Заседание на 09. 12. 2013 г в следния състав: административен съдия: Весела ПавловаДата04.01.2018
Размер60.05 Kb.
ТипЗаседание

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е7443


гр. София, 13.12.2013 г.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Първо отделение 4 състав, в открито заседание на 09.12.2013 г. в следния състав:
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: Весела Павлова

Секретар: Петя Кръстева

Прокурор: Тафров


при участието на секретаря Петя Кръстева и при участието на прокурора Тафров, като разгледа дело номер 11373 по описа за 2013 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:


Производството е по реда на чл. 46 а, ал. 3 и ал. 4 от Закона за чужденците на Република България (ЗЧРБ).

Образувано е въз основа писмо изх. № ХВ – 10995 от 19.11.2013 г., вх. № 30582 от 21.11.2013 г. на директора на дирекция „Миграция” по отношение на лицето Амара Абделмалек (AMARA ABDELMALEK), роден на 01.02.1973 г., гражданин на Алжир за произнасяне относно продължаването, замяната или прекратяването на принудителното настаняване в специализиран дом за временно настаняване на чужденци.

Видно от преписката настаняването на Амара Абделмалек в СДВНЧ гр. Любимец е извършено фактически на 24.09.2012 г. със заповед № ОЧ – 194 от 24.09.2012 г. на заместник –директора на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Елхово, с която спрямо лицето е наложена принудителна административна мярка „принудително отвеждане до границата на РБ”. На 28.12.2012 г. чужденецът е предаден на Държавна агенция за бежанците при МС във връзка с подадена от него молба за закрила № Ж – 1357 от 16.10.2012 г. в РБ.

На 19.05.2013 г. лицето е задържано от служители на 04 РУП – СДВР при опит за извършване на кражба около 18.20 часа в магазин „БИЛЛА”, намиращ се на бул. „България” № 55.

Чужденецът е настанен повторно в СДВНЧ – София при дирекция „Миграция” на 20.05.2013 г. със заповед № ЗДС – 335 от 20.05.2013 г. на директора на СДВР във връзка със заповед № ЗДС – 333 от 20.05.2013 г. , с която на лицето са наложени ПАМ – „принудително отвеждане до границата на РБ” и „забрана за влизане в РБ” за срок от пет години.

На 20.05.2013 г. Амара Абделмалек е попълнил декларация за доброволно завръщане в страната си по произход, но не е посочил личните си данни. На 11.06.2013 г. е попълнил втора декларация, в която се съдържа необходимата информация, препратена към Посолството на Алжир в гр. София с писмо № ХВ – 4855 от 13.06.2013 г. До датата на подаване на искането до съда няма постъпил официален отговор от Посолството на Алжир в гр. София относно предоставянето на документ на чуждия гражданин, необходим за завръщането му в страната.

При сравнение в централната база данни на системата ЕВРОДАК с дактилоскопни данни в РБ с №BG3BR331C1309200001 е получен положителен резултат, като е констатирано, че чужденецът е подал молба за предоставяне на статут в Швейцария, където е въведен с номер CH19091168578 от 05.01.2012 г. Въз основа на тези факти е изпратено писмо до ДАБ с № ХМ – 9089 от 24.09.2013 г. за предприемане на действия по прилагането на Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета. Получен е отговор, според който Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Кралство Швеция отказват да приемат чуждия гражданин на своя територия, както и че Швеция два пъти е връщала лицето във Франция. Очаква се отговор от страна на Франция дали Амара Абделмалек ще бъде приет на територията й.

В проведеното съдебно заседание юрк. Тошев заявява, че са налице законовите предпоставки на чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ, тъй като чужденецът е попълнил декларация за доброволно завръщане в Алжир, но е налице забавяне в необходимите документи, за да се осъществи пътуването до държавата по произход.

Ответникът по искането – Амара Абделмалек, не се явява и не изразява становище по искането.

Представителят на Софийска градска прокуратура изразява становище за основателност на искането на директора на дирекция "Миграция".

Настоящият съдебен състав, като взе предвид гореизложените факти и обстоятелства, намира следното:

Според чл. 44, ал. 6 от ЗЧРБ, в случаите, когато чужденецът, на когото е наложена принудителна административна мярка по чл.39 а, т. 2 и т. 3, е с неустановена самоличност, възпрепятства изпълнението на заповедта или е налице опасност от укриване, органът, издал заповедта, може да издаде заповед за принудително настаняване на чужденеца в специален дом за временно настаняване на чужденци с цел организиране на принудителното отвеждане до границата на Република България или експулсирането. Чл. 44, ал. 8 от същия закон предвижда, че настаняването продължава до отпадане на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от 6 месеца. По изключение, когато лицето отказва да съдейства на компетентните органи, има забавяне при получаване на необходимите документи за принудителното отвеждане или експулсиране или лицето представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред, срокът на настаняването може да бъде продължен допълнително до 12 месеца.

Законодателят в чл.44, ал. 8, изр. второ от ЗЧРБ е предвидил две основания за продължаване с повече от шест месеца на срока за задържане в специалния дом, които не са посочени в Директива 115/2008/ЕО, § 6 на чл.15, предвиждащ, че държавите-членки не могат да удължават посочения в § 5 срок освен за ограничен срок, който не надвишава допълнителни дванадесет месеца в съответствие с националното законодателство, в случаите когато, независимо от положените от тях разумни усилия, е вероятно операцията по извеждането да продължи по-дълго поради: а) липса на съдействие от съответния гражданин на трета страна или; б) забавяне при получаването на необходимата документация от трети страни. В чл.44, ал. 8 от ЗЧРБ като допълнителни основания за удължаване на задържането са посочени случаите когато лицето представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред.

Съгласно чл.20, §1 от Директивата срокът за транспонирането й е 24.12.2010 г., т.е. към настоящия момент е изтекъл. Съобразно това съдът е длъжен да зачете нейния директен ефект като съобрази целта на директивата и наличие на основание за продължаване на срока за настаняване по смисъла на директивата. Целеният от Директивата резултат е задържането на лицето с цел извеждане да бъде ограничено и подчинено на принципа на пропорционалност относно предприеманата мярка и преследваните цели. Следователно, задържането е оправдано единствено с цел да се подготви връщането или да се извърши процесът на извеждането, и когато прилагането на по-леки принудителни мерки не би било достатъчно (т.16 от Преамбюла на Директивата).

В процесния случай видно от данните по преписката органът е положил разумни усилия за извеждане на чужденеца от страната и продължаването на срока на задържането му в СДВНЧ съобразно искане рег. № 10995 от 19.11.2013 г. на директора на дирекция „Миграция” се налага, за да приключи процесът на извеждане. По време на настаняването властите са предприели активни действия за обезпечаване на извеждането на чужденеца, а именно: за снабдяване с необходимите документи. Освен това установено е, че лицето оказва съдействие и желае да се завърне обратно в държавата си по произход. Едновременно с това след извършена проверка е констатирано, че лицето е подало молба за закрила в друга европейска държава и се очаква отговор от Френската република дали чужденецът ще бъде приет на нейна територия.

С оглед липсата на документи за самоличност на лицето и забавянето им от съответните служби се установява наличието на предпоставките по чл. 44, ал. 8, изр. 2, предл. 2 от ЗЧРБ и чл.15, § 6 от Директива 115/2008/ЕО за продължаване срока на настаняването на Амала Абделмалек в СДВНЧ – София. С продължаване срока на настаняването се постига целта на задържането – същото е единствено да обезпечи извеждането му от страната, което се осъществява след снабдяване със съответните документи и средства за него, за което е необходимо време с оглед положените усилия от страна на компетентните власти.

Следователно, доколкото към датата на подаване на искането и към настоящия момент е изтекъл 6 – месечният срок по чл. 44, ал. 8, изр. 1 от ЗЧРБ, то с оглед приложимата норма на чл. 44, ал. 8, изр. 2 от ЗЧРБ настаняването на чужденеца в СДВНЧ следва да бъде удължено с нов 6 – месечен срок, считано до 20.05.2014 г.

Водим от горното и на основание чл. 46а, ал. 4 вр. чл. 44, ал. 8 от ЗЧРБ, Административен съд София град, І отделение, ІV състав

О П Р Е Д Е Л И:

ПРОДЪЛЖАВА настаняването в СДВНЧ – София на Амара Абделмалек (AMARA ABDELMALEK), роден на 01.02.1973 г., гражданин на Алжир, разпоредено със заповед № ЗДС – 335 от 20.05.2013 г. на директора на Столична дирекция на вътрешните работи, до извеждането му от страната, но за не повече от шест месеца, считано до 20.05.2014 г.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е изготвено пред Върховен административен съд.

СЪДИЯ:

Каталог: data -> files -> contentionCaseLaw
contentionCaseLaw -> Заседание на 16. 01. 2014 г в следния състав: административен съдия: Милена Славейкова
files -> Пловдив с 120 арт събития в Нощта на музеите и галериите На 28 септември 2007
files -> Програмата на музеите и галериите
files -> Epoxy bk епоксидна смола с нисък вискозитет, не съдържаща разредител, която може да се обработва на стайна температура и се втвърдява tack free. Използва се като смола за боядисване, изготвяне на отливки и ламиниране
files -> Награди и промоции в Нощта на галериите и музеите Пловдив 2007 Няколко атрактивни награди и промоции очакват посетителите на „Нощта на галериите и музеите”
files -> Carsystem cockpit-Spray – Спрей за табло
files -> Formula five® mold release wax
contentionCaseLaw -> Заседание на 31. 07. 2013 г в следния състав: административен съдия: Росица Драганова


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница