Участие в обява за събиране на офертистраница1/4
Дата21.01.2018
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4
ОБРАЗЕЦ !!!!
ОФЕРТА

ЗА


УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

ДО: „БРИКЕЛ” ЕАД – обл. Стара Загора, гр. Гълъбово - Извън града, п.к. 6280

ОТ:

Участник: ……………………………………………………………………………………………...Седалище и адрес на управление ………………………………………….……….……………..

Адрес за кореспонденция: ………………… …………………………… ………………………...

тел: ………………………., факс: …………………….., e-mail: …………………… ……… …

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписване: ДА / НЕ

ЕИК по БУЛСТАТ: ……………………, Ид № по ДДС: …………………………………… …

представлявано от ………………………………………….. / длъжност: …………………… .

Лице за контакти: …………………………………………………………… ………………… тел.: ……………………, факс: ……………………, моб.: ……………………………………...

Разплащателна сметка:

IBAN: ……………………………………………, BIC: ………………………………………;

Банка: ……………………………………………- град/клон/офис: ……………………………...;

*Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас обществена поръчка по Закона за обществените поръчки чрез обява за събиране на оферти с предмет: Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на „Брикел” ЕАД” по три обособени позиции с реф. № 142002-2017 – ОПнсОбособена позиция №1 - Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасители.

Обособена позиция №2 – „Ежемесечно абонаментно обслужване на пожароизвестителни системи в обектите на „Брикел” ЕАД, включващо поддържане на централа, пожароизвестители, ръчни бутони, сирени и при необходимост ремонт на тениката.”

Обособена позиция №3 - Годишна проверка, техническо обслужване и поддръжка на пожарни кранове на обектите собственост на „Брикел” ЕАД,

като подаваме оферта за Обособена позиция №:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….при условията, обявени в обявата и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети от нас.

Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор, публикуван в профила на купувача.

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 % от стойността на същия, ще представя в следната форма: .......................................................................

/парична сума, банкова гаранция, застраховка/
Декларираме, че срока на изпълнение на договора ще поддържаме валидността на всички разрешителни и сертификати, свързани с предмета на поръчката.
При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме подизпълнители. или

(относимото остава)

Ще ползваме следните подизпълнители:  1. …………………… (наименование на подизпълнителя, ЕИК, вид на дейностите, дела на поръчката, който ще се възложи).

Приложено Ви представяме доказателство за поетите от подизпълнителя задължения (ако е приложимо се прилага декларация за съгласие от подизпълнител).
Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 5 месеца считано от крайния срок за подаване на оферти.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим изискуемите документи по т.58 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП посочени в обявата.
І. Приложено Ви представяме следните документи, изисквани от възложителя в обявата, относно съответствието ни с изискванията на възложителя:

1.1. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по приложен образец

1.2. Декларация по чл.54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП - по приложен образец

1.3. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по приложен образец

1.4. Декларация за съгласие от подизпълнител (ако е приложимо се прилага декларация)

1.5. Документи за поетите от трети лица задължения (прилагат се ако участникът се позовава на капацитета на трети лица).

1.6. Копие на валидно разрешително за осъществяване на дейността по чл.3, т.4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) съгласно НАРЕДБА №8121з-531 от 09.09.2014 г.

или

Посочваме следния публичен регистър……………….., където се съдържа разрешително за осъществяване на дейността по чл.3, т.4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) съгласно НАРЕДБА №8121з-531 от 09.09.2014 г.

1.7. Списък на услугите с предмет сервизно обслужване на противопожарни уреди, с посочване на датите и получателите, придружен с доказателства за извършените дейности .

1.8. Декларация, с посочени адрес на базата, собственост, телефон и лице за контакт, и включваща описание на работещи технически средства и оборудване (в съответствие с чл. 14 от НАРЕДБА №8121з-531 от 09.09.2014 г. и/или заверено копие на договор за наемане на техника и оборудване – по приложен образец

1.9. Декларираме, че за изпълнение предмета на поръчката разполагаме с персонал с професионална компетентност, съгласно изискванията на възложителя в обявата. Приложено Ви представям Списък на лицата, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочен професионалната компетентност на лицата.– по приложен образец
ІІ. Техническо предложение

2.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника

2.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изисквания на възложителя - съгласно приложения образец.

2.3. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква „д“ от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


ІІІ. Ценово предложение

3.1. Ценово предложение съгласно приложения образец.


IV. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от участника.

Дата: __________________________


Подпис: __________________________
__________________________

(име и фамилия)

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

от участник в обществена поръчка с предмет:                                                                                           
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

3. С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

*При липса на обстоятелствата по т.3, същата отпада от декларацията.

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, по смисъла на § 2, т.21 от Допълнителната разпоредба на ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г. Декларатор:

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП)

от участник обществена поръчка с предмет: :                                                                                           
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)
Долуподписаният /-ната/

с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на

от МВР, гр. , адрес: ,

представляващ в качеството си насъс седалище и адрес

на управление: , тел./факс: , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № ,

ИН по ЗДДС №
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1.1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

( В точка 1.1. се посочва само вярното)

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)


Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:                                                                                                      _______________________________
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)


Декларатор

попълват се трите имена и длъжностното качество


Наименование на участника
Наименование на съдружника в обединението

попълва се само ако участник е обединение, което не е юридическо лице


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: __________________________

Подпис: __________________________

_________________________

(име и фамилия)

Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП
Долуподписаният/ата ................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН........................................., л.к. №...................................., издадена на ............................. от МВР......................................., в качеството си на ............................................................... на подизпълнителя ………………………………………………………, EИК ................., със седалище и адрес на управление ........................................................................................ във връзка с обявената обществена поръчка с предмет:

поръчка с предмет:                                                                                                       _________________
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на участника_________________________________________

(посочете участника, на който сте подизпълнител)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на процедурата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета на поръчката ........................................(описват се), които представляват ...........% от общата стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: __________________________
Подпис: __________________________

__________________________(име и фамилия)
Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 6, ал.2 от Закона

за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/-ата: ...............................................................................................,

гражданство ..........................., л.к. № .......................................,

изд. на ................................... от .............................................................................................,

адрес: .......................................................................................................................................,

тел. .............................., моб.тел.............................,e-mail .....................................................,

в качеството на .........................................................(законен представител / пълномощник),

на ..........................................................................................с ЕИК ......................................,

със седалище .........................................................................................................................,

тел./факс .................................., e-mail ....................................................., www …...............

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните физически лица:

1. ....................................................................................................................................,

ЕГН: ………..гражданство ..........................., л.к. № .......................................,

изд. на ................................... от .............................................................................................,

адрес: .......................................................................................................................................,

тел. .............................., моб.тел.............................,e-mail ....................................................., 2. ....................................................................................................................................,

ЕГН: ………..гражданство ..........................., л.к. № .......................................,

изд. на ................................... от .............................................................................................,

адрес: .......................................................................................................................................,

тел. .............................., моб.тел.............................,e-mail ....................................................., 3. ....................................................................................................................................,

ЕГН: ………..гражданство ..........................., л.к. № .......................................,

изд. на ................................... от .............................................................................................,

адрес: .......................................................................................................................................,

тел. .............................., моб.тел.............................,e-mail .....................................................,

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.
...........................г. Декларатор:

гр. ........................ /........................................................./

-------------------------------------------------------------------------

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т.32 от ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл. 11. (1) Декларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за адрес на базата на участника и описание на техниката и оборудването за сервизно обслужване
Долуподписаният /-ната/                                                                                        , в качеството ми на ________________________ (посочете длъжността) на                                                                                                               (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка с предмет:                                                                                                       ______________
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Участникът ..................................... /да се попълни наименованито на участника/ разполага с ...................................... /собствена или наета - вярното да се попълни от участниците/ база за сервизно обслужване на противопожарни уреди по предмета на настоящата поръчка.
Адрес на базата: ........................................ /да се попълни от участника/

Тел. за връзка: ........................................ /да се попълни от участника/

Факс за връзка: ........................................ /да се попълни от участника/

Лице за контакт: ........................................ /да се попълни от участника/


Участникът ..................................... /да се попълни наименованито на участника/ разполага с .......................................................... /собствена или наета - вярното да се попълни от участниците/ техника и оборудване за сервизно обслужване на противопожарни уреди, както следва:

…………………/участниците описват техниката и оборудването за сервизно обслужване/

…………………
Забележка: В случай, че за изпълнението на поръчката участникът се позовава на капацитета на трети лица и/или подизпълнител (по смисълана чл.65 и чл.66 от ЗОП), следва да представи доказателства, че за срока на изпълнение на договора ще има на разположение предоставените ресурси.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Дата: __________________________


Подпис: __________________________
__________________________

(име и фамилия)

Образец –
СПИСЪК
ПО ЧЛ.64, АЛ.1, Т.6 ОТ ЗОП
Долуподписаният /-ната/                                                                                        , в качеството ми на ________________________ (посочете длъжността) на                                                                                                               (посочете фирмата на участника) – участник в обществена поръчка с предмет:                                                                                                       ______________
(посочете наименованието и референтен номер на процедурата)Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница