З а п о в е д № рд 11- 198 гр. Бяла, 25. 04. 2016 гстраница1/2
Дата22.12.2018
Размер424.26 Kb.
#108597
  1   2

ОБЩИНА-БЯЛА, ОБЛАСТ РУСЕ
7100 Бяла, обл.Русе, пл.“Екзарх Йосиф І ” № 1, тел. 0817/ 720-20, факс 0817/ 746-34,

E-mail: byala.rs@byala.bg
З А П О В Е Д

РД 11- 198гр.Бяла, 25.04.2016 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.2 от ЗОС, чл. 70 и чл.100, ал.2 от НРППСОВППУНРИВОбС и Протоколи от проведен публичен търг с тайно наддаване на 18 април 2016 г. на Комисия, определена със Заповед №РД 11-179 от 18.04.2016 г. на Кмета на Община Бяла
Н А Р Е Ж Д А М :
І. УТВЪРЖДАВАМ резултатите от проведения публичен търг с тайно наддаване на 18 април 2016 г. от 17:00 часа за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост за срок от 3 стопански години.
ІІ.ОПРЕДЕЛЯМ спечелилите участници в търга за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост за срок от 3 стопански години, както следва:

    1. Землище с. Пейчиново

1.1. ПИ №000072, НТП-нива с площ 1,467 дка, кат. III, местност „Шосето“ начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.2. ПИ №000079, НТП-нива с площ от 15,768 дка, кат. III, местност „Припека – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

    1. ПИ №000101, НТП-нива с площ от 22,804 дка, кат. III, местност „Шосето начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.4. ПИ №000102, НТП-нива с площ от 23,100 дка, кат. III, местност „Шосето“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.5. ПИ №011001, НТП-нива с площ от 81,001 дка, кат. III, местност „Лозята“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 1215,02 лв. (хиляда двеста и петнадесет лева и две стотинки) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.6. ПИ №011002, НТП-нива с площ от 25,210 дка, кат. ІІІ, местност „Лозята – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 378,15 лв. (триста седемдесет и осем лева и петнадесет стотинки) – I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 71,00 (седемдесет и един) лева на декар; II място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 61,00 (шестдесет и един) лева на декар –НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435 - предложена цена 71,00 (седемдесет и един) лв./дка;

1.7. ПИ №012018, НТП-нива с площ от 0,748 дка, кат. III, местност „Лозята“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.8. ПИ №013016, НТП-нива с площ от 1,625 дка, кат. IV, местност „Кору баир“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.9. ПИ №015016, НТП-нива с площ от 12,846 дка, кат. ІV, местност „Кору баир – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място:.ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.10. ПИ №044028, НТП-нива с площ от 1,000 дка, кат. V, местност „Корията“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.11.ПИ №046027, НТП-нива с площ от 1,400 дка, кат. III, местност „Нови нивя“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.12. ПИ №055002, НТП-нива с площ от 151,100 дка, кат. VI, местност „Пясъка“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 1726,50 лв. (хиляда седемстотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.13. ПИ №058001, НТП-нива с площ от 0,463 дка, кат. III, местност „Чованлък чъкуру“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.14. ПИ №060005, НТП-нива с площ от 10,201 дка, кат. III, местност „Лозята“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.15. ПИ №062001, НТП-нива с площ от 4,687 дка, кат. IV, местност „Лозята“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.16. ПИ №063017, НТП-нива с площ от 6,382 дка, кат. ІV, местност „Павленски път– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; II място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435 - предложена цена 56.00 (петдесет и шест) лв./дка;

1.17. ПИ №064096, НТП-нива с площ от 4,687 дка, кат. ІV, местност „Павленски път – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 62,00 (шестдесет и два) лева на декар; II място:.ЗП Милен Иванов Лазаров - 61,00 (шестдесет и един) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435 - предложена цена 62,00 (шестдесет и два) лв./дка;

1.18. ПИ №065039, НТП-нива с площ от 46,997 дка, кат. ІІІ, местност „Армутлука – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 704,96 лв. (седемстотин и четири лева и деветдесет и шест стотинки) – I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място:.ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.19. ПИ №069071, НТП-нива с площ от 12,662 дка, кат. ІV, местност „Ливадите– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – I място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 61,00 (шестдесет и един) лева на декар; IІ място: ЗП Ангел Иванов Ташков - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; III място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Иванов Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.20. ПИ №069079, НТП-нива с площ от 5,800 дка, кат. ІV, местност „Ливадите– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – I място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 61,00 (шестдесет и един) лева на декар; II място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Иванов Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.21. ПИ №070033, НТП-нива с площ от 15.503 дка, кат. IІІ, местност „Кору дере“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 232,55 лв. (двеста тридесет и два лева и петдесет и пет стотинки) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.22. ПИ №071022, НТП-нива с площ от 28,256 дка, кат. V, местност „Кору дере– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 423,84 лв. (четиристотин двадесет и три лева и осемдесет и четири стотинки) – I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева- 68,00 (шестдесет и осем) лева на декар; II място: ЕТ „Камен Шишков”- 56,00 (петдесет и шест) лева на декар –НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435– предложена цена 68,00 (шестдесет и осем) лв./дка;

1.23. ПИ №073006, НТП-нива с площ от 10.397 дка, кат. V, местност „Долен суват“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.24. ПИ №075091, НТП-нива с площ от 22.045 дка, кат. ІІІ, местност „Съватя“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 330,68 лв. (триста и тридесет лева и шестдесет и осем стотинки) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.25. ПИ №078006, НТП-нива с площ от 58,911 дка, кат. ІІІ, местност „Съватя“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.26. ПИ №082010, НТП-нива с площ от 8,508 дка, кат. ІV, местност „Шосето“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.27. ПИ №083004, НТП-нива с площ от 6,411 дка, кат. ІV, местност „Черковище“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.28. ПИ №084010, НТП-нива с площ от 6,174 дка, кат. ІV, местност „Старите лозя“– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.29. ПИ №085010, НТП-нива с площ от 6,212 дка, кат. ІV, местност „Шосето - начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.30. ПИ №086029, НТП-нива с площ от 13.574 дка, кат. ІV, местност „Старите лозя – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 203,61 лв. (двеста и три лева и шестдесет и една стотинки) I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.31. ПИ №087009, НТП-нива с площ от 2,663 дка, кат. V, местност „Страхиловски път “– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.32. ПИ №088011, НТП-нива с площ от 7,695 дка, кат. ІV, местност „Страхиловски път» – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева- 70,00 лева (седемдесет лева) на декар; II място: Кооперация „ГПК Наркооп-Бяла”- 55,10 лева (петдесет и пет лева и десет стотинки) на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435 – предложена цена 70,00 (седемдесет лева) лв./дка;

1.33. ПИ №089002, НТП-нива с площ от 14,050 дка, кат. ІV, местност „Страхиловски път– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 210,75 лв. (двеста и десет лева и седемдесет и пет стотинки) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева- 62,00 лева (шестдесет и два лева) на декар; II място: Кооперация „ГПК Наркооп-Бяла”- 59,10 лева (петдесет и девет лева и десет стотинки) на декар; IIІ място: ЗП Милен Иванов Лазаров:- 50,00 лева (петдесет лева) на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435 – предложена цена 62,00 (шестдесет и два лева) лв./дка;

1.34. ПИ №100001, НТП-нива с площ от 26,703 дка, кат. ІІІ, местност „Ялията - начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 400,55 лв. (четиристотин лева и петдесет и пет стотинки) – НАЕМАТЕЛ: ЕТ „Камен Шишков” с ЕИК 117618493– предложена цена 56,00 (петдесет и шест) лв./дка;

1.35. ПИ №101014, НТП-нива с площ от 0.965 дка, кат. ІІІ, местност „Ялията“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.36. ПИ №102005, НТП-нива с площ от 12.848 дка, кат. ІІІ, местност „Ялията- начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЕТ „Камен Шишков” с ЕИК 117618493– предложена цена 56,00 (петдесет и шест) лв./дка;

1.37. ПИ №105033, НТП-нива с площ от 32.853 дка, кат. ІІІ, местност „Ялията – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 492,80 лв. (четиристотин деветдесет и два лева и осемдесет стотинки) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.38. ПИ №106024, НТП-нива с площ от 1.860 дка, кат. ІV, местност „Тетрелика“– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.39. ПИ №108023, НТП-нива с площ от 11,388 дка, кат. ІV, местност „Тетрелика – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.40. ПИ №113010, НТП-нива с площ от 7.527 дка, кат. ІV, местност „Коджа баир – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.41. ПИ №114029, НТП-нива с площ от 2,321 дка, кат. ІV, местност „Коджа баир“– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.42. ПИ №115008, НТП-нива с площ от 11.727 дка, кат. ІV, местност „Коджа баир – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) I място: „АГРОФАКТОР” ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място: ЗП Милен Иванов Лазаров - 50,00 (петдесет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.43. ПИ №115009, НТП-нива с площ от 35,153 дка, кат. ІV, местност „Коджа баир– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 527,30 лв. (петстотин двадесет и седем лева и тридесет стотинки) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева- 72,00 (седемдесет и два) лева на декар; II място: ЕТ „Камен Шишков”- 56,00 (петдесет и шест) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435– предложена цена 72,00 (седемдесет и два) лв./дка;

1.44. ПИ №115015, НТП-нива с площ от 5.000 дка, кат. IV, местност „Коджа баир“ – начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

1.45. ПИ №118039, НТП-нива с площ от 0,725 дка, кат. ІV, местност „Арсъзеолу“– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка;

1.46. ПИ №119027, НТП-нива с площ от 2,206 дка, кат. ІV, местност „Арсъзеолу“– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) – НАЕМАТЕЛ: ЗП Милен Лазаров с БУЛСТАТ 117630976 – предложена цена 61,00 (шестдесет и един) лв./дка.


    1. Землище с. Босилковци

2.1. ПИ №036010, НТП-полска култура с площ от 21,001 дка, кат. V, местност „Лахналъка– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 315,02 лв. (триста и петнадесет лева и две стотинки) I място: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ“- 89,10 лева (осемдесет и девет лева и десет стотинки) на декар; II място: ЗП Илиана Игнатова Илиева- 81,00 (осемдесет и един) лева на декар; НАЕМАТЕЛ: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ“ с ЕИК 827145782 – предложена цена 89,10 (осемдесет и девет лева и десет стотинки) лв./дка;

2.2. ПИ №039023, НТП-полска култура с площ от 99.550 дка, кат. ІV, местност „Бостанлъка– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 1493,25 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и три лева и двадесет и пет стотинки) I място: „АГРОФАКТОР“ ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар; II място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 51,00 (петдесет и един) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: „АГРОФАКТОР“ ЕООД с ЕИК 117537422 – предложена цена 55,00 (петдесет и пет) лв./дка;

2.3. ПИ №043001, НТП-изодставена нива с площ от 21,757 дка, кат. ІV, местност „Чаушенски път– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 326,36 лв. (триста двадесет и шест лева и тридесет и шест стотинки) I място: ЕТ „Камен Шишков“ - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; II място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 50,00 (петдесет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЕТ „Камен Шишков“ с ЕИК 117618493 – предложена цена 56,00 (петдесет и шест) лв./дка;

2.4. ПИ №044044, НТП-полска култура с площ от 47,680 дка, кат. ІV, местност „Чаушенски път– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двесдта лева) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 75,00 (седемдесет и пет) лева на декар; ІІ място: ЕТ „Камен Шишков“ - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; IIІ място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 51,00 (петдесет и един) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435– предложена цена 75,00 (седемдесет и пет) лв./дка;

2.5. ПИ №057019, НТП-полска култура с площ от 48,036 дка, кат. V, местност „Камбуров кайнак– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 720,54 лв. (седемстотин и двадесет лева и петдесет и четири стотинки) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 76,00 (седемдесет и шест) лева на декар; ІІ място: ЕТ „Камен Шишков“ - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; IIІ място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 55,00 (петдесет и пет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435– предложена цена 76,00 (седемдесет и шест) лв./дка;

2.6. ПИ №057020, НТП-полска култура с площ от 81,564 дка, кат. V, местност „Камбуров кайнак– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 1223,46 лв. (хиляда двеста двадесет и три лева и четиридесет и шест стотинки) І място: ЕТ „Камен Шишков“ - 56,00 (петдесет и шест) лева на декар; IІ място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 55,00 (петдесет и пет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЕТ „Камен Шишков“ с ЕИК 117618493 – предложена цена 56,00 (петдесет и шест) лв./дка;

2.7. ПИ №074038, НТП-полска култура с площ от 185.583 дка, кат. V, местност „Хаджи Ибрямова гора– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 3340,49 лв. (три хиляди триста и четиридесет лева и четиридесет и девет стотинки). I място: ЕТ „Камен Шишков“- 72,60 лева (седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) на декар; II място: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ“- 66,00 (шестдесет и шест) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЕТ „Камен Шишков“ с ЕИК 117618493 – предложена цена 72,60 (седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) лв./дка;

2.8. ПИ №075076, НТП-полска култура с площ от 34.401 дка, кат. ІV, местност „Декарите– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 516,02 лв. (петстотин и шестнадесет лева и две стотинки) I място: ЗП Илиана Игнатова Илиева - 82,00 (осемдесет и два) лева на декар; IІ място:. ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ- 81,00 (осемдесет и един) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ЗП Илиана Игнатова Илиева с БУЛСТАТ 9004245435– предложена цена 82,00 (осемдесет и два) лв./дка;

2.9. ПИ №094001, полска култнура с площ от 95,100 дка, кат. IV, местност „павленски път– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 1426,50 лв. (хиляда четиристотин двадесет и шест лева и петдесет стотинки) НАЕМАТЕЛ: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ” с с ЕИК 827145782 – предложена цена 81,00 (осемдесет и един) лв./дка;

2.10. ПИ №109001, полска култнура с площ от 28,999 дка, кат. IV, местност „чанта баши– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 434,99 лв. (четиристотин тридесет и четири лева и деветдесет и девет стотинки) НАЕМАТЕЛ: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ” с с ЕИК 827145782 – предложена цена 81,00 (осемдесет и един) лв./дка;

2.11. ПИ №117001, НТП-полска култура с площ от 3,160 дка, кат. ІІІ, местност „лАХНАЛЪКА– начална годишна наемна цена 50,00 (петдесет) лв./дка, депозит 200,00 лв. (двеста лева) I място: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ”- 60,50 лева (шестдесет лева и петдесет стотинки) лева на декар; IІ място:. „АГРОФАКТОР“ ЕООД - 55,00 (петдесет и пет) лева на декар. НАЕМАТЕЛ: ПК „ЗДРАВЕЦ-БОСИЛКОВЦИ” с ЕИК 827145782 – предложена цена 60,50 (шестдесет лева и петдесет стотинки) лв./дка;

Каталог: docs -> zapovedi
docs -> Дв бр. 103 от 2 Декември 2008г., изм дв бр. 24 от 31 Март 2009г
docs -> Фондация «Гъривер клиринг хауз» (c/o Център за култура и дебат „Червената къща”)
docs -> Иван (Ванчо) Флоров и м а г и н е р н о с т а
docs -> Соу „СВ. Св. Кирил и методий
docs -> Рискови фактори на тютюнопушенето
zapovedi -> З а п о в е д № рд 11- 224 гр. Бяла, 05. 05. 2016 г
zapovedi -> Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община ново село глава първа. Общи положения
zapovedi -> О б щ и н а н о в о с е л о о б л а с т в и д и н 3784 с. Ново село тел: 09316/22-25 област Видин факс: 09316/22-39


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница