Условията за участие и указанията към участниците при изготвяне на офертите Предмет на обществената поръчкаДата14.10.2018
Размер43 Kb.
Техническа спецификация,

условията за участие

и

указанията към участниците при изготвяне на офертите
Предмет на обществената поръчка: “Избор на национални и местни вестници за публикуване на актове на Общински съвет Плевен, обяви на Община Плевен и платени публикации”, разделена на 5 (пет) самостоятелно обособени позиции, както следва:

  • Позиция І “Избор на местен ежедневен вестник за публикуване на актове на Общински съвет – Плевен”;

  • Позиция ІІ “Избор на местен ежедневен вестник за публикуване на платени публикации на Община Плевен”;

  • Позиция ІІІ “Избор на местен ежедневен вестник за публикуване на обяви на Община Плевен”;

  • Позиция ІV ”Избор на първи и втори национален ежедневен вестник за публикуване на актове на Общински съвет и обяви на Община Плевен”. Възложителя ще сключи договори с класирания на първо място за първи ежедневен национален вестник и класирания на второ място за втори национален ежедневен вестник.

  • Позиция V ”Избор на национален ежедневен вестник за публикуване на платени публикации на Община Плевен”.

Изисквания към участниците и изпълнението на малката обществена поръчка:

1. Дейността обхваща предпечатна подготовка и печат на обяви, актове и платени публикации заявени от Възложителя и разпространение на съответния вестник;

2. При изпълнение на поръчката изпълнителите, следва да разполагат с:

а) медиен екип, в т.ч. рекламни специалисти и специалисти по предпечатна подготовка;

б) осигурена печатна база и възможност за разпространение тиража на изданията;

в) самостоятелно отделно печатно издание;

г) участниците подаващи оферти за позиция І, следва да имат възможност да публикуват в един тираж на голям обем (3-5 страници) актове на Общински съвет - Плевен. Същите следва да може да се обособят в отделно оформено самостоятелно тяло.

3. Не може да участва в настоящата обществена поръчка участник, за който съществуват обстоятелства посочени в чл. 47, ал.1, ал. 2 т. 1, 2, и 3 и ал. 5

Всеки участник удостоверява отсъствието на горните обстоятелства с декларация в съответствие с правилата, предвидени в чл. 47, ал.4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.

4. Изпълнителят се задължава да осигури възможност за публикуване и коригиране на вече подадени за публикуване текстове до 13 часа на деня, предхождащ деня на публикуването.


Икономически изисквания към участниците

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

2. Удостоверение за регистрация на участника или декларация с единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице – заверено копие «Вярно с оригинала» от документ за самоличност.

3. Баланс и отчет за доходите за предходните две финансови години (2009г. и 2010г.) - заверено от участника копие.

4. Декларация за оборот от дейности свързани с предмета на поръчката за 2009г. и 2010г. или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си

Мин. изискване: Общо за 2009г. и 2010 г. участникът трябва да притежава минимален оборот в размер на 120 000 лева с ДДС от дейности свързани с предмета на поръчката, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Минимално изискващия се оборот за една позиция е 36 000 лв.Предмета на поръчката: Дейности свързани с предпечатна подготовка, печат и разпространение на печатни издания.
Технически изисквания към участниците

1. Списък на екипа (медиен екип, в т.ч. рекламни специалисти и специалисти по предпечатна подготовка), отговорен за публикуване на обявите, актовете и платените публикации на Община Плевен и разпространението на тиража, включително на лицата, отговарящи за спазване на сроковете за публикуване и контрола на качеството.

2. Документи доказващи осигурена печатна база /договор с печатница, акт за собственост на печатница или друг документ доказващ осигурена печатна база/.

3. Документи доказващи възможност за разпространение тиража на вестника /договори, споразумения и др./

4. Декларация за идентифициране на самостоятелно отделно печатно издание ( посочва се името на вестника, с който се участва в обществената поръчка), в което ще се публикуват обявите, актовете и платените публикации на Община Плевен.

5. Само за позиция І: Декларация че, участниците имат възможност да публикуват в един тираж голям обем (3-5 страници) актове на Общински съвет - Плевен. Същите следва да може да се обособят в отделно оформено самостоятелно тяло.

6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т.2, т.3 и ал.5 от ЗОП.

7. Административни сведения


Критерий за оценка: “Най-ниска цена”.

  • Цена за един кв. см. на вътрешна черно - бяла страница - 90%

  • Цена за един кв. см. цветна страница - 10%

Предлагана цена за изпълнение на поръчката, представена в съответствие с образец “Предлагана цена” се подава в отделен, запечатан, непрозрачен плик за всяка отделна позиция. Върху плика се изписва „предлагана цена”, позицията и името на участника и се поставя в плика с офертата. Цените трябва да бъдат посочени в лева. Ценовата оферта задължително трябва да включва пълния обем на обществената поръчка за съответната позиция.
Срока на валидност на офертата не може да бъде по- кратък от 120 календарни дни, считано от датата, която е посочена за дата на получаване на офертите и е еднакъв за всички участници.
Гаранция за изпълнение

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 100 (словом: сто) лева за всяка една позиция в една от следните форми: депозит на парична сума по сметка на Възложителя или оригинал на банкова гаранция в полза на Възложителя.

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка и същите са съгласно проекта на договор от настоящата документация. Срокът на банковата гаранция трябва да е със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора.Банкова сметка на Община Плевен, по която могат да се превеждат суми относно дължимите гаранции: Банка “Инвестбанк”АД, клон гр. Плевен, IBAN: BG38IORT 7380 3338 0000 01, BIС: IORTBGSF
Публичната покана, образци на документи, допълнителна информация и проект на договора са публикувани в профила на купувача на адрес: www.pleven.bg. Оферти се подават до 17:00 ч. на 04.04.2012 г. в "Центъра за административно обслужване" към Община Плевен, пл. Възраждане №4, гр. Плевен 5800. Всяка оферта трябва да се представи в запечатен непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи предмета на поръчката, позицията за която участва, наименованието на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
Каталог: documents -> profil-na-kupuva4a
profil-na-kupuva4a -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”
profil-na-kupuva4a -> Приложение №1 І. Имущество подлежащо на застраховане


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница