Запознаване с auto cad 2000Дата14.05.2017
Размер131.45 Kb.
#21318
ЗАПОЗНАВАНЕ С AUTO CAD 2000
Стартиране на AutoCad2000

Отваря се менюто и се показва диалоговия прозорец StartUp. Може да се избере една от четири възможни опции: • Use a Wisart - така може да се направят настройките на чертежа самостоятелно

 • Start from Scratch - за работа върху нов чертеж с настройки по подразбиране

 • Use a Template - за започване на чертеж с настройки по подразбиране

 • Open a Drawing - може да се отвори съществуващ чертеж

! AutoCad може да се настрои така, че това меню да се показва или да не се показва при първоначално зареждане на програмата. Това е възможно от Tools Preferences и избиране на панела Compatibility.

Ако ще се работи в метрична система трябва да се избере Metric, като подразбираща настройка и AutoCad създава празен чертеж готов за работа.


Чертожна област

Главната незапълнена част в средата на екрана е мястото, където чертаете, все едно, че е чертожен лист, но много по-голям от него или по-точно казано, точно толкова голям, колкото искате. Прието е координатите на точката да се записват с Х - координата, запетая и след нея Y- координата.


Икона UCS

Символа с двете стрелки в долния ляв ъгъл на чертожната област се нарича икона на UCS (User Coordinate System - потребителска координатна система). Стрелките сочат положителните посоки на осите X и Y .


Линии за прицел

Двете пресичащи се линии, с прозорче по средата от чертожната област са линиите за прицел. Малкото прозорче се нарича - Прозорче за маркиране, а двете пресичащи се линии - показалец.


Менюта и ленти с инструменти

Най-отгоре на екрана се намира името на прозореца а под него - лентата с менюта, под нея се намират двете ленти с инструменти. В допълнение има още две ленти с инструменти - за чертане Draw и за модификации Modify, които могат да се разположат произволно на екрана. Съществуват и много други ленти с инструменти, които могат да се покажат, в зависимост от конкретните нужди. Такива са лентите Dimension и Solid.


Команден ред

В долният край на чертежа, има прозорец с няколко реда с текст. Това е командният ред и отпред пише Command: . Всички команди могат да бъдат изпълнени чрез написването им в командният ред.


Ред за състоянието

Това е най-долният ред на екрана на монитора. В лявата му част се намират текущите X ,Y координати. Те се променят при движение на мишката.


Отваряне на нов чертеж - по подразбиране Use a Template

За да се отвори чертеж на базата на шаблон по подразбиране, трябва да се избере от диалоговия прозорец - Use a Template. AutoCad показва диалогов прозорец StartUp, който дава списък на всички достъпни шаблони. Acad.dwt е шаблон по подразбиране. Той става основата на която се изграждат чертежите. Новият чертеж обаче се нарича Drawing.dwg. Когато запазите и дадете име на файла, оригиналният файл се запазва.

Ако вече сте в AutoCad, може да се започне нов чертеж на основата на Acad.dwt чрез FileNew. Отваря се диалоговият прозорец StartUp. Избира се Use a Template и ще се появи Acad.dwt заедно с всички останали шаблони. Натиска се OK и така се създава нов чертеж, излозващ Acad.dwt като шаблон.
Работа с шаблони

Шаблонът съдържа готови настройки, с които бързо може да се започне работа. Тези настройки включват размерите на чертежа (граници), мерните единици и други. Шаблонът може да съдържа много повече от само настройки, например - цели блокове или стандартен текст.


Настройки на Acad.dwt

За да се настрои Acad.dwt съобразно конкретните изисквания, се отваря чертеж, базиран на Acad.dwt и се правят всички необходими промени. Избира се Save от лентата Standard. В диалоговия прозорец Save Drawing се избира падащия списък Save as Type. Избира се Drawing Template File(*.dwt). Натиска се Save.


Създаване на собствени шаблони

За да се създадат нови шаблони трябва или да се започне нов чертеж базиран на Acad.dwt върху, който да се направят желаните промени, или да се отвори съществуващ чертеж, който вече има исканите промени и да се допълни с останалите.


Отваряне на чертеж с настройки по подразбиране

За да се отвори чертеж с минимален брой настройки, трябва да се избере Start from Scratch от диалоговия прозорец StartUp. И да се избере системата на мерните единици English или Metric по подразбиране. Потвърждава се с ОК.Р А Б О Т А С К О М А Н Д И

Екранно меню

В по-старите си версии AutoCad, има екранно меню разположено в дясно на екрана. От него чрез посочване се изпълнява съответната команда. В AutoCad 2000 екранното меню е по подразбиране. Разбира се то би могло да се извика на екрана, като се изпълни следната последователност:


 • От OptionsPreferences

 • SystemScreen MenuOK

Използване на подменю

Напримеп менюто View. От него се извиква елемента Zoom. Само като се освети, без да се натиска се отварят подменюто. С придвижване на мишката по подменютата може да се избере една от опциите на командата Zoom.

Използване на диалогови прозорци

Диалоговите прозорци предлагат лесен начин за управление на AutoCad, без да се налага да се помнят имената на сложните команди.

Например: • Избираме FormatUnits. Отваря се диалоговият прозорец UnitsControl. Има две секции Units и Angles.

 • Мерната единица по подразбиране е Decimal. Може да се избере Architectural. С това се променя съдържанието на полето Precision.

 • Избирайки последователно всеки един тип мерна единица се променя това поле

 • Ако се отвори падащият списък Precision, там е зададена точността на размерите след десетичната запетая. Тя е по подразбиране с четири знака, но може да се промени в зависимост от конкретната необходимост.

 • В десният край може да се променят опциите за ъгли - Angles.

 • Бутонът Direction съдържа многоточие ( . . . ). Това означава, че този бутон отваря други диалогови прозорци. В случая това е диалоговият прозорец Direction Control. Той дава възможност да промените нарастването на градусите на завъртане. По подразбиране е, че 0 градуса е на изток, 90 градуса на север и т.н.

Ленти с инструменти

Лентите с инструменти осигуряват бърз начин за изпълнение на команда само с едно натискане на бутона на мишката.
Команден ред

Всички команди имат специално име състоящо се от една дума.

Много команди имат определен брой опции, които могат да бъдат избирани. Това става най-лесно като напишете главната буква от името на опцията и натиснете Enter.За да се избере подразбиращата опция, която е написана в скоби < ..> , трябва просто да се натисне клавиша Enter.

За да повторите команда е необходимо или да се натисне Enter или да се натисне десния бутон на мишката.

Прекратяването на команда става, отново като се натисне клавиша Enter, ако искате да прекъснете вече дадена команда, която не ви е необходима , това става с клавиша Esc.
Отмяна на промените

Отмяната на промените в става с командата Undo или U.


Командата U

Когато се избере командата Undo от стандартната лента с инструменти, се отменят промените направени с последната команда.


Команда Undo

Тази команда е по-сложна. Тя може да се въведе само и единствено от командния ред.На екрана се изписва следното:UNDO Auto/Control/Begin/End/Mark/Back/:

Опцията е по подразбиране. Ако напишете числото три, ще се изтрият последните три операции.

Опции на командата UNDO

Опция

Начин на употреба

Auto


Може да бъде включена On и изключена Off. Положение On е по подразбиране. Прилага се за елементи от меню, които изпълняват повече от една команда. Така се отменя действието на всички команди от менюто. Ако се избере Off, Auto отменя действието на всяка команда поотделно

Control


Има три подопции. All е по подразбиране и позволява всички възможности на Undo. None изключва команда Undo. One позволява да се отменя само по една команда, т.е. като U

Begin


Работи с опция End. Създава нова група в текущата точка на списъка с команди. След това с помоща на End, се отменят всички команди в групата. Така действа в случая и командата U.

End

Отменя всички команди в групата, създадени с опцията Begin.

MarkТази опция работи заедно с опцията Back. Тя отменя действията до най- близката точка Mark. Подобна е на Begin, само че могат да се маркират няколко точки в един момент.

BackС тази опция се отменят командите до най- близката точка Mark. При следваща употреба на командата Back се отменят командите до предпоследната точка Mark.

Отмяна на отмяна на командата

Командата REDO отменя ефекта от последната команда U или UNDO. Тя работи само една стъпка назад.

Получаване на помощ за команди

Най-лесният начин е да се натисне клавиша F1. Отваря се помощен екран за тази команда. Избирането на HelpContens ще покаже съдържанието на помощната система. User’s Guide е електронен еквивалент на ръководство за ползване на AutoCad. HowTo съдържа упражнения, като показват най- често срещаните действия в AutoCad.
Използване на помощния индекс

Ако имате представа за определена команда, но не знаете името и, най- добре е да използвате индекса. Избира се HеlpAutoCad HelpToplics и се натиска панела Index. Индексът представлява списък на помощните теми в азбучен ред.


Използване на панела Find

Той помага да се търсят ключови думи от всички думи в помощните екрани на системата.


Понятия за координатна система

Декартови координати

По подразбиране всеки нов чертеж започва от точка 0,0 в долния ляв ъгъл. Това в повечето случаи е извън екрана на компютъра. Това са абсолютните декартови координати, за целия чертеж. На практика обаче не са известни тези абсолютни координати за съответната проекция, която трябва да се начертае. За това, за улеснение се въвеждат така наречените “относителни” декартови координати. Относителните координати определят разстоянията X и Y от последната въведена точка. Те се наричат “относителни”, защото имат значение само по отношение на предходната точка.

! Относителните координати се указват в AutoCad като се постави символа “@” или чрез задаване на посоката на линията с мишката, след което директно се въвежда големината.
Полярни координати

Друг често срещан случай е да е известно разстоянието от дадена точка до координатното начало (0,0) или до предходна точка и ъгъла спрямо координатните оси. В този случай може да се използват полярните координати - абсолютни или относителни.Отчитането на ъглите в AutoCad става обратно на часовниковата стрелка.
Ортогонален режим

Линиите чертани под 0о, 90о, 180о и 270о се наричат ортогонални линии. Когато режима е ортогонален или в режим Ortho могат да се чертаят само ортогонални линии. Ако се въведат и мрежи, то чертането става лесно и просто.


Извеждане на координатите

Координатите са изведени в реда на състоянието на екрана. При движение на мишката те се променят. Това са динамичните абсолютни координати. С натискането на клавиша F6 или Ctrl+D командният ред изписва: - <извеждането на координатите изключено>.


Настройка на привързване към дискретна мрежа

Командата SNAP се явява алтернатива на непрекъснатото нанасяне на координати. Тази команда създава невидима мрежа, по която се движи курсора на мишката. Важно е да се има предвид големината на размерите. Защото при въведена команда SNAP курсора не може да се движи на по-малко разстояние от зададеното в командата.

Настройката на стъпката на дискретната мрежа става от Tools Drafting Settings - отваря се диалоговият прозорец Drafting Settings. Желаната стъпка се въвежда в текстовото поле на X-Spacing на панела Snap. Потвърждава се с OK. Може да се включва и изключва командата чрез натискането на съответната команда в реда на състоянието или директно от диалоговия прозорец чрез избиране на On.
Помощна мрежа

Помощната мрежа GRID е много удобна при чертане с AutoCad. Така винаги може да се следи положението на чертежа спрямо координатната система. Още по- лесно е ако се въведе разстоянието на мрежата да съвпада с големината на дискретната мрежа Snap. Тогава при движение на мишката по екрана тя “скача” от точка до точка на видимата помощна мрежа. Трябва да се има предвид, че стъпката на помощната мрежа трябва да отговаря и на размерите на чертожното поле, т.е. ако стъпката е много малка в командния ред излиза съобщението “Grid too dense to display Tools -“мрежата е прекалено гъста за изобразяване” и тя не се показва.

Настройката на стъпката на помощната мрежа става от от Tools Drafting Settings - отваря се диалоговият прозорец Drafting Settings. Желаната стъпка се въвежда в текстовото поле на X-Spacing на панела Grid. Потвърждава се с OK. Може да се включва и изключва командата чрез натискането на съответната команда в реда на състоянието или директно от диалоговия прозорец чрез избиране на On.
Привързване към обекти

Методът “привързване към обект”- “Objekt snap”- за по-кратко OSNAP, позволява да се привърже зададена точка към геометрически дефинирана точка от съществуващ обект. Това става по следния начин: • От падащото меню Tools Drafting Settings от стандартната лента с инструменти се избира ObjektSnap и се маркира обекта, към който искате да се привържете.

 • При едновременно натискане на клавиша Schift и десния бутон на мишката се отваря прилежащото меню. От него се избира вида на привързването

 • Въвежда се съкращението в командния ред на чертежа

Режим на прикрепване в AutoCad

Режим на

прикрепванеСъкращение

Приложение

Endpoint

крайна точкаend


Линии, дъги

Midpoint

средна точкаmid


Линии, дъги

Intersection

пресечна точкаint


Пресичане на линии, окръжности, дъги

Apparent Intersection


app


Пресичане на въображаеми продължения на два обекта

Center

център


cen


Окръжности, дъги, елипси

Quadrant

квадрант


qua


Най- близка квадрантна точка (това са точките лежащи на 0,90,180 и 270 градуса) от окръжност, дъга, елипса

Perpendicular

перпендикулярper


Започва или продължава линия, окръжност, елипса, дъга, перпендикулярно на обект

Tangent

допирателнаtan


Определя точка от дъга, окръжност или елипса, която образува допирателна заедно с последната въведена точка

Node

възел


nod


Точкови обекти

Insertion

точка на вмъкванеins


Точка на вмъкване на текст или блок

Nearest

най- близкоnea


Най- близка точка от произволен обект

Quick

бърз


qui


Използва се заедно с друг режим на привързване

Настройката на режима Osnap става като изберете Tools Drafting Settings и се отваря диалоговия прозорец Drafting Settings. Избира се панела Autosnap TM. Могат да се изключват поотделно маркера, обяснението или цвета на маркера, чрез избиране на On.

Постоянни режими на привързване и режим OSNAP

Когато се работи изключително много с някой режим на привързване е по- удобно да се създаде така наречения “постоянен” режим на привързване. Това става по следния начин


 • Избира се Tools Drafting Settings, за да се отвори диалогов прозорец

 • Избира се панела Osnap, от който се избират необходимите режими на привързване

 • Потвърждава се с OK

 • С командата Clear All се изключват всички постоянни режими на привързване

Опция From

Режима на прикрепване позволява да се начертаят обекти спрямо геометрична точка от вече съществуващ обект. Опцията From позволява да се създаде нов обект на известно състояние от съществуващ по следния начин:


 • От падащото меню Drafting Settings ,Objekt Snap от стандартната лента с инструменти (или от менюто на курсора) се избира Snap From. Може да се зададе директно командата from в командния ред.

 • Трябва да се избере базова точка, като напр. Endpoint

 • Посочва се обекта за привързване

 • Трябва да се зададе отместване Offset, разбира се в относителни координати.

Установяване местоположението на точки чрез проследяване

Целта е дефинирането на точка, с помощта на координатите на други две точки. От зададените две точки се чертаят мислено взаимноперпендикулярни (ортогонални) линии и проследяването установява мястото на тяхното пресичане, по следния начин: • Избира се команда

 • При произволно съобщение, изискващо задаване на точка се избира Tracking от падащото меню Objekt Snap от стандартната лента с инструменти или от менюто на курсора. Може да се въведе и tk в командния ред.

 • След съобщението First tracking point: (първа точка за проследяване) се избира първата точка. Ако е възможно трябва да се използва привързване към обект

 • След съобщението Next point( Press ENTER to end tracking ): (следваща точка (Enter за край на проследяването):). Отново е за предпочитане да се използва привързване към обект или директно въвеждане на разстояние(от първата точка) за да се определи втората.

 • Натиска се Enter

Точкови филтриТочковите филтри дават възможност за се определи координатата, като се използва X координата на съществуващ обект на привързване и Y координата на друг. Създава се нова X,Y координата на основата на координати на съществуващи обекти, по следният начин:

 • Стартира се команда, за да се начертае обект

 • За да се зададе координата се задава.x и .y от командният ред. Точковите филтри могат да се извикат и от менюто на курсора (Shift+ десен бутон на мишката)

 • Трябва да определите точка, за предпочитане в режим на привързване

 • трябва да се въведе стойност на втората координата, за предпочитане чрез привързване

 • продължава се започнатата командаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница