Н а с т р о й в а н е н а ч е р т е жДата03.07.2017
Размер121.1 Kb.
Н А С Т Р О Й В А Н Е Н А Ч Е Р Т Е Ж

Типове мерни единици

Избираме Use a Wizard от диалоговия прозорец StartUp и отваряме диалоговия прозорец Advanced Setup.Първата стъпка - Step1 - определя типа на мерните единици. Този тип може да бъде записан в шаблон, както следва:


 • Decimal(десетичен) 3.5 десетична дроб

 • Engineering(инженерен) 2’-8.50” футове и инчове, частите от инча като десетична дроб

 • Architectural(архитектурен) 2”-8.1/2” футове и инчове, частите на инча, като правилна дроб

 • Fractional(дроб) 32 1/2 Смесена дроб

 • Scientific(научен) 3.25Е+.01 основа + експонента

Задаване на мерните единици на чертеж

След изпълнението на стъпка едно чрез избиране на желаните мерни единици Units - от диалоговия прозорец Advanced Setup се въвежда и точността от падащия списък Precision и се потвърждава готовност за следващата стъпка с Next. Може да се зададат чертожните единици, без да се използва панела Wizard като се избере FormatUnits и отвори диалоговия прозорец Units Control.
Задаване на ъглите

Втората стъпка - Step2- от диалоговия прозорец Advanced Setup, съдържа възможност за избор на вида на ъглите, които са, както следва: • Decimal Degree 32.5 градуси и десети от градуса

 • Deg\Min\Sec 32о30’0” градуси, минути и секунди

 • Grads 36.1111g гради

 • Radians 0.5672r радиани

 • Surveyor N 57d 30’ Е геодезистки единици(по азимут)

Както и при типовете мерни единици и тук типа на ъглите може да се зададе от Format Units като се избере Units Control .
Допълнителни настройки за измерване на ъгли

Чрез третият панел- Step3- от диалоговия прозорец Advanced Setup се задава началната точка за измерване на ъглите. 0о е на Изток по подразбиране. Ако трябва да се промени, избира се посоката на 0о и се натиска Next. Отваря се панела четири- Step 4 - Общоприетата посока на измерване на ъглите е обратно на часовниковата стрелка-Counter-Clockwise. Ако искате посоката да се промени, трябва да се избере - Clockwise - по часовниковата стрелка- и да се натисне Next.

Тези настройки могат да се направят и без използването на панела Wizard. Трябва да се избере Direction от диалоговия прозорец Units Control. Отваря се диалоговия прозорец Direction Control. От тук могат да се направят всички желани настройки. След натискане два пъти на бутона OK се осъществява обратно връщане в чертежа.
Граници на чертежа

Панелът Step5от диалоговият прозорец Advanced Setup позволява да се определи площта на чертежа, т.е. неговите граници. Те представляват рамката на чертежа, зададени в мерни единици по X и Y - съответно долен ляв и горен десен ъгъл на рамката. Общоприето е долният ляв ъгъл да е с координати 0,0 - това е стойността по подразбиране, т.е. горният десен ъгъл дефинира формата, на който ще се чертае. Това се прави като от панела Step5: Area, се появява прозорец с полета Width и Length.В прозореца Sampe Area(образец на площ) се появява резултата. След това се избира бутона Next.

Границите могат да се изберат и без панела Wizard. Това става като от менюто Format изберете Drawing Limits. В командният ред се появява стойността на долния ляв ъгъл - по подразбиране 0,0. С натискането на клавиша Enter се потвърждава. Следва изписване в командния ред, да се зададат координатите на горния десен ъгъл и отново се натиска Enter.
Въвеждане на таблица за основен надпис

Панелът Step6 от Advanced Setup Wizard позволява да се въведе таблица за основен надпис на чертежа. Тя може да се избере или по описание или по името на чертеж, който я съдържа. В прозореца Sample Title Block се появява извиканата таблица и се потвърждава с бутона Add. Може да се изтрие таблица на чертеж, която никога няма да е необходима с натискане на бутона Remove. Може да се избере и опция по подразбиране. Тогава се избира No Title Block и се натиска Next.


Оформяне на чертеж за печат

Панелът Step7 от AdvancedSetup Wizard дава възможност да се използва пространството на чертожния лист (Paper space), за да се оформи окончателния вид на чертежа, преди разпечатването му.Има възможност да се избере една от три опции, както следва: • Work on my drawing viewing layout - ако искаме да се вижда формата на пространството на листа, но и да се работи по чертежа

 • Work on my drawing whitout the layout visible - за да се работи в пространството на модела - т.е. там където се чертае, без да се вижда пространството на целия лист.

 • Work on the layout of my drawing Advanced Setup - за да се зареди пространството на целия лист и да се определи разположението на чертежа върху него.

Задаване режим на курсора

Може да се въведе команда в командния ред blipmode - отличителен знак. Това означава, че курсора ще оставя отличителен знак ‘+’, когато се посочва точка от чертежа. Командата се потвърждава с on и натискане на enter. Маркираните точки изчезват при натискане на бутона redraw от стандартната лента с инструменти.

Команда MVSETUP

Тази команда се използва по два различни начина - за настройване на чертеж и за създаване на конфигурация в пространството на листа.

Когато се използва за настройване на чертеж, тя улеснява преминаването през някои от основните функции за настройване. Това става чрез въвеждането в командния ред на командата mvsetup. Изписва се следното съобщение: • Units type (Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): - Избира се желаната опция. След това се изважда списък

 • Enter the scale factor: - въведете мащабен коефициент, и накрая

 • Enter the paper width: Enter the paper height - въвеждат се числа за размера на листа, на който ще се изчертае чертежа.


ЧЕРТАНЕ НА ОБИКНОВЕНИ ЛИНИИ

Команда LINE

Избира се команда Line от лентата с инструменти Draw toolbar за чертане. Следва съобщение From point:(определете начална точка). Задават се точки до когато е необходимо. После се натиска Enter () за край. Командата има три скрити опции, т.е. те не се изписват в командния ред:

Опция

Описание

Undo


С натискането на клавиша u (Undo enter) от стандартната лента с инструменти, се изтрива последния създаден сегмент от линията, без да се прекъсва действието на командата Line

Close


След въвеждане на най- малко три сегмента се въвежда c ( close enter) и се начертава автоматично линия от крайната към първата точка - така се получава затворена фигура

(enter)

Ако предварително е чертана линия с натискането на след съобщението се стартира линия от крайната точка на последната изчертана линия. Ако последно е чертано дъга с натискането на линията ще се стартира от крайната точка на дъгата и ще се разположи тангенциално спрямо нея.

Правоъгълник - Команда RECTANGLE

Rectangle( Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thickness/ Widht/ )

(Фаска/Височина/ Закръгление/ Дебелина/ <Първи ъгъл>: )Other corner (Втори ъгъл)

Най- лесно се чертае правоъгълник, като се задават двата му противоположни ъгли.

С тази команда може да се създава и паралелепипед, използвайки опциите Elevation, Thickness и Width.
Многоъгълник - Команда POLYGON

При избиране на командата, в командният ред се изписва следното:Polygon Number of sides: <4>: (Брой на страните <4>: ) Следва

Edge/
: (Страна/ <Център на многоъгълника>: )

Inscribled in circle/ Sircumscribed about circle (I/C) :

(Вписан в окръжност/Описан около окръжност( I/C ) < I >: )Radius of circle - (Радиус на окръжността: )

Опции на командата POLYGONОпция

Описание

Edge


Въвежда се e, за да се избере опцията Edge и да се изберат две крайни точки на произволна страна на многоъгълника

Inscribed in circle


След определяне на центъра се въвежда i и се задава радиуса на описаната окръжност

Sircumscribed about circle

След определяне на центъра се въвежда c и се задава радиуса на вписаната окръжност

Структорни линии

Това са линии, които се използват само за ориентир на чертежа. Те се появяват на екрана, но не се изчертават при разпечатването на чертежа. Освен това са безкрайно дълги. Колкото и да се намалява екрана, те го запълват от край до край.

Командата е XLINE и се стартира с Construction Line от инструментите за чертане. Следва съобщение:XLINE Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset/ :

Хоризонтална/Вертикална/ Ъгъл/ Ъглополовяща/Отместване/<От точка>:

Опции на командата XLINE

Опция

Описание

From Point


Линията се дефинира чрез две точки, със съобщенията From Point - посочете точка и Through point: - определете друга точка

Hor

Чертае линия, успоредна на оста X, чрез въвеждане на h, следва запитване Through point: - посочете точка

Ver

Чертае линия, успоредна на оста Y, чрез въвеждане на v, следва запитване Through point: - посочете точка

Ang


Въвежда се a, за да се избере тази опция. Следва запитване: Reference/ (Относно/<Въведете ъгъл(0)>). Ако се въведе ъгъл, следва запитване за точка, през която да мине линията. Може да се въведе r и да се избере линия, която служи за отправна и същевременно дава ъгъл и точка, през която да мине линията.

Bisect


Чертае ъглополовяща, чрез въвеждане на b. Следва запитване Angle vertex point:(Връх на ъгъла), избира се точка, която е връх на ъгъла. Следва съобщение Angle start point: (Изберете точка, която дефинира първото рамо на ъгъла). Следва съобщение Angle end point: (Изберете точка, която да дефинира второто рамо на ъгъла).

Offset


Чертае структурна линия, успоредна на друга линия, чрез въвеждане на o. Може да се зададе отместването спрямо тази линия, тогава се появява запитване Side to Offset?: (От коя страна спрямо базовата линия, да е разположена структурната линия?). Може да се използва и опцията Through, за да се посочи точка, през която да мине линията.

Дъга


Изчертаването на дъга е многовариантно. При избиране на командата ARC от стандартните инструменти за чертане, излиза съобщението: Start point:(Начална точка) и Center:( Център). В зависимост от това, коя от двете опции се избере, следват различни варианти за изчертаване на дъга.

ДъгаНачална точка

ЦентърКрай


Център

Начало

Втора точка

Ъгъл

Дължина на хорда

Крайна точка

Ъгъл

Посока


Радиус

Център


Крайна точка

Ъгъл


Дължина на хорда

Крайна точка

Лъчи


Лъчите са като структурните линии, но започват от дадена точка и продължават само в едната посока. Чертаят се като се избере DrawRay. Следва запитване From point: - (Определете началната точка на лъча)При запитването Through point: - (Задайте втора точка. Командата се прекратява чрез натискане на Enter.

Чертане на криви линии Окръжност

Избира се команда Circle от лентата с инструменти за чертане. Изписва се следното съобщение: 3P/2P/TTR/

:

Опции на командата CircleОпция

Описание

Center Radius

Задава се първо центъра на окръжността, а после и радиуса.

Center Diameter


Определя се центъра на окръжността. После чрез въвеждане на d, се задава и нейния диаметър.

2P


(2Point).Чертае окръжност по две точки. Въвежда се 2p и последователно се въвеждат две точки от окръжността.

3P


(3Point) Чертае окръжност по три точки. Въвежда се 3p и последователно се задават трите точки.

Ttr


(Tangent, Tangent, Radius)Чертае окръжност по две тангенти и радиус. Въвежда се t. Излиза запитване Enter tangent spec: - (Задайте първа допирателна). Следва второ запитване Enter second tangent - ( Задайте втора допирателна). Накрая се задава и радиуса на окръжността.

Елипса


Опция по подразбиране е да се определят крайните точки на първата ос. След това трябва да се зададе разстоянието до края на втората ос, т.е. радиуса на малката ос. Това може да се направи и с командата Rotation . Така се задава ъгъла на завъртане. Ако ъгълът е 0- се получава окръжност, и т.н. Освен информацията, която се съдържа в запитването след командата, трябва да се знае и ъгъла спрямо оста X на първата ос. При избиране на команда Ellipsre, се появява следното съобщение: Arc/ Center/ (Дъга/ Център/ <Първа точка от оста>) Въвежда се c. След съобщението Center of ellipse - (Център на елипсата) стрябва да се посочи центъра,Следва съобщението Axis endpoint - (Крайна точка на оста). Следва съобщението /Rotation (<разстояние до другата ос>/Завъртане).
Елипсовидни дъги

Избира се опция Arc. Първите съобщения са същите като при елипсата. Следват следните съобщения: Parameter/, предлагайки следните опции:

Опции на команда Arc

Опция

Описание

Start angle

Това е параметърът по подразбиране. Определя началният ъгъл по главната ос. Следва запитване Parameter/ Included/

End angle

Задава се крайният ъгъл, като по този начин се завършва елипсовидната крива

Included angle

След определянето на началния ъгъл, дъгата може да се изчертае, като се зададе централния ъгъл.

Parameter

След изписването на съобщенията Start parameter и end parameter, се въвеждат напр. ъглите, то все едно е въведено каква площ от цялата елипса да се появи на екрана.

Пръстен


Използват се командите DONUT или DOUGHNUT, изписани в командният ред или като се активира бутона Donut от стандартния ред с инструменти за чертане Draw. Появяват се следните съобщения:

 • Inside diameter <5>: - Диаметър на вътрешната окръжност

 • Outside diameter <2>: - Диаметър на външната окръжност

 • Center of doughnut - Център

Задаването на команда FILL определя дали

 • пръстенът да бъде запълнен - въвежда се последователно fill и on(за включено)

 • или пръстена да не бъде запълнен - въвежда се off (за изключено).

Точки


Точките се използват като отправни точки. В някои случаи може да се използва режим на прикрепване From или Tracking вместо отправни точки.
Промяна стила на точките

В AutoCad има заложени над 20 типа точкови стилове. Това става като от Format=> Point Style се отвори диалоговия прозорец PointStyle. За да се зададе стила на точката, той просто се избира от отворения диалогов прозорец, като се уточни и размера му, с една от следните опции: • Set Size Relative to Screen - точките ще се появяват винаги с един и същи размер на екрана, без значение дали се намалява или увеличава- това е опцията по подразбиране

 • Set Size in Absolute Units - точката ще има реален размер, както всеки друг обект на екрана.

Така направените настройки се потвърждават с натискането на OK.
Създаване на точки

Избира се инструмента от лентата с инструменти за чертане. Следва съобщение “_point Point: “ - това означава, че се изпълнява командата Point, чието запитване е Point: . Може да се използва режим на прикрепване.! Ако искате да прекъснете действието на команда , трябва да се натисне клавиша - Esc.

След създаването на точката, се използва режим на прикрепване Node, за да се привърже обекта към нея.Ако режимът Blipmode е включен и се използва първият точков стил - тя няма да може да се види, ако не се използва командата Redraw.

Ако се използват точки за отправни обекти, може да се зададе вторият стил -“без точка”, за да не се изтриват- така те няма да се изчертаят на чертежа.Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница