Варненски свободен универсиет


Кратко представяне на емпиричното проучване (хипотеза, цели, задачи, методика)страница3/8
Дата23.01.2023
Размер349 Kb.
#116366
1   2   3   4   5   6   7   8
udovletvorenost-ot-truda
Кратко представяне на емпиричното проучване (хипотеза, цели, задачи, методика)

В непрекъснато променящата се среда, при която се отдава приоритет на човешките ресурси е необходимо да се изследват системно желанията, изискванията и удовлетвореността от труда на човешките ресурси от гледна точка на факта, че те са най –ценния капитал на една фирма.


Чрез изследване на удовлетвореността може да се подобри управлението във фирмата и оптимизирането на рабптния процес, като по този начин се работи за по–добри връзки в самата фирма.
Смята се, че удовлетвореността на персонала представлява:

  • Доказано позитивно влияние за вътрешногруповите отношения;

  • Намаляване на разходите за набиране на нов персонал;

  • Обща емоционална реакция с различна степен на интензивност.

  • Състояние на съзнанието, в което човек има нужди, желания и очаквания относно фирмата, в която работи и те са съответстващи или превишени, в резултат на което се изгражда лоялност.

Следователно, удовлетвореността на персонала представлява определена емоционална реакция, свързана с конкретна причина и възникваща в определен момент от време. Силата на тази реакция варира в зависимост от ситуацията и от достигнатата степен на удовлетворение.
Един от основните спорни въпроси се отнася до разграничаването на обща и частна удовлетвореност. Общата удовлетвореност е следствие от цялостното отношение към труда, а частната удовлетвореност произтича от положителното възприемане на отделните аспекти на труда. Въпросът е дали общата удовлетвореност е съставена от удовлетвореността пo отделните аспекти на труда или е нещо коренно различно от тях. Ако се приеме, че оценката за удовлетвореността от работата като цяло отразява удовлетвореността от заплащането, колегите, съдържанието на работата, ръководството и условията на труд, то e естествено да се очаква общата удовлетвореност да се повиши при подобряване на съответните аспекти на работата.


Хипотезата, която ще опита да потвърди следващото изследване е че общата удовлетвореност би следвало да се повиши при подобряване на съответните аспекти на работата.


Целта на настоящата разработка е да се опита да измери удовлетвореността то труда в счетоводна фирма и да докаже хипотезата.


Методиката на изследване е чрез анкетиране на служителите на фирмата, чрез специално конструиран въпросник, приложен към проекта. Въпросника включва няколко скали за диагностика на оценките на удовлетвореност от труда:

  1. Удовлетвореността от съдържанието на труда - тази скала съдържа характеристики като Предизвикателство, Себеизява, Автономия, Обратна връзка. Твърденията оценяват доколко са задоволени личните желания за работните задачи.

  2. Задоволство от резултатите при изпълнение на задачите – скалата съдържа твъдения, които изразяват преживяване на успех от постигнатите резултати в процеса на труд.

  3. Удовлетвореност от прекия ръководител – включва две скали с твърдения, които изразяват оценъчни аспекти на двата традиционно обособени лидерски стила: Ориентация към задачите и Ориентация към човшките отношеня.

  4. Удовлетвореност от преките колеги – тук твурденията представят конкретни оценки на поведението на колегите. Скалите са: Формални отношения, Подкрепа, Доверие.

  5. Удовлетвореност от заплащането – скалата съдържа преценки на конкретни аспекти на получаваното заплащане.

  6. Глобална удовлетвореност от труда – съдържа няколко абстрактни твърдения, относно извършваната работа в службата

За проверка на валидността на метода изследваните лица оценяват и чрез единично твърдение силата на общата удовлетвореност от труда.


Задачите, които се поставят в изследването са както следва:
- да се направи кратък обзор на дейността на фирмата;
- да се приложи въпросник, насочен към измерване на удовлетвореността от трудовия процес;
- да се проведе анкета със служителите на фирмата;
- да се обобщят данните и да се направят заключения.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница