Прокуратура на република българия окръжна прокуратура разградДата31.03.2018
Размер25.13 Kb.
#63648
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

straight connector 4


ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА РАЗГРАДОбява за 1 (едно) работно място за длъжността «Главен специалист-счетоводител» в Окръжна прокуратура – Разград.

І. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Общи изисквания: Кандидатът да е лице, което: е български гражданин; е навършило пълнолетие;  не е поставено под запрещение; не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер,не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност,отговаря на изискванията по чл. 107а, ал.1 от КТ.За заемането на длъжността се изисква 3 години трудов стаж и професионален опит.

2.Специфични изисквания:

Кандидатът да е лице, което: има завършено средно икономическо образование, или висше такова, притежава необходимите нравствени и професионални качества; не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не е дисциплинарно освободено от длъжност; не страда от психическо заболяване. Работа с бюджетно счетоводство ще дава предимство.

     ІІ. Описание на длъжността: Завежда оперативно отчетността на счетоводната документация, отчетни форми, извлечения и други справки;следи и отговаря за всички срокове по фонда на работната заплата, вноските по ДОО и др.

ІІІ.  Необходими документи за участие в конкурса:

1. Писмено заявление за участие в конкурса /по образец/ 2. Автобиография /CV/ с приложена снимка;3. Декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение и не е лишен от правото да заема определена длъжност;4. Декларация от кандидата за липса на обстоятелствата по чл.92, ал.1 от ПАПРБ.5.Заверени преписи от документи : диплома, притежаване на компютърна грамотност, като се представят оригиналите за  сверяване;6.Заверени преписи от документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;7. Свидетелство за съдимост, издадено  за участие в конкурс за „Главен специалист-счетоводител“ в Окръжна прокуратура – Разград, в което да е отразено наличието или  липса на реабилитация;8. Справка от НСлС, че срещу кандидата няма образувани досъдебни производства и повдигнати обвинения;9. Медицинско свидетелство за работа;10. Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;11. Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността, по преценка на кандидата.12. Мотивационно писмо

Образците на формулярите и типова длъжностна характеристика са достъпни на сайта на ОП-Разград http://www.prb.bg/bg/oprazgrad/karieri

 IV. Начин на провеждане на конкурса

Конкурса се провежда на три етапа: по документи, решаване на тест  и събеседване.

Образците на формулярите са достъпни на Интернет страницата на Окръжна прокуратура – Разград - http://www.prb.bg/bg/oprazgrad/karieri Същите, както и длъжностна характеристика, могат да бъдат получени в сградата на Окръжна прокуратура – Разград – бул. „Бели лом“ № 33, етаж 2, стая 214.тел. 084/640 214.

V. Място и срок на подаване на документите за участие:

 V.Документите се подават лично или чрез пълномощник в 30 дневен срок от датата на публикуване на обявата на адрес: гр. Разград, бул. „Бели лом” № 33, етаж 2, стая 214, телефон: 084/640-214.


Обявата е публикувана във вестник „Екип7“, бр.122/28.10.2016г.

straight connector 4

гр.Разград 7200, ул.“Бели Лом“ № 33, тел:084/640 214, факс: 084/640 222; e-mail: op@rz.prb.bg
Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница