Закон за запазване на импулса. Работа на силите. Кинетична и потенциална енергия на механична система. Закон за запазване на енергиятаДата10.04.2018
Размер30.79 Kb.
ТипЗакон
ВЪПРОСНИК

за изпита по ФИЗИКА I – редовно обучение от специалностиЕ, ЕЕ, КСТ, АИУТ, КТТ


 1. Кинематика на постъпателното движение на материална точка. Основни величини и закони.

 2. Кинематика на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Основни величини и закони. Връзка между линейните и ъгловите величини.

 3. Динамика на постъпателното движение на материална точка (тяло). Закони на Нютон. Закон за запазване на импулса.

 4. Работа на силите. Кинетична и потенциална енергия на механична система. Закон за запазване на енергията.

 5. Динамика на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло – инерционен момент, кинетична енергия, момент на сила. Основно уравнение на динамиката на въртеливите движения.

 6. Момент на импулса. Закон за запазване на момента на импулса. Свободни оси. Жироскоп.

 7. Закони на Кеплер. Закон за всемирното привличане. Гравитационно поле. Космически скорости.

 8. Елементи на специалната теория на относителността.

 9. Основни положения на молекулно – кинетичната теория за строежа на веществата.

Работа при изопроцеси. Основно уравнение на молекулно – кинетичната теория на идеалните газове.

 1. Разпределение на молекулите на въздуха в гравитационното поле на Земята. Барометрична формула. Разпределение на Болцман.

 2. Закон на Максвел за разпределение на молекулите на идеалния газ по скорости. Опит на Щерн.

 3. Средна дължина на свободния пробег на молекулите на идеалния газ. Явления на пренасяне в неравновесните термодинамични системи.

 4. Вътрешна енергия на идеален газ. Топлинен капацитет. Принципи на термодинамиката.

 5. Реални газове. Уравнение на Ван-дер-Ваалс. Вътрешна енергия на реален газ. Ефект на Джаул – Томсън.

 6. Електрично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Теорема на Гаус.

 7. Работа на силите на електростатичното поле. Потенциал. Връзка между интензитет и потенциал на електричното поле.

 8. Електричен дипол. Дипол в еднородно и нееднородно електрично поле. Поляризация на диелектрици.

 9. Сегнетоелектрици. Пиезоелектричен ефект. Пироелектрици. Електрети.

 10. Проводници в електрично поле. Електричен капацитет. Енергия на електростатичното поле.

 11. Постоянен електричен ток – основни понятия и величини. Класическа електронна теория на проводимостта на металите.

 12. Електричен ток в газове. Несамостоятелен и самостоятелен газов разряд. Плазмено състояние на веществото.

 13. Магнитно поле във вакуум. Закони на Био-Савар-Лаплас и Ампер. Сила на Лоренц.

 14. Движение на зарядите в хомогенно магнитно поле. Ускорители на заредени частици.

 15. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей. Токове на Фуко. Самоиндукция и взаимна индукция. Енергия на магнитното поле.

 16. Магнитно поле във веществото. Диа-, пара- и феромагнитни свойства на веществата.

 17. Вихрово електрично поле. Ток на отместване. Уравнения на Максвел за електро-магнитното поле.

 18. Хармонично трептеливо движение – кинематични и динамични величини. Енергия на хармонично трептяща точка.

 19. Представяне на хармоничното трептене с вектора на амплитудата. Събиране на хармонични трептения. Биене. Фигури на Лисажу.

 20. Затихващи и принудени трептения. Резонанс.

 21. Получаване на еластични вълни. Уравнение на линейна и сферична вълна. Енергетични величини при вълните.

 22. Интерференция на еластични вълни. Стоящи вълни. Трептения на струна, пръчка и газови стълбове.

 23. Звук. Качества на звука. Ултразвук и приложението му. Ефект на Доплер.

 24. Получаване на електромагнитни вълни. Области на електромагнитния спектър. Разпространение на радиовълните в свободното пространство.

 25. Основни закони на геометричната оптика. Фотометрия. Фотометрични величини.

 26. Кохерентност на светлинната вълна. Интерференция на светлината. Опит на Юнг. Интерференция на светлината от пластинка с успоредни стени.

 27. Принцип на Хюйгенс–Френел. Дифракция на светлината. Френелова и Фраунхоферова дифракция. Дифракционна решетка.

 28. Естествена и поляризирана светлина. Поляризация на светлината при отражение и пречупване. Двойно пречупване на светлината.

 29. Нормална и аномална дисперсия на светлината. Поглъщане и разсейване на светлината.

ЛИТЕРАТУРА 1. Тошев, С., И Баев, М. Маринов, Л.Бончев, Физика, София, “Наука и изкуство”, 1987.

 2. Трофимова, Т., Курс по физика, София, СУ “Климент Охридски”, 1994

 3. Йорданов, Ст.П., Физика за инженери, I , II и III части, Пловдив, 1999.

 4. Лазов, Л., Б. Леммел, Физика 1,2 и 3 част. Габрово, “Алма Матер Интернационал”, 2001.

 5. Д.Демирева, Физика II, Габрово, УИ “Васил Априлов”, 2003.


СЪСТАВИЛ: доц. д-р Любомир К. Лазов
Каталог: prep -> discs
prep -> От 19 октомври 1994 година относно правните аспекти на електронния обмен на данни
prep -> Гл ас д-р Ангел Шопов Образование, професионален опит и научни интереси
prep -> Проф., Д-р ик. Н. Гарабед минасян
prep -> Параметри на предпечатната подготовка
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Видове лекарствени препарати Лекарствената или фармацевтичната форма
prep -> Представяне на преподавателите в нбу за сайта Име: проф. Владимир Богданов Петров, д ю. н Академична длъжност
prep -> República Argentina Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
prep -> Проф д-р жасмин николова попова -генова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница