Доклад за дейността на ид „надежда" ад 2007 г. Дейност на ид „Надежда" ад за 2007 гстраница1/10
Дата14.03.2017
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО „НАДЕЖДА” АД

31 декември 2007 г.

14.03.2008 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА

ИД „НАДЕЖДА” АД 2007 г.


1. Дейност на ИД „Надежда” АД за 2007 г.

През 2007 г. дейността, която ИД “Надежда” АД осъществи е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции. Инвестиционната дейност на дружеството се управлява от Управляващо дружество “ПФБК Асет Мениджмънт” АД, съгласно сключен договор между двете страни.

С Решение на Съвета на директорите от 24.10.2006 г. ИД „Надежда” АД увеличи основния си капитал от 3 311 016 лева на 3 935 119 лева чрез идаването на нови 642 103 бр. поименни акции с номинал 1 лев. Увеличението на капитала приключи месец февруари и Софийски градски съд го вписа в търговския регистър с Решение N 16 от 16.02.2007 г.

2. Описание на инвестиционните цели на ИД “Надежда” АД, инвестиционната политика и инвестиционни ограничения за 2007 г.


Съгласно устава на ИД “Надежда” АД основната цел на дружеството е гарантиране на интересите на акционерите чрез създаване на балансиран портфейл от ценни книжа с оптимално съчетаване на висока доходност и минимален риск, постигнати чрез:

а) поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;

б) последваща продажба от портфейла на дружеството при оптимални за дружеството условия;

в) привличане на допълнителни капитали чрез публично предлагане на акции на дружеството по ред и при условия, определени със закон.

Инвестиционната стратегия следва оптимално отношение между дългосрочни и краткосрочни инвестиции.

Инвестиционната дейност се ограничава от действащото законодателство и устава, като дружеството не може да:

1. придобива ценни книжа, които не са напълно изплатени;

2. продава ценни книжа, които не притежава;

3. инвестира в ценни книжа, издадени от учредителите или свързани с тях лица за срок от 2 години от учредяването на дружеството или от лица, които контролират Дружеството или свързани с тях лица;

4. предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица;

5. издава облигации и други дългови ценни книжа;

6. инвестира повече от 25 на сто от активите си в ценни книжа, издадени от едно и също публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар, ако общата стойност на тези инвестиции не надвишава ограниченията по закон;

7. придобива акции с право на глас на един емитент в размер, който да позволи на него или на членовете на неговите управителни или контролни органи съвместно да упражняват контрол върху емитента;

8. се преобразува в друг вид търговско дружество и да променя предмета си на дейност, освен в случаите, предвидени в закона;

9. придобива движими вещи и недвижими имоти, които не са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството;

Активите на дружеството се състоят единствено от:

1. ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина, съгласно одобрен от Комисията списък;

2. ценни книжа, издадени или гарантирани от държавата или от Българската народна банка, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от други държави, централни банки или международни организации;

3. квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от местни или чуждестранни общини;

4. ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки;

5. други ценни книжа, които не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа;

6. акции на други инвестиционни дружества;

7. движими вещи и недвижими имоти, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството;

8. парични средства;

Дружеството инвестира средствата си при стриктно спазване на нормативните ограничения и изисквания.

Дружеството има следната структура на портфейла от ценни книжа:

1. от 10 до 100 на сто – държавни или общински облигации или обезпечени корпоративни облигации, търгувани на официален пазар;

2. от 0 до 90 на сто – акции на емитенти;

Дружеството не е обвързано със задължително определена отраслова структура на инвестициите си в обикновени и привилегировани акции на емитенти.
3. Ликвидност

ИД “НАДЕЖДА” АД спазва Правилата за поддържане и управление на ликвидните средства, одобрени от Съветът на директорите на дружеството и Комисия за финансов надзор (КФН). Дружеството изготвя към края на всяко тримесечие Отчет за ликвидността и го представя в КФН.


В обема на активите на ИД „Надежда” АД преобладават ликвидни финансовите активи, които към 31.12.2007 г. са в размер на 7 558 хил. лева., което представлява 82% от активите на дружеството. Следват паричните средства в размер на 1 060 хил. лева или 11% от стойността на активите. Тази структура на активите поддържа отлична ликвидност на дружеството.
Към 31.12.2007 г. наличните парични средства на ИД „Надежда” АД възлизат на 1 060 хил. лева спрямо 524 хил. лева в началото на годината. Увеличението на паричните наличности към края на 2007 г. е резултат най-вече от извършени продажби на финансовите активи от протфейла на дружеството, както и от увеличението на капитала.

Към 31.12.2007 г. вземанията на ИД „Надежда” АД са в размер на 613 хил. лева и представляват:
  • данъци за възстановяване 21 хил. лева

  • вземания по начислени лихви по дългови ценни книжа 23 хил. лева

  • вземания по сделки с ценни книжа 569 хил. лева

Към 31.12.2007 г. задълженията са в размер на 52 хил. лева
  • задължения към персонала 4 хил.лева

  • задължения към Управляващото дружество 47 хил.лева

  • задължения към акционери 1 хил. лева

През 2007 г. дружеството не е изпитвало ликвидни затруднения и не е нарушавало законовите изисквания за минимални ликвидни средства съгласно чл. 51 – 53 от Наредбата N 25 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (НИДИДДФ).

Към момента на изготвяне на отчета не съществуват тенденции, обстоятелства или рискове, които биха довели или за които има основание да се смята, че ще доведат до съществено повишаване или намаляване на ликвидността на дружеството.

4. Капиталови ресурси

Капиталовите ресурси на ИД “НАДЕЖДА” АД през 2007 г. са формирани от акционерния капитал, акумулираните резерви и реализирания положителен финансов резултат.


За периода 01.01.2007 до 31.12.2007 г. дружеството не е ползвало външни капиталови ресурси.
Основният капитал на дружеството е записан и изцяло внесен и е в размер на 3 935 хил. лева. Акциите на дружеството са безналични, поименни, обикновени с право на един глас всяка. Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната й стойност.
Към 31.12.2007 г. общите резерви на дружеството са в размер на 1 576 хил. лева.
ИД “НАДЕЖДА” АД приключи 2007 г. с положителен резултат в размер на 3 682 хил. лева
Собствения капитал на дружеството към 31.12.2007 г. е 9 193 хил. лева.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница