Програма по дисциплината : геодезия за специалностДата08.05.2018
Размер66.04 Kb.
#68057
ТипПрограма
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Катедра: “ Г Е О Д Е З И Я и Г Е О И Н Ф О Р М А Т И К А

София,................2003 г. УТВЪРЖДАВАМ:

РЕКТОР:.......................

/доц. д-р инж. П. Пенев/


УЧЕБНА ПРОГРАМА

по дисциплината: ГЕОДЕЗИЯ


за специалност: УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИ И ИМОТИ

Съгласно утвърден учебен план от 2003 година: • Курс на обучение: ПЪРВИ

 • Семестър на обучение: ВТОРИ

 • Пълен хорариум на аудиторните занятия: 45+45

 • Учебна практика: 36 часа (една седмица)

 • Изпит:- ВТОРИ СЕМЕСТЪР

 • Защита на учебната практика: - ВТОРИ СЕМЕСТЪР (с оценка)

Разпределение на аудиторните занятия:

Форма на аудиторните занятия

Семестър: ВТОРИ

ЛЕКЦИИ:

45

УПРАЖНЕНИЯ:

45

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:
Лабораторни:

42

Контролни проверки:

3

ВСИЧКО:

90АНОТАЦИЯ: Дисциплината “Геодезия” има за цел да даде на студентите необходимите теоретични и практически знания за приложението на топографски планове и карти и цифрови модели, с оглед на правилното им използване при устройството и управлението на земи и имоти и решаване на различни инженерни задачи (проектиране, определяне на обеми и площи, изправяне на граници, и др);

Изучават се инструменти и методи за извършване и обработка на геодезическите измервания, основни принципи за създаване на цифров модел на територията, снимка на вътрешното разпределение на сграда (промишлена, жилищна, офис), начини за определяне на надморски височини, координати на граници на имоти, характерни точки и елементи на сгради и различни инженерни обекти.

Тези знания са необходими при обучението на студентите по някои от специалните дисциплини, както и в бъдещата им практика като инженери.

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА


ЛЕКЦИИ:

ТЕМА 1. Общи сведения..................................................................15 часа


  1. Въведение

Предмет, задачи и значение на геодезията. Форма и размери на

Земята. Мерни единици. Мащаби.

1.2.Топографски планове и карти.

Общи сведения. Разграфка и номенклатура на картите и плановете.

Релеф на земната повърхнина и начини за неговото изобразяване.

Условни знаци. Определяне на площи. Делене на площи. Изправяне на

граници.

1.3. Теория на грешките

Видове грешки и техните свойства. Критерии за точност на измерванията. Закон за нормално разпределение на грешките. Предаване на грешките.

ТЕМА 2. Координатни изчисления

2.1. Геодезически координатни системи. Координатни изчисления- основни задачи.

2.2. Геодезически засечки. Полигони.

ТЕМА 3. Измерване на ъгли, дължини и превишения.............12часа

3.1 Измерване на ъгли. Грешки и точност.

Стабилизиране и сигнализиране на точки върху местността. Теодолити: оптико-механични и електронни. Средства за отчитане и регистриране на измерванията. Методи за измерване на хоризонтални ъгли. Измерване на вертикални ъгли. Грешки и точност при измерването на ъгли.

3.2 Измерване на дължини. Грешки и точност.

Непосредствено измерване на дължини. Посредствено измерване на дължини. Светлодалекомери. Грешки и точност при различните методи на измерване на дължини.

3.3 Измерване на превишения. Грешки и точност.

Видове нивелация. Геометрична нивелация. Видове нивелири. Полска проверка на осовите условия на нивелира. Нивелация на точки чрез включен нивелачен ход. Нивелация на профили и повърхнини. Тригонометрична нивелация.

ТЕМА 4. Изработване на топографски планове и карти........15 часа

4.1. Основни принципи за създаване на топографски планове и карти.

Цифрови модели. Структура и съдържание на цифровите модели.

Приложение.

4.2 Опорна и работна геодезическа основа.

Опорна геодезическа основа за хоризонтални измервания – триангулация, полигонометрия, глобална позиционна система (GPS). Опорна геодезическа основа за вертикални измервания. Работна геодезическа основа-проектиране и измерване. Определяне на координатите и надморските височини на точките от работната геодезическа основа.

4.3. Геодезически снимачни методи - ортогонален, полярен.

Снимка на вътрешното разпределение на сграда.

4.4 Цифрови модели.ТЕМА 5. Приложение на геодезията при устройство и управление на

земи и имоти............................................................................................3часа

5.1 Определяне на гранични точки и контури на имоти, сгради и

различни инженерни съоръжения от план , карта или чрез

директни измервания .
УПРАЖНЕНИЯ
No

Тема

часове

1

Мащаби. Решаване на задачи върху топографски план и карта

3

2

Определяне на площи.

3

3

Координатни изчисления-първа и втора основни задачи

3

4

Изчисление на координати чрез включен полигонов ход

3

5

Изчисление на координати чрез прави засечки.

3

6

Оптичен и електронен теодолит-устройство,осови условия.

3

7

Измерване на хоризонтални ъгли.

3

8

Измерване на дължини с ролетка и тотална станция

3

9

Нивелири. Устройство и работа с нивелирите.

3

10

Контролно изпитване върху работа с геодезически инструменти

3

11

Геометрична нивелация на редица от точки чрез включен нивелачен ход

3

12

Определяне на превишения и височини на обекти чрез тригонометрична нивелация

3

13

Снимка на вътрешно разпределение на сграда

3

14

Геодезическа снимка и определяне на разстояния, координати и коти на граници на имоти и сгради и между две сгради

3

15

Изработване на графични материали от упражнения 13 и 14

3ЛИТЕРАТУРА

 1. Томова-Хинчева П., Пенев П., Бакалов П., Банов Б., Костадинов К., Лазаров Г., Геодезия за строителния и хидротехническия факултет, Техника, София,1992 г.

 2. Бакалов П., Лазаров Г., Вълчинов В., Ръководство за упражнения по геодезия, Техника, София, 1990 г.

 3. Лазаров Г., Христов Д., Костадинов Т., Ръководство за упражнения по геодезия, Техника, София, 1994 г.

 4. Куртев В., Атанасов Ст., и др., Геодезия , Техника, София,1982 г.

Учебната програма е приета на заседание на Факултетния съвет на Геодезически факултет, проведено на............................................2003 година.


СЪСТАВИЛ: РЪК. НА КАТЕДРА...........

/ доц. д-р инж. Б. Банов/

/ доц. д-р инж. Р. Янева/.......................

. ДЕКАН:................................

/ доц. д-р инж. П. Т. Пенев/


УЧЕБНА ПРАКТИКА


АНОТАЦИЯ: Учебната практика по геодезия се провежда след приключване на лятната изпитна сесия, на територията на гр. София (в рамките на 6 работни дни по 6 часа).

Тя има за цел да затвърди теоретичните познания и създаде практически навици, за използване на геодезическите инструменти и технологии, при решаването на различни инженерни задачи. За подходящо избран имот, със сграда, се създава работна геодезическа основа и се определят координатите и котите на опорните точки. С тотална станция се извършва полярна снимка на имота и сградата. Част от измерванията се използуват за определяне на характерни точки и линии и височината на сградата. Определя се площа на имота и се извършва снимка на вътрешното разпределение на сградата.
Забележка: Това съдържание подлежи на корекция в съответствие с анотациите на останалите дисциплини, с цел да се изключи възможността от дублиране на някои въпроси.
Каталог: UACEG site -> acadstaff -> userfiles
userfiles -> Curriculumvita e трифон Славчов Германов Професор, д-р-инженер
userfiles -> Определението за карта1 Станислав Василев
userfiles -> Determination of ecological flow after the intake for the small-scale hydropower plant "manastirska"
userfiles -> Годишник на университета по архитектура, строителство и геодезия – софия 2002-2004 annuaire de l’universite d’architecture, de genie civil et de geodesie – sofia
userfiles -> Задача по пиис на Иван Петров Иванов студент от специалност ссс, I курс, 10 група, ф. №11222
userfiles -> Рубрика Повишаване на изискванията за безопасност на водните системи и екипировка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница