Утвърдил: декан ДатаДата02.04.2017
Размер107.43 Kb.Утвърдил: …………………..

Декан

Дата .............................

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

Факултет: Философски


Специалност: (код и наименование)

Ф

Ф

С

3

8

0

1

1

3

Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

УЧЕБНА ПРОГРАМА

И

3

0

2

Дисциплина:

ВРЪЗКИ НА ФИРМАТА С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Преподавател: Проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева

Учебна заетост

Форма

Хорариум

Аудиторна заетост

Лекции

15

Семинарни упражнения

15

Обща аудиторна заетост

30

Извънаудиторна заетост

Реферат

5

Доклад/Презентация

10

Научно есе

5

Курсов учебен проект

10

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси

10

Анализ на медийно участие

5

Прессъобщение

5
Анализ на пресконференция

10

Обща извънаудиторна заетост

60

ОБЩА ЗАЕТОСТ

90

Кредити аудиторна заетост

1

Кредити извънаудиторна заетост

2

ОБЩО ЕКСТ

3


Формиране на оценката по дисциплината

% от оценкатаWorkshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)

10%Участие в тематични дискусии в часовете

10%


Курсова работа

60%


Текуша самостоятелна работа /контролно

10%


Анализ на медийно участие

10%
Анотация на учебната дисциплина:

В курса акцентът се поставя върху комуникативните и организационните аспекти при подготовката и осъществяването на пресконференции, върху формиране на умения за ефективно поведение в медийното и публичното пространство, върху развиване на умения за съставяне на комуникационни програми и ПР стратегии и др.Предварителни изисквания:

Знания по устна и писмена комуникация и комуникация във виртуална среда.
Очаквани резултати:

Курсът “Връзки на фирмата с обществеността” има теоретико-практическа насоченост. Целите са да се информират студентите за спецификата на връзките с обществеността като теория, технология и практика, както и да се формират умения за осъществяване на ефективна комуникация с вътрешни публики на компаниите, с външни публики и с медиите.

След завършване на курса студентът трябва да може да разработи ПР стратегия или комуникационна програма, да има изградени умения за комуникиране с медиите, да реализира релевантна и ефективна комуникация вътре в корпорацията/организацията, да подготвя пресконференции, брифинги и медийни участия като част от корпоративния ПР.

Учебно съдържание
Тема:

Хора-риум

1

Връзки с обществеността (Пъблик рилейшънс – ПР) като институционализирана дейност. Исторически обзор. Възникване, етапи на развитие в САЩ, Европа, България. ПР-агенциите в България.

2 часа

2

Връзки с обществеността - специфично проявление частния бизнес. Връзки на ПР с мениджмънта, маркетинга, бизнес комуникацията и др.

1 час

3

Корпоративният имидж на компаниите. Дефиниране на понятието. Изготвяне на програма и план за изграждане и подобряване на корпоративния имидж. Ролята на консултантски фирми и ПР агенции при изграждането му.

2 часа

4.

Вътрешни публики. Критерии за дефиниране на публиките. Определяне на публиките. Работа с другите отдели в компанията.

2 часа

5.

Външни публики. Определяне на публиките и на деловите среди. Публиките и техните мнения. Обществено мнение. Дефиниции. Специфика на външните публики на компаниите, корпорациите и сдруженията. Контакти с местната власт, с културните и образователните институции, с изпълнителната и законодателната власт.

2 часа

6.

Технология на връзките с обществеността. Изготвяне на материали за пресата: интервю, статия, репортаж и др. Проучване на тарифи за публикации. Проследяване на ефекта от публикациите и излъчванията.

2 часа

7.

Пресконференция. Подготовка, организация и провеждане на пресконференция. Медиа папка. Информиране на медиите. Разпределяне на ролите. Подготовка на експозе.

2 часа

8.

Прессъобщение. Структура и съдържание. Нови елементи.

2 часа

9.

Медиа планиране. Видове медии (вестници, списания, радио, телевизия - ефирна, кабелна, сателитна, интернет). Специфика. Планиране и програмиране. Процедури. Стратегии. Създаване и ръководене на собствени медии.

2 часа

10.

Медиен мониторинг. Преглед на публикациите в медиите. Анализ на материалите. Изготвяне на нюз летър и архив. Нови подходи при реализиране на медиен мониторинг.

2 часа

11.

Връзките с обществеността в кризисни и критични ситуации. Дефиниране на криза. Ефективна комуникация в кризисна ситуация. Организиране и функциониране на информационен център на мястото на кризата, инцидента, критичната точка.

2 часа

12.

Връзките с обществеността и новите технологии. Интерактивен тип пъблик рилейшънс в мрежата. Връзки с обществеността във виртуална среда.

2 часа

13.

Планиране и организиране на специални събития. Изготвяне на сценарий. Наемане на ПР агенция или на експерти като консултанти.

2 часа

14.

Планиране и организиране на изложби, борси, панаири и др. Специфични особености.

2 часа

15.

Комуникационна програма. Планиране, етапи, реализация и оценка.

ПР стратегия. Дефиниране на понятието. Изготвяне, реализация и анализ.3 часа


Конспект за изпитВъпрос

1

Връзки с обществеността. Възникване. Развитие.

2

Връзки с обществеността. Основни понятия. Дефиниции.

3

Интервю в медиите. Интервюто като журналистически жанр.

4.

Ефективни комуникативни подходи при участие в предавания в електронни медии. Особености на телевизионните журналистически жанрове.

5.

Пресконференция. Организационни и комуникативни особености. Брифинг.

6.

Прессъобщение.

7.

Корпоративен имидж.

8.

Специални събития.

9.

Медия планиране.

10.

Медиен мониторинг.

11.

Кризисен ПР.

12.

Комуникационна програма.


Библиография

Основна:

Алексиева, С. Пъблик Рилейшънс. Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, София: Изд. НБУ, 2008.

Алексиева, С. Връзки с обществеността и културен туризъм, С., 2004.

принципи, стратегии, техники, изд. “Екслибрис”, София

Ангелова, С. Измерения на онлайн PR. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2011.

Връзки с обществеността, катедра Юнеско, ФЖМС, С., 1996.

Сегела, Ж. Холивуд пере най-добре, С., 2004.

Гилфойл, Д. Харизмата и нейният ефект, С., 2002.

Голдблат, Дж. Специални събития, С., 2002.

Дейвис, А. Всичко, което трябва да знаете за Пъблик Рилейшънс. Директни въпроси на повече от 500 въпроса, С., 2007.

Доулинг, Г. Създаване на корпоративна репутация,. Идентичност. Имидж. Представяне., С., 2005.

Зийман, С. Краят на рекламата, каквато я познаваме, С., 2004.

Кътлип, С., Сентър, А., Бруум, Г., Ефективен пъблик рилейшънс, С., 2003.

Лари, Т. Бащата на манипулацията, С., 2000.

Лехтонен, Я. Рисковете на публичността, С., 2002.

Мавродиева, И. Бизнескомуникации ... и връзки с обществеността. сп. Бизнессекретар, изд. МОН, бр. 2, 2006, 22-24.

Мавродиева, И. Филтриране на информация от PR отдели и от медии, Департамент Масови комуникации, НБУ, Публикации от ІХ Лятна школа
“ПР и медии в България - противопоставени или равнопоставени ?” ISBN: 954-535-287-6, <http://ebox.nbu.bg/mascomschoolprandmedia/92D30954-C871-4D27-8ED4-87879E297858_d10.html>.

Маринов Р. Пъблик рилейшънс, технология и практика С., 1995.

Маринов, Р. Бял, черен и реверсивен PR, С., 2003.

Петев, Т. Комуникация и социална промяна, С., 2001.

Пийз, А. Въпроси и отговори, С., 2006.

Райков, З. Технология и техники на публичната комуникация, С., 2001.

Райков, З. PR – технология на успеха, С., 2003.

Стефанова, Д. Стратегически компоненти на PR-планирането. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2011.

Стоицова, Т. Лице в лице с медиите. София: Изд. „Просвета”, 2004.

Стойков, Л., В. Пачева. Връзки с обществеността и бизнескомуникация. София: Изд. „От игла до конец”, 2007.

Стойков, Л. Управление на връзките с обществеността. София: УНСС, 2007.

Стюард, С. Как да общуваме с медиите. София: Изд. „Кръгозор”, 2005.

Допълнителна:

Генова, В. Интернет: нов живот за институционалните издания. сп. Бизнес секретар., 2009, кн 2, 20-24.

Георгиева, К. PR. Реторика. Медии. София: Jix, 2009.

Георгиева, К. Реторичният ПР. електронно научно списание „Реторика и комуникации”. брой 7 , 2013. ISSN 1314-4464.

Мавродиева, И. Бизнескомуникацията в „Стажантът”, риалити шоуто на Доналд Тръмп, сп. Бизнессекретар, изд. МОН, кн.2-3, 2008, 7-13.

Мавродиева, И. Полезни четива по коммуникации и управление в нетрадиционна форма, сп. Бизнессекретар, изд. МОН, бр. 4, 2007, 22-26.

Татьяна Дронзина, Иванка Мавродиева. Образ России в средствах массовой информации Болгарии // Вестник Евразии, 2008. № 1 (39). С. 52-74.

Николова, Е. ”Дефинирането на термина «връзки с обществеността» като предизвикателство, . брой 7 , 2013. ISSN 1314-4464.


Периодични издания:

сп. Sign cafe

сп. L’Europeo

сп. Връзки с обществеността, редактор Татяна Дронзина

сп. Обществена комуникация, редактор Здравко Райков

сп. Медиа и реклама

сп. Медия свят

в. Капитал

Електронно научно списание „Реторика и комуникации” http://rhetoric.bg/

Електронно списание „Медии и обществени комуникации” http://www.media-journal.info/

Електронно списание NewMedia 21 - http://www.newmedia21.eu

Електронно списание „Публични политики” http://ejpp.eu/index.php/ejppДата: Съставил:

01.02.2013 г. Доц. дфн Иванка Мавродиева

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница