Д0мове за стари хора същностДата31.12.2017
Размер264.99 Kb.
Д0МОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА


СЪЩНОСТ

Домовете за стари хора са специализирани институции, предоставящи комплекс от социални услуги на лица, навършили възраст за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително и на онези от тях, които имат процент намалена трудоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Основните дейности в домовете са съобразени с изпълнение на стандартите и критериите за предоставяне на социални услуги (регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане) и са насочени към подпомагане и разширяване възможностите на настанените лица да водят самостоятелен начин на живот. Целта е задоволяване на ежедневните потребности на потребителите, създаване на условия за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напуснали активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ.

За постигането на тези цели в домовете за стари хора се осигурява:


 • Ползване на спално помещение, мебелирано и оборудвано по подходящ начин, помещения за хранене и социални контакти;

 • Предоставяне на здравословна и питателна храна, в т.ч. и диетична, в зависимост от здравословното състояние и личния избор на потребителите;

 • Съдействие за снабдяване с медикаменти и получаване на специализирана медицинска помощ;

 • Съдействие при необходимост от ползване на различни административни услуги;

 • Възможност за самостоятелно организиране на свободното време (осигурени книги, абонамент за вестници и списания, тихи игри, цветарство, плетиво, разговори и дискусии по актуални проблеми, и др.);

 • Организиране на съвместни прояви с други специализирани институции, екскурзии, честват се лични и национални празници;

 • Информация за нормативната уредба, регламентираща дейността на доставчика на социалната услуга, както правата и задълженията на потребителите;

 • Възможност за лични контакти с роднини и близки на потребителите.

ЕКИП НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА

Персоналът в Дом за стари хора се назначава от кмета на общината, на чиято територия функционира домът и се състои от социални работници, психолози, лекар/фелдшер, медицински специалисти, трудотерапевти, кинезитерапевти, административен и друг помощен персонал.УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА


 • Подаване на писмена молба от лицето до директора на дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес, към която се прилагат:

  • документ за самоличност /за справка/;

  • копие от личен амбулаторен картон, при наличие на такъв;

  • копие от протокол на ЛКК или решение на ТЕЛК, НЕЛК, ако има такива.

 • При необходимост могат да бъдат изисквани и други документи;

 • Въз основа на подадената молба и приложените документи се извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги в специализирана институция, която се отразява в доклад - предложение;

 • Директорът на дирекция „Социално подпомагане”, на чиято територия функционира домът, издава заповед за настаняване в специализираната институция въз основа на мотивирания доклад - предложение;

 • Заповедта се връчва на лицето, което трябва да се яви в специализираната институция за настаняване в рамките на указания в същата срок;

 • Отказът за настаняване се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс;

 • Доставчикът предоставя на лицето писмена информация, относно социалните услуги, които се предоставят в дома; опита му и квалификацията на персонала; условията и правилата за ползване на услугите, както и процедурата за подаване на жалби;

 • Лицето се приема и настанява след подписване на договор за социални услуги;

 • В специализираната институция се изготвя индивидуален план за работа, след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати. Индивидуалният план включва дейности по задоволяване на ежедневни, здравни, рехабилитационни потребности, както и потребности в свободното време, от контакти със семейството, близки, приятели и други лица;

 • При необходимост за задоволяване здравните потребности на потребителите се изготвя писмен план за здравни грижи от лице с подходящо медицинско образование, който включва медицинска история, необходимост от превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение, вкл. от зъболечение, от оздравителни програми, имунизации, хранителни диети, рехабилитация и др.;

 • В договора е регламентиран и начинът на напускане на дома (напр. - с подаване на писмена молба от лицето, при нарушаване на Правилника за вътрешния ред, при неспазване на договорните отношения, и др.).


За ползваните социални услуги в домовете за стари хора се заплаща такса в размер 70 на сто от дохода на лицата или такса в размер на действителните месечни разходи, съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет (Обн. ДВ. бр.40 от 29 Април 2003г., посл. изм. ДВ. бр.58 от 27 юни 2008 год. ).

Към 30.06.2010 г. на територията на страната функционират 76 Дома за стари хора, делегирана от държавата дейност, в следните населени места:наименование

капаци-

тет

местонахождение

област

телефон/

директор

1

Дом за стари хора

45

гр. Разлог,

ул."Г.Делчев" №55 общ.РазлогБлагоевград

0747/680-140

Здравка Kадурина2

Дом за стари хора „Св. Мина”

55


с.Падеш, общ.Благоевград


Благоевград

073/860-380;

860-215


Искра Младенова

3

Дом за стари хора „Св. великомъченик Димитрий Солунски”

32

гр. Айтос

парк”Славеева река”,общ.Айтос

Бургас

0558/2-79-77 Живка Андреева

4

Дом за стари хора „Цвета и Анка Върбанови”

32

гр. Бургас

ул."Цар Самуил" №117Бургас

056/813-984

Живка Турлакова5

Дом за стари хора

60

с. Лозарево, ул."Тунджа" 27

общ.Сунгурларе

Бургас

05576/214

Ганка Стоянова6

Дом за стари хора

40

гр.Средец,

ул.”Максим Горки” №1общ.Средец

Бургас

05551/71-95; 70-24

Радостина Праматарова7

Дом за стари хора „Гергана”

100

гр. Варна

к.к.”Св.Константин и Елена”,общ.Варна

Варна

052/362-551; 361-816;

326-507


Филип Щерев

8

Дом за стари хора

10

с. Ветрино, ул."Д.Дебелянов"№ 10

общ.Ветрино

Варна

05161/20 06

Румяна Недялкова9

Дом за стари хора

43

гр.Варна

к.к „Златни пясъци”,

м-т „Баба Алино"

Варна

052/ 35-60-36

GSM 0899 867878

Иван Гюмишев


10

Дом за стари хора „Св.Иван Рилски”

20

с. Балван

общ. Велико Търново


Велико Търново

06113/ 625 Веселка Иванова

11

Дом за стари хора „Венета Ботева”

130

гр. Велико Търново

ул. "Иларион Драгостинов” №3общ. Велико Търново


Велико Търново

062/640-883; 670-487

Зорица Радловска12

Дом за стари хора „Донка Паприкова”

25

гр. Златарица

ул. "74-та” №7общ. Златарица

Велико Търново

0615/35 558

Катя Иванова13

Дом за стари хора „Мария Луиза”

125

гр. Свищов

м."Паметниците”Велико Търново

0631/4-29-17; 4-94-65

Сийка Петкова14

Дом за стари хора

35

с.Караисен

ул."Извън регулация"№1 общ.ПавликениВелико Търново

06132/22-89; 24-16

Марияна Раянова15

Дом за стари хора

30

с.Гара Орешец

ул."Г.Димитров"№14 общ.ДимовоВидин

09322/ 2275

Ваня Кирилова16

Дом за стари хора

50

гр. Кула

ул. " Георги Градинаров”№33 общ.КулаВидин

0938/22-66; 22-59

Илияна Цанова17

Дом за стари хора

23

с.Дреновец

ул."Спортист” №2А общ.РужинциВидин

09323/2385 Искрен Славчев

18

Дом за стари хора „Зора”

50

гр. Враца

ул. "Беласица” № 5общ.Враца

Враца

092/620 616; 620 052

Калинка Асенова19

Дом за стари хора „Баба Марта”

35

с.Липница

ул. "Г. Димитров” № 46общ.Мизия

Враца

09167/ 22-21

Елеонора Тоева20

Дом за стари хора

20

гр. Мездра,

ул. "Сердика” № 1общ.Мездра

Враца

0910/ 9-24-05 Владислава Димитрова

21

Дом за стари хора

56

с.Попица

ул."П.Р.Славейков”№13А общ.Бяла СлатинаВраца

09137/23-77;

23-50


Иван Ценов

22

Дом за стари хора

90

с. Хайредин

ул. "Тодор Бушев" №17общ. Хайредин

Враца

09166/22-63; 22-47/факс/

Цветомир Кръстев23

Дом за стари хора

80

с. Добромирка

ул. "М.Тодоров" №16общ. Севлиево

Габрово

06738/24-84

Красимир Колев24

Дом за стари хора

40

с.Стоките

общ. Севлиево

Габрово

067305/481

Румяна Станчева25

Дом за стари хора, предоставящ краткосрочна социална услуга (до 3 мес.)

40

гр. Трявна

ул. "Индустриална” №1 общ.ТрявнаГаброво

0677/28-88;

21-88


Боян Цачев

26

Дом за стари хора - сезонен

25

гр. Балчик

в.зона”Сборно място”, ул. "IV-та” №21общ. Балчик

Добрич-град

0579/75 700

Нели Иванова27

Дом за стари хора „Св.Петка”

25

с. Добрин

ул. "Седма" №8общ. Крушари

Добрич-град

05775/214; 365

Назмие Люман28

Дом за стари хора

115

гр. Добрич

ул. "Лозята I-ви път” №2 общ.Добрич-градДобрич-град

058/602 259 Антоанета Пантелеева 

29

Дом за стари хора „Св.Иван Рилски”

70

Гара Кочериново

общ.Кочериново

Кюстендил

07053/20-77

Златка Янева30

Дом за стари хора

50

гр. Крумовград

ул.”Христо Ботев” №2общ. Крумовград

Кърджали

03641/ 70-08

Семра Ахмед31

Дом за стари хора

30

гр. Кърджали, кв.”Студен кладенец”, ул.”Детелина” №6

Кърджали

0361/ 6-55-76 Марина Кирева

32

Дом за стари хора „Ганка и Георги Събчеви”

30

гр. Априлци

ул.”Й.Карагьозов” №21общ. Априлци

Ловеч

06958/ 20-83

в.и.д. Амина Спасова33

Дом за стари хора „Върбовка”

30

гр. Ловеч

м.”Печковец”общ. Ловеч

Ловеч

068/603-709; 603-706

Йордан Митов34

Дом за стари хора

30

гр. Угърчин

пл.”Свобода” №3общ. Угърчин

Ловеч

06931/ 27-20

Цветанка Панчева35

Дом за стари хора

150

гр. Берковица

ул.”Ст.Стамболов” №32общ. Берковица

Монтана

0953/88-619; 88-051

Даня Минкова36

Дом за стари хора

54

с. Владимирово

ул. "Вл.Минчев" №154 общ. БойчиновциМонтана

09514/23-39

Сашо Александров37

Дом за стари хора

25

с. Добри дол

общ. Лом

Монтана

09728/ 23-31

Димитрина Николова38

Дом за стари хора „Ела”

40

гр. Велинград

бул.”Съединение” №288общ. Велинград

Пазарджик


0359/55-301

Писанка Петрова39

Дом за стари хора

48

с. Главиница, ул.”Първа” №95А

общ. Пазарджик

Пазарджик


034/44-91-00; 44-91-53

Тодор Танков40

Дом за стари хора „Гаврил Кръстевич”

170

гр. Пазарджик

ул. "Болнична"№19-22Пазарджик


034/44-59-09; 44-54-83

Фани Дунгарова41

Дом за стари хора „Св.Иван Рилски”

150

гр.Радомир

кв.”Гърляница” № 41Перник

0777/8-00-41

Райна Божилова42

Дом за стари хора

55

с.Бохот,

ул.”Пирогов” №6,общ. Плевен

Плевен

063575/381

Пламен Бъчев43

Дом за стари хора

20

с. Горна Митрополия

ул.”Г.Димитров” №34общ. Долна Митрополия

Плевен

06556/23-39

Митко Мотов44

Дом за стари хора „Св. Василий Велики”

200

гр.Пловдив

ул."Коматевско шосе"№28Пловдив

032/69-35-54; 69-29-61

Пламен Христев45

Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”

26

с.Старосел, ул.”Братство” №2

общ.Хисаря

Пловдив

03176/20-43;

20-45


Цветелина Стоянова-Калимери

46

Дом за стари хора

80

гр.Разград

ул."Хаджи Димитър"№30Разград

084/66-27-25

Лейман Тюлеоглуева47

Дом за стари хора

60

с.Тертер

общ. Кубрат

Разград

08448/21-20, 21-28

Метин Барзат48

Дом за стари хора „Възраждане”

234

гр.Русе

ул."Алеи Възраждане" №86
Русе

082/84-62-95; 84-54-00

Виолета Стефанова49

Дом за стари хора

35

с.Бистренци,

ул.”Л.Каравелов” №9общ. Бяла

Русе

081262/224

Анатоли Петров50

Дом за стари хора „Щастлива старост”

35

гр.Алфатар

ул."Йордан Петров"№1общ. Алфатар

Силистра

08673/22 26

Нели Маринова51

Дом за стари хора

210

гр. Силистра ул."Албена"№5

Силистра

086/82-18-01; 82-16-29

Искрен Младенов52

Дом за стари хора

40

гр.Тутракан ул."Цибър"№1

общ.Тутракан

Силистра

0866/61 245

Валентин Шербанов53

Дом за стари хора

54

с.Баня

общ. Нова Загора

Сливен

0457/ 6-22-34

Янка Симеонова54

Дом за стари хора

120

гр.Сливен

ул."П.Хитов"№115
Сливен

044/68-06-41

Илияна Славова55

Дом за стари хора

90

с.Фатово

общ. Смолян

Смолян

0301/88 925

Асен Каменов56

Дом за стари хора

250

гр.София, кв.Горна Баня, ул."Обзор"№29

общ.Столична

София-град

02/9 578 691;

9 578 612

Иван Даков


57

Дом за стари хора

415

гр.София, кв.Дървеница, ул."Пловдивско поле"№8

общ.Столична

София-град

02/8 74-01-06;

8 76-11-93;

884-46-54

Зоя Маркова58

Дом за стари хора

85

гр.София, Зона Б-5, ул."П.Нишавски" бл.№4

общ.Столична

София-град

02/8 29-25-30; 8 29-26-49;

823-94-91

Албена Любенова


59

Дом за стари хора

22

гр.Етрополе

бул."Руски"№48общ.Етрополе

София-обл.

0720/6-69-88

Мариана Илиева60

Дом за стари хора

26

с.Ковачевци

ул."26-та"№9общ. Самоков

София-обл.

07123/22 46

Любомир Димов61

Дом за стари хора „Сем.Д-р Калинкови”

120

гр.Самоков

ул."Верила"№1общ. Самоков

София-обл.

0722/6-66-02

Виолетка Павлова62

Дом за стари хора

40

гр.Гълъбово

ул."Строител"№50общ.Гълъбово

Стара Загора

0418/65 048

Галина Гочева63

Дом за стари хора

122

гр.Казанлък

ул."П.Ганин"№52общ.Казанлък

Стара Загора

0431/6-48-16;

6-22-09


Анна Карпачева

64

Дом за стари хора

62

гр.Казанлък

ул."Ал.Батенберг"№222общ.Казанлък

Стара Загора

0431/6-21-69;

Пенка Ганарева65

Дом за стари хора

6

гр.Раднево

ул."Л.Димитрова"№7общ. Раднево

Стара Загора

0417/ 8-26-09; 8-30-47

Снежина Василева66

Дом за стари хора

101

Старозагорски минерални бани

общ.Стара Загора

Стара Загора

04111/ 23-16

Илия Александров67

Дом за стари хора

20

с.Търничене

ул."Розова долина"№38общ. Павел баня

Стара Загора

04368/ 312

Донка Гърдова68

Дом за стари хора

60

с.Гърчиново

ул."Стръмна"№1общ. Опака

Търговище

060375/ 270

Айнур Юсменова69

Дом за стари хора

40

гр. Харманли

кв.„Дружба”№7Аобщ.Харманли

Хасково

0373/ 8-25-89

Пламен Петров70

Дом за стари хора

160

гр. Хасково

парк „Кенана”Хасково

038/62-24-58; 62-42-07

Вълко Пехливанов71

Дом за стари хора

65

гр. Нови пазар

ул.„Бреза” №2общ. Нови пазар

Шумен

0537/ 2 22 20

Д-р Диана Терзийска72

Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски”

130

гр. Шумен

м. „Мантово поле”Шумен

054/80-22-63; 87-70-43

Стоянка Загорчева73

Дом за стари хора

16

с.Чернозем

общ. Елхово

Ямбол

04726/ 232

Галина Господинова74

Дом за стари хора „Христо Ботев”

25

с.Болярско,

ул.”Пробуда” №26общ.Тунджа

Ямбол

04710/22-34

Таня Джеджева75

Дом за стари хора

202

гр.Ямбол

ул."Д-р Дончев"№12
Ямбол

046/66-92-10; 66-92-15;

66-92-11


Милко Димитров

76

Дом за стари хора

30

с. Воден

общ. Болярово

Ямбол

04748/288
Общо:

5 564База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница