Основни инструменти при редактиране на чертежДата13.09.2016
Размер179.3 Kb.
#9046
ОСНОВНИ ИНСТРУМЕНТИ ПРИ РЕДАКТИРАНЕ НА ЧЕРТЕЖ

Повечето от командите за редактиране на чертеж се намират в лентата с инструменти за модифициране (Modify toolbar). В повечето случаи може да се подходи по два начина: • Първо се задава командата и после се избира обекта, за който се отнася

 • Първо се избира обекта, а после се задава командата

Най- простият начин за избор на обект е да се разположи прозорчето на курсора над обекта и да се натисне левият бутон на мишката. Това се нарича хващане (picking) на обект.

Ако първо се зададе командата, в командния ред следва съобщение: Select object (Изберете обекта). Когато обекта е маркиран той става пунктиран, а върху него се появяват малки квадратчета, наречени манипулатори (grip). Съобщението Select object, се изписва, докато не се прекъсне от натискането на Enter, с което командата се изпълнява или чрез натискането на Esc, с което изпълнението на командата се прекъсва.

За изтриване на обекти се използва команда ERASE(изтрий), която няма опции. За да се изтрие един обект, той трябва да се маркира, а след това да се избере бутона Erase от лентата с инструменти за модифициране.
Преместване на обект - Команда MOVE

За да се премести един обект е по- добре първо да се маркира, а после да се зададе командатаMove. Следва съобщение: Base point or displacement (Базова точка или отместване). Има два начина да се зададе преместването: • Displacement (Отместване): След съобщението Base point of displacement (Базова точка на отместването) трябва да се въведе разстояния чрез X, Y координати. !Не може да се използва символа@!. Следва съобщение: Second point of displacement (Втора точка на отместване). С натискането на Enter, командата се изпълнява.

 • Base point/ Second point (Базова точка/Втора точка) След съобщението Base point of displacement (Базова точка на отместването) трябва да се въведе базовата точка, която може да е произволна точка от чертежа. Следва съобщение: Second point of displacement (Втора точка на отместване). определя се разстоянието и посоката или чрез избиране на втора точка, или чрез въвеждане на относителни координати, като се използва символа @.С натискането на Enter, командата се изпълнява.

Копиране на обекти - Команда COPY

Копирането е близко до преместването, но не се изтрива базовият обект. За да се копира един обект първо се маркира, а после се избира командата Copy Object(Копиране на обект) от лентата с инструменти за модифициране. Командата Copy има опция Multiple (Многократно), която позволява да се направят няколко копия на оригиналния обект.

При избирането на командата Copy, се изписва следното съобщение: Base point or displacement (Базова точка или отместване). Има два начина да се зададе преместването:


 • Displacement (Отместване): След съобщението Base point of displacement (Базова точка на отместването) трябва да се въведе разстояния чрез X, Y координати. !Не може да се използва символа@!. Следва съобщение: Second point of displacement (Втора точка на отместване). С натискането на Enter, командата се изпълнява.

 • Base point/ Second point (Базова точка/Втора точка) След съобщението Base point of displacement (Базова точка на отместването) трябва да се въведе базовата точка, която може да е произволна точка от чертежа. Следва съобщение: Second point of displacement (Втора точка на отместване). определя се разстоянието и посоката или чрез избиране на втора точка, или чрез въвеждане на относителни координати, като се използва символа @.С натискането на Enter, командата се изпълнява.

Завъртане на обекти - Команда ROTATE

При задаване на команда Rotate се изписва следното съобщение: /Reference (<Ъгъл на завъртане>/Допълнение). Най-лесният начин е да се въведе ъгъл в командния ред. Освен това опцията Reference позволява да се зададе ъгъл спрямо друг ъгъл или обект. Следва съобщението: Reference angle( въведете ъгъл или го дефинирайте по две точки). Следва запитване за нов ъгъл. Опцията може да се използва за подравняване на обекти на чертежа.
Използване на командите CUTCLIP и COPYCLIP за преместване и копиране

Командите Cut, Copy и Paste на Windows, в AutoCad се наричат CUTCLIP, COPYCLIP и PASTECLIP (CLIP се отнася за Windows Clipboard).


Mащабиране на обекти

Най-често използваният метод за мащабиране на обект е като се определи мащабния коефициент (Scale factor). Текущият обект има мащабен коефициент 1. За да се увеличи размера на обекта, трябва да се въведе число по- голямо от 1. Зa да се мащабира обект трябва да се избере комaнда Scale от лентата с инструменти за модифициране./ след което да се маркира обекта.

Може да се мащабира обект чрез командата Rotate и опцията Reference. Определя се отправната дължина, обикновено текущата. След съобщението: New lenght:(Нова дължина) се въвежда новата дължина или се избира точка.
Промяна на линии и окръжности - команда CHANGE

След въвеждането на команда Change се появява следното съобщение:


/Change point
. По подразбиране е Change point(Точка на промяна). Следва съобщени е: Select object (Избери обект). Командата Change работи по различен начин ако е избрана линия или окръжност. Затова винаги трябва да се избират линиите и окръжностите поотделно. Ако след първоначалното съобщение се избере Properties, се появява съобщение, съдържащо няколко опции: Change what property (Color, Elev, Layer /Ltype/ ltScale/ Thickness)? Така могат да се променят цветове, височина, слоеве, тип на линията, мащаб на типовете линии и дебелина.

Промяна на линии

Ако се избере линия, командата Change променя крайната точка, която е най- близо до мястото на избора.

Промяна на окръжности

Ако се избере окръжност, се появява запитване за точка, с която да се извърши промяната. Ако се посочи една точка, се променя размера на окръжността, така, че новата окръжност да мине през нея. Ако се натисне клавиша Enter, ще се появи запитване за нов радиус.
!Друг начин за промяна на радиуса на окръжност е да се избере опцията Properties от лентата с инструменти за свойства на обектите (Object properties toolbar) и да се маркира окръжността. След това се задава нова стойност на радиуса в диалоговия прозорец Modify Circle. Този метод може да се използва и за промяна на други единични обекти!
Избиране на обекти

Избиране на обекти след избор на команда

Когато се избере команда за редактиране, се появява съобщението: Select object.То съдържа 16 опции - всичко което някога може да потрябва при избирането на обект. За да се избере дадена опция, се изписва нейното съкращение. Това запиване се появява непрекъснато, докато не се спре от натискането на клавиша Enter, така че може да се зададат по няколко изисквания към избора на обект.

Опции на Select objectОпция

Описание

Window

(Прозорец)Позволява да се посочат два срещуположни ъгъла, които дефинират прозорец. Всички обекти, които са изцяло в него ще бъдат избрани

Last(Последен)

Избира последния създаден обект

Crossing

(Пресичане)
Позволява да се посочат два срещуположни ъгъла, които дефинират прозорец. Всички обекти, които са изцяло или частично в него ще бъдат избрани

Box

(Кутия)Това е комбинация между Window и Crossing. Ако се изберат двата ъгъла на прозореца от ляво на дясно, се третира като Window. Ако се изберат двата ъгъла на прозореца от дясно на ляво => Crossing.

All (Всичко)

Избира всички обекти в чертежа

Fence

(Ограда)


Позволява да се зададат серия от помощни линии, като избира всеки обект, пресичащ линиите.

Wpoligon

(Многоъгълен прозорец)Като опцията Window, но прозорецът е многоъгълник.

CPoligon

(Пресичащ многоъгълник)Като опцията Crossing, но прозорецът е многоъгълник.

Group (Група)

Избира предварително именована група

Add

(Добавяне)Използва се след команда Remove(Премахване), за да се възобнови избора на обекти.

Remove (Премахване)

Позволява да се отмени избора на обекти, т.е. всички обекти, които са избрани, вече не са. За да се възобнови избора трябва да се използва опцията Add.

Multiple (Многократно)

Изключва маркирането при избора на обекти.

Previous

(Предишен)Автоматично избира всички обекти, които са били избрани за предишна команда, с изключение на тези, които са били редактирани чрез манипулатори.

Undo

(Обратно)Отказва избора на обект от последното появило се съобщение Select object.

Auto

(Автоматично)Комбинира начините на избор в опцията Box. По подразбиране, с тази опция може да се избират обекти, без да се задава.

Single

(Единичен)Повтаря се съобщението Select object. Процесът на избор се прекратява автоматично без да се натиска Enter.

Обхождане на обекти

Когато трябва да се селектира обект, където има много други обекти, това е доста сложно. Разбира се възможно е да се увеличи изображението, но това може много да забави действието. При тези случаи е за предпочитане да се използва така нареченото “обхождане на обекти” (object cycling). След съобщението Select object: се натиска и придържа клавиша Ctrl, като заедно с това се придвижва курсора в областта, където обектите се припокриват. Излиза съобщение < Cycle on >. Един обект е маркиран. Ако това не е желания обект, продължава да се държи натиснат клавиша Ctrl и избирането продължава. С натискането на Enter операцията се прекратява.
Команда Select

Това е команда, чието предназначение е само да избира обекти. След това избраните обекти се записват за работа с опцията Previous. Когато се зададе команда за работа и излезе съобщението Select object:, натиска се p и се избират онези обекти, които са били избрани чрез команда Select.Object Selection Setting ToolsSelection

Настройка на процеса на изборAutoCad предлага диалоговия прозорец , чрез който се настройва желаният начин за избиране на обекти. За да се отвори се избира
Команди и избор на обекти

Определени команди изискват избирането на обекта да става в точно определен ред и в точно определен ред. Може да се избират обекти предварително, при следните команди:ARRAY DVIEW MIRROR BLOCK ERASE

MOVE CHANGE EXPLODE ROTATE CHPROP

HATCH STRETCH COPY WBLOCK
Избор обект(съществително име)/команда(глагол) (Noun/Verb Selection)

По подразбиране AutoCad, позволява избора съществително/глагол - това е първата опция в диалоговия прозорец Object Selection Setting. Когато тази опция е активна, могат да се избират първо обекти, а може и първо да се зададе команда.


Използване на клавиша за добавяне (Shift to Add )

Тази опция е втора в диалоговия прозорец Object Selection Setting. Тя не е активна по подразбиране. Тя позволява избирането на втори обект, без да се прекъсне маркирането на първия, т.т. добавят се нови маркирани обекти.


Натискане и издърпване (Press and Drag)

Тази опция не е активна по подразбиране.


Вградени прозорци за избор (Implied Windowing)

Тази опция е включена по подразбиране.


Групиране на обекти (Object Grouping)

Това са множество обекти, на които е дадено име. Когато опцията е активна, ако се избере един обект от групата, всички останали обекти от групата се избират автоматично.


Асоциативно щриховане (Associative Hatch)

Когато опцията е активна, избирането на щрих води автоматично до избирането на обекта, който е щрихован.


Настройки по подразбиране (Default)

Този бутон осигурява връщане към настройките по подразбиране.


Размер на прозорчето за избиране (Pickbox Size)

Размерът на прозорчето за избор може да се променя по желание от диалоговия прозорец Pickbox Size.

Начин на подреждане на обектите (Object Sort Method)

Като се натисне бутона Object Sort Method се отваря едноименния диалогов прозорец. Така може да се избере дали обектите да са подредени по реда на тяхното създаване, или не. По подразбиране сортирането на обекти е активирано за опциите Plotting и PostScript output.УСЪВЪРШЕНСТВАНИ КОМАНДИ ЗА РЕДАКТИРАНЕ

Команди за копиране и преместване на обектиКоманда

Описание

MIRROR

(Огледало)Излизат две съобщения, които питат за първа и втора точки на линията, която е всъщност оста на симетрия. Огледалният образ се създава симетрично спрямо тази ос. Следва запитване да бъде ли изтрит първообраза. Отговора е (Да) или (Не).

ARRAY (Решетка)

Позволява да се копира обект многократно в два варианта: като правоъгълна решетка, т.е. един до друг, или като кръгови (полярни) решетки, т.е. около един център.

OFFSET

(Добавка)Обектите се копират, като първо се появява запиване за дистанция от оригинала, а след това за страна спрямо оригинала, откъм която да се копира новия обект.

ALIGN

(Подравнявам)Позволява да се придвижват и завъртат обекти с една команда.Като се определят кои точки от обекта да се придвижват и къде е крайната цел, могат да се подравнят спрямо други обекти.

Команди за промяна на размераКоманда

Описание

TRIM (Подрязвам)


С тази команда може да се отреже обект. Следва съобщение: Select cutting edges: Select object(Изберете граници на среза). Има два варианта:

 • ако ще се подрязват обекти, които действително се пресичат, след съобщението: / Project/Edge/Undo: се въвежда e. Излиза съобщението Extend/No extend: Отново се въвежда е. Следва отново съобщението:

EXTEND

(Продължа-вам)Има същите съобщения като команда TRIM, но вместо обектите да се режат, те се удължават.Първо излиза съобщението: Select boundary edges: Select object:. Има същите два варианта

 • при действително пресичане, излиза съобщението: / Project/ Edge/ Undo, се избира e. Следва съобщение: Extend/No extend:. Отново се въвежда e. След това след съобщението: Select boundary edges: Select object:, се избират обектите, които трябва да бъдат продължени.

LENGTHEN

(Удължавам)Командата удължава или скъсява обекти. При въвеждането и излиза съобщение: DЕlta/ Percent/ Total/ DYnamic/ /Undo:, т.е. обекта се избира накрая.

STRETCH

(Опъвам)


Ако първо се зададе командата, излиза съобщение: Select object to stretch by srossing-window or crossing polygon . . . :(Изберете обекти с помощта на пресичащ прозорец или многоъгълник), следвана от Select object.

Ако първо се изберат обектите, излиза съобщението: Stretching select object by last window(Разтяга избраните с помощта на последния прозорец обекти).

Следва съобщение: Base point or displacement: (базова точка). Следва съобщение Second point or displacement: (втора точка)КОМАНДИ ЗА КОНСТРУИРАНЕ

Команда

Описание

BREAK

(Прекъсване)За да се прекъсне една линия, се използва команда Break. Появява се съобщение Select object:: Може да се прекъсва само един обект. Има два варианта:

 • Избира се обекта в една от точките на прекъсването. Излиза съобщението: Enter second point (or F for first point):(Въведете втора точка (или F за първа точка). След избирането и на втора точка, обекта се прекъсва между двете.

 • Избира се обекта. Излиза съобщението: Enter second point (or F for first point):Въвежда се f. Следва съобщение: Enter first point: (Въведете първа точка), а после съобщението: Enter second point:(Въведете втора точка). Ако трябва да се прекъсне обект в първата точка, за втора точка се избира@ .

CHAMFER

(Скосяване)Скосяването става на два етапа. Първо се определя как да се скоси ъгъла и AutoCad прекратява командата. След което командата се задава втори път, след което се избират обектите, които ще се скосяват. След извикване на команда Chamfer, се появява съобщението: Polyline/ Distance/ Angle/ Trim/ Method/

FILLET

(Закръгляване)При тази команда, първо се задава радиуса на закръглението, а после се избират обектите. При извикването на команда Fillet, се появява съобщението: Polylinе/ Radius/ Trim/


МАНИПУЛАТОРИ

Манипулаторите (grip), предлагат нов начин на редактиране - без избиране на команди. С тях може бързо да се разтягат, преместват, завъртат, да се променя мащаба и да се копират огледално обекти. Когато се избере обект, без да е активирана команда, той става маркиран и се появяват манипулатори - малки квадратчета в геометрично характерните точки на обекта. За да се активира един манипулатор, трябва да се щракне върху него и по подразбиране той става “горещ”- червен на цвят. За да се активират повече от един манипулатор наведнаж, се натиска клавиша Shift, докато те се посочват. Чрез натискането на клавиша за интервал или Enter, се обхождат петте възможни команди в командния ред. За да се смени обекта, който се редактира с манипулатор се натиска клавиша Esc.

Манипулаторите могат да се включват и изключват, както и да се променят цветово. Това става от ToolsGrips, отваря се диалоговия прозорец Grips. По подразбиране манипулаторите са включени.


Манипулатор

Описание

**STRETCH**

(Разтягане)Командата STRETCH е първата в командния ред, редактираща манипулатори. Когато е избрана излиза съобщението:/Base point/ Copy/ Undo/ eXit: (<Разтегляне до точка>/ Базова точка/ Копиране/ Обратно/ Изход).Опциите са, както следва:

 • Stretch to point - по подразбиране - <Задайте нова крайна точка на линията>

 • Base point - С натискане на десния бутон на мишката, се отваря менюто на курсора Grip - и се избира Base point, или се въвежда b. Следва съобщение: Base point (Базова точка). Когато се определи, се появява първоначалното съобщение, след което се задава втора точка.

 • Copy -тази опция въвежда в режим Multiple. Избира се или от менюто Grip или чрез въвеждане на c. Излиза първоначалното съобщение. Създава се нова разтегната линия, като се запазва първоначалната.

 • Undo - Отменя последната редакция. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на u.

 • eXit - Така се осъществява връщане към съобщението Command. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на x. Натискането на клавиша Esc има аналогично действие.

**MOVE**

(Преместване)Когато е избрана командата излиза съобщението: /Base point/ Copy/ Undo/ eXit: (<Преместване до точка>/ Базова точка/ Копиране/ Обратно/ Изход).Опциите са, както следва:

 • Move to point - по подразбиране - <Задайте нова крайна точка >

 • Base point - С натискане на десния бутон на мишката, се отваря менюто на курсора Grip - и се избира Base point, или се въвежда b. Следва съобщение: Base point (Базова точка). Когато се определи, се появява първоначалното съобщение, след което се задава втора точка.

 • Copy -тази опция въвежда в режим Multiple. Избира се или от менюто Grip или чрез въвеждане на c. Излиза първоначалното съобщение. Създава се нова линия, като се запазва първоначалната.

 • Undo - Отменя последната редакция. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на u.

 • eXit - Така се осъществява връщане към съобщението Command. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на x. Натискането на клавиша Esc има аналогично действие.

**ROTATE**

(Завъртане)Когато е избрана командата излиза съобщението: /Base point/ Copy/ Undo/ Reference/ eXit: (<Преместване до точка>/ Базова точка/ Копиране/ Обратно/ Относително/ Изход).Опциите са, както следва:

 • Rotation angle- по подразбиране - <Въведете ъгъл на завъртане >

 • Base point - С натискане на десния бутон на мишката, се отваря менюто на курсора Grip - и се избира Base point, или се въвежда b. Следва съобщение: Base point (Базова точка). Когато се определи, се появява първоначалното съобщение, след което се задава втора точка.

 • Copy -тази опция въвежда в режим Multiple. Избира се или от менюто Grip или чрез въвеждане на c. Излиза първоначалното съобщение. Създава се нова завъртяна линия, като се запазва първоначалната.

 • Undo - Отменя последната редакция. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на u.

 • Reference- Тази опция позволява да се зададе отправен ъгъл и нов ъгъл. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на r. Отговаря с: Reference angle <0> (Отправен ъгъл) Задава се стойност или се посочват две точки, за да се дефинира ъгъла. Следва съобщението: < New angle > /Base point/ Copy/ Undo/ Reference/ eXit: (въведете ъгъл или посочете точка).

 • eXit - Така се осъществява връщане към съобщението Command. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на x. Натискането на клавиша Esc има аналогично действие.

**SCALE**

(Мащабиране)Когато е избрана командата излиза съобщението: /Base point/ Copy/ Undo/ Reference/ eXit: (<Мащабен коефициент>/ Базова точка/ Копиране/ Обратно/ Относително/ Изход).Опциите са, както следва:

 • Scale factor -по подразбиране-<Въведете мащабен коефициент>

 • Base point - С натискане на десния бутон на мишката, се отваря менюто на курсора Grip - и се избира Base point, или се въвежда b. Следва съобщение: Base point (Базова точка). Когато се определи, се появява първоначалното съобщение, след което се задава втора точка.

 • Copy -тази опция въвежда в режим Multiple. Избира се или от менюто Grip или чрез въвеждане на c. Излиза първоначалното съобщение. Създава се нова завъртяна линия, като се запазва първоначалната.

 • Undo - Отменя последната редакция. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на u.

 • Reference- Тази опция позволява да се зададе отправна дължина и нов мащабен коефициент. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на r. Отговаря с: Reference length <0> (Отправен ъгъл) .Задава се дължина или се посочват две точки, за да се дефинира. Следва съобщението: < New length > /Base point/ Copy/ Undo/ Reference/ eXit: (въведете дължина или посочете точка).

 • eXit - Така се осъществява връщане към съобщението Command. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на x. Натискането на клавиша Esc има аналогично действие.

**MIRROR**

(Огледално копиране)Когато е избрана командата излиза съобщението: /Base point/ Copy/ Undo/ eXit: (<Втора точка>/ Базова точка/ Копиране/ Обратно/ Изход).Опциите са, както следва:

 • Second point- по подразбиране - <Задайте втора точка от оста на симетрия >

 • Base point - С натискане на десния бутон на мишката, се отваря менюто на курсора Grip - и се избира Base point, или се въвежда b. Следва съобщение: Base point (Базова точка). Когато се определи, се появява първоначалното съобщение, след което се задава втора точка.

 • Copy -тази опция въвежда в режим Multiple. Избира се или от менюто Grip или чрез въвеждане на c. Излиза първоначалното съобщение. Създава се нов огледален обект, като се запазва първия.

 • Undo - Отменя последната редакция. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на u.

 • eXit - Така се осъществява връщане към съобщението Command. Извиква се или от менюто Grip или чрез въвеждане на x. Натискането на клавиша Esc има аналогично действие.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница