Вх. № / г. Чрез декана на до ректора молба на су „Св. Кл. Охридски”Дата19.09.2023
Размер52.5 Kb.
#118716
00 Prilojenie-3-molba-2018-19

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”


Вх. № .............../............20….г. ЧРЕЗ ДЕКАНА НА ……………………..
ДО РЕКТОРА
МОЛБА на СУ „Св. Кл. Охридски”
от............................................................................... ЕГН/ЛНЧ
(име, презиме, фамилия)

........................................................... ..........................................................................


(гражданство) (месторождение – държава и град)

Адрес за контакт: ..........................................................................................................


тел.: ...........................................................e-mail: …………………………………………………………………….
1. Завършено средно образование:

(наименование на училището)

(град)

(година на завършване)

(профил)2. Завършено висше образование:

 ОКС „професионален бакалавър”: .................................................. /..............................................


(наименование на ВУ) (специалност)

 ОКС „бакалавър”: ......................................................................... /...............................................


(наименование на ВУ) (специалност)
 ОКС „магистър”: ........................................................................... /...............................................
(наименование на ВУ) (специалност)
 държавна субсидия; обучение срещу заплащане
ЖЕЛАН РЕД НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ОСНОВАНИЯТА ЗА ПРИЕМ И ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ

Код
СпециалностМагистърска програма

Основание:
-държавна субсидия;
-обучение с/у заплащане

Форма на обучение:
- редовна;
- задочна;Полагане на изпит:


ДА/НЕ
Попълва се от Университета !


Среден успех от курса на обучение: ..........................
Среден успех от държавните изпити: ........................
Оценка от приемния изпит:………………………..………..
Други:


Дата: ......................... 20….. г.

Декларация:
1. Редът на специалностите, магистърските програми, основанията и формите на обучение съм попълнил/а собственоръчно в съответствие с моите желания и поемам всички последици от евентуално допуснати от мен технически грешки.
2. Информиран/а съм, че ако съм завършил/а висше образование, субсидирано от държавата с образователно-квалификационна степен „магистър” или се обучавам в същата степен по този ред, мога да кандидатствам за следваща магистратура само за обучение срещу заплащане.
3. На основание чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) декларирам, че доброволно предоставям личните си данни и давам своето съгласие СУ "Св. Климент Охридски" да обработва същите в качеството на администратор на лични данни за служебно ползване и съм запознат(а) с целите на обработване на личните ми данни.
4. Съгласявам се предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като администратор на лични данни за целите на кандидатстване в университета и на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни, която декларирам, че съм запознат/а.
Подпис:...................


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница