Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница4/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Мед– 2 mg/dm3


Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3

Хром (тривалентен) – 2.5 mg/dm3

Цинк– 5 mg/dm3
- Проверка за съответствие на измерените стойностти

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , като резултатите се отразяват в протокол.

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в протокол.

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на централата.

На всеки 5 години да се извършва обследване, като резултатите се сравняват с преходните.

Периодично се проверяват шахтите за срутвания или запушване;

Периодично капаците на отоците и шахтите се почистват от пясък, пръст, листа и др.

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от пясък, листа, пръст и др.

През 2012 г. в ОЦ „Земляне” беше извършено почистване и обследване на канализацията..На 22.11.2012 г. бе почистено канализационното трасе по техническо задание на „Топлофикация София” ЕАД в района на ОЦ ”Земляне”.Извърши се почистване на част от канализацията от механични отпадъци.Направн е видео оглед и видео запис на почистения участък. След направения оглед на канализацията на ОЦ „Земляне” бе установено,че по канализацията няма повреда.Предстои саниране на канализацията.


Условие 10.3.2. През 2012 г. са извършени 954 броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2012 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1.Условие 10.3.4. През 2012 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Резултатите се документират с протоколи за съответствие през 2012г. –2 бр.
Условие 10.3.5. През 2012 г. са извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.
Условие 10.3.6. През 2012 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.


Замърсители

кг/г.

Мед

0,6

Хром

3,78

Цинк

1,5


4.4. Управление на отпадъците
Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците. На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.
Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

 • Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

 • На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.


Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :
Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

Вид на производствения отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012 г.

т/год

Норма от КР

т/год

Количество

2012 г.

т/MWh

Норма от КР

т/MWh

Оценка на съответствие

Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в

10 01 22*10 01 23


0,000
0,1

0,000
2,17х10-7да

Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в

16 11 05*16 11 06


0,000
2

0,000
2,5х10-6да

Наситени или отработени йонообменни смоли

19 09 05

0,0005 м3

0,0006,25х10-6


да

Изолационни материали,различни от упоменатите в

17 06 01 и 17 06 0317 06 04

2,720

160

3,4х10-7

2х10-4

да

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР


Вид на производствения отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012 г.

т/год

Норма от КР

т/год

Оценка на съответствие

Излезли от употреба гуми

16 01 03

0,629

0,5

не

Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

12 01 01

0,0581


да

Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали

12 01 03

0,0000,5


да

Отпадъци от желязо и стомана

19 10 01

69,728200


да

Отпадъци от цветни метали

19 10 02

0,00

2

да

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР


Вид отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012 г.

т/год

Норма от КР

т/год

Оценка на съответствие

Хартия и картон

20 01 01

0,000

0,21

да

Смесени битови отпадъци

20 03 01

9,6

14

да

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР
Вид на опасния отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012 г.

т/год

Норма от КР

т/год

Количество

2012 г.

т/MWh

Норма от КР

т/MWh

Оценка на съответствие

Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво)

10 01 04*0,000
1

0,000
1,11х10-6да

Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа

13 02 05*


0,0000,6

0,0006х10-7


да

Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа

13 03 07*


0,00011

0,0001,2х10-5


да

Утайки от маслено-водни сепаратори

13 05 02*


0,0000,3

0,0003,3х10-7


да

Утайки от маслоуловителни шахти(колектори)

13 05 03*


0,2491,6


3,1х10-7


1,7х10-6


да

Газьол, котелно и дизелово гориво

13 07 01*

0,000

5

0,000

-

да

Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

16 07 08*


0,0000,2

0,0002,2х10-7


да

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР


Вид на опасния отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012г.

т/год

Норма от КР

т/год

Оценка на съответствие

Оловни акумулаторни батерии

16 06 01*

0,000

1,3


да

Изолационни материали,съдържащи азбест

17 06 01*

0,000

1,6

да

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

20 01 21*

0,033

0,063

да

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.
Вид отпадък

Код на отпадъка

Количество 2012 г.

т/год

Норма от КР

т/год

Оценка на съответствие

Стъкло

17 02 02

0,0000,25


да

Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и

17 06 03

17 06 04

2,720160


да

Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.)

17 09 04

199,740100


да


Условие 11.9.3. - През 2012 г. има установени несъответствия :

1. Поради сезонната подмяна на гуми от автотранспорт и строителна механизация има установени несъответствия на количествата гуми отделени през годината.Предстои сключване на договор за предаване на отпадъка за който са установени несъответствията.
Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

 • Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

 • Установени несъответствия – има

 • Коригиращи действия –

1.Предстои сключване на договор за предаване на отпадъка, за който е установено несъответствието.


През 2012 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” на лицензирани фирми за обезвреждане и рециклиране следните отпадъци:


 • Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 с код:17 09 04 – 199,740 т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция “Земни маси “-обезвреждане;

 • Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 с код: 17 06 04 – 3,690 т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция “Земни маси “-обезвреждане;
 • Утайки от маслено – уловителни шахти (колектори) с код: 13 05 03* - 0,249 т. - на фирма „Еурозак”-ООД

 • Стърготини,стружки и изрезки от черни метали с код:12 01 01 – 0,100 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

 • Отпадъци от желязо и стомана с код:19 10 01 – 93,560 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

 • Отпадъци от цветни метали с код:19 10 02 – 0,560 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното, резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното.

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР.

През 2012 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР.
4.5 Шум
Условие 12.3.3.


 • Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”;

 • Направено е измерване : Протокол № 01-1792/29.11.2012 г. От ИАОС Регионална лаборатория – София.
  1. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните води се проверяват един път на смяна.При наличие на теч се записва в книга на МПС.През 2012 г. няма установени течове свързани със замърсяване на почвата и подземните води.

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.Дневникът включва данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество.През 2012 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.
Условие 13.8.1.2. - За собствен мониторинг на подземни води– на 14.11.2011г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №1÷6 .

Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-131 за сондажен кладенец №1

Протокол № Д-2-1-132 за сондажен кладенец №2

Протокол № Д-2-1-133 за сондажен кладенец №3

Протокол № Д-2-1-134 за сондажен кладенец №4

Протокол № Д-2-1-135 за сондажен кладенец №5

Протокол № Д-2-1-136 за сондажен кладенец №6

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат №28 ОКС.

Протокол от изпитване № 8268/09.04.2012 г. Измерването е извършено от Евротест-Контрол ЕАД-сертификат за акредитация,рег. №3-ЛИК/11.04.2011г.


Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., на анализираните показатели на сондажните води не се прави съответствие съгласно нормите в КР, поради факта, че същите са природен фон и са по-високи от посочените в КР. Концентрациите на манган, желязо, сулфати, сероводород се считат за естествени /фонови/ за района около ОЦ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата работа.

Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През 2012 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи.Условие 13.8.3. - През 2012 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.
Условие 13.8.4.1.- През 2011 г. е направен анализ на вредни вещества в почвата. Протокол от изпитването No6914/03.08.2011г

Няма несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. Анализът се прави веднъж на 3 години.Предстои да бъде направен анализ на вредните вещества в почвата отново през 2014 г.
Показатели

Индустриални и производствени терени

МДК


мг/кг

Резултат от мониторинг

Почвена проба пункт 1

мг/кг


Съответствие

Кадмий (Cd)

10

<1.0

Да

Мед (Cu)

500

74

Да

Олово (Pb)

500

38

Да

Цинк (Zn)

600

139

Да

нефтопродукти

300

11.45

ДаПоказатели

Индустриални и производствени терени

МДК


мг/кг

Резултат от мониторинг

Почвена проба пункт 2

мг/кг


Съответствие

Кадмий (Cd)

10

<1.0

Да

Мед (Cu)

500

34

Да

Олово (Pb)

500

28

Да

Цинк (Zn)

600

70

Да

нефтопродукти

300

20.52

ДаПоказатели

Индустриални и производствени терени

МДК


мг/кг

Резултат от мониторинг

Почвена проба пункт 3

мг/кг


Съответствие

Кадмий (Cd)

10

1.0

Да

Мед (Cu)

500

361

Да

Олово (Pb)

500

102

Да

Цинк (Zn)

600

232

Да

нефтопродукти

300

127.10

ДаПоказатели

Индустриални и производствени терени

МДК


мг/кг

Резултат от мониторинг

Почвена проба пункт 4

мг/кг


Съответствие

Кадмий (Cd)

10

1.0

Да

Мед (Cu)

500

101

Да

Олово (Pb)

500

149

Да

Цинк (Zn)

600

206

Да

нефтопродукти

300

72.16

Да
Показатели

Индустриални и производствени терени

МДК


мг/кг

Резултат от мониторинг

Почвена проба пункт 5

мг/кг


Съответствие

Кадмий (Cd)

10

1.0

Да

Мед (Cu)

500

77

Да

Олово (Pb)

500

78

Да

Цинк (Zn)

600

212

Да

нефтопродукти

300

16.97

Да

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница