Доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г., за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г за оц"Земляне"страница5/16
Дата25.02.2018
Размер3.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие са включени следните дейностти:  • Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове в изпълнение на Условие 9.6.1. През месец ноември 2011 г. беше въведена в експлоатация стационарна система за непрекъснат контрол на изходящите газове в съответствие на изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

  • Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на водогреен котел със ст. № 5. в изпълнение на Условие 9.2.4. В момента ВК-5 работи с максимално натоварване от 8 бр. горелки т.е. на 50 % от максималната топлинна мощност и с въведената СНИ се контролират вредните емисии в атмосферата. При такъв товар горивната уредба няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха,почвата, подземните и отпадни води. След изграждане на когенерираща инсталация ВК-5 ще бъде заместваща мощност и не е рентабилно влагането на допълнителни средства за изграждане на нова горивна уредба.

  • Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe в изпълнение на условие 3.5. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. В бизнес плана на „Топлофикация София” ЕАД е предвидено изграждане на когенерационна инсталация. В момента решение за въвеждането на когенерираща инсталация не е взето от министерството на икономиката и енергетиката. Изграждането на такава инсталация е залегнала в стратегията на „Топлофикация-София” ЕАД до 2020 г.


6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1. През 2012 г. в ОЦ ”Земляне” не е вземано решение за прекратяване на дейността на инсталаиите посочени в КР или на части от тях .
Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2012 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.


7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии


През 2012 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.
7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2012 г. няма постъпили оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:Декларация
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-ЕАД, обект ОЦ “Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.
Подпис: Дата: 25.03.2013 г.
Име на подписващия: инж.Николай Кювлиев

Длъжност в организацията: Директор ТР


Изготвил: Съгласувал:

А.Боянова инж. Б. Костов

Еколог Зам. Директор

Проверил:

Инж. Й. Каменски

Р-л „ПТО”

ПРИЛОЖЕНИЕ I


ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ:
Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)

Емисионни прагове (колона 1)CAS номер

Замърсител

във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

1#

74-82-8

Метан (СН4)
2#

630-08-0

Въглероден оксид(СО)

(34 201) (M)3#

124-38-9

Въглероден диоксид

(СО2)


165934968

(С)
CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

4#
Хидро-флуоро-въглероди (HFCs)
5#

10024-97-2

Диазотен оксид (N2O)
6#

7664-41-7

Амоняк (NH3)
7#
ЛОС без метан (NMVOC)
8#
Азотни оксиди (NOX/NO2)

123 581

(M)


9#
Перфлуоровъглерод и (PFCs)
10#

2551-62-4

Серен хексафлуорид (SF6)
Ш
Серни оксиди (SOX/SO2)

58 416

(С)Ш
Общ азот
ш
Общ фосфор
14
Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs)
15
Хлорофлуоро-въглероди (CFCs)
16
Халогенни въглеводороди
Ш

7440-38-2

Арсен и съединенията му (като As)
Ш

7440-43-9

Кадмий и съединения (като Cd)CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)

във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Ш

7440-47-3

Хром и съединенията му (като Сг)3,78


(М)


20#

7440-50-8

Мед и съединенията му (като Сu)0,6


(М)


21#

7439-97-6

Живак и съединенията му (като Hg)
22#

7440-02-0

Никел и съединенията му (като Ni)
23#

7439-92-1

Олово и съединенията му (като РЬ)
24#

7440-66-6

Цинк и съединенията му (като Zn)1,5


(М)


25

15972-60-8

Алахлор
26

309-00-2

Алдрин
27

1912-24-9

Атразин
28

57-74-9

Chlordane
29

143-50-0

Chlordecone
30

470-90-6

Chlorfenvinphos
31

85535-84-8

Хлороалкани, С 10-С13
32

2921-88-2

Chlorpyrifos
33

50-29-3

DDT
34#

107-06-2

1,2-дихлоретан (EDC)
35#

75-09-2

Дихлорметан (DCM)

CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)

във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

36

60-57-1

Dieldrin
37

330-54-1

Diuron
38

115-29-7

Ендосулфан
39

72-20-8

Ендрин
40#
Халогенирани орган, съедин. (като АОХ)
41

76-44-8

Хептахлор
42#

118-74-1

Хе кс ахлор бензол (НСВ)
43#

87-68-3

Хексахлорбутадиен (HCBD)
44

608-73-1

1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН)
45

58-89-9

Lindane
46

2385-85-5

Mirex
47#
PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq)
48

608-93-5

Пентахлор бензол
49#

87-86-5

Пентахлор фенол (РСР)
50

1336-36-3

Полихлорирани бифенили (PCBs)
51

122-34-9

Simazine
52#

127-18-4

Тетр ахлор етиле н (PER)

CAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)

във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

53#

56-23-5

Тетрахлор метан (ТСМ)
54#

2002г.-48-1

Трихлорбензоли (TCBs)
55#

71-55-6

1, 1, 1-трихлоретан
56

79-34-5

1,1,2,2-тетрахлоретан
57#

79-01-6

Трихлоретилен
58#

67-66-3

Трихлоро метан
59

8001-35-2

Toxaphene
60

75-01-4

Винилхлорид
61

120-12-7

Антрацен
62#

71-43-2

Бензол
63#
Бромирани дифенилетери (PBDE)
64
Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин.
65

100-41-4

Етилов бензол
66

75-21-8

Етиленов оксид
67

34123-59-6

Isoproturon
68

91-20-3

Нафталин
69#
Съединения на Organotin (като общCAS номер

Замърсител

Емисионни прагове (колона 1)

Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2)

Праг за производство, обработка или употреба (колона 3)във въздух (колона 1а)

във води (колона 1Ь)

в почва (колона 1с)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.Sn)
70

117-81-7

Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)
71#

108-95-2

Феноли (като общ

С)

72#
Полициклични ароматни въглеводо­роди (PAHs)b/
73

108-88-3

Толуол
74
Tributyltin и неговите съединения
75
Triphenyltin и неговите съединения
76#
Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3)
77

1582-09-8

Trifluralin
78

1330-20-7

Xylenes
79#
Хлориди (като общ С1)
80#
Хлор и неорганични съединения (като НС1)
81

1332-21-4

Азбест
82#
Цианиди (като общ

Емисионни прагове


(колона!) Праг за Ппаг ™

№ CAS номер Замърсителпренос на производство,
във въздух

във води

в почва замърсители обработка или


(колона 1а)

(колона 1Ь)

(колона 1с)

извън площ.

употреба(колона 2)

(колона 3)


Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.

Kg/год.CN)
8Ч#
Флуориди (като общ


F)


Флуор и
84#
неорганични


съединения (като


HF)
8S#

74-90-8

Циановодород


(HCN)


Фини прахови час-
86#
тици <10um

29

(С)

(РМ10)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница