Заседание на втори ноември две хиляди и десета година в състав: председател: йордан константинов членовеДата13.10.2018
Размер49.64 Kb.
ТипЗаседание
Начало на формуляра

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 13306
София, 09.11.2010


Върховният административен съд на Република България - Първо А отделение, в съдебно заседание на втори ноември две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

ЧЛЕНОВЕ:

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА
МИРОСЛАВ МИРЧЕВ
при секретар

Кармен Китова

и с участието

на прокурора

Вичо Станев

изслуша докладваното

от председателя

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВпо адм. дело № 10116/2010.

Производството е по чл.229 и сл. от АПК.


С определение от 19.07.2010год. Административен съд-гр.Хасково е оставил без разглеждане жалбата на Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев и Весела Русева Павлитова – съветници в Общински съвет- Минерални бани против решение№ 404/07.06.2010год. и решение № 405/07.06.2010год. на Общински съвет – Минерални бани и е прекратил производството по адм.д. № 335/10год. по описа на Административен съд-Хасково.
Срещу така постановеното определение е подадена частна жалба от Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев и Весела Русева Павлитова. В същата се прави оплакване, че определението на административния съд е неправилно като постановено в нарушение на закона. В частната жалба се излагат подробни доводи в тази насока. Моли Върховния административен съд да постанови определение, с което да отмени определението на Административен съд-гр.Хасково и да върне делото за разглеждане по същество.
Ответният по частната жалба Председател на Общински съвет-Минерални бани не е взел становище.
Представителят на Върховна административна прокуратура дава заключение, че частната жалба е процесуално допустима, а по същество е не основателна.
Върховният административен съд, състав на първо „а” отделение, като обсъди оплакванията в частната жалба и събраните по делото доказателства, намира за установено следното :
Частната жалба е подадена в срока по чл.230 от АПК, от надлежна страна, поради което е допустима и следва да бъде разгледана. Същата е не основателна.
С обжалваното определение Хасковският административен съд е оставил без разглеждане жалбата на Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев и Весела Русева Павлитова – съветници в Общински съвет- Минерални бани против решение№ 404/07.06.2010год. и решение № 405/07.06.2010год. на Общински съвет – Минерални бани и е прекратил производството по адм.д. № 335/10год. След като е описал фактическата обстановка по спора и е дал тълкуване на съответните законови разпоредби относно управлението на общинската собственост, административният съд е направил извод, че обжалваните решения не представляват разпореждане на орган на власт в това му качество, а са волеизявление с гражданско-правен характер на собственика на капитала в еднолично търговско дружество и не представляват годен за обжалване административен акт по реда на чл.45,ал.3 от ЗМСМА, поради което не подлежат на съдебен контрол по реда на административното правосъдие. Административният съд е изложил и мотиви за недопустимост на жалбата предвид на качеството на жалбоподателите като общински съветници. На база на тълкуване на съответните разпоредби от ЗМСМА е направен извод, че взетите решения на ОбщС-Минерални бани не засягат пряко и непосредствено интересите на някои от тримата жалбоподатели, поради което подадената частна жалба е недопустима и по същество.
Определението на административния съд е правилно и законосъобразно. Основното оплакване на жалбоподателите е за допуснато нарушение на закона. Навеждат се доводи, че двете решение са включени неправомерно в дневния ред на общински съвет от лица, които нямат такива правомощия, и след като нито кмета на общината, нито областния управител не е ги атакувал, то общинският съвет остава единствен този, който може да ги атакува по съдебен ред и да се приеме противното означава нарушение на разпоредбата на чл.21,ал.2,т.24 от ЗМСМА.
Направените оплаквания са неоснователни.
Съгласно чл. 140 от Конституцията на РБ и чл. 14 ЗМСМА общината е юридическо лице и има право на своя собственост. В правомощията на общинските съвети като органи на местно самоуправление по чл. 8 ЗОС и чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА е да вземат решения по придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост, създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определяне на свои представители в тях. Стопанската дейност на общината се осъществява чрез търговски дружества, образувани с капитал общинска собственост, с какъвто капитал на Община Минерални бани е „Стройкомерс” - ЕООД. Съгласно чл. 137 във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 221 от ТЗ едноличният собственик на капитала (общината) решава въпросите от компетентността на общото събрание. Следователно, общинският съвет в качеството си на упражняващ правата на собственост в търговското дружество взема решения за приемане на счетоводния отчет, за избор на управител и за освобождаването му от длъжност и прочие. Въз основа на решението на общинския съвет се сключва договор за възлагане на управлението с конкретното лице, който урежда правата и задълженията на страните, размерът на възнаграждението на управителя и плащането му, отговорността на страните при неизпълнение на договора и основанията за прекратяването му. С въпросните решения на общинския съвет възниква или се прекратява гражданскоправно отношение между равнопоставени субекти - то не съдържа властническо волеизявление, въз основа на което да се пораждат или засягат права и законни интереси на трети лица. Поради това атакуваните решения на Общински съвет – Минерални бани не съставляват индивидуален административен акт по смисъла на чл.21,ал.1 от АПК, който да подлежи на съдебен контрол по реда на чл.126 и сл. от АПК.
Наведеният в жалбата довод, че по този начин се нарушава разпоредбата на чл.21,ал.2,т.24 от ЗМСМА, не може да бъде споделен. Според тази норма общинския съвет упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Тълкуването на тази и останалите разпоредби от ЗМСМА налага изводът, че упражняването на това правомощие не се изразява в подаването на жалба до съда против решения на общинския съвет. С такова правомощие не разполагат и общинските съветници съгласно чл.33,ал.1 от ЗМСМА и на тази плоскост административният съд правилно е приел, че подадената жалба е недопустима.
Като правилно и законосъобразно определението следва да бъде оставено в сила.
Водим от горното и на осн. чл.235,ал.1 от АПК, Върховният административен съд, състав на първо А отделение,

ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО от 19.07.2010год. на Административен съд-гр.Хасково, постановено по адм.д. № 335/10год., с което е оставена без разглеждане жалбата на Сийка Райкова Димитрова, Въчо Енчев Грозев и Весела Русева Павлитова – съветници в Общински съвет- Минерални бани против решение№ 404/07.06.2010год. и решение № 405/07.06.2010год. на Общински съвет – Минерални бани и е прекратено производството по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Йордан Константинов

секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Мариника Чернева
/п/ Мирослав Мирчев

Й.К.

Край на формуляра


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница