9 ДисциплинаДата28.09.2017
Размер116.2 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

С

3

8

0

1

1

3

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

УЧЕБНА ПРОГРАМА

З

0

0

9

Дисциплина:

ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АНАЛИТИЧНИ МЕТОДИ В УЧР

Преподавател: Доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев


Асистент: Димчо Стефанов Димов


Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

30

Семинарни упражнения

30

Обща аудиторна заетост

60

Извънаудиторна заетост

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси


120


Обща извънаудиторна заетост

120

ОБЩА ЗАЕТОСТ

180

Кредити аудиторна заетост

2

Кредити извънаудиторна заетост

4

ОБЩО ЕКСТ

6


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценката


Тестова проверка

50%


Изпит

50%
Анотация на учебната дисциплина:

Курсът има два основни акцента – запознаване с информационната система за управление на човешките ресурси HeRMeS V, с методите за анализ на данни и със специализирания статистически софтуер SPSS.

Дисциплината е разделена на две части – информационни системи за управление на човешките ресурси и методи за анализ. Всяка от двете части има собствена програма и собствена литература.
Предварителни изисквания:

Необходимо е студентите да имат основни знания и умения за работа с MS Word и MS Excel.
Очаквани резултати:

Студентите да получат умения за работа с информационната система за управление на човешките ресурси HeRMeS V, с методите за анализ на данни и със специализирания статистически софтуер SPSS.Учебно съдържание
Тема:

Хора-риум

1

Автоматизация и компютъризация на Управлението на човешките ресурси

Същност на ИСУЧР, еволюция на ИСУЧР, потребители на ИСУЧР, влияние на ИТ върху традиционните процеси по УЧР, избор на подходяща ИСУЧР4 часа

2

Представяне на софтуерния продукт HeRMeS V и ТехноЛогика ЕООД

Общо запознаване със системата, принципи на работа, видове менюта, работни форми, функционалности, история на данните.4 часа

3

Администриране на персонала (Модул „Структури”)

Създаване на организационна йерархия – структуриране и преструктуриране. Организационни единици, длъжности и позиции – създаване, редакция и изтриване. Справки – модул „Структури”.4 часа

4

Администриране на персонала (2) – (модул „Персонал” и модул „Отсъствия”)

Регистриране на лични данни и служебни данни в системата. Списък персонал и регистрирани лица. Назначения и документи – назначаване и преназначаване. Напускане на служители и прекратяване на трудово правоотношение. Справки - модул „Персонал”. Въвеждане на платен и неплатен отпуск. Въвеждане на болничен на служител. Експорт на документите за НОИ. Справки – модул „Отсъствия”. Допълнителни функционалности – Селф Сървис „Лични данни”, Селф Сървис „Заявка за отпуск”.4 часа

5

Набиране и подбор – (модул „Подбор” и Селф Сървис „Заявка за вакантно място”)

Създаване на конкурс за набиране на кандидатури, поддържане на база данни с кандидати и възможност за търсене в нея. Администриране на процеса по избор на нов служител.

Движение на кадрите – Селф Сървис „Предложение за трансфер” и „Предложение за длъжностно повишение”


4 часа

6

Обучение и развитие на служителите (Модул „Обучения”)

Създаване на индивидуални планове за обучение. Администриране на график за провеждане на курсове. Генериране на договори за обучение. Квалификационен картон. Селф Сървис заявка за участие в курс. Справки.4 часа

7

Тест

4 часа

8

Приложение на относителни величини за описание на едномерни разпределения.

Признак. Видове признаци. Статистическа групировка при различните видове признаци. Статистически разпределения. Значения на признака и честоти. Относителни дялове и кумулативни относителни дялове.4 часа

9

Приложение на средни величини за описание на едномерни разпределения.

Обобщаващи числови характеристики за център на разпределението. Обобщаващи числови характеристики за разсейване. Обобщаващи числови характеристики за асиметрия. Сравняване на разнородни величини – безразмерни величини, стандартизиране, нормиране.4 часа

10

Приложение на относителни величини за изследване на връзки между качествени признаци

Двумерно разпределение. Суми по редове и по колони. Условни разпределения. Относителни дялове по редове и по колони. Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Филтриращи променливи. Свеждане на анализа на връзки между количествен фактор и качествен резултат към анализа на връзки между качествени признаци.4 часа

11

Приложение на средни величини за изследване на връзки между качествен(и) фактор(и) и количествен резултат

Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Установяване на двойките значения на фактора, при които има различия в средните стойности на резултата. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Проверка за независимост на факторите.4 часа

12

Приложение на модели за изследване на връзки между количествени признаци

Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на допълнителни количествени фактори. Проверка за независимост на факторите.4 часа

13

Приложение на относителни величини за изследване в динамика

Прирасти, индекси, темпове. Бази и пребазиране.4 часа

14

Приложение на средни величини за изследване в динамика

Общи и средни прирасти, индекси и темпове.4 часа

15

Приложение на модели за изследване в динамика

Аналитично изглаждане. Определяне на вида на модела – автокорелация и частна автокорелация. Понятие за цикличност и сезонност. Прогнозиране. Видове прогнози – екстраполационни, аналитични и целеви.4 часа


Конспект за изпитВъпрос

1

Автоматизация и компютъризация на Управлението на човешките ресурси

Същност на ИСУЧР, еволюция на ИСУЧР, потребители на ИСУЧР, влияние на ИТ върху традиционните процеси по УЧР, избор на подходяща ИСУЧР2

Представяне на софтуерния продукт HeRMeS V и ТехноЛогика ЕООД

Общо запознаване със системата, принципи на работа, видове менюта, работни форми, функционалности, история на данните.3

Администриране на персонала (Модул „Структури”)

Създаване на организационна йерархия – структуриране и преструктуриране. Организационни единици, длъжности и позиции – създаване, редакция и изтриване. Справки – модул „Структури”.4

Администриране на персонала (2) – (модул „Персонал” и модул „Отсъствия”)

Регистриране на лични данни и служебни данни в системата. Списък персонал и регистрирани лица. Назначения и документи – назначаване и преназначаване. Напускане на служители и прекратяване на трудово правоотношение. Справки - модул „Персонал”. Въвеждане на платен и неплатен отпуск. Въвеждане на болничен на служител. Експорт на документите за НОИ. Справки – модул „Отсъствия”. Допълнителни функционалности – Селф Сървис „Лични данни”, Селф Сървис „Заявка за отпуск”.5

Набиране и подбор – (модул „Подбор” и Селф Сървис „Заявка за вакантно място”)

Създаване на конкурс за набиране на кандидатури, поддържане на база данни с кандидати и възможност за търсене в нея. Администриране на процеса по избор на нов служител.

Движение на кадрите – Селф Сървис „Предложение за трансфер” и „Предложение за длъжностно повишение”


6

Обучение и развитие на служителите (Модул „Обучения”)

Създаване на индивидуални планове за обучение. Администриране на график за провеждане на курсове. Генериране на договори за обучение. Квалификационен картон. Селф Сървис заявка за участие в курс. Справки.7

Тест

8

Приложение на относителни величини за описание на едномерни разпределения.

Признак. Видове признаци. Статистическа групировка при различните видове признаци. Статистически разпределения. Значения на признака и честоти. Относителни дялове и кумулативни относителни дялове.9

Приложение на средни величини за описание на едномерни разпределения.

Обобщаващи числови характеристики за център на разпределението. Обобщаващи числови характеристики за разсейване. Обобщаващи числови характеристики за асиметрия. Сравняване на разнородни величини – безразмерни величини, стандартизиране, нормиране.10

Приложение на относителни величини за изследване на връзки между качествени признаци

Двумерно разпределение. Суми по редове и по колони. Условни разпределения. Относителни дялове по редове и по колони. Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Филтриращи променливи. Свеждане на анализа на връзки между количествен фактор и качествен резултат към анализа на връзки между качествени признаци.11

Приложение на средни величини за изследване на връзки между качествен(и) фактор(и) и количествен резултат. Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Установяване на двойките значения на фактора, при които има различия в средните стойности на резултата. Добавяне на допълнителни качествени фактори. Проверка за независимост на факторите.

12

Приложение на модели за изследване на връзки между количествени признаци

Определяне на наличие, посока и сила на връзката. Добавяне на допълнителни количествени фактори. Проверка за независимост на факторите.13

Приложение на относителни величини за изследване в динамика

Прирасти, индекси, темпове. Бази и пребазиране.14

Приложение на средни величини за изследване в динамика.

Общи и средни прирасти, индекси и темпове.15

Приложение на модели за изследване в динамика. Аналитично изглаждане. Определяне на вида на модела – автокорелация и частна автокорелация. Понятие за цикличност и сезонност. Прогнозиране. Видове прогнози – екстраполационни, аналитични и целеви.


Библиография

Основна:

Брогли, Я., Л. Петкова, Статистически методи в спорта, С, 1988

Венедиков, Й., Общественото мнение. Епистемологични проблеми, С, 1993

Венедиков, Й., Статистика, социология и още нещо..., С, 1992

Гоев, В., Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, маркетингови и политически изследвания със SPSS, С, 1996

Джонев, С., Социална психология, том 5, С, 2004

Енциклопедичен речник по социология, второ издание, С, 1997

Калинов, К., Статистически методи в поведенческите и социалните науки, С, 2001

Косева, Д., и кол., Теория на статистиката и промишлена статистика, В, 1990

Манов, А., Многомерни статистически методи със SPSS, С, 2002

Манов, А., Статистика със SPSS, С, 2001

Парчев, И., Избор на партия, избор на президент, С, 1998

Съйкова, И., А. Стойкова-Къналиева, С. Съйкова, Статистическо изследване на зависимости, С, 2002

Съйкова, И., Статистически изследвания на зависимости и други връзки в социално-икономическата област, първа част, С, 1991

Харалампиев, К., Въведение в основните статистически методи за анализ, С, 2003

Харалампиев, К., Въведение в основните статистически методи за анализ (второ преработено и допълнено издание), С, 2012

Харалампиев, К. IBM SPSS – Статистически решения на приложни изследователски задачи. (Второ преработено и допълнено издание), С, 2012

Харалампиев, К. SPSS за напреднали, С, 2007

Bennighaus, H., Deskriptive Statistik, Stuttgart, 1989

Hinton, P., Statistics explained, L, 1995Sirkin, R., Statistics for the social sciences, L, 1995

www.hermes.bg

www.technologica.com
Дата: 16.02.2013 Съставил: доц. д-р Калоян ХаралампиевБаза данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница