Доклад за дейността 01. 10. 2015г. 31. 12. 2015г. Междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд адДата20.07.2018
Размер144.71 Kb.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Междинен доклад за дейността

01.10. 2015г. – 31.12.2015г.Междинен доклад за дейността на „Трейс Груп Холд” АД

за периода 01.10.2015 г. - 31.12.2015 г.

Обща информация за дружеството

Трейс Груп Холд АД е публично акционерно дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК. Дружеството е регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело №255/2005год.

Седалище и адрес на управление: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12. Адрес за кореспонденция: гр.София 1408, ул. Никола Образописов № 12.

Предмет на дейност:

Извършване на строително-монтажни работи;

Управление на проекти в областта на високото и пътно строителство

Консултантски услуги

Търговска дейност

Отдаване под наем (сублизинг)на дълготрайни активи.Акционерен капитал:

24 200 000 лева, разпределен в 24 200 000 бр. безналични поименни акции, от които 24 183 749 бр. с право на глас и 16 251 бр. собствени без право на глас.


Клонове: „Трейс Груп Холд” АД клон Белград

„Трейс Груп Холд” АД клон Прага 1. Информация за важни събития, настъпили през четвъртото тримесечие на 2015 година.
  1. На 09.10.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа с Община Ловеч договор за „Извършване на строително-монтажни работи за водовземане от река Гознишка бара и водопроводна мрежа”. Договорът е на стойност 280 350, 00 лева без ДДС. Финансирането е от бюджета на Община Ловеч. Ще бъдат изградени помпена станция и довеждащ водопровод до три резервоара, за да се осигури водовземане от река Гознишка бара. Резервоарите са част от поливна система, която се изгражда по проект „Зелена, достъпна и привлекателна градска среда в Ловеч” , финансиран по проект ОПРР 2007-2013 год. Срокът за изпълнение е 01.11.2015 г.

  2. На 13.10.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за изпълнение на обект: „Ремонт на железопътната инфраструктура и съоръженията към нея в участъка Подвис-Прилеп от км 25+185 до км 29+595 с дължина 4 410 м по 3-та жп линия“, съгласно сключено рамково споразумение № 4344/07.05.2013 г. Стойността на договора е 4 754 902,65 лв. без ДДС. Възложител е ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. Срокът за изпълнение е 110 календарни дни.

  3. За периода 19.10 – 31.10.2015 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД подписа 18 бр. договори по Рамково споразумение № РД-02-29-86/19.02.2015 г. с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на  българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции“ - Обособена позиция № 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“. Възложител на договорите е Министерство на регионалното развитие и благоустройството гр.София. Общата стойност на строително – монтажните работи е в размер на 2 164 607,13 лв. без ДДС. Срокът за завършването на строително-монтажните работи на обектите е 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на договора.

  4. Извършване на СМР на „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка на ул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“. Стойността на договора е 4 150 069,47 лева без ДДС. Възложител е АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. Договорът беше подписан на 27.11.2015 г., а срокът за изпълнение е 120 календарни дни.

  5. "Допълнителни ремонтно-възстановителни работи на обект: "Възстановяване устой на мост и корекция на р. Въча на път ІІІ-197 Борино-Девин при км 79+660". Стойността на договора е 102 957,41 лева без ДДС. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”. Договорът беше подписан на 01.12.2015 г., а срокът за изпълнение е 30 календарни дни.

  6. „Трейс Груп Холд” АД, в качеството си на водещ партньор в Обединение "Експо Тех Парк" ДЗЗД, на 01.12.2015 г. подписа договор със СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД за изпълнение на допълнителни видове работи по договор за проектиране и изграждане на обект: „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост“, реализиращ се по проект "Научно-технологичен парк". Проектът се изпълнява по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”. Стойността на договора е в размер на 321 060,81 лева без ДДС, а финансирането е осигурено от СОФИЯ ТЕХ ПАРК АД.

  7. На 07.12.2015 г. „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД подписа със Столична община договор за реконструкция на ул. „Монтевидео” в квартал „Овча купел”, София. Стойността на договора е в размер на 9 522 058,17 лева без ДДС, а финансирането е от бюджета на Столична община. Срокът за изпълнение е 5 месеца.
 1. Информация за важни събития, настъпили от началото на 2015 година.

  1. „Трейс Груп Холд” АД, чрез дъщерното си дружество „Трейс ПЗП Ниш” АД придоби пътно-строително предприятие ПЗП – Враня, намиращо се на територията на Република Сърбия. Промените в правния статут и представителството на ПЗП – Враня бяха вписани на 29.01.2015 г. в Агенцията по вписванията на Сърбия. Наименованието на дружеството е Trace PZP Vranje DOO Vranje /Трейс ПЗП Враня ООД Враня/ с адрес на управление: ул. Боре Станковича 13, 17500 Враня. Дружеството е с капитал в размер на 378 010 000 RSD, от които парична вноска в размер на 10 000  сръбски динара и непарична вноска в размер на 378 000 000 RSD. Собственик на капитала на „Трейс ПЗП Враня” ООД Враня е „Трейс ПЗП Ниш” АД Ниш.

  2. През м. февруари 2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа рамково споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за изпълнение на обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 по седем обособени позиции. „Трейс Груп Холд” АД е потенциален изпълнител на Обособена позиция 5, която включва строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район.

  3. На 12.02.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „Трейс Витоша”, подписа със Столична община договор за „Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска" до ул. „Алабин”. Стойността на договора е 1, 5 млн. лева, а финансирането е осигурено от Столична община.

  4. На 11.03.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за „Изпълнение на строително-монтажни дейности за обект: „Етапна връзка обход гр. Малко Търново”. Стойността на договора е 1, 6 мил. лева, а финансирането е осигурено от бюджета на Р. България. Възложител е Агенция „Пътна инфраструктура”, а срокът за изпълнение е 3 месеца.

  5. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „Цариградско” подписа със Столична община на 13.03.2015 г. договор за Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” в следните участъци (подобекти): Подобект 1: „Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе”от бул. „П. Яворов” до надлеза над бул.”Г.М.Димитров”, включително надлез над бул. „Михай Еминеску” /бул. „Пейо Яворов”/ и локално платно южно от булеварда в участъка от надлеза над бул. „Г.М.Димитров” до бул.”Ал.Малинов”; Подобект 2:

Рехабилитация на бул.”Цариградско шосе” от надлеза над бул.”Ал.Малинов” до Околовръстен път София, без надлез над бул.”Копенхаген”. Изпълнител е Обединение „Цариградско” с партньори „Трейс Груп Холд” АД /95%/ и „Инжпроект” ООД /5%/. Стойността на договора е 23 213 340 лева, а финансирането е осигурено от Столична община.  1. На 16.03.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа със Столична община договор за Обект: „Реконструкция на бул. „Княз Александър Дондуков” от ул. „Кракра” до Младежки театър и на ул. „Кракра”. Стойността на договора е 7 291 082 лева, а финансирането е осигурено от бюджета на Столична община.

  2. „Трейс Груп Холд” АД продължава да поддържа републиканските пътища в региона на Областно пътно управление Ловеч. На 30.03.2015 г. с Агенция „Пътна инфраструктура” беше подписан договор за „Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на северозападен район, стопанисвани от АПИ, за Обособена позиция №4 – ОПУ Ловеч - Поддържане на републиканските пътища І – ви, ІІ – ри и ІІІ – ти клас на територията на ОПУ Ловеч с обща дължина 732, 174 км” за следващите 4 години. Ще бъдат извършени дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане, както и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации. Финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Прогнозната стойност на договора е 8 000 000 лева.

  3. На 20.03.2015 г. Съветът на директорите на Трейс Груп Холд АД на основание решение на Общото събрание на акционерите от заседание, проведено на 31.01.2014 г. и във връзка със свое протоколно решение от 30.09.2014 г. взе решение за продължаване на срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството при същите условия:

1. Брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 0.41 % от капитала или до 100 000 (сто хиляди) броя акции.

2. Начална дата на обратното изкупуване – 06.10.2014 г.

3. Минимална цена на обратно изкупуване – 5,00 лв. (пет лева)

4. Максимална цена на обратно изкупуване – 9,00 лв. (девет лева)

5. Срок за извършване на обратното изкупуване, в това число и заплащане на изкупените акции – 06.04.2016 г., т.е. до 1 /една/ година, считано от 06.04.2015 г.

6. В случай на изчерпване на определеното количество акции, а именно ако дружеството изкупи 100 000 (сто хиляди) броя акции, процедурата по обратното изкупуване се прекратява като успешно приключила. В случай, че в определения по точка 5 срок не се изкупи максималния брой акции, Съветът на директорите може по своя преценка да удължи срока при съответно прилагане на условията в предходното изречение.

Съветът на директорите избра Капман АД за лицензиран инвестиционен посредник, на който ще бъде дадена поръчка за изкупуването.


  1. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор с Агенция „Пътна инфраструктура” за „Извършване на поддържане /превантивно, текущо, зимно и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации/ на републиканските пътища на територията на северозападен район, стопанисвани от АПИ, за Обособена позиция №4 – ОПУ Ловеч - Поддържане на републиканските пътища І – ви, ІІ – ри и ІІІ – ти клас на територията на ОПУ Ловеч с обща дължина 732, 174 км” за следващите 4 години. Предвижда се да бъдат извършени дейности по превантивно, текущо и зимно поддържане, както и ремонтно – възстановителни работи при аварийни ситуации. Финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Прогнозната стойност на договора е 8 000 000 лева. Изпълнител е Обединение „Трейс Прибор” с водещ партньор „Трейс Груп Холд” АД и партньори „Пътприбор” ООД , „Инфрастрой” ЕООД и „Пи Ес Ай” АД.

  2. На 22.04.2015 година в Търговския регистър беше вписано частично прехвърляне на предприятието на „Трейс Транс” ЕООД, ЕИК 147191549, както следва:

„Трейс Транс” ЕООД прехвърля правото на собственост върху реална част от търговското си предприятие, обособена в дейност „Управление на собственост и наеми“, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, създадени при осъществяване на досегашната му търговска дейност.

Дейността „Управление на собственост и наеми“ на „Трейс Транс“ ЕООД- предмет на продажбата, съдържа следните права, задължения и фактически отношения:

- Транспортни средства със справедлива стойност 7 999 962,00 лв./седем милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и два лева/;

- Материални запаси със справедлива стойност 24 807,30 лв. /двадесет и четири хиляди осемстотин и седем лева и тридесет стотинки/;

- Вземания със справедлива стойност 434 193,20 лв. /четиристотин тридесет и четири хиляди сто деветдесет и три лева и двадесет стотинки/;

- Фактически отношения със справедлива стойност 2 473 701,68 лв./два милиона четиристотин седемдесет и три хиляди седемстотин и един лева и шестдесет и осем стотинки/;

- Задължения със справедлива стойност 9 619 664,18 лв./девет милиона шестстотин деветнадесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и осемнадесет стотинки/;

Срещу правото на собственост на горепосочената реална част от търговско предприятие Трейс Груп Холд АД, ЕИК 123682269 заплаща цена в размер на 1 313 000,00 /един милион триста и тринадесет хиляди / лева .  1. Подписан беше договор за „Полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, Обособена позиция № 1, Северозападен район”. Финансирането е от Агенция „Пътна инфраструктура”, която е възложител на проекта. Договорът предвижда полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен. Срокът за изпълнение на договора е 4 години. Изпълнител е Обединение „Маркировка 2014” с водещ партньор – „Трейс Груп Холд” АД и партньори „Трафик холдинг” ЕООД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес” АД.

  2. На 11.06.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа със Столична община договор за „Текущ ремонт и поддържане на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община – I зона „Райони Витоша, Лозенец, Средец и Триадица“ за следващите четири години. Стойността на договора за основните улици и булеварди /в съответствие с приложен списък към договора/ е в размер на 5 725 440 лева за целия период. За останалата част от уличната мрежа, включена в обхвата на зона І заплащането ще се извършва на база конкретни възлагания за количеството на действително извършени и приети работи по договорени единични цени. Финансирането е осигурено от Столична община. Договорът включва изпълнение на дейностите по поддържане и текущ ремонт на уличната мрежа и пътните съоръжения, включително изграждане, изработване и поддържане на средства за организация на движението, включени в обхвата на зоната.

  3. На 18.06.2015 г. се проведе редовно общо събрание на акционерите на „Трейс Груп Холд” АД, на което беше взето решение за изплащане на дивидент от печалбата на дружеството за 2014 г. при следните условия:

Общата сума, гласувана на Общото събрание на акционерите за изплащане на дивидент е в размер на 3 311 578,94 лв.

Брутният дивидент на една акция е 0,136842105 лв.

Нетният размер на дивидент на една акция е 0,13 лв.

Начало на изплащането на дивидента за 2014г. е 01.09.2015 г.

Краен срок за изплащането на дивидента за 2015г. е 31.12.2015 г.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери на 14-ия ден след деня на общото събрание, т.е. към 02.07.2015г.Съгласно Приложение № 27 към Правилника на „Централен депозитар” АД дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник и Уникредит Булбанк АД.

  1. На 03.07.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор по Рамково споразумение с ДП „Национална компания железопътна инфраструктура” за „Възстановяване на железния път, стрелките и съоръженията по обособени позиции“. Обособена позиция 1 „Възстановяване на железния път, стрелките и съоръженията след дерайлиране на влак 8601 в гара Калояновец“; Обособена позиция 2 „Възстановяване на отнесени земно платно и баластова призма на железния път и стрелките в гара Михайлово вследствие на падналите големи количества валежи и придошлите води“. Стойността на договора е 944 618,92 лева, а финансирането е осигурено от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура”.

  2. На 06.07.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор с Община Дупница за „Изграждане на улична мрежа към Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”. Стойност на договора е 1 536 576,24 лева, а финансирането е от бюджета на Община Дупница.

  3. Обединение „Едифико” ДЗЗД подписа договор по Рамково споразумение с Булгартрансгаз ЕАД за обект: “Укрепване на Транзитните газопроводи за Гърция и за Македония при прехода през реки: Обект 1: Укрепване на Транзитния газопровод за Гърция при пресичане на р. Влахинска на ПК750; Обект 2: Укрепване на Транзитния газопровод за Македония при ПК552+80 (с. Долно село) при прехода през р. Бистрица”. Общата стойност на договора е 325 331 лева, а срокът за изпълнение е 6 месеца. Партньори в Обединение „ЕДИФИКО” ДЗЗД са „Водстрой 98” АД - 50%; Трейс Груп Холд АД - 40%; „Промишлено строителство – Холдинг” ЕАД - 10%.

  4. На 28.07.2015 г. ДЗЗД „Джи Си Еф - СК-13 - Трейс Рейлинфра Консорциум” подписа с Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура” договор за обект: „Допълнително строителство по проект BG161P0004-1.0.01-0007 „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъци от железопътната линия Пловдив — Бургас”, Позиция 2: ,,Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+ 706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км”. Договорът е на стойност 11 152 909,04 лева. Финансирането е по Оперативна програма „Транспорт” от Кохезионен фонд на Европейския съюз и българското правителство. Срокът за изпълнение е 6 месеца.

  5. Подписан беше договор с Министерството на регионалното развитие и благоустройство за „Енергийно обновяване на българските домове“ със следния административен адрес: гр. Пловдив, ул. Жан Жорес № 45; с рег. № 106-24ПМ-009-024. Договорът е във връзка с Рамково споразумение № РД-02-29-86/19.02.2015 г. - „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” - Обособена позиция № 5: „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за територията на Южен централен район, в който попадат следните градове: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Хасково, Велинград, Карлово, Панагюрище“. Стойността на договора е 113 536,78 лв., а финансирането е по Проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013”.

  6. На 18.08.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД подписа договор за изпълнение на допълнителни строително - монтажни работи по отводняване за обект "Преустройство и реконструкция на автогара "Юг" и прилежаща територия" по проект на Община Бургас: „Интегриран градски транспорт на Бургас”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., а стойността на договора е в размер на 898 237,29 лв. Ще бъдат извършени допълнителни строително - монтажни работи по отводняване за обект "Преустройство и реконструкция на автогара "Юг" и прилежаща територия" поради настъпване на непредвидени обстоятелства, свързани с продължителни наводнения на строителната площадка и околното пространство на строежа, вследствие на значителни валежи в град Бургас на 05.09.2014 г., 06.09.2014 г. и 25-27 октомври 2014 г. Проектът предвижда изпълнение на нови дъждоотвеждащи съоръжения, разположени по трасето на Бързата автобусна линия. Възложител е Община Бургас. Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.

  7. „Трейс Груп Холд” АД в качеството си на водещ партньор в ДЗЗД „Самара 2015” с партньор „ДК Инфра” ООД на 18.09.2015 г. подписа договор с Община Стара Загора за изпълнение на обект: „Реконструкция и разширение на канализационната и водопроводната мрежа на кв. Самара -3. Средствата изпълнение са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и бюджета на община Стара Загора. Общата стойност на договора е 4, 8 млн. лв., а срокът за изпълнение на първия етап е 80 календарни дни, а на втория е 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо и осигуряване на финансиране. Договорът включва реконструкцията и разширението на канализационната мрежа на кв. „Самара – 3” и І-ви етап от реконструкцията на Главен профил І-97 по улица „Хан Тервел” от кръстовището с улица „Христина Морфова” до кръстовището с булевард „Цар Симеон Велики”.

  8. На 28.09.2015 г. „Трейс Груп Холд” АД като водещ партньор в Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” подписа договор за изпълнение на Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния - депо "бул. Ботевградско шосе - бул. "Вл. Вазов" – централна градска част - жк. "Овча купел", първи етап – от км 4+950 до км 11+966,34 по Обособена позиция № 3 - Участък от км 6+561,05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък. Стойността на договора за строителство на участъка е 75 582 000 лева без ДДС, а финансирането е от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 - Проект за разширение на метрото в София – I етап и местно съфинансиране. Възложител е „Метрополитен” ЕАД. Партньори в Обединение „МЕТРО СТРОИТЕЛСТВО” са „Трейс Груп Холд” АД, „Евро Алианс Тунели” АД и „Инжпроект” ООД. Настоящият договор включва проектиране и строителство на участъка по Обособена позиция № 3. Предвижда се да бъдат изградени две подземни метростанции (МС 6 и МС 8) и тунелен участък след МС 6, който е с дължина 191,45 м. МС 6 ще се изпълни по открит способ, а МС 8 и тунелният участък след МС 6 - по Нов Австрийски Тунелен Метод. Дължината на метроучастъка е 1 611,05 м. Договорът предвижда също цялостното оборудване на двете метростанции и тунелния участък.
 1. Информация за сделки между свързани лица е посочена в Междинния финансов отчет.

28.01.2016 г. Изп. директор: инж. Б. Делчев

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница