З а п о в е д № рд 11 –45/27. 02. 2015гстраница1/47
Дата15.10.2017
Размер10.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните


Областна дирекция “Земеделие”- гр. Бургас
З А П О В Е Д

РД 11 –45/27.02.2015г.гр. Бургас
На основание чл. 99 т.2 от АПК, във вр. с представено доброволно споразумение вх.№67/11.02.2015 по чл. 75а, ал.1, т. 1, във вр. с чл.72в, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), чл.37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във вр. с §14 и §16 към ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ и Доклад на комисията, назначена със заповед № РД11- 101/05.08.2014г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - гр. Бургас,
О П Р Е Д Е Л Я М:
І. Масивите за ползване за землището на с.Каблешково, ЕКАТТЕ 35033, община Поморие съгласно извършено доброволно споразумение за стопанската 2014/2015г., както следва:

1. "ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 653.356 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 209.473 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:184, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 1728, 202, 1779, 1780, 208, 1782, 1783, 340, 1797, общо площ: 862.835 дка2. "ЗКПУ " ГЕЯ "

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 5954.150 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 670.867 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 169, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 182, 183, 185, 45, 180, 181, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 241, 1776, 1777, общо площ: 6625.037 дка3. АГРА - 79 ЕООД

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 1780.853 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1793.015 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:195, 228, 231, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 201, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 264, 268, 269, 271, 272, 273, 277, 279, 196, 197, 203, 255, 280, 282, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 243, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 193, 194, 198, 199, 200, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 205, 206, 332, 333, 334, 335, 204, 336, 337, 338, 339, 1787, 260, 207, 262, 263, 265, 266, общо площ: 3573.926 дка4. ЗПК КАБЛЕШКОВО

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 9028.742 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 1512.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:10, 13, 12, 14, 1, 11, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 40, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 33, 44, 48, 49, 50, 51, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 27, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 63, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 77, 94, 95, 96, 97, 5, 6, 98, 99, 100, 22, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 117, 115, 116, 118, 119, 120, 41, 42, 47, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 222, 227, 230, 1627, 1729, 1730, 1784, общо площ: 10540.765 дка


5. НЕСТОР ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 927.639 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 114.898 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта:221, 223, 224, 225, 226, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 233, 234, 242, общо площ: 1042.537 дка6. ВАСИЛ НИКОЛОВ КИРЯКОВ

Площ на имоти, ползвани на правно основание: 0.000 дка

Площ на имоти, ползвани на основание на чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ: 0.000 дка

Разпределени масиви (по номера), съгласно проекта: -, общо площ: 0.000 дка


II. Описът на масивите и имотите за ползвателя е представен в Приложение 1 – окончателен регистър по реда на чл. 75а от ППЗСПЗЗ, във вр. с чл. 37в, ал. 9 ЗСПЗЗ за землището на гр. Каблешково, община Поморие, неразделна част от Заповедта.

Средногодишното рентно плащане е определено съгласно § 2е от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ и е в размер на 25,00 лева/декар.

Настоящото споразумение се сключва за стопанската 2014/2015 г. и има срок на действие за тази стопанска година.

III. Изплащането на сумите за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ на собствениците започва след като изтече срока за обжалване на заповедта.

Настоящата заповед, в едно с окончателния регистър и карта на разпределението на ползването по масиви да се обяви в сградата на кметството на гр.Каблешково, община Поморие и в сградата на Общинска служба по земеделие –Поморие.

Заповедта да се публикува на интернет-страниците на Община Поморие и на Областна Дирекция „Земеделие” Бургас.

Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс – в 14-дневен срок от обявяването, като обжалването не спира изпълнението и.
ЛИДИЯ СТАНКОВА

  ДИРЕКТОР ОД ”ЗЕМЕДЕЛИЕ” Бургас           

ПРИЛОЖЕНИЕ
Споразумение на масиви за ползване на земеделски земи по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ

за стопанската 2014/2015 година

за землището на гр. Каблешково, ЕКАТТЕ 35033, община Поморие, област Бургас.


Ползвател

Масив №

Имот с регистрирано правно основание

Имот по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ

СобственикПлощ дкаПлощ дка

Дължимо рентно плащане в лв.

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4292

13.964


СТАНКА ЖЕЛЕВА САВОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4003

13.020


СТОЙКА МИТЕВА СТОЯНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4291

12.901


СТАНКА ИЛИЕВА ТОДОРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4143

10.867


СТАНКА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4295

6.982


ДИМКА ИВАНОВА КАЛИЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

184

4294

6.982


ДЕЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

209

4184

12.093


КРЪСТИНКА КОСТАДИНОВА ДЕМИРЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

209

4185

10.198


РАДКА КОЛЕВА ИЛИЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

209

4183

6.788


СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

209

4182

3.734


СЛАВЕЙ ТЕНЕВ ХРИСТОЗОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

209

4181

0.033


МАРИЯ ПЕТРОВА КАЗАКОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

210

9002

13.565


ТОДОР ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

210

9001

7.482


МЛАДЕН ВЛАДИМИРОВ ГРИГОРОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

2109089

0.976

24.40

"ИЗАМЕТ ИНВЕСТ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5069

10.242

5069

10.243

256.08

ЖЕЛЬО МАНОЛОВ КЪНЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5071

4.901


ГОСПОДИН ХРИСТОВ КОЛЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5451

4.500


ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ БАЙКОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5450

4.490


ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5150

4.124


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

211

5072

2.179


МИНКА СТОЯНОВА ДРАГНЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

212

5044

22.825


ТАНЮ ГЬОНЕВ ТОТЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

212

5277

1.549


СТЕФАН КИРИЛОВ ТОНОЗЛИЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

212

5422

0.242


Л.АРДАНИДЕС ТРЕЙДИНГ ЕНД ДЕВЕЛОПИНГ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

2125420

0.210

5.26

"Е.М.АТАНАСИУ КАНСТРЪКШЪНС ЕНД ....

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17006

26.009


ДОЙЧИН ИВАНОВ ДОКОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17011

22.300


РУСКА ТОНЕВА ДИМИТРОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317013

12.355

308.87

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ЦАРЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317002

10.701

267.53

ТАНЮ ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17003

10.006


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17005

9.047


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17031

6.001


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317029

5.171

129.28

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИХОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17024

5.008


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17023

5.000


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317042

4.000

100.00

"БУЛГ АРИ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17018

3.993


"АТЕДА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17022

3.787


АТАНАС НИКОЛОВ ТАШЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17019

3.787


"ВИДА С ЛАНД" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317021

3.661

91.53

"НЕОФИДИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317020

3.517

87.91

"НЕОФИДИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17045

3.500


"АТЕДА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317046

3.500

87.50

"БУЛГ АРИ" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17027

3.464


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317033

1.773

44.33

"МАК ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317028

1.422

35.55

МИЛКО АТАНАСОВ НЕСТОРОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

213

17032

0.667


"ХАРИСАН ПРОПЪРТИС" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317026

0.651

16.27

БОЯНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

21317017

0.062

1.55

ИВАНКА ЖЕЛЯЗКОВА КОЛЕВА и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5024

23.272


ЯНАКИ ПАРАШКЕВОВ МАНОЛОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5300

10.172


ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГОСПОДИНОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5011

9.703


ВЪЛКА ПЕТКОВА ЕНЧЕВА и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5204

6.665


"АЛБИ ГОРИЦА" ЕООД и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5205

6.659


"АЛБИ ГОРИЦА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5416

5.503


МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕЖЕПЕКОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5415

5.503


"АЛБИ ГОРИЦА" ЕООД

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

214

5185

2.482


ГЕОРГИ СЛАВОВ КОСЕВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

215

3220

3.806


ТОДОРА САВОВА ПЕТКОВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

215

3165

1.202


ИЛЧО ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

215

3166

0.306


МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕЙЧЕВА

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

216

5147

16.037


ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА и др.

"ВИНАРСКА ИЗБА КАБЛЕШКОВО 2002" ООД

2165146

12.524

313.09

ТОТЮ ВОЕВ МАРИНОВ

Каталог: web -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Отчет за изпълнение на програмата за управление
2014 -> Общински план за развитие на община поморие за периода 2014-2020г
2014 -> Приложение 3 Инвентаризация на потенциала за развитие на алтернативни форми на туризъм в община Поморие
2014 -> Избирателен списък част I (за публикуване)
2014 -> З а п о в е д № рд 11 –46/27. 02. 2015г
2014 -> Народно събрание на 05 октомври 2014 г
2014 -> Правила за приемане на деца в общински детски заведения (обединени детски заведения (одз) и целодневни детски градини (цдг)) на територията на община поморие 2014 г. І. Общи положения


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница