Директива за газови уреди (90/396/еио) ръководство a1Дата24.10.2018
Размер351.41 Kb.
Директива за газови уреди (90/396/ЕИО)

РЪКОВОДСТВО - A1

Позоваване: 90/396/ЕИО „Директива за газови уреди” Официален вестник на Европейските общности L 196, 26.07.90, стр. 15

Източник на ориентиращ документ: GADAC
ГЛАВА I Обхват, пускане на пазара и свободно движение

ЧЛЕН 1 ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Уреди и устройства обхванати от директивата

„Настоящата директива се прилага за:

газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 0С, наричани по-нататък „уреди”. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, също се отнасят към газовите уреди;

– устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред, наричани по-нататък „устройства".

Въпрос

Кои уреди и компоненти се считат обхванати от Директивата за газови уреди?Обсъждане

Директивата за газови уреди дава категории продукти, които са в обхвата, но не съдържа списък на обхванатите специфични продукти. Независимо от това, за да се улесни преценката дали индивидуален продукт е обхванат от директивата, беше изготвен илюстриращ списък от всички заинтересовани страни.

Бележка към списъка обяснява значението на използвания подбор на думи. Нещо повече, някои специфични елементи на някои категории продукти са изяснени в отделни насочващи списъци.

Бележка: Обръща се внимание на факта, че терминът устройства, както се използва в промишлеността, е по принцип по-широк от термина устройства, както е дефиниран в Директивата.

Заключение

Вижте следващия илюстриращ списък, който не е изчерпателен и ще се изменя и допълва, когато е необходимо. Като пример и за изясняване списък на някои изключения също е показан във всеки раздел.


ЗАБЕЛЕЖКА

1. Директивата за газови уреди обхваща уреди, предназначени за:

- готвене;

- отопление;

- производство на топла вода;

- замразяване;

- осветление;

- пране (включително гладене).

2. Директивата не се прилага за уреди, когато нормалната температура на водата надвишава 105 0С.

Независимо от това, когато температура на водата надвишава 105 0С за кратко време, например котли за варене на кафе и кафе машини, уредите остават в рамките на обхвата.

3. В контекста на директивата, всяко единично устройство, използващо газово гориво, пуснато на пазара, се счита за уред, който трябва да отговаря на изискванията на Директивата.

4. Директивата специално идентифицира горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, като уреди.

5. Директивата също така обхваща устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред. Те са дефинирани като устройства.

6. Позициите, упоменати в т. 5, които не оказват въздействие върху безопасното функциониране на уредите, не се считат за обхванати.

7. Позициите, упоменати в т. 5, ако са вградени в уред или сглобени така, че да съставят газов уред преди пускането им на пазара и/или в действие, се считат за част на уреда.

8. Позициите, упоменати в т. 5, които са предназначени за използване от производителя на уред дори когато той е подизпълнител и поради това не се предлагат за продажба отделно, не са в рамките на обхвата.

9. Уреди, специално предназначени за използване при производствени процеси, извършвани в производствени помещения са изключени (виж документ номер A5).

10. Компоненти като клапи на димоходи и системи димоходи с и без вентилатори, пуснати на пазара с уред, се считат за част от уреда (виж документ номер A3).


Уреди

A. Готвене:

- котлон;

- готварска печка;

- барбекю/грил;

- фурна за печене (също магазинен тип);

- пещ (също магазинен тип);

- кухненска печка;

- съд за готвене на пара;

- водна баня;

- шкаф за подгряване;

- подвижна маса с газов котлон(и);

- грил;


- тиган за печене;

- тостер;

- пържолник;

- тиган за пържене;

- кафе машина (дори ако температурата на водата за кратко превиши 105°C);

- вок тиган;

- овлажнителни уреди (на базата на метода на генериране на топлина уредът може да бъде използван също за отопление).

Изключение:

- заводска фурна за печене.


Б. Отопление:

- горелка с принудително подаване на въздух;

- отоплително тяло (да бъде снабдено с горелка с принудително подаване на въздух);

- газова печка (камина);

- конвекторен отоплителен уред;

- уреди с декоративен ефект от горенето;

- катализаторен отоплителен уред;

- калорифер с или без тръбопровод;

- окачен лъчист нагревател декоративен тип;

- окачен лъчист тръбен нагревател;

- отоплителен уред за вътрешен двор;

- котли (включително централно отопление);

- термопомпа (смукателна и нагнетателна);

- парников отоплителен уред;

- овлажнителни апарати (виж под готвене);

- уреди за съвместно производство (когато първичната функция е отопление);

- горивни елементи (когато първичната функция е отопление).

Изключения:

- поялна лампа;

- оборудване за рязане/високотемпературно спояване;

- лабораторна горелка;

- пещ за изгаряне на отпадъци;

- парников отоплителен уред за производствена употреба.


Б. Производство на топла вода:

- бързо нагряващи бойлери за вода;

- водни топлинни акумулатори;

- циркулационна помпа;

- комбиниран бойлер;

- отоплителен уред за басейн;

- кипящо корито;

- обемен воден бойлер;

- котел за варене на кафе (когато температура на водата за кратко надвишава 105 0С).

Изключения:

- уреди с нормална температура на водата > 105 °C.


В. Замразяване:

- хладилник;

- охладител;

- фризер;

- климатизиране на въздуха.
Г. Пране:

- бойлер за пране;

- пералня;

- сушилня;

- цилиндрична сушилня с вертикална ос на въртене;

- гладачна машина.Изключения:

- пералня за производствени цели.


Д. Осветление:

- газова лампа;

- осветителни уреди.

Устройства

- регулатор на уред;

- мултифункционално управление;

- автоматичен вентил с електромагнитно задвижване;

- уред за наблюдение на пламъка;

- система за управление на горелка;

- сачмен вентил;

- газов кран;

- спирателен вентил ниско налягане;

- изпускателен кран за газ;

- термостат;

- защитен термостат за прегряване;

- термостат на димоход;

- чувствителен елемент за налягане;

- филтър;

- запалителни устройства.
РЪКОВОДСТВО A2

ГЛАВА I Обхват, пускане на пазара и свободно движение

ЧЛЕН 1 ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Тълкуване на „отопление”

„ Настоящата директива се прилага за:

– газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 0С, наричани по-нататък „уреди”. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, също се отнасят към газовите уреди;

– устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред, наричани по-нататък „устройства".

Въпрос


Версиите на Директивата на някои езици навеждат на мисълта, че отопляване обхваща само отопление на въздуха, докато други позволяват по-широко тълкуване. Поради това възниква въпросът дали „отопление” обхваща само отопление на въздуха или също така други приложения на отоплението?

Обсъждане

Чл. 1.1 дава специфичен списък на обхванатите типове приложения. От този списък следва, че когато приложението/употребата предполага нагряването на някакъв материал (например храна, вода и др.), това вече е посочено отделно. Поради това в този контекст отопление се отнася за отопление на въздуха, а не за приложението на топлината за други цели.

Заключение

Отопление се отнася само за отопление на въздуха.
РЪКОВОДСТВО A3

ГЛАВА I Обхват, пускане на пазара и свободно движение

ЧЛЕН 1 ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Свързване на маркучи и регулатори, използвани за свързване на уреди към източника на гориво; други компоненти, които влияят на газовата безопасност

„ Настоящата директива се прилага за:

– газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 0С, наричани по-нататък „уреди”. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, също се отнасят към газовите уреди;

– устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред, наричани по-нататък „устройства ".

Въпрос


Обхванати ли са от Директивата маркучите и регулаторите, използвани за свързване на уреди към източника на гориво? Други компоненти, които влияят на газовата безопасност, обхванати ли са от Директивата?

Обсъждане

1. Когато маркучите и регулаторите, използвани за свързване на уреди към източника на гориво, са пуснати на пазара като комплектен уред, те се считат за част от уреда, който е в обхвата на Директивата.

2. Когато свързващ маркуч се доставя отделно, той не се счита за устройство и поради това не е в обхвата на Директивата.

3. Когато регулатор се доставя отделно, той нормално не би бил считан за устройство на негово основание, освен ако не е специално предназначен за уред, както е описано в т. 1.

4. Когато уред се пуска на пазара без свързващ маркуч или регулатор, инструкциите за ползване, които придружават уреда, трябва да обхващат безопасното свързване към източника на гориво.

5. Подобен аргумент се прилага за други компоненти, които оказват въздействие на газовата безопасност, като клапи на димоходи, системи димоходи с и без вентилатор.

Заключение

Свързващите маркучи и регулаторите се обхващат от директивата, когато те са пуснати на пазара заедно с уреда. Други компоненти, които влияят на газовата безопасност, като клапи на димоходи, системи димоходи с и без вентилатор са обхванати от Директивата, когато те са пуснати на пазара заедно с уреда.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да се счита, че системата за подаване на гориво във всяка държава-членка е предмет на националното законодателство. Поради това има съединителни детайли с много различни размери и форми за свързване към съединителния елемент на изпускателния отвор на подаването на гориво.

Използването на правилни съединителни детайли е много важно за безопасността на газовите уреди, тъй като неподходящите съединителни детайли могат да доведат до опасни ситуации поради изпускане на газ. Поради това съединителните детайли трябва да са съвместими с характеристиките на газоснабдителната система във всяка страна.
РЪКОВОДСТВО A4

ГЛАВА I Обхват, пускане на пазара и свободно движение

ЧЛЕН 1 ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки

„ Настоящата директива се прилага за:

– газовите уреди, предназначени за готвене, отопление, производство на топла вода, замразяване, осветление, пране и съответно с нормална температура на водата, ненадвишаваща 105 0С, наричани по-нататък „уреди”. Горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, също се отнасят към газовите уреди;

– устройствата за безопасност, контрол и регулиране и сглобените единици, различни от горелките с принудително подаване на въздух и от нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, предлагани самостоятелно за продажба и предназначени за вграждане в газов уред или сглобени така, че да съставят газов уред, наричани по-нататък „устройства".

Въпрос


Трябва ли горелките с принудително подаване на въздух и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, да се считат уреди?

Обсъждане

Произходът на този въпрос е версиите на директивата на различните езици. Версиите на някои езици се позовават на нагревателни тела вече снабдени горелки с принудително подаване на въздух. Това повдига въпроса дали нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с горелки, могат да считат газови уреди?

Историята на процеса на приемане на Директивата подсказва, че намерението на законодателя е било да обхване тези нагревателни тела като уреди.

Заключение

Директивата трябва да се тълкува, в смисъл че и горелките с принудително подаване на въздух, и нагревателните тела, които трябва да бъдат снабдени с такива горелки, се считат за уреди.


РЪКОВОДСТВО A5

ГЛАВА I Обхват, пускане на пазара и свободно движение

ЧЛЕН 1 ПАРАГРАФ 1.2

ПРЕДМЕТ Производствени процеси, извършвани в производствени помещения

„Уредите, специално проектирани за използване при производствени процеси, извършвани в производствени помещения, са изключени от обхвата, дефиниран в параграф 1.”

Въпрос


Как трябва да се тълкува изключението, дефинирано в чл. 1.2?

Обсъждане

Тази разпоредба, която е изключение от директивата, трябва да се тълкува точно. За да се управляват рисковете, свързани с газовите уреди, изключването е оправдано, доколкото аспектите на безопасността ще бъдат разгледани като част на производствения процес в производствените помещения и в специфичния проект.

В този контекст:

„Производствен процес” трябва да се разбира като извличане, нарастване, пречистване, обработка, производство, изработване или подготовка на материали, растения, добитък, животински продукти, храна или други продукти с оглед тяхната търговска употреба.

„Специфичен проект” трябва да се разбира като проект за уред, когато този проект е предназначен само да отговори на специфична нужда за определен процес.

„Производствени помещения” трябва да се разбира като място, където основната извършвана дейност е производствен процес, който нормално би бил предмет на специфични национални наредби за здравословни и безопасни условия. Нормално дейности, свързани с търговия на дребно или на едро, не биха били обхванати от това изключение.

Следните примери биха могли да изяснят ситуацията:

1. Производствен процес/непроизводствени помещения: директивата се прилага. Пример на тази ситуация е супермаркет, където основната дейност е търговия на дребно на бакалски стоки на публиката, но който има вътрешна пекарня, която прави продукти за продажба на място.

2. Непроизводствен процес/производствени помещения: Директивата се прилага. Пример на тази ситуация е осигуряването на отопление на помещения и услуги по снабдяване с храна на служители, работещи във фабрика.

3. Непроизводствен процес/непроизводствени помещения: Директивата се прилага. Това включва битови и търговски ситуации.

Заключения

Необходимо е при всеки случай да бъде разгледано отделно дали уредът е както специфично проектиран за използване в производствен процес, така и предназначен за пускане в действие в производствени помещения. Само ако всички тези изисквания са изпълнени, уредът се изключва от обхвата на директивата.
РЪКОВОДСТВО B1

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 1 Общи положения ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Опасности свързани с открит пламък (опазване от пожар)

„Уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да работят безопасно и да не представляват заплаха за хора, домашни животни или вещи, когато се използват нормално, както е дефинирано в чл. 1 (4) на настоящата Директива.”

Въпрос


За отоплителни уреди с открити пламъци или нажежаващи се части има потенциален риск за пожар или нараняване, когато дреха или драперия случайно леко се докоснат до тях. Как съществените изисквания отговарят на тези опасности?

Обсъждане

Трябва логично да се предвиди, че хора се доближават до уреда с открит пламък. Тези уреди представляват пазар с увеличаваща се важност, включващ също подвижни уреди. Съществено изискване 1.1 гласи, че „уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да работят безопасно и да не представляват заплаха за хора, домашни животни или вещи, когато се използват нормално” и Съществено изискване 1.2 гласи, че уредите трябва да се придружават от инструкции за монтажника, за ползвателя и подходящи предупреждения.

– За справяне по подходящ начин с опасността от достъп до пламъци и за да осигури безопасност на тези уреди при нормални условия на използване, трябва с този риск на първо място да се справи проектът (например да се монтира противопожарно предпазно приспособление, известно в някои страни като щит). С риска може също така да се справи по подходящ начин проектът и инструкциите за монтажника за инсталиране на уреда по такъв начин, че той да е безопасен по отношение на положението си.

– Въпреки че е важно потребителите да прочетат и спазват инструкциите за ползвателя, предоставени с уреда, малко е вероятно инструкциите за ползване да отговорят ефективно на специфичните опасности, разглеждани тук. Опасността идва от случаен контакт с много горещи повърхности или пламъци на хора в близост до отоплителния уред. Хора, за които може да се очаква, че не са чели инструкциите за ползване (например посетители), или които ще извършват дейности, където на уреда ще се гледа като на безопасна част от обзавеждането и няма да се възприема като риск.

Ще се очаква, че когато е целесъобразно, инструкциите за ползване предоставят указания за ползвателя (или за собственика на уреда) за това как да осигури допълнителна препоръчителна защита за ползватели, изложени на риск, както е описано в различни ISO ръководства, например малки деца, възрастни хора и инвалиди. Тези препоръки могат да включват осигуряването на допълнителни противопожарни предпазни приспособления от ползвателя.

Заключение

На идентифицираната опасност трябва да се отговори с проекта (Съществено изискване 1.1) или с комбинация на проект и инструкции за монтажника (Съществени изисквания 1.1 и 1.2).


РЪКОВОДСТВО B2

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания РАЗДЕЛ 1 Общи положения

ПАРАГРАФ 1.1

ПРЕДМЕТ Безопасност във връзка с електромагнитни явления

„Уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да работят безопасно и да не представляват опасност за хора, домашни животни или вещи, когато се използват нормално, както е дефинирано в чл. 1 (4) на настоящата Директива.”

Въпрос


Как директивата се справя с рискове за газовата сигурност, свързани с електромагнитни явления, за газови уреди с вградени електрически и/или електрони компоненти?

Обсъждане

1. Газови уреди с вградени електрически и/или електрони компоненти могат да представляват рискове, свързани с електромагнитни явления (ЕМС рискове). Тези рискове засягат правилното функциониране на уреда или неговата безопасност.

2. Газовите уреди трябва да бъдат електромагнитно съвместими, така че да работя, без да влошават качеството на работа и безопасността в присъствието на електромагнитни смущения, дължащи се на външни източници, и без да внасят непоносими електромагнитни смущения в тяхната околна среда.

3. EMC рисковете на уреда трябва да се разгледат в два аспекта:

– правилното функциониране на уреда в неговата околна среда (електромагнитни емисии и устойчивост на смущения);

– правилното функциониране и безопасност на уреда спрямо хора, домашни животни и вещи.

Първият аспект се разглежда в Директива 89/336/ЕИО относно електромагнитната съвместимост (Директива EMC). Вторият аспект се разглежда в Директивата за газови уреди. Следователно двете директиви трябва да се прилагат успоредно и допълващо се.

4. От гледна точка на Директивата за газови уреди, съществените изисквания не се занимават специфично с рисковете за газовата безопасност, които се дължат на явленията на електромагнитната съвместимост. Този аспект трябва да се разглежда като част от общото Основно изискване 1.1, което гласи, че „уредите трябва да бъдат проектирани и произведени така, че да работят безопасно и да не представляват опасност за хора, домашни животни или вещи, когато се използват нормално”.

5. Когато дава ЕО сертификат за изследване на типа, нотифицираният орган трябва да разгледа влиянието на електромагнитните явления върху газовата безопасност и да осигури, когато е подложен на такива явления, правилното функциониране на уреда и неговата безопасност да не се влошава при нормално използване.

Заключение

Двете директиви, Директивата за газови уреди и Директивата за електромагнитната съвместимост се прилагат, за да се разгледат рисковете, свързани с електромагнитната съвместимост, за газови уреди с вградени електрически и/или електронни компоненти. Съгласно Директивата за електромагнитната съвместимост се разглеждат EMC рисковете за правилното функциониране на уредите. Съгласно Директивата за газови уреди се разглеждат рисковете, свързани с електромагнитната съвместимост, които са свързани с безопасността на уреда. За опасностите, свързани с газа, Съществено изискване 1.1 предполага, че когато са подложени на електромагнитни явления, газовите уреди работят безопасно, когато се използват нормално.

Приложимите изисквания на клауза 19.101 на EN 50165:1997, могат да се разгледат за уреди с електронни системи, свързани с безопасността, като средство да се отговори на аспектите на безопасността, свързани с електромагнитните явления. Нотифицираният орган трябва да провери дали приложимите изисквания са изпълнени. Подходяща документация за изпитвания, предоставена от производителя, може да се използва за избягване на дублирането на изпитванията.

РЪКОВОДСТВО B4

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания РАЗДЕЛ 2 Материали

ПАРАГРАФ 2.2

ПРЕДМЕТ Гарантирани материали

„Свойствата на материалите, които са важни за безопасността, трябва да бъдат гарантирани от производителя или доставчика на уреда.”

Въпрос

Каква гаранция трябва да предостави производителят, за да докаже съответствие със Съществено изискване 2.2 за целите на ЕО изследване на типа?


Обсъждане

Производителят отговаря за избора на материали, които преценява, че са подходящи. По време на производството той проверява доставените му материали за съответствие със спецификациите. Производителят има възможността да определи доставчика, който да доставя материали със сертификат за съответствие. Декларацията на производителя е базата, на която нотифицираният орган ще прецени използваните материали. Производителят гарантира, че ще използва тези материали.

Заключение

Декларацията на производителя за свойствата на материалите, доколкото те са важни за безопасността, трябва да бъде част от техническото досие.


РЪКОВОДСТВО B5

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Проектиране и конструиране

ПАРАГРАФ 3.1.7

ПРЕДМЕТ Опасности от електрически произход

„Уредите трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че да предотвратяват опасности от електрически произход. В областите, в които се прилага съответствието със задачите на безопасността по отношение на електрическите опасности, постановени в Директива 73/23/ЕИО (OJ No L 77, 26. 3. 1973, стр. 29), е равностойно на изпълнение на това изискване."

Въпрос


Декларацията на производителя за съответствие с Директива 73/23/ЕИО (Директива за ниското напрежение) достатъчно доказателство ли е за съответствие със Съществено изискване 3.1.7?

Обсъждане

Газовите уреди и устройства често включват електрически компоненти и части или самите те са съоръжения съгласно Директивата за ниското напрежение. Тези компоненти, в случай че попадат в обхвата на Директивата за ниско напрежение, трябва да са в съответствие с тази директива, когато се пускат на пазара и трябва да имат маркировка „СЕ”. Съгласно тази директива декларацията за съответствие на производителя е средството за посочване на съответствието с изискванията на тази Директива. Този аспект не се проверява от нотифицирания орган за целите на Директивата за газови уреди.

Производителят на газовия уред или устройството отговаря за осигуряване тези компоненти или други електрически части да са вградени по начин, който осигурява безопасното функциониране на уреда или устройството. По-специално, производителят трябва да обърне особено внимание на всички газови рискове, които тези компоненти и части могат да въведат в уреда. По време на оценката на съответствие нотифицираният орган трябва да разгледа тези рискове за уреда или устройствата, свързани с газа. Продукти, които се класифицират като газови уреди по Директивата за газови уреди и електрически съоръжения по Директивата за ниското напрежение, са предмет на декларация на производителя по отношение на съответствие с Директивата за ниското напрежение и сертификация от нотифициран орган за съответствие с Директивата за газови уреди, като се взема предвид горното обсъждане.

Заключение

Директива 90/396/ЕИО обхваща също така опасностите от електрически произход за газови уреди (или устройства), които имат вградени електрически компоненти (Съществено изискване 3.1.7). Директиви 90/396/ЕИО и 73/23/ЕИО се прилагат допълващо се. За оценката на съответствието на електрически компоненти и части на изискванията на Директива 73/23/ЕИО нотифицираният орган взема предвид резултатите от процедурите за оценка на съответствието с Директивата за ниското напрежение и приема декларацията на производителя. Потенциалните газови рискове, генерирани от вграждането или функционирането на такива компоненти и части в газови уреди или устройства, трябва да се оценяват от нотифицирания орган по процедурите за оценка на съответствието на Директивата за газови уреди.


РЪКОВОДСТВО B6

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Проектиране и конструиране

ПАРАГРАФ 3.1.9

ПРЕДМЕТ Отказ на предпазно, управляващо или регулиращо устройство

„Уредите трябва да бъдат проектирани и конструирани така, че отказ на предпазно, управляващо или регулиращо устройство да не водят до небезопасна ситуация.”

Въпрос


В съвременните уреди често се случва да се прилага електронно възвръщащо устройство за връщане в изходно положение на уреда от автоматична блокировка без или със запазване на информацията при изключване на захранването. Такова устройство може да бъде например електронен стаен термостат или табло за управление в самия уред. Какви са необходимите изисквания за безопасност за използването на такива възвръщащи устройства?

Обсъждане

Връщането в изходно положение на уред от автоматично блокиране е действие, свързано с безопасността. Затова трябва да се вземат мерки за предотвратяване на неумишлено връщане в изходно положение. Поради доста редките случаи на прекъсване на електрическата мрежа в случай на автоматична блокировка без запазване на информацията при изключване на захранването се позволява връщането в изходно положение чрез прекъсване на електрическата мрежа. В случай на автоматична блокировка със запазване на информацията при изключване на захранването се изисква ръчно връщане на уреда в изходно положение. Неумишлено действие за връщане в изходно положение въобще не се позволява (дори в случай на неумело и неправилно използване на възвръщащото устройство).

Ако просто възвръщащо устройство (превключвател) се подменя с електронно устройство, например стаен термостат с възможност за връщане в изходно положение, трябва да се направи анализ на режимите на отказ на входа и изхода на сигналите. В случай на система за управление на горелка като възвръщащо устройство, която е в съответствие със съответния стандарт, вътрешни откази, които водят до статичен изходен сигнал, не са проблем. Те могат да се сравнят с откази слепване на контакти на конвенционално възвръщащо устройство. Одобрена система няма да реагира на това. Независимо от това, динамични изходни сигнали в резултат на вътрешни откази, например в случай на неизправно работещ брояч на програми, не могат да бъдат изключени. Такъв динамичен сигнал постоянно ще връща уреда в изходно положение, което не е приемливо. Електронното възвръщащо устройство трябва да отговаря на изискванията за поведение при вътрешни откази.

Преценката на поведението на възвръщащото устройство също така трябва бъде независима от приложението: газов уред не трябва да бъде подлаган на неумишлени връщания в изходно положение дори при условия на отказ. Нещо повече, при установяване на поведението на вътрешни откази на възвръщащо устройство не се изисква прилагането на критерия двоен отказ. Прилагането на критерия единичен отказ, например както е описан в EN 60730-1 (CENELEC), може да се счита за достатъчно.

Заключение

Електронните части на уред, които участват в действието възстановяване на изходно положение, трябва да отговарят на необходимите изисквания за безопасност, постановени в съответните изисквания за уреда или устройството. Прилагането на критерия единичен отказ, например както е описан в EN 60730-1 (CENELEC), може да се счита за достатъчно.
РЪКОВОДСТВО B8

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Проектиране и конструиране

ПАРАГРАФИ 3.3 and 3.4.1

ПРЕДМЕТ Запалване и изгаряне

„Уредите трябва да бъдат конструирани така, че при нормално използване:

– първоначалното и повторното запалване е плавно;

– кръстосано запалване е осигурено.” и

„Уредите трябва да бъдат конструирани така, че при нормално използване да е осигурена стабилност на пламъка и продуктите на горенето да не съдържат неприемливи концентрации на вещества, вредни за здравето.”

Въпрос

При изпитване на газов уред какво внимание трябва да се обърне на външни въздействия, които могат да окажат влияние върху запалването и изгарянето?Обсъждане

В тези съществени изисквания се използва термина „нормално използване”. Чл. 1.4 на Директивата дефинира какво се има предвид с този термин. За прилагането на тези съществени изисквания особено важни са последните два абзаца:

– използване с нормално променливо изменение на качеството на газа и нормално колебание на захранващото налягането, и

– използване съгласно неговото предназначение или по начин, който може обосновано да бъде предвиден.

Това означава, че в отговор на първия абзац само изпитванията на запалването и изгарянето трябва да се извършват с променливо изменение на качеството на газа и нормално колебание на налягането на разпределяния газ. От доста време в газовата промишленост тези променливи изменения се симулират с прилагането на система, която използва гранични газове и гранични налягания.

Подразбирането на втория абзац по-горе е, че към изпитванията с гранични газове и налягания трябва да се добавят също така изпитвания при ситуации, които могат обосновано да се предвидят. Такива специфични ситуации включват:

а) променливи изменения на спомагателната енергия; или

б) променливи изменения на условията на комина; или

в) с тяга в помещението.

Заключение

Изпитването трябва да се извършва при следните условия:

А) Еталонни условия:

- запалване, кръстосано запалване и повторно запалване (Съществени изисквания 3.3) със съответните граници на качеството на газа и налягането в съответствие с категорията, избрана от производителя; и

- характеристики на горене (Съществени изисквания 3.4.1) със съответните граници на качеството на газа и налягането в съответствие с категорията, избрана от производителя.

Б) Външни въздействия:

При променливи изменения на условията на тягата (комин, пространство или вятър) или с променливи изменения на спомагателната енергия, или други външни въздействия върху уреда:

- за запалване, кръстосано запалване и повторно запалване (Съществени изисквания 3.3); и

- за характеристиките на горене (Съществени изисквания 3.4.1) за тези условия, съответното качество и налягане на газа в съответствие с категорията, избрана от производителя. Горното тълкува значението на „нормално използване”, както се прилага в съществените изисквания съгласно дефиницията, дадена в чл. 1.4 на Директивата.


РЪКОВОДСТВО B9

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Проектиране и конструиране

ПАРАГРАФ 3.4.3

ПРЕДМЕТ Проектиране

„Уредите, свързани с димоход за отвеждане на продуктите на горенето, трябва да са конструирани така, че при нарушаване на тягата да не се отделят продукти на горенето в количества, опасни за съответното помещение.”

Въпрос

Означава ли това изискване, че в уреда трябва да се вгради специално предпазно устройство и ще има ли условия, при които това предпазно устройство не е необходимо, тъй като изпускането на продукти на горенето не създава опасна ситуация?Обсъждане

Основното изискване се позовава на проекта на уреда, свързан към димоход по такъв начин, че има възможност изпускането на продукти на горене да може да бъде отведено в помещението в случай на блокиране на димохода или в резултат на обратна тяга на продуктите на горене в димохода.

Ако тези уреди се инсталират в помещение, т.е. обитавани площи, уредите трябва да бъдат снабдени с предпазни устройства (например управляващи устройства, чувствителни на температура), които затварят подаването на газ към горелките в случай на изпускане на продукти на горене в помещението, тъй като тези условия ще създадат условия за отравяне с въглероден оксид на хора в къщата или апартамента. Независимо от това, уреди биха могли да се инсталират в местоположения, където изпускането на продукти на горене не може да създаде концентрация на въглероден оксид в помещението, която ще бъде опасна за хората. Такива типове инсталиране могат да бъдат инсталиране на уреди в много големи помещения или в помещения, в които вентилацията ще осигури освобождаването на продукти на горене да не може да окаже въздействие върху хора при нормални или предвидими ситуации.

Следните типове инсталиране не се счита да водят до опасно количество:

1. Бойлери в котелни помещения, които са специално проектирани да поддържат осигуряването на адекватно ниво на контролирана вентилация и до които не е обичайно да имат достъп неупълномощени лица.

2. Окачени лъчеви отоплителни тела, които са инсталирани на такава височина спрямо лицата, които могат да бъдат изложени на продукти на горене, че разреждането на естествената вентилация би предотвратила достигането на опасно количество.

Заключение

Инсталирането на уреди с отворен димоход в нормални помещения в къщи или апартаменти ще изисква вграждане на предпазно устройство в уредите. Независимо от това, ще има примери, както беше посочено, или типове инсталиране, когато тези предпазни устройства няма да са необходими, тъй като няма да се създаде опасна ситуация.


РЪКОВОДСТВО B10

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Проектиране и конструиране

ПАРАГРАФ 3.4.3

ПРЕДМЕТ Предотвратяване на изпускането на продукти на горене при ненормални условия на тяга

„Уредите, свързани с димоход за отвеждане на продуктите на горенето, трябва да са конструирани така, че при нарушаване на тягата да не се отделят продукти на горенето в количества, опасни за съответното помещение.”

Въпрос


В много уреди електронно устройство за изхвърляне на горене (управляващо устройство, чувствително към температура) се използва като защитно устройство срещу изпускане на продукти на горене в обитавани площи. Какви изисквания трябва да бъдат поставени за тези електронни управляващи устройства?

Обсъждане

Продуктите на горене могат да бъдат изключително опасни. В случай на защитно действие управляващото устройство, чувствително към температура, предизвиква (запазващо информацията при изключване на захранването) блокиране или спиране за най-малко 10 минути. Поради тяхната конструкция и тяхното свързване пряко последователно с газовия вентил, конвенциалните управляващи устройства, чувствителни към температура, нормално са в съответствие с тези изисквания. Подобни изисквания се прилагат при електронни управляващи устройства, чувствителни към температура. Отворена верига или верига на късо съединение се откриват или доказват невъзможни. Ако времето на изчакване се генерира електронно, електрониката, включително детектора, трябва да бъде устойчива на откази. Електрониката, включително детектора, трябва да бъде устойчива на откази също така по отношение на температурното ниво на превключване.

Заключение

Когато електронно управляващо устройство, чувствително към температура, е подложено на единичен отказ, уредът остава безопасен. Отказът в управляващо устройство, чувствително към температура, или ще остави устройството да функционира правилно, или причинява изключване на уреда. Съответният стандарт за тези управляващи устройства, чувствителни към температура, е EN 60730-2-9.
РЪКОВОДСТВО B11

ПРИЛОЖЕНИЕ I Съществени изисквания

РАЗДЕЛ 3 Рационално използване на енергията

ПАРАГРАФ 3.5

ПРЕДМЕТ Рационално използване на енергията, ниво на съвременната техника

„Уредите трябва да са конструирани така, че да осигуряват рационално използване на енергията, съответстващо на нивото на съвременната техника, като се отчитат изискванията на за безопасността.”

Въпрос


Как може производителят да покаже съответствие със Съществени изисквания 3.5?

Обсъждане

Целта на Директивата е да въведе разумен баланс между рационалното използване на енергията, от една страна, и изискванията на безопасността, от друга страна. Това изискване трябва да се прилага с разбиране, за да се взема предвид нивото на съвременната техника. Независимо от това, за продукти с важна консумация на енергия, т.е. котли с консумирана топлина 4 kW – 400 kW, законодателството на Общността определи изисквания, които трябва да удовлетворяват изискванията на Директива 92/42/ЕИО. За други продукти нивото на съвременната техника (EN 45020: „Разработени етапи на техническа способност в даден момент по отношение на продукти, процеси и услуги на базата на съответните обобщени констатации на науката, техниката и опита”) трябва да се взема предвид. Указания за нивото на съвременната техника могат да се намерят в съответните хармонизирани европейски стандарти, които дават презумпцията за съответствие. Когато не съществуват хармонизирани стандарти, за база за оценка могат да се използват други стандарти, които е възможно да отразяват нивото на съвременната техника.

Заключение

Котли с номинална топлинна мощност 4 kW - 400 kW:

Тези котли трябва да удовлетворяват изискванията на Директива 92/42/ЕИО.

Всички други уреди:

Указания за нивото на съвременната техника могат да се намерят в съответните хармонизирани европейски стандарти, които дават презумпцията за съответствие. Когато не съществуват хармонизирани стандарти, за база за оценка могат да се използват други стандарти, които е възможно да отразяват нивото на съвременната техника.


РЪКОВОДСТВО C1

ПРИЛОЖЕНИЕ II Процедура за удостоверяване на съответствие

РАЗДЕЛ 1 ЕО изпитване на тип

ПАРАГРАФ 1.3.2, 1.3.3

ПРЕДМЕТ Приемане на резултати от изпитване на производителя

„1.3. Нотифицираният орган трябва:

1.3.2. Да извърши или да е извършил подходящите изпитания за съответствие и/или изпитвания, за да провери дали приетите от производителя решения отговарят на съществените изисквания, когато стандартите, упоменати в чл.5, не са били приложени.

1.3.3. Да извърши или да е извършил подходящите изследвания за съответствие и/или изпитвания, за да провери дали приложимите стандарти са били приложени ефективно, когато производителят е избрал това, за да осигури съответствие със съществените изисквания.”

Въпрос


Може ли нотифицираният орган да приеме като база за удостоверяване резултатите от изпитванията, извършени в лаборатория на производител?

Обсъждане

Молбата на производителя за изследване за съответствие на тип трябва да включва заедно с другите документи проектната документация, която трябва да съдържа например отчети от изпитванията. Нотифицираният орган трябва да провери и удостовери, че уред, представителен за предвижданото производство, отговаря на разпоредбите на Директивата, която се прилага за него. Като част от тази работа проектната документация подлежи на пряко оценяване от нотифицирания орган.

Заключение

Да. Независимо от това, нотифицираният орган при използването на резултатите от изпитванията на производителя трябва да провери да ли са изпълнени всички съответни критерии.
РЪКОВОДСТВО C2

ПРИЛОЖЕНИЕ II Процедура за удостоверяване на съответствие

РАЗДЕЛ 2 ЕО декларация за съответствие на тип

ПАРАГРАФ 2.3

ПРЕДМЕТ Проверки на място

„Нотифицираният орган трябва да извършва случайни проверки на газовите уреди на място на интервали от една година или по-малко. Достатъчен брой газови уреди трябва да се изследват и да се извършват подходящи изпитвания съгласно приложимите стандарти, упоменати в чл. 5 или равностойни на тях изпитвания, за да се осигури съответствието със съответните съществени изисквания на тази Директива. Нотифицираният орган определя за всеки конкретен случай необходимостта изпитванията да се извършат цялостно или частично. Когато един или повече газови уреди са отхвърлени, нотифицираният орган предприема необходимите мерки за предотвратяване на предлагането им на пазара.”

Въпрос


Какви мерки трябва да предприеме нотифицираният орган, когато изпитванията по т. 2.3 на Приложение II разкрият несъответствие?

Обсъждане

Когато нотифицираният орган идентифицира несъответствие по смисъла на т. 2.3, той ще започне обсъждане с производителя за разрешаване на идентифицираното несъответствие. В случай че несъответствието на типа продължава, той може официално да преустанови дейностите по надзора, като по този начин попречи на производителя да постави „СЕ” обозначение и да пусне продукта на пазара. В такъв случай той ще информира другите нотифицирани органи. Той също така ще привлече вниманието на производителя към потенциалните последствия за продуктите, пуснати вече на пазара. Нотифицираният орган може по целесъобразност, в светлината на идентифицираните рискове за безопасността, да информира компетентните власти за надзор на пазара. Нотифицираният орган не може да задължи производителят да отстрани произведените преди това уреди от пазара. Тази мярка е от компетенцията само на органите на задължителното налагане (виж чл. 7), които ще бъдат уведомени от нотифицирания орган, както е упоменато по-горе.

Заключение

Когато проверка на място разкрие несъответствие на един или повече уреди или устройства, натовареният с това нотифициран орган трябва да предприеме мерките, описани по-горе.
РЪКОВОДСТВО C3

ПРИЛОЖЕНИЕ II Процедура за удостоверяване на съответствие

РАЗДЕЛ 2 ЕО декларация за съответствие на тип

ПАРАГРАФ 2.3

ПРЕДМЕТ Проверки на място

„Нотифицираният орган трябва да извършва случайни проверки на газовите уреди на място на интервали от една година или по-малко. Достатъчен брой газови уреди трябва да се изследват и да се извършват подходящи изпитвания съгласно приложимите стандарти, упоменати в чл. 5 или равностойни на тях изпитвания, за да се осигури съответствието със съответните съществени изисквания на тази Директива. Нотифицираният орган определя за всеки конкретен случай необходимостта изпитванията да се извършат цялостно или частично. Когато един или повече газови уреди са отхвърлени, нотифицираният орган предприема необходимите мерки за предотвратяване на предлагането им на пазара.”

Въпрос


Как трябва да бъдат организирани проверките на място на газови уреди и устройства, за да се осигури тяхното съответствие?

Обсъждане

И производителят, и нотифициращият орган имат задължения. Производителят трябва да осигури достъп на избрания нотифициран орган до изпитанието за ЕО съответствие на типа и свързания с това отчет за изпитанията и проектната документация и трябва да осигури предоставянето на съоръжения за инспектиране на продукти, произведени и обозначени “СЕ” на отговорността на нотифицирания орган.

Нотифицираният орган може да вземе предвид съществуването на система за качество на производителя с оглед намаляването на обхвата на инспекцията. При тези обстоятелства нотифицираният орган трябва да има достъп до производствената линия. Той трябва да провери изпитванията и елементите на системата за качество, извършени от производителя за постигане на съответствие с типа. Нотифицираният орган може по всяко време, най-малко веднъж годишно, да посещава складовете на производителя или склада на негов упълномощен представител, за да вземе един или повече образци на продуктите, регистрирани в нотифицирания орган, от достатъчно представително количество и на базата на формуляри за инспекцията, отчети от изпитвания и контролна карта, доколкото такива съществуват, да сравни дали образците са в съответствие с типа, както е описан в ЕО сертификата за изпитване на съответствието на типа, и със съществените изисквания на Директивата за газови уреди. Производителят или неговия упълномощен представител, трябва да окажат необходимото съдействие. Ако нотифицираният орган е на мнение, че продуктът трябва да бъде подложен на изпитване за инспектиране и също така тази инспекция не може да се извърши с вътрешното изпитателно оборудване, продуктите, които той избере и маркира (например с оловна пломба), трябва да се изпратят на изпитателна лаборатория, определена от нотифицирания орган.

Основната част от работата по проверката на нотифицирания орган трябва да се съсредоточи върху проверка на критичните точки, които характеризират безопасността на уреда и с това изпълняват съществените изисквания на Директивата. Проверката на критичните точки предполага извършването на изпитване на готовите продукти за принципните контроли.

В приложението е даден списък на принципните контроли, които обхващат голямата част от сегашните газови уреди. Независимо от това, някои специални уреди могат да бъдат предмет на други изисквания по отношение на различна технология или проектиране. В такъв случай нотифицираният орган трябва да определи допълнително изпитване.

Поради същата причина, за някои проекти някои от следните принципни контроли могат да не се прилагат. Производителят трябва да вземе всички необходими мерки, за да осигури производственият процес да води до съответствие със съществените изисквания на упоменатата по-горе Директива. Той може да извършва упоменатите по-долу контроли на най-краен етап на производството и по адекватен начин по отношение на неговите собствени производствени методи и съоръжения.

Нотифицираният орган трябва да провери правилния резултат на принципните контроли чрез осигуряване на документацията и с поемане на индивидуална отговорност за издаване на сертификат за съответствие на газовия уред.

Съгласно процедурите за удостоверяване на съответствие (Приложение ІІ на Директивата за газови уреди), нотифицираният орган може да извърши допълнителни подходящи изпитания и да определи тези изпитвания е необходимо да се извършат напълно или частично, за да се осигури съответствието на продуктите с типа. Като извършва това той прилага свои собствени методи и процедури и може да е информирал производителя за това предварително.

Заключение

Нотифицираният орган може да вземе предвид всички дейности, инициирани от производителя, за да се осигури съответствието с ЕО сертификата за изпитване за съответствие на типа, но трябва да осигури да са извършени всички съответни принципни контроли на базата на списъка, като примера даден в приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на принципни контроли (изпитвания на завършен продукт)

1. Херметичност на компонентите, пренасящи газ (вътре и отвън).

2. Номинални дебити и номинална топлинна мощност.

3. Скорост на пропускане на компонентите, пренасящи вода.

4. Работещ уред:

- запалване;

- горелки;

- спомагателно оборудване и устройства;

- предпазни запалителни устройства и наблюдение на пламъка.

5. Компоненти (спирателни вентили, термостати,...).

6. Изгаряне:

- стабилност на пламъка;

- качество на изгаряне;

- критични граници на емисии (CО, CO2);

- херметичност на системата за отвеждане на изгорелите газове;

- херметичност на веригата за горене в уреди тип B/C;

- уред за непрекъснато измерване и контрол на изгорели газове;

- уред за непрекъснато измерване и контрол на атмосферата.

7. Ефективност.

8. Системи за безопасност и регулиращи системи (уреди за поддържане на определен режим).

9. Повърхностна температури.

10. Електрически изпитвания, обхванати от Директивата за ниското напрежение:

- може да се изисква специално електрическо изпитване;

- препоръка за изпитвания, свързани с:

• непрекъснатост на заземяване (CENELEC EN 50106);

• диелектрична якост.

ЗАБЕЛЕЖКА: Производителят трябва да осигури също така доказателство за съответствие с целите на безопасността за електрически опасности, определени в Директивата за ниското напрежение (73/23/ЕИО).


РЪКОВОДСТВО C4

ПРИЛОЖЕНИЕ II Процедура за удостоверяване на съответствие

РАЗДЕЛ 3 и 4 ЕО декларация за съответствие на тип (гаранция за качество на производство/продукт)

ПАРАГРАФ 3.3.3 и 4.3.3

ПРЕДМЕТ Система по качество

„Нотифицираният орган изпитва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.3.2. То ще предполага съответствие с тези изисквания по отношение на системите по качеството, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира за това другите нотифицирани органи. Съобщението до производителя трябва да съдържа заключенията от изпитанието за съответствие, наименованието и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение от оценяването на съответните газови уреди.”

Въпрос

Задължително ли е сертифицирането по EN ISO 9001, 9002 или 9003, за да се отговори на изискванията на раздели 3 и 4 на Приложение II?Заключение

Не.


Въпрос 2

Може ли производител, който има система за управление на качество, сертифицирана по EN ISO 9001, 9002, 9003, да се счита удовлетворяващ Приложение ІІ, параграфи 3.3.3 и 4.3.3 на Директивата за газови уреди?

Обсъждане

Система за управление на качеството, която удовлетворява изискванията на серията EN ISO 9000, може да удовлетворява изискванията на системата за производствен контрол, определени в директивата.

Сертификат за серията EN ISO 9000, издаден от оценяващ орган, признат от нотифицирания орган, може да бъде взет предвид от нотифицирания орган, при предприемане на оценка на производството, свързана със специфични типове продукти, посочени подробно в ЕО сертификата за изпитване за съответствие на типа.

Заключение

Не, но EN ISO 9001, 9002, 9003 може да бъдат използвани частично или изцяло в зависимост от заявения обхват на EN ISO 9001, 9002, 9003. Сертификатът EN ISO трябва да включва като минимум тези типове на продукти, за които производителя търси одобрение по Директивата за газови уреди за системата за производствен контрол. Независимо от това, техническите аспекти, свързани със съответствие на типа и специфичните процедури на производствения контрол на продукта, отнасящи се до производството на типа продукт, трябва да бъдат инспектирани и оценени от нотифицирания орган за съответствие с Директивата за газови уреди.
РЪКОВОДСТВО C5

ПРИЛОЖЕНИЕ II Процедура за удостоверяване на съответствие

РАЗДЕЛ 3 и 4 ЕО декларация за съответствие на тип (гаранция за качество на производство/продукт)

ПАРАГРАФ 3.3.3 и 4.3.3

ПРЕДМЕТ Изпитване и оценка на системата за качество

„Нотифицираният орган изпитва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.3.2. То ще предполага съответствие с тези изисквания по отношение на системите по качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира за това другите нотифицирани органи. Съобщението до производителя трябва да съдържа заключенията от изпитанието за съответствие, наименованието и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение от оценяването на съответните газови уреди“ и

„Нотифицираният орган изпитва и оценява системата по качеството, за да определи дали тя удовлетворява изискванията на т. 3.3.2. То ще предполага съответствие с тези изисквания по отношение на системите по качество, които прилагат съответния хармонизиран стандарт.

Той трябва да съобщи своето решение на производителя и да информира за това другите нотифицирани органи. Съобщението до производителя трябва да съдържа заключенията от изпитанието за съответствие, наименованието и адреса на нотифицирания орган и мотивираното решение от оценяването на съответните газови уреди”.

Въпрос

Как трябва да се извършва изпитването и оценката на системата за контрол на производството на газови уреди и устройства?Обсъждане

И производителят, и нотифицираният орган имат роли при подготовката на система по качество за последващ одит за прилагане на раздели 3 и 4 на Приложение ІІ на Директивата за газови уреди. Професионалната преценка на нотифицирания орган и опита на производителя трябва да бъдат признати. Трябва също така да се подчертае, че производителят е този, който трябва да реши кой модул избира, а отговорността на нотифицирания орган да оцени дали системата по качество на производителя отговаря на изискванията на Директивата за газови уреди.

За да се определи дали има достатъчни процедури и инструкции, които могат да осигурят постоянното съответствие със съществените изисквания на Директивата за газови уреди, е необходимо да се изработят планове за качеството. Плановете за качеството трябва да включват изпитване на уредите или устройствата. В материала, показан по-долу, са дадени примери на изпитвания, които често са необходими за осигуряване на съответствие.

Независимо от това, производителите могат да очакват да извършват допълнителни изпитвания на базата на вземане на проби, например ЕМС, изпитване за определяне на срока на годност, изпитване на материали и др. Поради това е разработена матрица като ръководство за нормално извършваните изпитвания на уреди/устройства за осигуряване постоянно съответствие с Директивата за газови уреди.

В приложение е даден списък на терминология, който може да помогне за разбиране на Приложение ІІ, чл. 3 и 4 на Директивата за газови уреди.

ЗаключениеНотифицираният орган трябва да осигури достатъчни изпитвания да формират част от системата за осигуряване на качество на производителя на базата на план за качеството, както в примера, даден в посочената по-горе матрица. Други подобни подходи са еднакво приложими.Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki -> 8SPO -> Gazovi
Gazovi -> Инструкция за безопасна работа с газова печка инсталиране на печката
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с вакуумен манипулатор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с подвижен въздушен компресор
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с товарен асансьор
Gazovi -> Инструкция за безопасна експлоатация на газови инсталации с природен газ общи положения
Gazovi -> Заповед чл. 247. Нубепргсиупг
8SPO -> Утвърждавам: (подпис и печат)
8SPO -> Инструкция за безопасна работа с грайфер за вертикално захващане на мраморни плочи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница