Вътреобщностна търговия Раздел Основни положенияДата27.12.2017
Размер315.61 Kb.
Вътреобщностна търговия
Раздел 1. Основни положения

  1. Какво представлява Общия пазар на ЕС?

  2. Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС?

  3. Как се нарича доставянето на стоки, които се превозват от територията на друга държава членка към територията на България?

  4. Все още ли се нарича „износ” доставянето на стоки от територията на България към територия на друга държава членка?

  5. Трябва ли да плащам на ”границата” за стоки, които влизат на територията на България от други държави членки?

  6. Как се начислява ДДС, дължим по повод на доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различни държави членки?

  7. Съществуват ли специални режими за доставки на стоки доставени на физически лица или лица, които не са регистрирани за целите на ДДС?


Раздел 2. Доставки и придобивания, касаещи прехвърляне на собственост или движение на стоки на територията на държавите членки.

2.1. Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различните държави членки?

2.2. Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки към нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка или към частни лица?

2.3. Кои са изключенията от общите принципи, описани в точки 2.1. и 2.2.?

2.4. Как се третира движенето на стоки, предоставени за икономическа дейност на дадено лице?
Раздел 3. Нулева ставка за доставка на стоки получател по които е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка

3.1.Условия да се прилага нулева ставка в случаите на вътреобщностни доставки?


Раздел 4. Идентификационен номер за целите на ДДС

4.1. Какво е ДДС номер

4.2. Как мога да науча идентификационния ДДС номер на моя клиент в ЕС?

4.3. Как да проверя дали идентификационният ДДС номер на клиента ми е валиден?

4.4. Какви са кодовете на държавите членки?

4.5. Как изглеждат идентификационните ДДС номера в другите държави членки?


Раздел 5. Придобиване на стоки на територията на страната от данъчно-задължено лице от друга държава членка

5.1. При какви обстоятелства начислявам данък за вътреобщностно придобиване?

5.2. Как и кога начислявам ДДС за вътреобщностно придобиване?
Раздел 6. Тристранни операции

6.1. Какво представляват тристранните операции?

6.2. Пример на тристранна операция в контекста на вътреобщностната търговия.
Раздел 7. Дистанционни продажби

7.1. Какво е дистанционна продажба?

7.2. Начисляване на ДДС при дистанционни продажби от регистрирано по ЗДДС лице?

7.3. Какъв е прагът за регистрация при условията на дистанционни продажби в отделните държави членки?

7.4. Какви са правилата за регистрация, когато извършвам дистанционни продажби на акцизни стоки?

7.5. Мога ли да предпочета да начислявам ДДС по ставката в държавата членка, в която изпращам стоките си?


Раздел 8. Изисквания за отчетността и водене на документацията


  1. Необходимо ли е освен справката-декларация по ЗДДС да попълвам и други декларации за вътреобщностната търговия?


Раздел 9. VIES декларация

9.1. Какви са задълженията ми за деклариране на доставки на стоки към други държави членки на ЕС?

9.2. Как изглежда VIES декларацията?

9.3. Какво е VIES?

9.4. Кой трябва да попълва VIES декларация?

9.5. Необходимо ли е да попълвам VIES декларация, ако единствените ми доставки са като посредник по тристранни операции?

9.6. Подлежи ли на деклариране изпращането и транспортирането, от регистрирано по ЗДДС лице, на стоки от територията на страната, до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.

9.7. Ако съм регистрирано по ЗДДС лице и извърша безвъзмездна доставка на стоки в полза на лице, установено на територията на друга държава членка, трябва ли да декларирам това в своята VIES декларация?

9.8. Трябва ли да декларирам извършените дистанционни продажби във VIES декларацията?

9.9. Трябва ли да включвам временното движение на мои стоки към друга държава членка в моята VIES декларация?

9.10. Какви валути използват другите държави членки на ЕС?
Съкращения


ЕС

Европейски съюз

ДДС

Данък върху добавената стойност

ЗДДС

Закон за данък върху добавената стойност

МПС

Моторно превозно средство

VIES

Информационна система за обмен на ДДС информация (VAT Information Exchange System)


Раздел 1. Общи понятия
1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС?

Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки.


1.2. Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС?

До присъединяването на новите държави членки през 2007 г. ЕС се състои от 25 държави членки. Таблицата по-долу показва държавите членки и онези техни територии, които са включени или изключени от територията на ЕС за целите на ДДС.Държава членка


Включва...

но изключва…

АвстрияБелгияВеликобритания

о-в Ман, о-ви Ченъл
Германия
Хелиголанд, Бюсинген

Гърция
Aтон, също познат като Агион Порос

ДанияЕстонияИрландияИспания

Балеарски острови

Канарски о-ви, Сеута, Мелила

Италия
Ливино, Кампионе д`Италия, италиански води на езеро Лугано

КипърЛатвияЛитваЛюксембургМалта

Гозо, Комино
ПолшаПортугалия

Азорски о-ви

Мадейра

СловакияСловенияУнгарияФинландия

Острови Аланд
Франция

Монако

Френска Мартиника, Френска Гвиана, Гваделупа, о-в Реюнион, о-ви Сен Пиер и Микелон

ХоландияЧехияШвеция


  1. Как се нарича доставянето на стоки, които се превозват от територията на държава членка на ЕС към територията на България?

След присъединяване на страната ни към Общия пазар, при придобиване на стоки от доставчик, който е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, а получателят на територията на страната е регистрирано по ЗДДС лице, като стоките се превозват от територията на държава членка до територията на страната, вече няма да е налице внос на стоките, а “вътреобщностно придобиване”.

Понятието “внос” касае само режимът при движение на стоки, които пристигат на територията на Р България от страни извън ЕС (трети страни).
  1. Все още ли се нарича „износ” доставянето на стоки от територията на България към територия на друга държава членка?

След присъединяване на страната ни към Общия пазар, когато регистрирано по ЗДДС лице извършва доставка на стоки, които се транспортират до друга държава членка, и получателят е регистрирано за целите на ДДС лице на територията на съответната държава членка, тази доставка вече не се третира като износ, а като „вътреобщностна доставка”.

Понятието “износ” касае само режима на облагане в случаите, когато стоки напускат територията на страната, а получателят е на територията на страни, които са извън ЕС.


1.5. Трябва ли да плащам ДДС на “границата” за стоки, които влизат на територията на Р България от други държави членки?

Отговор: Не!

От въвеждането на Общия пазар през януари 1993 година ДДС за доставка на стоките, предмет на търговия между държави членки вече не се начислява и плаща на “границата”. В тези случаи се прилага правилото за „самоначисляване” на данък по повод на вътреобщностното придобиване.
1.6. Как се начислява ДДС, дължим по повод на доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различни държави членки?

Режимът на облагане в случаите на доставки на стоки между регистрирани за целите на ДДС лица в различни държави членки се третира по следния начин: • вътреобщностната доставка се облага с нулева ставка, при условията описани по-подробно в Раздели 2 и 3;

 • дължимият ДДС по повод на вътреобщностното придобиване е изискуем в държавата членка на получаване на стоките (за подробности виж Раздели 2 и 5); и

 • получателят на стоката отчита дължимия ДДС в справката-декларация по ЗДДС като „самоначислява” данъка, при ставка 20%, като в същото време за този данък има право на данъчен кредит (за подробности виж Раздел 5).


1.7. Съществуват ли други режими на облагане на доставки на стоки, доставени на физически лица или лица, които не са регистрирани за целите на ДДС?

Отговор: Да! Различни режими се прилагат в следните случаи: • доставки на нови транспортни средства (МПС, плавателни и въздухоплавателни средства) към нерегистрирани за целите на ДДС лица, напр. физически лица, ЕТ, неперсонифицирани дружества, както и юридически лица.

 • дистанционни продажби.

 • покупки от лица, или на организации, които за осъществяваната от тях дейност не подлежат на данъчно облагане.


Раздел 2. Доставки и придобивания, касаещи прехвърляне на собственост или движение на стоки на територията на държави членки

2.1. Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различните държави членки (вътреобщностни доставки)?

За доставчика по вътреобщностна доставка е налице основание за прилагане на нулева ставка, тъй като ДДС е изискуем и подлежи на начисляване в държавата членка, където са експедирани стоките.

Получателят на стоките, станали обект на вътреобщностно придобиване, начислява ДДС по повод придобиването на стоките от държавата членка – виж Раздел 5. Изключенията от това правило са посочени в точка 2.3.
2.2. Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки към нерегистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка или към частни лица?

Когато регистрирано за целите на ДДС лице доставя стоки в друга държава членка и получател е нерегистрирано за целите на ДДС лице в тази държава членка, не може да бъде приложен режимът на вътреобщностна доставка и придобиване, тъй като едната страна по сделката не е регистрирано лице. В тези случаи ДДС се начислява от доставчика в държавата членка, от където са експедирани стоките. Изключенията от това правило са обяснени в точка 2.3.


2.3. Кои са изключенията от общите принципи, описани в точки 2.1. и 2.2.?

Изключенията от общите принципи са: • доставка на нови транспортни средства;

 • доставка на стока, която се монтира, инсталира или сглобява от или за сметка на доставчика, на територията на друга държава членка;

 • доставка на акцизни стоки за частни цели;

 • доставки за дипломати, международни организации, силите на НАТО и други оправомощени лица и органи в други държави членки, които при определени обстоятелства могат да бъдат освободени от ДДС.


2.4. Как се третира движенето на стоки, предоставени за икономическа дейност на дадено лице?

Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка, в случаите когато тези стоки са предоставени за икономическа дейност на лицето, между това данъчно задължено по ЗДДС лице и подлежащи на регистрация за целите на ДДС в други държави членки на негови клонове или структурни звена.

За движението на стоки, използвани за икономическата дейност на едно лице, от територията на страната до територията на друга държава членка, където това лице притежава клонове или структурни звена се прилагат общите правила на закона, регламентиращи съответния режим на облагане.

Аналогично, общите правила на закона се прилагат и за движението на стоки от териториите на други държави членки, където лицето има седалище или притежава клонове или структурни звена до седалището или н клонове или структурни звена, в състава на едно лице, на територията на страната.
Раздел 3. Нулева ставка за доставка на стоки, получател по които е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка
3.1. Условия да се прилага нулева ставка в случаите на вътреобщностни доставки.

Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка в случай, че са изпълнени едновременно всички изброени по-долу условия.

Условие

Описание


1

Трябва да знаете/получите идентификационния ДДС номер на Вашия клиент, включително и представката от две букви за код на държавата (виж точка 4.4) и да проверите валидността му. Трябва да изпишете тези данни за клиента си на фактурата за продажба. Това означава, че получателя по вътреобщностното придобиване трябва към датата на данъчното събитие да е регистрирано за целите на ДДС лице в държавата членка, където се доставят стоките.


2

Стоките са изпратени или транспортирани от територията на Р България към територията на държава членка, в която приключва транспорта.


3

Притежавате доказателства, че стоките са транспортирани и са доставени на територията на държавата членка.Раздел 4. Идентификационен номер за целите ДДС
4.1. Какво е ДДС номер

ДДС номер е регистрационен номер издаван в държавите членки за целите на облагане с ДДС. Това може да бъде както номера, с който се идентифицират търговците, така и специално издаден такъв за целите на вътреобщностната търговия. В България за такъв ДДС номер ще бъде използван идентификационния номер на търговците от данъчния регистър със знак BG.

В случаите на регистрация по чл.152 от ЗДДС, Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл.84, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл.95, ал.1. В тези случаи идентификационният номер по ДДС съдържа знака EU.

Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация акредитирания представител.


Валиден ДДС номер е регистрационен (идентификационен) номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, по повод на което следва да се издаде фактура за осъществена вътреобщностна доставка е регистрирано за целите на ДДС лице, по реда и при условията на националното законодателство на съответната държава членка.
Невалиден ДДС номер е регистрационен (идентификационен) номер на лице, което към датата на възникване на данъчното събитие, по повод на което следва да се издаде фактура за осъществена вътреобщностна доставка не е регистрирано за целите на ДДС лице в съответната държава членка.
4.2. Как мога да науча идентификационния ДДС номер на моя клиент в ЕС?

Когато сте решили да търгувате със стоки на територията на ЕС следва да направите обичайните проверки за търговската му дейност и доверието, с което се ползва неговото търговско име. Едно от изискванията за прилагане на данъчни режим на облагане на вътреобщностното движение на стоки е да изискате от своя контрагент той да ви даде своя идентификационен ДДС номер. В случай, че това лице не е регистрирано за целите на ДДС в държава членка, т. е. не притежава валиден ДДС номер, то за извършената от Вас доставка няма да е приложима нулева ставка.


4.3. Как да проверя дали идентификационният ДДС номер на клиента ми е валиден?

Проверката за валиден ДДС номер включва съпоставянето на представените от контрагента данни – име на лицето, адрес, телефони, офиси, складове и др. с информацията за регистрираните по ДДС лица, предоставяна чрез интернет, от съответната администрация. Възможно е да сверите тези данни и постъпилата информация от други търговци.

Ако не сте сигурен дали номера, който са Ви дали, е валиден, сверете го с формата, който ще видите в точка 4.5 и проверете валидността му чрез Интернет страницата на Европейския съюз:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/en/vieshome.htm
4.4. Какви са кодовете на държавите - членки?

По-долу следва списък на кодовете на държавите, които трябва да използвате като представка (знак) пред идентификационните ДДС номера на Вашите клиенти от ЕС:
Държава членка

Представка

Държава членка

Представка

Австрия

AT

Люксембург

LU

Белгия

BE

Малта

MT

Великобритания

GB

Полша

PL

Германия

DE

Португалия

PT

Гърция

EL

Румъния

RO

Дания

DK

Словакия

SK

Естония

EE

Словения

SI

Ирландия

IE

Унгария

HU

Испания

ES

Финландия

FI

Италия

IT

Франция

FR

Кипър

CY

Холандия

NL

Латвия

LV

Чехия

CZ

Литва

LT

Швеция

SE


4.5. Как изглеждат идентификационните ДДС номера в другите държави членки?

Таблицата по-долу Ви представя формата на идентификационните ДДС номера във всяка държава членка.
Държава членка

Структура

Формат*

Австрия

ATU999999991

1 група от 9 знака

Белгия

BE999999999

BE09999999991 група от 9 знака или 1 група от 10 знака

Великобритания

GB999999999 или

GB9999999999992 или

GBGD9993 или

GBHA99941 група от 3 цифри, 1 група от 4 цифри и 1 група от 2 цифри; или горното, последвано от група от 3 цифри; или 1 група от 5 знака

Германия

DE999999999

1 група от 9 цифри

Гърция

EL999999999

1 група от 9 цифри

Дания

DK99999999

4 групи от 2 цифри

Естония

EE999999999

1 група от 9 цифри

Ирландия

IE9S99999L

1 група от 8 знака

Испания

ESX9999999X5

1 група от 9 знака

Италия

IT99999999999

1 група от 11 цифри

Кипър

CY99999999L

1 група от 9 знака

Латвия

LV99999999999

1 група от 11 цифри

Литва

LT999999999 или

LT9999999999991 група от 9 цифри, или 1 група от 12 цифри

Люксембург

LU99999999

1 група от 8 цифри

Малта

MT99999999

1 група от 8 цифри

Полша

PL9999999999

1 група от 10 цифри

Португалия

PT999999999

1 група от 9 цифри

Румъния

RO9999999999

1 група от 10

Словакия

SK9999999999

1 група от 10 цифри

Словения

SI99999999

1 група от 8 цифри

Унгария

HU99999999

1 група от 8 цифри

Финландия

FI99999999

1 група от 8 цифри

Франция

FRXX999999999

1 група от 2 знака, 1 група от 9 цифри

Холандия

NL999999999B996

1 група от 12 знака

Чехия

CZ99999999 или

CZ999999999 или

CZ9999999999


1 група от 8, 9 или 10 цифри

Швеция

SE999999999999

1 група от 12 цифри

Раздел 5. Придобиване на стоки на територията на страната от данъчно задължено лице от друга държава членка
5.1. При какви обстоятелства начислявам данък за вътреобщностно придобиване?

Ако сте регистрирано по ЗДДС лице и сте получател по вътреобщностно придобиване, т.е. купувате стоки от регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка и тези стоки са доставени на територията на страната, тогава в България трябва да начислите дължимия ДДС по повод на придобиването на стоките.5.2.  Как и кога начислявам ДДС за вътреобщностно придобиване?

Механизмът за облагането на вътреобщностното придобиване е чрез самоначисляване на ДДС при ставка 20%, чрез издаване на протокол. Данъчната основа, която се облага в протокола е данъчната основа посочена във фактурата, издадена от регистрираното за целите на ДДС лице в държава членка. Протокола се включва в дневника за продажбите и справката-декларация по ЗДДС, касаещи данъчния период през който е настъпило данъчното събитие.

За начисления ДДС по вътреобщностно придобиване може да се упражни правото на приспадане на данъчен кредит, като същия протокол се отрази в справката- декларация и дневника за покупките към нея, за данъчния период, през който е възникнало това право, т.е. в същата справка - декларация или в справката - декларация за един от следващите три данъчни периода.
Раздел 6. Тристранни операции
6.1. Какво представляват тристранните операции?

Тристранни операции е термин, който описва опростена схема от верижна доставка на стоки, в която участват три регистрирани за целите на ДДС лица в три държави членки, при което вместо стоките физически да преминат от едната страна към следващата, те биват директно доставени от територията на първата страна към територията последната държава на получаване на стоките.


6.2. Пример на тристранна операция в контекста на вътреобщностната търговия

Пример на тристранна операция в контекста на вътреобщностната търговия е показан на графиката по-долу, където британска компания получава поръчка за доставка на стоки от клиент в Германия. Британският търговец изпълнява поръчката, като поръчва стоките директно от собствените си доставчици от Франция и нарежда същите стоки да бъдат доставени от Франция в Германия. В примера и трите фирми са регистрирани за целите на ДДС в съответните държави членки, а стоките се транспортират директно от територията на Франция до територията на Германия.


Британска ф-ма

(Обединено кралство)


фактура

фактура

Немска ф-ма (Германия)

Френска ф-ма

(Франция)стокиНалице е доставка на стоки...

За целите на ДДС тази доставка се третира по следния начин….

От френския търговец (прехвърлител) към британския търговец

За френския търговец доставката е с нулева ставка, ако са изпълнени условията, описани в точка 3.1.

От британския търговец (посредник в тристранна операция) към немския търговец

Британският търговец реализира доставка в Германия, подлежаща на облагане с нулева ставка.

От британския търговец (прехвърлителя) към Германския търговец (придобиващ)

Германския търговец (придобиващият) начислява ДДС като получател по доставката от Британския търговец.Раздел 7. Дистанционни продажби
7.1. Какво е дистанционна продажба?

Дистанционна продажба се осъществява, когато данъчно задължено лице е регистрирано за целите на ДДС лице в държава членка, различна от тази, в която транспортът приключва и транспортира и доставя стоки на клиенти в други държави членки, които са “данъчно незадължени лица” и не са регистрирани за целите на ДДС. Сред тях попадат физически или юридически лица, публичноправни субекти, благотворителни организации и компании, които не са регистрирани по ЗДДС, защото техният оборот е под прага за регистрация или за извършването на съответните дейности тези лица не са данъчно-задължени лица по смисъла на закона.

Най-често срещаните примери на дистанционни продажби са пощенските поръчки или стоки, поръчани по Интернет.

Режима на облагане, приложим за дистанционните продажби, не се прилага в случаите когато стоките:

а) са нови превозни средства, или

б) се монтират и/или инсталират от или за сметка на доставчика, или

в) са предмет на специален ред за облагане на маржа на цената за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.
7.2. Начисляване на ДДС при осъществяване на дистанционни продажби от регистрирано по ЗДДС лице?

Когато сте регистрирано по ЗДДС лице и осъществявате дистанционни продажби към клиенти в друга държава членка, трябва да начислявате ДДС по ставката по ЗДДС в България, до момента, в който оборота от Вашите дистанционни продажби надвиши прага за задължителна регистрация в съответната държава. След достигане на този праг, за Вас като доставчик, ще възникне задължение да се регистрирате в тази държава членка, респективно да начислявате данък в тази държава членка при съответната ставка на данъка.


7.3. Какъв е прагът за регистрация при условията на дистанционни продажби в отделните държави членки?

Всяка държава членка сама определя собствения си праг за регистрация, в съответната местна валута. Необходимо е да се свържете с данъчните власти в държавата членка по направление на стоките, за да разберете какъв е този праг там.


7.4. Какви са правилата за регистрация, когато извършвам дистанционни продажби на акцизни стоки?

Ако извършвате дистанционни продажби на акцизни стоки в друга държава членка, от Вас се изисква да се регистрирате за целите на ДДС в тази държава, независимо от стойността на доставките. Правилата са различни, когато доставяте такива стоки на клиенти, регистрирани за целите на ДДС лица в държавата членка на чиято територия пристигат на стоките.


7.5. Мога ли да предпочета да начислявам ДДС по ставката в държавата членка, в която изпращам стоките си?

Да, бихте могли да начислявате ДДС по ставката в държавата членка по направление на стоките, като се регистрирате за целите на ДДС в тази държава. Тогава ще трябва да отчитате данъци в тази държава преди да е достигнат прагът за регистрация при условията на дистанционните продажби.


Раздел 8. Изисквания за отчетността и водене на документацията

8.1. Необходимо ли е да попълвам освен справката-декларация по ЗДДС и други декларации за вътреобщностната търговия, която осъществявам?

Отговорът е – да. Освен справката-декларация по ЗДДС трябва да попълните още две декларации. Те са: • VIES декларация - списък на продажбите към търговци, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка.

 • Декларация по Интрастат – съдържаща статистическа информация за вътреобщностната търговия между държавите членки на ЕС, касаеща фирми с изпращания и пристигания над определен праг.Раздел 9. VIES декларация
9.1. Какви са задълженията ми за деклариране на доставки на стоки към други държави членки на ЕС?

Търговците ще бъдат задължени да подават нов вид декларация - VIES декларация. За повече информация относно задълженията Ви да подавате VIES декларация вижте чл. 125, ал.2 от ЗДДС и Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1 от ППЗДДС.


9.2. Как изглежда VIES декларацията

VIES декларацията се подават по образец, определен с правилника за прилагане на закона - приложение №14 по чл.117.

Декларацията съдържа следните данни:

1. данни за регистрираното лице – име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция.

2. данни за подаващия декларацията – име, ЕГН/ЛНЧ, адрес за кореспонденция.

3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг.

4. сума на данъчните основи на всички извършени вътреобщностни доставки, в това число данъчна основа на доставките на услуги по чл.22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава-членка.

5. общ брой декларирани редове.

6. идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знакът на държавата членка по ISO3166.

7. обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки към едно регистрирано лице в друга държава-членка.

8. обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл.22-24 от закона към едно регистрирано лице в друга държава-членка.

9. обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано лице в друга държава-членка.

10. данъчен период, през който данъкът за доставките по т.7-9 е станал изискуем, в случай че той е различен от данъчния период по т.3.
9.3. Какво е VIES?

Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността. Тази информация се обменя на регулярни интервали между държавите членки на ЕС.


9.4. Кой трябва да попълва VIES декларация?

Трябва да попълвате VIES декларация, ако: • извършвате доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки; или

 • сте посредник в тристранна операция между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки.9.5. Необходимо ли е да попълвам VIES декларация, ако единствените ми доставки към EC са по тристранни операции?

Отговорът е – Да.

Ако сте регистрирано по ЗДДС лице и сте посредник в тристранна операция, за която са налице условията предвидени в закона, като не извършвате никакви други доставки, то възниква задължение заедно със справката декларация по ЗДДС да подавате и VIES декларация.
9.6. Подлежи ли на деклариране изпращането и транспортирането, от регистрирано по ЗДДС лице, на стоки от територията на страната, до територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС.

Отговорът е ДА. За възмездно вътреобщностно придобиване се смята получаването на стоки на територията на страната от регистрирано по ЗДДС лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. Предвид това, счита се, че регистрираното лице е извършило вътреобщностна доставки, която се отчита с VIES-декларация.


9.7. Ако съм регистрирано по ЗДДС лице и извърша безвъзмездна доставка на стоки в полза на лице, установено на територията на друга държава членка, трябва ли да декларирам това в своята VIES декларация?

Отговор: Да! На деклариране подлежат само случаите на безвъзмездно прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Това не се отнася за безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри.


9.8. Трябва ли да декларирам извършените дистанционни продажби във VIES декларацията?

Не, дистанционните продажби не се включват във VIES декларацията.


9.9. Трябва ли да включвам временното движение на мои стоки към друга държава членка в моята VIES декларация?

Не, освен в случаите, при които условията по трансфера на стоките се променят.


9.10. Какви валути използват другите държави членки на ЕС?


Държава членка на ЕС

Валута

Наименование

Австрия

EUR

Евро

Белгия

EUR

Евро

Великобритания

GBP

Британска лира

Германия

EUR

Евро

Гърция

EUR

Евро

Дания

DKK

Датска крона

Естония

EEK

Естонска крона

Ирландия

EUR

Евро

Испания

EUR

Евро

Италия

EUR

Евро

Кипър

CYP

Кипърски паунд

Латвия

LVL

Латвийски лат

Литва

LTL

Литовски лит

Люксембург

EUR

Евро

Малта

MTL

Малтийска лира

Полша

PLN

Полска злота

Португалия

EUR

Евро

Румъния

ROL

Румънска лея

Словакия

SKK

Словашка крона

Словения

SIT

Словенски толар

Унгария

HUF

Унгарски форинт

Финландия

EUR

Евро

Франция

EUR

Евро

Холандия

EUR

Евро

Чехия

CZK

Чешка крона

Швеция

SEK

Шведска крона
1 1та позиция след префикса винаги е "U".

2 Посочва бранша на търговците.

3Посочва държавни власти.

4 Посочва здравни власти.

5 Първият и последния знак може да бъде буквен или цифров; но не могат и двата да бъдат цифрови.

6 10та позиция след префикса винаги е "B".


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница