У в е д о м л е н и е за инвестиционно предложение І. Информация за възложителя: От сн „Язлата еин: 175719377 /име на възложителя физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по законДата14.01.2017
Размер108.94 Kb.
ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-БУРГАС

Към пр.1435 /02.05.2012г


У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение


І. Информация за възложителя:
От СН „Язлата” ЕИН: 175719377

/име на възложителя – физическо/юридическо лице, орган или упълномощено по закон трето лице /

Пълен пощенски адрес:. с.Ново Паничарево, общ.Приморско

Телефон, факс и адрес по електронна поща: 0887/555-824

Лице за връзка: Марина Вълкова Ялъмова председател на Сдружение за напояване „Язлата”, с.Ново Паничарево, гр.Приморско, ул.Славянска 8


Уважаеми г-н Директор,
Уведомяваме Ви, че СН „Язлата” има следното инвестиционно предложение: “Водоползване с цел напяване и риборазвъждане” от яз „Язлата” с цел напояване на земеделска земя и рибостопанска дейност.

Сдружение за напояване „Язлата” с. Ново Паничарево е учредено съгласно Закона за сдруженията за напояване с предмет на дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративна инфраструктура; изграждането на нови напоителни и отводнителни системи и съоръжения; доставяне и разпределяне на водата за напояване; отвеждане на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието на земеделските земи; рибовъдство и отглеждане на водоплаващи птици.

Сдружението е вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел с Решение №1/24.06.2009 г. по фирмено дело № 64 на Бургаския окръжен съд с председател Марина Вълкова Костова .

Община Приморско е предала владението на хидромелиоративната инфраструктура - язовир „Язлата”- ПИ № 000157 и изравнител - ПИ № 000177 на СН „Язлата” с Протокол от 23.11.2011 г. за предаване на имот общинска собственост на основание пар. 3, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване и на основание Решение на Общински съвет № 128/16.09.2011.

Територията на сдружението за напояване е 819,388 дка поливна площ, обработваеми земеделски земи в землището на с. Ново Паничарево.

Яз. „Язлата” представлява поземлен имот № 000157, по плана за земеразделяне на землището на с. Ново Паничарево, Община Приморско, изграден в поречито на р. Ропотамо с общ завирен обем 511 000 м3 и площ 76,466 дка. Същият е в добро техническо състояние.

От язовира ще се напоява около 70 дка. овощна градина чрез система за капково напояване и около 150 дка. други култури гравитачно по полиетиленови тръбопроводи.

Ще се използва електрическа помпа, която ще тласка водата в системата за капково напояване.

Бъдещо намерение на СН „Язлата” е зарибяване на язовира и извършване на рибостопанска дейност.

Инвестиционното намерение предвижда използване на съществуващ водоеми и монтиране на временни съоръжения, полиетиленови тръби, без да се предвижда извършване на ново строителство. За охрана на съоръженията и при извършването на стопанската дейност се предвижда монтирането на подвижен фургон.

.

ІІ.Обща информация за предложеното инвестиционно предложение:
а) местоположение на инвестиционното предложение - област и община, землище, номер на имота;

Водовземането ще се извършва от яз. „Язлата”- ПИ в землището на

. населено място – землището на с. Ново Паничарево, община Приморскоместност – „Дживизлията”,

поземлен имот-№ 000157

Яз „Язлата” от който ще бъде извършено водовземане с цел водовземане, а завиреният обем ще се използва за рибостопански цели –риборазвъждане се намира в местността „Дживизлията”, в северната част на землището на с. Ново Паничарево, в поречието на р. Ропотамо.

.

б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение;...

Предвиденото водоползване е с цел напояване и ще се извършва ежегодно през летните месеци, а зрибяването на пролет след улавянето през есента и предаването в търговската мрежа на произведената риба за консумация. Напояването ще се извършва от май до септември според агро-метереологичните условия, чрез помпен агрегат, който ще се транспортира до язовира и демонтира в началото и в края на поливния сезон.

Технологията за производство на риба за консумация предвижда завиряване на водоема да започне от началото на декември, зарибяването с рибки еднолетки се извършва през месец март, а понижаването на водата е постепенно през месец октомври, ноември и излавяне на произведената риба за консумация с гриб.

в) Цел и предмет на инвестиционното предложение - производство, жилищно, пътно и др. строителство;

Целта на инвестиционното предложение е водовземане с цел напояване на прилежащите на яз. “Язлата” земеделски земи и ползване на завирения обем за рибовъдни цели, а на по-късен етап и отглеждане на водоплаващи птици.

От язовира ще се напоява 70 дка. овощна градина /праскови/ чрез система за капково напояване.

Капковото напояване представлява система от тръби за бавно и продължително напояване. В тръбите са инсталирани специални капко отделители, с помощта на които се редуцира налягането и така се дава възможност за по-равномерно разпределение на водата по линията. Основната цел при инсталиране на една напоителна система е да компенсира изпарената от почвата и отделената чрез листата вода, както и водата загубена при оттичане.

При капковото напояване водата се подава на порции точно до корена на растението. Това се обяснява с необходимостта на едно растение да получи определено количество вода на ден, но при бавен процес на напояване за да не се сгъстява почвата - това се постига само с капково напояване.

Компонентите на системата за капково напояване са:  • водоизточник

  • помпа

  • филтърен възел

  • торосмесителен възел

  • водопреносна система – тръби, фитинги и капкови маркучи.

Ще се използва дизелова помпа, която ще подава вода от язовира в системата за капково напояване.

- Филтърен възел - Правилната филтрация е едно от най-важните решения в системата за капково напояване, то е също "сърцето" на системата, тъй като снабдява капкообразувателите с чиста вода. Пясъчните филтри се монтират на места където водо източника е река, езеро или язовир.

- Торо смесителен възел - При капковото напояване корените на растенията използват един и същ обем почва и торенето с поливната вода има първостепенно значение. Поради ограничения обем, в който се внасят торовете, се смята, че торовата норма може да се намали с около 35% в сравнение с необходимата при традиционните начини за наторяване. Торенето се извършва с течни и водо разтворими торове.

- Водо преносна система - тръби, фитинги и капкови маркучи Изградена е от поелитиленови тръби с различен диаметър, които осигуряват пренос на вода от водоизточника до капковите маркучи. Могат да бъдат на повърхността, а също така и закопани в почвата.

Фитингите осигуряват свръзка на отделните компоненти в едно общо цяло (адаптери, муфи, нипели, кранове, тапи и др.).

- Капковите маркучи, които ще се ползват са многосезонни - използват се при трайни насаждения. Притежават изключително дълъг експлоатационен период (10-15г.)

Бъдещо намерение на СН „Язлата” е зарибяване на язовира и производство на риба.

Ще се отглежда риба за консумация от видовете шаран (Cyprinus carpio), бял толстолоб (Hypophtalmichtys molitrix) и пъстър толстолоб (Hypophtalmichtys nobilis) и бял амур (Ctenopharyngodon idella). Като съпътстващи видове се очаква и появата на сребриста каракуда (Carassius carassius), червеноперка (Scardinius erytrophtalmus), лин (Tinca tinca) горчивка (Rhodeus sericeus) и др. Средногодишното производство на риба е до 5 000 кг.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със строителни дейности. Ще се използват съществуващите постройки и съоръжения, а за помещение на охраната ще се използва преносим фургон. За основните дейности, хранене, контролни улови, физикохимични анализи на водата и излавяне ще се използва гребна лодка
г) Необходимост от нова инфраструктура - пътища, електроснабдяване, ВиК.

За обслужването на обекта ще се използват селскостопански пътища в землището на с. Ново Паничарево с връзка към път 992. Дейността ще се осъществява от съществуващ водоем със съществуваща и отдавна изградена инфраструктура, електро захранване пътища и др, без да е необходимо изграждането на нова такава, като основно ще се използват пътищата 105015 и 105016.

За напояване ще се ползва помпа задвижвана с автономен дизелов двигател или от трактор, без да е необходимо захранване с електроенергия.

За временни дейности се предвижда заделяне на площи на брега на язовира, без извършване на строителство, а ще се използват наличните заварени съоръжения и сгради, предадени на сдружението.ІІІ.Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение.

Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано със строителсни дейности и не подлежи на одобряване съгласно чл.Чл. 129. (1) от ЗУТ (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) .

Във връзка с реализирането на инвестиционното предложение е необходимо издаването на разрешително за водовземане и разрешително за ползване на водния обект от БДЧР – Варна.


Прилагам:


  1. Документ за платена такса, съгласно чл.5а, ал.1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ;

  2. Информация и документация, съгласно Приложение № 2, част Б от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, предоставена и на електронен носител, включваща:

2.1 Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

2.2Актуални скици на имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение, съдържащи списъци с координатите на точките, определящи границите на поземлените имоти или партиди на имотите в случаите, когато скицата се издава от общинската служба по земеделие, или координатни точки на трасето на линейните обекти на техническата инфраструктура, придружени от информация за използваната координатна система, или координатни точки, определящи териториалния обхват на инвестиционното предложение за площни обекти, придружени от информация за използваната координатна система.

2.3 Карта или друг актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, координати на граничните точки на имота и на обекта - предмет на инвестиционното предложение, снимки, партида на имота и др. - по преценка на възложителя.

Дата:......................... Уведомител:.....................................

/М Ялъмова/

2.1 Характеристики на засегнатата територия - вид и начин на ползване на земите.

Яз. „Язлата” от който ще се извърши водовземане с цел напояване на близките земеделски земи - 70 дка. овощна градина /праскови/ чрез система за капково напояване и останалите земеделски земи в които е възможно поливно земеделие се намира в местността „Дживизлията”, в северната част на землището на с. Ново Паничарево, в поречието на р. Ропотамо при граници и съседи: 000156 – дере; 000160 – пасище, мера; 000162 – дере; 104010 пасище, мера; 105015 – полски път; 105009 – нива; 105014 – нива; 105016 – полски път; 000173 – пасище, мера; 000150 – дере; 000153 – пасище, мера.

Мястото на брега на язовира, където през летния сезон ще бъде задвижвана с дизелов агрегат помпа е с надморска височина – 115 м. и географски координати: Северна ширина В = 4218′42,65″ Източна дължина L = 2732′56,80″.

Най близко разположените защитени зони от НЕМ Натура 2000 са ЗЗ „Комплекс Ропотамо” BG0002041 по Директивата за опазването на дивите птици и ЗЗ „Ропотамо” BG0001001 по Директивата за местообитанията.

Водоемът от който ще бъде извършено водовземане, както и напояваните земи отстоят на повече от 3,5км на север от ЗЗ „Ропотамо” BG0001001 и 15км на запад от ЗЗ „Комплекс Ропотамо” BG0002041. Същият е изкуствено създаден воден обект, язовир за стопански цели - напояване и риборазвъдна дейност с общ завирен обем 511 000 м3 и добър приток. Язовирът е със земно-насипна стена с височина (Н) 13,5 м, дължина на короната (L) 200 м, траншеен преливник и водовземна шахта със стоманен тръбопровод.

Поради непостоянното водно ниво по бреговете на язовира липсват обширни обраствания с хигрофилна растителност, като такава се е запазила само в опащката на язовира и речния участък след стената.

В тези участъци са представени формации от обикновена тръстика (Phragmites australis), която на места образува чисти петна, но най-често е примесена с широколистен папур (Typha latifolia), теснолистен папур (Typha angustifolia), ежова главица (Sparganium ramosum), острица (Carex sp.), шавар (Juncus sp.) и др.

Непосредствено в речното корито дървесната растителност е представена с единични дървета от видовете бяла върба (Salix alba) и теснолистна върба (Salix eleagnus), полски ясен (Fraxinus angustifolia) и черна елша (Alnus glutinosa).

Поливната площ е 819,388 дка на Сдружение за напояване „Язлата” , земеделски земи в масиви 104, 105 и 106, от които 70 дка са овощна градина- прасковено насаждение.

Между обработваемите земи и пътищата са възникнали производни рудерални тревни формации в които най-често срещащи се са бучиниша (Conium naculatum), коприва (Urtica dioica), късодръжковия магарешки бодил (Carduus acanthoides L.), наведен магарешки бодил (Carduus nutans), обикновен пелин (Artemisia absinthium), черно кучешко грозде (Solanum nigrum), татул (Datura stramonium L.), балур (Sorgum halepensis L.), бoдлив казашки бодил (Xanthium spinosum L.) и др

Тъй като в района преобладават обработваемите земи, като липсват масиви с дървесна растителност и храсталаци в района най-разпространени са дребните бозайници: - белокоремест таралеж (Erinaceus europaeus), невестулка (Mustela niwalis), горска мишка (Apodemus sylvaticus), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), малка белозъбка (Crocidura suaveolens), обикновена полевка (Microtus arvalis), къртица (Talpa europaea), сляпо куче (Nannospalax leucodon) и див заек (Lepus europaeus).

За района са характерни птиците обитаващи откритите площи и обработваемите земеделски земи: полската чучлига (Alauda arvensis). качулатата чучулига (Galerida krsistata), полското врабче (Paser montanus), домашното врабче (Paser domesticus), сивата овесарка (Miliaria calandra), бялата стърчиопашака (Motacilla alba), ), селската лястовица (Hirundo rustica), сивата мухоловка (Muscicapa striatа), свраката (Pica pica), керкенеза (Falco tinnunculus), обикновения мишелов (Buteo buteo) и др.

От водолюбивите птици над язовира прелитат най- често жълтокрака чайка (Larus cachinnans), речната рибарка (Sterna hirundo), големия корморан (Phalacrocorax carbo), малка бяла чапла (Egretta garzetta), сива чапла (Ardea cinerea), зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), белочела водна кокошка (лиска) (Fulica atra) и др.

От влечугите най-разпространените видове са: смок мишкар (Elaphe longissima), смокът стрелец (Colubr caspius), медянката (Coronella austriaca) шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата костенурка (Testudo hеrmanni), жълтокоремника (Ophisaurus apodus), зеления гушер (Lacerta viridis), ивичестия гущер (Lacerta trilineata) и кримския гущер (Podarcis taurica), които се срещат предимно в необработваемите земи- храсталаците и сухите естествени тревни обитания. Поречието на р. Ропотамо и непосредствено язовира се обитават от сивата водна змия (Natrix tessellata) и жълтоухата водна змия (Natrix natrix).От земноводнитe най-характерни са видовете голяма водна жаба (Rana ridibunda), сирийска чесновница (Pelobates syriacus), зелена крастава жаба (Bufo viridis) и голяма крастава жаба (Bufo bufo).

В яз. „Язлата” представители на ихтиофауната са афтохтонните видове каракуда (Carassius carassius), червеноперка (Scardinius erythrophthalmus), брияна (Chalcalburnus chalcoides) и шарана (Cyprinus carpio), с който е извършвано зарибяване няколкократно след завиряването на язовира.

Дейностите са свързани с обработката на земеделските земи, напояване и производство на риба за консумация като промените в хидрологичния режим на яз. Язлата са контролируеми и в границите на допустимите, без да се засягат защитени зони.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница