Завод за производство на санитарна керамика „идеал стандарт-видима“ ад, гр. СевлиевоДата15.10.2018
Размер101.5 Kb.
#88192

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобщение по чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС):
Във връзка с уведомление на ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНИТАРНА КЕРАМИКА „ИДЕАЛ СТАНДАРТ-ВИДИМА“ АД, гр. Севлиево за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на тунелна пещ №4 FFC от 32 т/24 часа на 47,5 т/24 часа и демонтаж и извеждане от експлоатация на шатълна пещ №9 FFC с местоположение –имот с идентификатор 65927.505.191 по КК и КР на гр. Севлиево, общ. Севлиево площадка “Завод за производство на санитарна керамика” при „Идеал Стандарт-Видима“ АД, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Велико Търново е уведомила „възложителите“ за приложимата процедура.

На основание чл. 5, ал. 2 от Наредбата за ОВОС копие от писмото е изпратено до община Велико Търново и във връзка с това РИОСВ - Велико Търново уведомява за следното:
І. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

От представената информация в уведомление за ИП и наличната служебна информация може да се обобщи следното:

ИП предвижда модифициране на пещарски колички на пещ №4 за товарене на изделия на два реда, както и демонтиране и извеждане от експлоатация на шатълна пещ №9 FFC.

Цел на ИП е:  • модифициране на пещарските колички, което ще осигури по-плътно натоварване на изделията в два реда. По този начин ще се увеличи максималното тегло на изпечени изделия на денонощие от 32 т/24 часа на 47,5 т/24 часа и ще се оптимизират разходите за гориво за кг/изделие. Скоростта на изпичане ще бъде 18 часа или 73 колички дневно. За товарене и разтоварване на горния ред ще се изработят две нови платформи на две от позициите на релсовия път.

  • премахване на пещ №9 FFC поради спиране на производството на поддушови корита (FFC) и освобождаване на производствена площ за монтиране на ново оборудване. На това място ще се инсталира оборудване за бяла инспекция и глазиране и опаковка (свързани с работата на пещ №4), което ще увеличи с около 700 бр/ден производството на VC изделия за сметка на FFC изделията.

По същество ИП предвижда разширение на вече одобрено ИП, което самостоятелно попада в обхвата на Приложение №2 към чл.93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС и цели увеличаване капацитета на инсталация, разрешена с комплексно разрешително №67-Н1/2014 от 32 т/24 часа на 47,5 т/24 часа. В тази връзка считам, че е необходимо да се приложат разпоредбите на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, като се проведе процедура по преценяване необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за настоящото ИП.IІ. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 94/30.11.2012 г.).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Имотът, предмет на ИП не попада в границите на защитена зона от мрежата „Натура 2000“. Най-близко разположената защитена зона е BG0000275 „Язовир Стамболийски” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР.

Във връзка с чл. 40, ал. 2 от Наредбата за ОС не е необходимо извършване на проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал. 2 и 4 от Наредбата за ОС.

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОС, РИОСВ ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


/отговорено от РИОСВ – Велико Търново на 31.01.2017 г./

г

р. Велико Търново 5002, ул. “Никола Габровски“ №68, п.к.11 Стр. от


Тел: (+359 62) 620 358, Факс: (+359 62) 623 784

e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.orgКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница