Удостоверение по чл. 201, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облаганеДата13.09.2016
Размер46.6 Kb.

Удостоверение по чл. 201, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане

Certificate under Art. 201, para. 4 of the Corporate Income Taxation Act
1000 София, бул. “Княз Дондуков” № 52 Телефон: (02) 98591 Факс: (02) 9870827Териториална дирекция на НАП-адрес, тел. факс

National Revenue Agency Territorial Directorate – address, tel., faxУДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE

........................../.............................

Настоящото удостоверение се издава на………..…………………………………………………,

This certificate is hereby issued to …………………………………………………………………….....…………,
адрес……………….…………….......................................................................................................……… address……………………………………………………………………………….……………………………………………..
в уверение на това, че чуждестранното лице e реализирало следните доходи от източник в
in assurance that the foreign person has derived the following income from sources in

България за периода от …...................до................ по отношение, на които е / не е приложена


(зачертава се ненужното)

Bulgaria for the period from ......….........to.......…….... in respect of which is / is not applied
(strike out unnecessary)

СИДДО с .……………………………………………..…………………….......................................................

(наименование на съответната държава)the Tax Treaty with .............................................………..……………………………………………………………….…...

(name of the respective country)І. ОТНАСЯ СЕ ЗА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 197 И ЧЛ. 199, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗКПО

I. Income under Art. 197 and Art. 199, para. 1 and 2 of the Corporate Income Taxation Act

Вид на дохода

Description of income
Наименование /име/ и адрес на платеца на дохода

Name and address of the payer of income
Брутен размер на дохода в лева /левовата равностойност на съответния вид валута/;

дата на начисляванеGross amount of income in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency);

date of accrual
Размер на данъка

Amount of tax


ІІ. ОТНАСЯ СЕ ЗА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 198 ОТ ЗКПО

II. Income under Art. 198 of the Corporate Income Taxation Act

Наименование /име/ и адрес на платеца на дохода

Name and address of the payer of income
Пазарна цена в лева /левова равностойност на съответния вид валута/ на подлежащото на получаване като ликвидационен дял имущество;

дата на разпределяне на ликвидационния дялMarket price in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency) of the property to be received as a liquidation quota; date of distribution of the liquidation quota
Документално доказана цена на придобиване в лева /левовата равностойност на съответния вид валута/ на акциите или дяловете, за които е реализирано правото на ликвидационен дял

Documentary proved acquisition price in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency) of stocks or shares for which right to liquidation quota is exercised

Положителна разлика /данъчна основа/ в лева, подлежаща на облагане при доходи от ликвидационен дял

Capital gain (tax base) in BGN subject to taxation for income from liquidation quota
Размер на данъка

Amount of taxIІІ. ОТНАСЯ СЕ ЗА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 199, АЛ. 3 ОТ ЗКПО

II. Income under Art. 199, para. 3 of the Corporate Income Taxation Act

Вид на финансовите активи, с които са извършени разпоредителни действия

Description of financial assets which have been disposed of
Наименование /име/ и адрес на платеца на дохода

Name and address of the payer of income
Продажна цена в лева /левова равностойност на съответния вид валута/, включително пазарна цена в лева на насрещната престация при разпоредителни действия с финансови активи; дата на сделката

Sales price in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency), including market price in BGN of the non-monetary consideration, in case of disposal of financial assets; date of transaction
Документално доказана цена на придобиване в лева /левовата равностойност на съответния вид валута/ на финансовите активи, с които са извършени разпоредителни действия

Documentary proved acquisition price in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency) of financial assets which have been disposed of

Положителна разлика /данъчна основа/ в лева, подлежаща на облагане при доходи от разпоредителни действия с финансови активи

Capital gain (tax base) in BGN subject to taxation for income from disposal of financial assets
Размер на данъка

Amount of taxІV. ОТНАСЯ СЕ ЗА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 199, АЛ. 4 ОТ ЗКПО

III. Income under Art. 199, para. 4 of the Corporate Income Taxation Act

Вид и адрес на недвижимото имущество от разпореждането с което е реализиран доход

Description and location(address) of the immovable property from the disposal of which income is derived
Наименование /име/ и адрес на платеца на дохода

Name and address of the payer of income
Продажна цена на недвижимия имот в лева /левовата равностойност на съответния вид валута/, включително пазарна цена в лева на насрещната престация; дата на сделката

Sales price of immovable property in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency), including market price in BGN of the non-monetary consideration; date of transaction
Документално доказана цена на придобиване в лева /левовата равностойност на съответния вид валута/ на недвижимия имот, с който са извършени разпоредителни действия

Documentary proved acquisition price in BGN (or BGN equivalent of amount denominated in foreign currency) of the immovable property which has been disposed of

Положителна разлика /данъчна основа/ в лева, подлежаща на облагане при доходи от разпореждане с недвижим имот

Capital gain (tax base) in BGN subject to taxation for income from disposal of immovable property

Размер на данъка

Amount of taxС настоящето удостоверявам, че посоченият по-горе данък е внесен в държавния бюджет на Република България.I hereby certify that the amount of tax as shown above has been remitted to the State budget of the Republic of Bulgaria.


Дата и място на издаване на удостоверението

Place and date of issuance of certificate


Орган по приходите

Revenue Authority

Име: .................................................................……….Name
Подпис:

Signature

Печат:


Stamp

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница