност постоянно концентриране на вниманието върху избраната мечта. При това, когато вниманието се концентрира върху една мечта отново и отново, тогава спонтанно се създава тенденция за нейното осъществяване..Вторият начин е предпазване от неуспехи при реализиране на тази мечта и той се свежда до недопускане на никаква припряност и форсаж. Защото, когато нещата се насилват и се форсират, то се задейства така наречения обратен ефект, при което шансът за успех се намалява пропорционално на тази припряност. Третият начин е стремеж за отпъждане до възможен минимум на всякакви страхове и други негативи от нашата психика, защото те обичойно съпътстват всяко лице. При това, поредно възникналата трудност виртуално се замества с многократно по-голяма от нея и се измисля подходящ начин за преодоляването й. Тогава автоматично се създава очистителен ефект от страха съпътстващ реалната трудност или проблем. Това е в съответствие с постулатите на магиката, които гласят, че по-големите проблеми винаги изместват по-малките и че проблеми, като някакви явления, не съществуват, а има само проблемно отношение на нашата психика и физика към едно или друго нещо. Тази особеност трябва да се повтаря и потретва от всеки от нас, тъй като това е магически ключ към преодоляване на всеки негатив.

По своята същност дългосрочният контролиран транс е своеобразна желана съдбовна проекция или нейна проекто матрица. В действителност, за съдбата и кармата се дискутира непрекъснато. При това, едни казват, че съдбата на всеки е нещо предварително начертано и е в съответствие с действия или бездействия (карма) от миналото. Други застъпват тезата, че съдбата се определя от предстоящи действия или бездействия (карма) на всеки в съответствие с негова ссвободна воля. Трети изказват някакви други предположения. Четвърти всичко отричат и не предполагат нищо и т. н.

Моята гледна точка е следната. Съдбата е жизнен път на всеки и се определя по неизвестни все още кибернетически закони въз основа на минали и предстоящи събития и свързаните с тях конкретни действия или бездействия (карми, тоест някакви оценки на тези действия или бездействия, по някакви все още тайнствени за хората критерии). При това тези действия и бездействия не са само наши, а също така на нашите родители и прародители, на близки, на познати и непознати и не знам още на кого. Засега това е една от основните кибернетични загадки, която все още не е познаваема и за разрешаване на която работят много учени. Независимо от това съм убеден, че дългосрочен контролиран транс, съпроводен от разумна (свободна) воля, от светла вяра в успеха, от упорита методична последователност, от безстрашно и безпроблемно отношение към предстоящи събития, от търпеливо и смирено посрещане и преодоляване на кармени предизвикателства от миналото може да бъде реален двигател на всяка човешка съдба. Естествено, и това също така трябва да бъде непрекъснато повтаряно и потретвано, той (контролиран транс) трябва да се базира на сила и природен морал. Понеже това базиране е също съвкупност от сложни кибернетични събития, посрещането на които все още не може да бъде безпогрешно, то всеки от нас трябва да се прислушва и към шепота на своята душа, която по-принцип е всезнаеща и всеможеща, но винаги стремяща се към подтвърждение на тези знания на практика. Това е също все още неразгадана кибернетична същност на душата, която вероятно по този начин продължава да усъвършенства своите универсални знания. Разбира се, това са мои повече чувственни, отколкото логични предположения, които могат да бъдат приети, а могат да бъдат и отхвърлени от всеки разсъждаващ по тази тематика. С други думи, шепота на душата това е предчувствие, интуиция или шесто чувство, към които трябва да се отнасяме с дължимо внимание. Има и втори предпазен коректив по пътя на дългосрочен контролиран транс и това са дребни събития или случки, които някакси подсказват, че нашите действия или бездействия започват да сътворяват неподходяща карма, която може да ни отклони от избрания от нас път и даже може да ни се случи нещо непоправимо или фатално. От това не бива да се плашим или да подценяваме тези "уж" дреболии, а разумно и спокойно да правим съответни изводи и да следваме някакво ново за нас поведивие. Може да се окаже, че пак получаваме подобни "нашепвания", тогава продължаваме да търсим нещо друго по-безопасно и по-разумно. В края на краищата нещата се успокояват, което е признак, че сме на прав път. Това са пак нашепванията идващи от нашата душа, която е загадъчна частица от някакъм неизвестен за хората Всеобщ Разум или както искате да го наречете.

В подкрепа на моите твърдения, че дългосрочния контролиран транс "работи" привеждам и следните "доказателства". Това са личните ни съдби, съдбите на други хора, за което сме свидетели, чули, чели или гледали от екрана. Всеки от нас или от тях е следвал някаква мечта, която е дала едни или други резултати. Разбира се, става въпрос за мечти, които са съпроводени от непрекъснати действия за осъществяването им. В противен случай, когато мечтите не се обличат в някакви целенасочени действия, то това не довежда почти до нищо. Казвам "почти", защото във всички случаи някакви действия се извършват, които довеждат до някакви не нулеви резултати по отношение на нашите мечти (програми). Не зная защо, може би импулсивно, се сетих за моята дъщеря. Та, когато беше съвсем малка, още в детската градина, тя нареждаше своите кукли и провеждаше с тях "учебни" занятия. Следваха възпитателни беседи, изпити по едни или други задачи, оценки за техните действия или бездействия и т.н. В края на краищата, когато порасна тя завърши една висша перспективна комерсиална професия, но не тръгна по този път. С определена настойчивост и усилия впоследствие тя завърши второ висше педагогическо образование и вече с години работи като авторитетен и уважаван преподавател по информатика. Не считам за необходимо да привеждам и някакви други доказателства, тъй като всеки има някакви свои виждания по въпроса, които не зная какви са, но чистосърдечно ги приемам и уважавам. Ето защо минавам на втория вид транс - краткосрочен контролиран транс, където много вероятно ще повторя и потретя някои споделени вече мисли и убеждения.

Това е пак не по-малко сложна кибернетична загадка, която не е известна даже и в детайли, но за изпълнение на която могат да бъдат предложени едни или други стъпки, базирани на нашите дадености: физика, психика, чувства и логика. Без съмнение, основното предназначение на краткосрочния контролиран транс е в подкрепа и в детайлизация на дългосрочния такъв. Освен това той е в помощ при решаване и на безброй други задачи и проблеми. С други думи, това е нашето краткосрочно поведение или целенасочена краткосрочна еманципация на всеки от нас в подкрепа и в изпълнение на дългосрочния контролиран транс. Тук влиза и освобождаването на нашата физика и психика от всякакви вредни (нездравословни, излишни) зависимости. Това са безброй неща, като: прекомерно или недостатъчно натоварване на мускулните влакна и мускулните връзки, приемане на излишно или недостатъчно количество и качество на храни и напитки, спазване или допустимо отклонение от здравословен денонощен режим, свеждащ се към три осмици (8 часа работа, 8 часа почивка, 8 часа сън), стремеж към освобождаване от страхове, депресии, меланхолии, лоши или вредни мисли и чувства и други. Това е значително по-точно, отколкото да се придържаме към схващането, че за успеха на краткосрочния контролиран транс са необходими само релаксация и медитация, които имат по-стеснен смисъл. Ако релаксацията и медитацията е съответно тонизиране на нашата физика и психика, то физическата и психическата еманципация вече не е само тонизиране, но може да бъде и доактивиране на същите, което съвсем не е по-маловажно. Напомням, че всички тези краткосрочни неща се изпълняват от нашата дуална същност в някакъв автоматичен кибернетичен режим в съответствие със зададена и изпълнявана дългосрочна програма (мечта). Тези, които желаят да постигнат по-големи резултати могат да използват и допълнителни подходи базирани на въпросната психическа и физическа еманципация. Ще се опитам да поясня тази мисъл малко по-подробно.

Започвам с напомнянето за същността на релаксацията и медитацията в тяхната класическа постановка, които са насочени към тонизиране на физиката и психиката при тяхната обичайна дейност и при тяхната пренатовареност. Вероятно всеки е в течение на тези понятия и затова ще ги спомена съвсем накратко. Служат за отмора на нашите физически и психически дадености в задавано контролирано темпо. Имам предвид при тяхното сравнение с обикновените начини, включващи сън, отморяващи почивки, храна, напитки, забавления и т.н. Изходните положения и условия при осъществяване на релаксация и медитация могат да бъдат всякакви. Естествено, желателно условията да бъдат колкото може по-комфортни, но това не е обезателно. Най-важни при това са нашите вяра, воля и внушение, които са в основата на тези контролирани почивки. В зависимост от конкретната обстановка и наличието на подходящ временен интервал внушаваме на нашите дуални дадености (физика и психика) да минават в режим на пълно разслабване (релаксация) и безгрижие (медитация). Количеството, качеството, синхронът и обхватът на тези контролирани почивки са в зависимост от индивидуалните ни умения, особености и дадености, които, според мен, е желателно да се градят в по-голяма степен на нашите емоции и чувства и в по-малка степен на нашите логични разсъждения. Разбира се, качествените техники за контролирани отмори не се отдават веднага, но при желание, вяра, воля и постоянство те ще стават все по-добри и по-действени.

Това са моите разбирания за релаксация и медитация в тяхната класическа постановка, която обхваща обикновени и над обикновени условия и обстоятелства. Сега нека да си представим, че имаме някакви неадекватни условия и обстоятелства, които довеждат до ситуации със знак минус, тоест появява се необходимост за доактивиране (дозареждане) на разглежданите дуални компоненти (физика и психика). Това може да бъде резултат на някакво заболяване или на някакви травми, които довеждат до такава необходимост. За такива случаи вероятно е уместно да говорим вече за физическа и психическа еманципация, която обхваща не само релаксация и медитация, но и нещо повече, тоест появява се необходимост за синхронно доактивиране (подсилване) на нашите дуални дадености. С други думи, при този вид еманципация става въпрос вече не само за тонизиране на организма, но и за негово дозареждане с енергия. В тези случаи вероятно е по-приемливо вече да говорим не само за целенасочено концентриране на наличната в организма енергия, но и за създаване на съвсем нова, допълнителна такава. Това дозареждане на организма с енергия (динамична и статична) е възможно чрез многократно извършване, с постоянно увеличаване на леки, малки, незначителни физически и психически дейности (церемонии). Това постепенно довежда до създаване на нови загадъчни тенденции в организма свързани с постепенно акумулиране (засега никой не знае от къде) на недостигащите на организма динамична и статична енергии. Именно този процес постепенно създава нов енергиен потенциал способстващ за решаване на все по-сложни и по-сложни физически и психически задачи. За успеха на тази терапия са необходими вяра, воля, търпение, смирение и постоянство. Преди доста години приложих тази терапия върху себе си, което стана някакси съвсем интуитивно. Това се случи след претърпяна злополука, в резултат на която имах счупвания на долния крайник на две места и други тежки контузии на тялото. Определено това беше такъв случай, тоест ситуация със знак минус. Мисля, че само с традиционни медицински терапии не бих могъл да възвърна предишната си форма, което осъзнах доста, време след това. Не считам за необходимо да привеждам и други доказателства в подтвърждение на това, че физическата и психическата еманципация "работи" и може да бъде полезна при решаване на някои нестандартни задачи.

По отношение на храните и напитките имам особено мнение, което се свежда към следното. По възможност придържане към екологично естествени и чисти храни и напитки. Тяхното кулинарно естество мисля, че е без никакво значение. В този смисъл съм скептичен към така наречената наука кулинария, с нейните безброй хранителни рецепти, които могат да бъдат сведени към няколко класически такива. Не вярвам също така на таблиците за калорийността на едни или други продукти и техните съставки, тъй като това е неразгадана още кибернетична загадка, свеждащата се до дейността в организма на някакви персонални механизми, които формират и организират дейността на така наречените хормони. Това ще рече, че един и същ продукт с единица калорийност ще бъде енергийно различен за един или друг консуматор, тъй като има значение не само някаква осреднена личност, но и нейната възраст, пол, настроение, време на консумация и безброй други особености. Всеки, който следва тези уж научни таблици се подлага на безсмислен тормоз и рано или късно получава пълно разочарование и даже депресивна алергия. Вярвам в необходимостта от епизодично прилагане на определено редуциране (диети) при приемане на храни и напитки. Моето мнение при това се свежда към следното. Уважавам всички разумни диети, но не вярвам в тяхната универсалност. Личната диета трябва да бъде не само разумна, но и уникална. Нейната същност трябва да се гради само върху личната интуиция, която трябва да бъде подплатена от воля и вяра в ефективността на едни или други ограничения. Подробностите и продължителността на тези ограничения са също специфично лични и конфеденциални. Разбира се, те могат да бъдат споделени в края на всички тези ограничения, но в никой случай в началото и в течение на тяхното приложение. Това е защото те непременно ще бъдат съпътствани от добронамерени или егоистични съмнения, които ще окажат негативно влияние върху тяхна енергийност и ефективност.

Много е трудно да се изкажа малко по-подробно по спазването или по допустимото отклонение от здравословния денонощен режим на всеки от нас. Естествено, животът е сложно и многообразно нещо. Някой път ни гали с перце, друг път ни мачка с валяк, но, във всички случаи, всеки се придържа, или по-точно се стреми, към един или друг разпорядък. Не зная дали по-природа, дали по житейски навици, но е прието да разделят хората на чучулиги и сови. Чучулигите са този тип хора, които обичат да се събуждат рано и венецът на тяхната продуктивност е в по-ранните часове на денонощието, а совите са друг тип хора, необичащи ранобудство и са по-продуктивни през по-късните часове. Вероятно това определение не е съвсем точно, тъй като и едните и другите спят през нощите, но едните лягат и стават по-рано, а другите предпочитат едното и другото по-късно. Не мога да съдя, кой режим е по-здравословен, тъй като всичко в този живот е относително и лично. Мога само да призная, че личнво аз определено спадам към чучулигите.

Сега нека да се върна към денонощния режим в неговата класическа постановка, свеждаща се към три часови осмици: 8 часа работа, 8 часа почивка и 8 часа сън. Мисля, че в тези три осмици е вложен дълбок смисъл, който заслужава подобаващо внимание. Естествено, не става въпрос за педантично придържане към този режим, но все пак някакъв стремеж към това трябва да има. В противен случай, при някакви по-големи отклонения от тези три осмици, са неизбежни едни или други нездравословни проблеми. Мисля, че всеки е чел, чул или даже изучавал някои от по-утвърдените препоръки за тези отклонения. Обикновено в основата на тези препоръки е заложена така наречената биоритмика, която доказва пулсиращия характер на човешката активност. В този смисъл съществуват даже и препоръчителни насоки за "правилно" поведение в течение на 24 часа. Обаче лично аз съм скептичен към тези насоки, тъй като това са вид внушения, които в конкретен случай могат даже и да объркат всеки от нас. Ще опитам да поясня моите опасения, които се свеждат към следното. В приложен смисъл съществуващите насоки за човешко поведение в течение на 24 часа са някакви осреднени статистически величини, които засега не могат да обхванат цялата сложнотия на човешкото устройство и неговите индивидуални енергоритми. Вече споменах, че има хора тип чучулиги и тип сови, което пак е нещо съвсем условно, тъй като между тези типажи има и нещо средно. Но даже, между самите чучулиги и сови пак има съществена разлика, тъй като формиращите ги признаци са различни. Съществуват също така годишни, месечни, астрологически, регионални, психологически, възрастови и много други различия, които подтвърждават моите съмнения. С други думи, оптималните отклонения от класическия денонощен режим от три часови осмици са сложни, динамични, постоянно изменящите се кибернетични задачки, за решаването на които засега трябва да бъдат използвани личните усещания, чувства и логика. Вероятно в загадъчното бъдеще всеки ще има личен бионавигатор, който ще подсказва правилни решения.

Ще опитам съвсем кратко да изложа и мнението си по начините за преодоляване на различни тревоги, страхове, депресии, меланхолии, вредни мисли и чувства и всякакви други лошотии. Естествено, колкото и да се стремя да бъда кратък не мога да мина без някои напомняния и пояснения.

Започвам с това, че въпросното преодоляване е всъщност някакъв вид контролирана трансова терапия. Продължавам с напомнянето, че проблеми, в случая травматични ситуации, не съществуват, а има само проблемно или травматично отношение към тях. В този смисъл, да преодоляваш нещо негативно, значи преди това да го допуснеш (да се разболееш), а това, съгласете се, не е вид най-добро поведение. Следователно, на първо място излиза необходимостта от превантивни (профилактични) действия за усъвършенстване на нашата физика и психика. Мисля, че по въпроса съществуват безброй учения, школи, мнения и подходи, които понякога са диаметрално противоположни. Според мен, заслужават особено внимание йогисткото и кабалисткото учения в тяхната класическа постановка. Разбира се, в тези учения не всичко е дадено съвсем ясно и елементарно, което предполага внимателно боравене с тази материя. Представете си тези учения, като някакви буйни огньове в средата на които се намират всякакви чудодейни елексири. И само този може да вкуси от тях, който внимателно и предпазливо ги изважда от там. Всяко забързване и невнимание се наказва с болка от изгаряне, която за съвсем непредпазливи и наивни може да бъде и фатална. Не считам, обаче, че напредването в тези учения е достатъчно условие за усъвършенстване на всеки от нас. Съвсем не е достатъчно, тъй като не е по-малко важно всеки да се учи да се брани от евентуални атаки на зли, завистливи или примитивни хора. За това особени учения не съществуват, тъй като тези атаки могат да бъдат най-разнообразни, от най-сладникави, до най-подли. Ето защо, когато ме хвалят или ухажват, се опитвам да разбера причината за това, а причината много често е някакъв интерес, някакво капанче или нещо и по-лошо. В този смисъл, като най-отвратителни според мен са магическите атаки, за недопускането на които се стремя да спазвам елементарна психофизична хигиена. Е, не е всичко толкова мрачно и подло на този свят - вниманието може да бъде и добронамеренно или шеговито, но това винаги се опитвам да проумея без да се издам по някакъв начин.

Сега нека да споделя виждането си и за терапиите от страхове и други лошотии, от които не е застрахован и най-усъвършенствания индивид. За тази цел служат разнообразни методи за психофизично и хипнотично въздействие. При това много е трудно да се очертаят някакви граници на тези въздействвия и тяхната значимост. Най-важното при тези въздействия е да се постигне целта, което поставя в една редица най-сложните и най-простите въздействия, такива като леене на куриум, баене и други. В този смисъл, животът на всеки може да бъде принципно променен от най-малки въздействия, като осъзнаване на същността на някоя дума или изречение, разходка до някаква местност, прочитане на някакъв разказ, гледане на филм и какво ли не. Трансът сам по себе си е винаги терапевтичен, тъй като се осъществява в по-голяма или в по-малка степен в подсъзнателната част на човешката психика, която винаги се стреми към някакъв здравословен оптимум. За разлика от това психичните въздействия не са винаги терапевтични, тъй като съзнанието е селективно към тях и не е така "мъдро" като подсъзнанието ни. Това е защото съзнанието винаги изхожда от своите убеждения, които се образуват не само от истини, но и от заблуждения, а съвсем не рядко и от лъжи. А подсъзнанието никога не се отклонява от своя оптимален за организма устрем. Ето защо психофизичните въздействия за отстраняване на някакъв страх, депресия или нещо друго отрицателно са най-ефективни в режима на самоконтролиран транс.

Както вече споменавах психотерапиите са най-разнообразни и са без някакви очертани граници Обаче, съвсем условно те могат също така да бъдат разделени на дългосрочни и краткосрочни. Дългосрочните подходи изхождат от принципите заложени в психоанализата на Фройд. Същността им се свежда към откриване на причините породили съответен страх или някаква друга отрицателна симптоматика. След това следва виртуално повторение на страховата ситуация в съвсем спокоен режим с осъзнаване на нейната не чак толкова страшна същност и замяна на предишното мислене с ново такова. При краткосрочните психотерапевтични подходи не се задълбочават в откриване на причините породили страх или някаква друга отрицателна симптоматика, а се търсят начини за бързото и безопасното им отстраняване.

Замяна на негативното мислене с позитивно такова може да се извърши, чрез критичен анализ върху същността на нещата и обстоятелствата предизвикали страх или друга отрицателна симптоматика. Това може да се извърши съвсем лесно в едно ново за нас психофизично състояние, при което се извършва преоценка на значимостта на нещата в нас и около нас. Пренасянето в това ново психофизично състояние може да се извърши по няколко начина: чрез представяне на нещата в смехотворна или хумористична форма, чрез използване на метафорични разкази и истории аналогични с нашия проблем, чрез драстично потискане на нашето его, което се нарича смирение или обратно - осъзнавайки своята значимост и т. н. Изборът на един или друг вариант за предизвикване на ново психофизично състояние винаги трябва да бъде подпомогнат от преобмислени конкретни събития и обстоятелства, от нашата интуиция, чувства и логика. При това, ако изчистването на страха или на друга отрицателна симптоматика не се получава по избрания начин, то се избира следващ и така се продължава до получаване на необходимите за нас резултати. Ако след изпробване на няколко варианта не се получи пълно подобрение, то след известно време тези терапии се повтарят. В края на краищата усилията ще бъдат възнаградени, тъй като сила и морал, вяра и воля, желание и постоянство винаги побеждават всякакви отрицателни зависимости.

Като допълнение към изложените методи за изчистване от страхове и други отрицателни симптоматики реших да споделя и един ускорен метод, който вероятно ще бъде от полза за по-напредвалите в тази тематика. Нещо повече, той може да бъде използван и за мигновено преминаване от бета в алфа ниво и обратно. Придържам се към споделени вече понятия за бета и алфа нива, макар че може да се говори и за вид извисяване от нулево ниво в първо ниво, от низше ниво във висше ниво и т.н. Мисля, че названията на нивата нямат никакво значение, а е важен техния смисъл. Сега към същността на този ускорен метод, който може да бъде изпълнен къде ли не и кога ли не. За тази цел се използват няколко ключеви думи от бета и алфа нива. От бета ниво се спирам на думите омраза и завист, а от от алфа ниво избирам думите любов и солидарност. За катализатор или по-точно за генератор на преноса може да бъде използвана думата смирение. Сега нека да вникнем в психофизичния смисъл на тези словесни понятия, за същността на които вече споменавах. Думата смирение може да бъде мигновен аналог на релаксация, медитация и даже на цяла физическа и психическа еманципация, при което в края на този миг сме вече в неутрално психофизично състояние. Образно казано, това е състояние аналогично на нулева предавка на автомобила. Думите любов и солидарност автоматично ни пренасят в алфа психофизично състояние, а думите омраза и завист веднага ще ни върнат в бета психофизично състояние. Вече споделях, че новото психофизично състояние е ново мислене, което на мига ще отхвърли страх или друг негатив, тъй като вече уточнявахме, че проблемите не съществуват, а има само проблемно отношение към тях. Връщането от алфа в бета ниво в някои случаи е също повече от необходимо, тъй като това е връщане към човешкото първично и животинско състояние. То ни подсказва някои позабравени животински инстинкти за самосъхранение. Пренасяне в бета ниво е повече от необходимо при някои пикантни и критични ситуации. Например, бедстващ самотен моряк в бушуващ океан ще бъде много по-адекватен в бета ниво, отколкото в алфа такова или аналогична ситуация при наводнение, при пожар и т.н.

Изложените програмни подходи за предизвикване на целенасочен дългосрочен и краткосрочен контролиран транс е вид лична кибернетика, която спомага за формиране на съдбовната ни матрица. Някои прорицатели (екстрасенси) твърдят, че съдбата на всеки човек е предначертана още с неговото раждане, при което съобщават основни моменти от предстоящите събития. По своето естество техните изводи се базират на вероятностни поведения и насоки на нашите флуидни компоненти, които представляват нашата физическа и психическа същност. Това е своеобразна холограмна снимка на нашата съдба в даден конкретен момент, която е точна за изминал период, но е винаги вероятностна, в по-голяма или в по-малка степен, за бъдещето ни. Ако се обърнем към същия прорицател след някакъв период от време, то неговото предсказание за бъдещето ще бъде вече по-различно от предишното такова. Това е така защото бъдещето се формира от много сили, в това число и от силата на нашата свободна воля, която, ако е разумна, предизвиква поява на загадъчни тенденции за подобряване на нашата съдба, но ако е неразумна, то действат вече отрицателни тенденции. Също така екстрасенсът не може да предвиди с точност и другите действия и бездействия и техните конкретни въздействия. Бъдещето не може да предвиди с точност никой прорицател, така както същия не може да предвиди и предстоящите печеливши данни от лотария или тото.

В заключение мога само да добавя, че кибернетиката е навсякъде в нас и около нас.Осъзнаването на нейната значимост става все по-очевидна. Тя е нещо важно, многостранно и обединително, нещо като катализатор и генератор на нашето настояще и бъдеще. Това е универсално управленско изкуство за всяка личност, това е можене във всяко едно нещо, което става все по-съвършено и по-съвършено.
Юрий Петрович Банько

Вила "Боровец"Гр. Варна

13.10.2011 г.
Каталог: kniga
kniga -> Николай Слатински “Надеждата като лабиринт” София, Издателство “виденов & син”, 1993 год
kniga -> София, Издателство “Българска книжница”, 2004 год. Рецензенти доц д. ик н. Димитър Йончев, проф д-р Нина Дюлгерова Научен редактор проф д-р Петър Иванов
kniga -> Николай Слатински “Измерения на сигурността” София, Издателство “Парадигма”, 2000 год
kniga -> Иван войников история на българските държавни символи
kniga -> И ш е м к и н о с ц е н а р и й (Теоретико-практически аспекти на кинодраматургията) Светла Христова 2003 г. С ъ д ъ р ж а н и е идея и тема как да проверим идеята и темата си за сценарий
kniga -> Съдържание 2 Увод 3 I. Мегалитите обекти на културния туризъм
kniga -> Задача Изследване на обратната връзка Дисциплина: "Книгата като медия" Изготвил: Проверил
kniga -> Нови пътища на терапия
kniga -> Предговор проф д-р Борис Донев Борисов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница