Доклад за изпълнението на Плана за действие за равните възможности на хората с увреждания 2010 2011 г


По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия”страница3/5
Дата09.08.2018
Размер346.5 Kb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5

По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия”.
В сферата на политиката за хората с увреждания, през отчетния период бяха извършени промени чрез изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ППЗИХУ). Усъвършенства се нормативната уредба свързана с режима за изплащане на целевата помощ за изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания – Наредба № 2 от 27.07.2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Значително бе съкратен срокът за изплащане на тази целева помощ, като това вече става в рамките на един доста по-къс период от време, а именно – изплащането е най-късно до края на месеца, следващ месеца на съобщаване на заповедта за отпускане на помощта. Предвиди се и възможността за получаването на отпуснатите целеви помощи според предпочитанията на нуждаещите се лица, съответно по касов и безкасов път от Агенцията за социално подпомагане. С промяната на начините на изплащане, реализацията и отчетността на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения се облекчава режима на достъп до този вид помощи от нуждаещите се лица. Предоставена е и възможност на хората с трайни увреждания своевременно да реализират отпуснатата им помощ за удовлетворяване на своите потребности по избор, както и нещо от съществено значение – вече не са зависими от търговците на дребно. През 2011 година са изплатени 37 064 291 лв. за МИ и ПСПС.

През 2011 г. Министерство на труда и социалната политика инициира промяна в чл. 10в от Закона за пътищата, съгласно която от заплащане на винетна такса се освобождават лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания. В изпълнение на промените в чл. 10в от Закона за пътищата се извърши синхронизиране и усъвършенстване на подзаконовата нормативна база, уреждаща разширяването на кръга на лицата, ползващи това право.

По инициатива на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията изготви проект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, в който са отразени всички предложения целящи синхронизиране на нормативната уредба, както и вписване на нови моменти в областта на защита правата на хората с увреждания.

Агенция за хората с увреждания осъществява социално-икономическа защита на хората с увреждания като осигурява средства за изплащане на целеви помощи за жестомимични услуги за хора с увреден слух, целеви помощи за придружители на трудноподвижни лица, за придружители на слепи и на лица с интелектуални затруднения. През 2011 г. по сключен договор на Агенция за хората с увреждания със Съюза на глухите в България са изплатени целеви помощи за жестомимични услуги на 4 074 правоимащи лица с увреден слух в размер на 195 786 лв. По договор със Съюза на слепите в България са изплатени целеви помощи за придружител на слепи на 10 726 правоимащи лица с увредено зрение в размер на 533 000 лв. По договор със Съюза на инвалидите в България са изплатени целеви помощи за придружител на 18 769 трудноподвижни лица в размер на 863 374 лв. По договор с Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения са изплатени целеви помощи на 5 146 правоимащи лица с интелектуални затруднения в размер на 244 855 лв. С цел осъществяване на мониториг, относно ефективното усвояване на отпуснатите от Агенцията за хората с увреждания средства през 2011 са извършени 111 проверки на търговци на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

През 2011 година Министерство на здравеопазването (МЗ) изготви и предложи на Националния съвет за медицинска експертиза два Проекта на модел за оптимизиране на медицинската експертиза в Република България, с оглед привеждането на националната практика към подобни практики в държавите-членки на ЕС и облекчаване реда за освидетелстване на хората с увреждания. Изготвен е пакет от предложения за промени в Закона за здравето, Наредбата за медицинската експертиза и Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и Регионалната картотека на медицинска експертиза. Обсъжданията продължават през 2012 година.

Във връзка с повишаване на предродилния контрол на бъдещите майки и повишаване на грамотността им относно възможни рискове от неправилен начин на живот през време на бременността МЗ е предприело действия за осъществяване на ранна пренатална диагностика на плода с цел превенция на раждането на деца с увреждания, която се осигурява от Националната програма за Редки болести-2009-2013 г. и Наредба № 39 на МЗ за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Пълният пакет пренатална диагностика безплатно по линията на НЗОК получават жените с рискова бременност и тези над 35 години. За деветмесечието на 2011 г. само в Националната генетична лаборатория към Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология (СБАЛАГ) „Майчин дом” /НГЛ/ са извършени 773 дородови диагностики. През отчетния период НГЛ е разширила обхвата на заболяванията, които се диагностицират при дородовата диагностика. Популяризира се необходимостта от провеждане на профилактични прегледи и консултации със специалист особено за жени с увреждания и рисковите групи сред населението. Проведени са три информационни кампании за вредата от тютюнопушенето по време на бремеността. Организирана е „Алея на здравето” в НДК – в рамките на четири дни са извършени безплатни консултации на желаещите бременни жени. През месец май е проведена кампания „Бременост без тютюнев дим” иницирана от МЗ. През месец юни е проведена кампания „Алкохолът и твоите граници- открий ги”. През 2011 г. са проведени и различни инициативи и мероприятия за повишаване информираността относно здравословното хранене на жените в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени. В рамките на Световната седмица на кърменето 1-8 август са проведени информационни кампании. РЗИ са провели информационни кампании за популяризиране кърменето сред бъдещи майки и бременни жени.

Национална експертна лекарска комисия предложи пред Националния съвет по медицинска експертиза като консултативен орган на Министерския съвет промяна на начина на оценка на хората с увреждания в неработоспособна възраст като представи и Модел за социално-медицинска оценка на хората в неработоспособна възраст.

Изготвена е и публикувана Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат./ДВ бр. 104/27.12.11г./ Целта, която се постига с тази Наредба е да бъде дадена нормативна рамка на процесите на заплащане на медицинските изделия с публични средства, чрез създаването на единна база данни-списък на тези изделия, както и чрез въвеждането на ясни правила и критерии за определянето на изделията, които всяка една от институциите /МЗ, НЗОК, МТСП, Лечебни заведения/ заплаща. В нея са разписани правилата и условията, въз основа на които се създава списък на медицински изделия, неговото съдържание, лицата които ще извършват вписване в него, както и условията и редът за определяне стойността, до която ще се заплащат медицинските изделия осигурявани от бюджетите на МЗ, НЗОК, МТСП и Лечебните заведения. С цел разработване на програми за последователното провеждане на цялостния процес на рехабилитация – медицинска, професионална и социална е променен моделът на социалната оценка, за да се осигурят оптимални срокове, достъпност и компетентност при освидетелстването на хората с увреждания и тяхното интегриране.

За подобряване на здравия статус и възстановяването на неработоспособността, осигурените лица имат право на парична помощ за профилактика и рехабилитация и със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се планират средства, които се изразходват за целта от Национален осигурителен институт. Условията и редът за тяхното разходване са регламентирани в Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. Право на такава помощ имат осигурените лица за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, ако за тях са внесени или дължими осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Изискването за внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца не се отнася за лица с увреждания, резултат от претърпяна трудова злополука или професионална болест. Право на помощите за профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност, ако не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия по общите условия за пенсиониране (чл. 68, ал. 1 от КСО) и не са осигурени. Размерът на паричната помощ за едно лице включва средства за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури, нощувки и частична парична помощ за хранене. Продължителността на профилактиката и рехабилитацията е 10 дни.

Броят на лицата, преминали през програмата за профилактика и рехабилитация, и изразходваната сума от бюджета на държавното обществено осигуряване през 2011 година е 39 078, за което са изразходвани 15 163.6 хиляди лева.

Ежегодното изпълнение на програмата за профилактика и рехабилитация осигурява подобряване на здравето на лицата в трудоспособна възраст и подпомага връщането им в обичайната семейна, професионална, културна и обществена среда, подобрява качеството на живот на осигурените лица.

Продължават проучванията на експертите на СИБ относно затрудненията на хората с увреждания при прилагането на действащия модел на медицинска и социална оценка, както и Европейските практики, с оглед улесняване освидетелстването на хората с увреждания и създаване на оптимални условия за тяхното социално включване. Същевременно продължава и разяснителната работа чрез печатните издания на СИБ за действащите нормативни актове и консултирането на лица с увреждания по повод недоволство от решенията на ТЕЛК, ДЕЛК и ТОЛЕК. Продължава и проучването за проблемите при предоставяне на рехабилитационни услуги и отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, както по отношение действащите критерии и условията на отпускането и предоставянето им, така и за тяхното качество.

Българската асоциация на лица с интелектуални затруднение през 2011 година е осигурила придружители на 5 081 лица с интелектуални затруднения и с психични разстройства. Дейността се финансира от Агенцията за хората с увреждания.Асоциацията на родителите на деца с увреден слух осигури допълнителни индивидуални часове за рехабилитация на слуха и говора и помощ по учебни предмети /български език, английски език, математика и музика/ на нуждаещи се ученици. За периода януари-юли 116 деца и младежи са получили по 22 учебни часа, а за периода октомври-декември 83 деца и младежи по 8 часа. Осигурена е сурдопедагогическа помощ за подготовка и явяване на изпити на 13 студента и 6 кандидат-студента с увреден слух. Организиран е курс по български език и литература за подпомагане подготовката на зрелостниците с увреден слух при явяване на изпит. Проведени са групови занимания за подготовката по математика за ученици от 7 до 11 клас, обучение по английски език за начинаещи и напреднали, групови занимания в областта на изкуството и спорта - обучение по актьорско майсторство в интегрирана група за деца между 8 и 15 год., обучение по рисуване и карвинг и Спорт - лечебно плуване и кънки на лед. Индивидуални курсове по английски и немски език, изобразително изкуство и компютърна грамотност са посещавали 9 младежи с увреден слух от страната. В периода 19 - 25 юни девет деца от Асоциацията на родителите на деца с увреден слух вземат участие в Интегрирано еко-училище "В търсене на съкровището" в планина Осогово. За децата и младежите с увреден слух от цялата страна АРДУС организира два летни рехабилитационни лагера - на планина и на море. В периода 23 юни - 7 юли се провежда летен планински лагер в село Огняново с участието на 28 човека - деца и младежи с увреден слух, рехабилитатор и родители. По време на лагера е организирана екскурзия до селата Лещен и Ковачевица, както и до град Гоце Делчев. В дните от 15 до 22 август членове на АРДУС вземат участие в рехабилитационния лагер в гр. Поморие. Включват се 59 човека, от които деца и младежи с увреден слух, рехабилитатори, ръководители, учители и родители. По време на престоя в Поморие, са организирани посещения на изложение на пясъчни фигури в гр.Бургас, Тракийска гробница, Музея на солта.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места”.
През 2011 година продължи реализацията на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания от Агенцията по заетостта. Програмата е насочена към повишаване пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” безработни хора с трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват лица със и над 71% намалена работоспособност; военноинвалиди; хора със сензорни увреждания; хора с ментални увреждания. Работодателите разкриват работни места по Програмата за срок от 24 месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които са сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или оборудване на работни места за хора с увреждания.

През 2011 г. по Програмата е осигурена заетост на 3 037 лица с трайни увреждания, от които 1 563  лица са включени в нова заетост. Средномесечно са работили 1 923 лица. Изразходвани са 6 545 509 лв. Агенцията по заетостта реализира различни насърчителни мерки за заетост и обучение, регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които са ориентирани към конкретни целеви групи на пазара на труда – безработни младежи, продължително безработни, хора с увреждания, безработни жени, хора над 50-годишна възраст и др. През 2011 г. е осигурена заетост на 188 младежи с трайни увреждания, от които 132 лица са нововключени. Средномесечно са работили 96 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година). Изразходваните средства са в размер на 190 287 лв. За наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) и за наемане безработни лица с трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл.52, ал.2 от ЗНЗ) реализацията е следната: през 2011г. е осигурена заетост на 2 326 лица с трайни увреждания, от които 959 лица са нововключени. Средномесечно са работили 1 217 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година). Изразходваните средства са в размер на 2 941 111 лв.

За насърчаване развитието на собствен бизнес от лица с увреждания е разработена Програма „Кредит без лихва за хора с увреждания”. Основната цел на Програмата е осигуряване на равнопоставеност и създаване на условия за социално-икономическа интеграция на хората с увреждания, чрез повишаване на конкурентноспособността им, формиране на предприемаческа нагласа за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес. По Програмата на лица с увреждания (включително еднолични търговци, както и кредитополучатели – юридически лица, в които съдружник е лице с увреждания), се възстановяват лихвите по кредити, получени до 15.10.2008г., по Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”/П”ГФМ”/ на Министерство на труда и социалната политика/МТСП/. През 2011 г. по Програмата „Кредит без лихва за хора с увреждания” са възстановени лихвите на 98 лица с увреждания - кредитополучатели по Проект ГФМ на МТСП. Изразходваните средства са в размер на 118 376 лв.

В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и социалната политика и през 2011 година Агенцията за хората с увреждания продължи да изпълнява програмата „Интеграция на хората с увреждания”. За активни политики през 2011 година от страна на АХУ са изразходвани 2 723 812 лева.

За финансиране на проекти на работодатели са изплатени средства в размер на 156 127 лева за наемане на 32 безработни лица с трайни увреждания в обичайна работна среда. С цел осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите са извършени 129 проверки.

За финансиране на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания са изплатени 939 549 лева. Тази мярка е насочена към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, технологично обновяване на материално техническата база, осигуряване на социални контакти, което от своя страна води до увеличаване производителността на труда. Технологично обновени са 12 специализирани предприятия и кооперации, в резултат на което са подобрени условията на труд в специализирана работна среда на 1530 лица с увреждания. С цел осъществяване на ефективен мониторинг по изпълнение на договорни задължения по проектите са извършени 127 проверки.

Към 31.12.2011 г. са финансирани 17 предприятия по методиката за оценка на проекти със социална насоченост в размер на 575 717 лева.

Стартиралата през 2006 г. програма за финансиране на проекти за самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания продължава да се радва на голям интерес и да разширява полето си на действие, относно сферите на дейност на бизнеса на хората с увреждания. Към 31.12.2011 г. са изплатени средства по сключени през 2010 г. 6 договора и 27 договора от 2011 г. за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност в размер на 364 049 лева. Извършени са 138 проверки с цел осъществяване на мониторинг на договорни задължения по проектите.

С цел откриване на нови работни места за лица с трайни увреждания са подкрепени 29 предприятия, в резултат на което трайно са заети 1037 лица с увреждания. През 2011 година са новорегистрирани 31 специализирани предприятия.

Търсещите работа лица с увреждания са една от приоритетните целеви групи на всички схеми по ОП РЧР, чиято насоченост е интеграцията в заетостта на групите в неравностойно положение на пазара на труда. В същото време, по оперативната програма са разработени и схеми, пряко насочени към осигуряване на заетост за хора с увреждания. Такава схема е „Шанс за всички”. Тя е с бюджет от 1.1 милиона лева и продължителност от 2010 г. до 2013 г. Тя цели оказване на подкрепа за социалното включване на хора с увреждания чрез подкрепа за специализирани предприятия и кооперации за хора с увреждания за предоставяне на обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и осигуряване на заетост за хората с увреждания. Договорите с допустимите кандидати в лицето на специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания по схемата бяха сключени през декември 2011 г. Те са общо 14 на брой и реалното изпълнение на дейностите тепърва предстои.

Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения реализира проект „Mодел за обучение и заетост в ИКТ сектора на хора с разтройства от аутистичния спектър”, по който са обучени 20 младежи с аутистични разстройства. В резултат на проекта 7 лица са стартирали 3-месечен стаж. Проектът е финансиран по програма „ПРОГРЕС“ на Дирекция “Правосъдие”, Отдел „Равни права и социално включване на ЕС“.

Към момента в централния офис на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране работят на постоянен трудов договор в обичайна среда две лица с увреждания от общо 6-членен колектив. Осигурена е възможност за тяхната професионална реализация.

В условията на финансово-икономическа криза и растяща безработица през 2011 г. Съюза на инвалидите в България насочва своите усилия към запазване на работните места за хора с увреждания и предотвратяване на тяхното уволняване. Продължават трудово-правните консултации и 49 работодатели и 471 работници (служители) са подробно информирани относно правата на хората с увреждания при работа в обичайна среда и защита от уволнение, за данъчните облекчения, предвидени в Закона за корпоративно подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за защита от дискриминация и Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Експерти на СИБ вземат активно участие при разработването на Проект за дългосрочна Стратегия за заетост на хората с увреждания – 2010 - 2020 год. съвместно с работна група към МТСП, в изпълнение на Програмата на правителството на европейското развитие, която се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали в препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите-членки на ЕС, принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандартните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреждания. Стратегията беше приета с Протокол № 25.2 на Министерския съвет от 29.06.2011 г. Представители на СИБ участваха и в сформираната работна група за изготвяне на План за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания (2011-2020 г.) за периода 2011-2012 г., приет от Правителството. Планът включва значителна част от направените предложения на неправителствените организации на и за хора с увреждания и окончателният му вариант е приет единодушно от членовете на специално сформираната междуведомствена работна група. Проведени бяха срещи с ръководствата на БТПП и АИКБ и се потвърди договореността за запазване при възможност на работните места на хора с увреждания, наети на работа в техните преки членове в страната. За всички установени от експертите на СИБ проблеми при наемане на работа на лица със специфични възможности бяха уведомени своевременно заинтересованите страни и съвместно се търси положителното им решение.

На 22.12.2011 година в град Бургас бе открит щанд за ръчно произведени изделия от хора с увреждания, членове на Сдружението на надомните работници и на Съюза на инвалидите в България. С организирането на постоянен благотворителен базар с изделия, изработени от хора с увреждания е дадена възможност на хората със специфични възможности да изявят своя творчески потенциал и чрез продажбата да бъдат осигурени средства за ново производство, с което ще се създадат и благоприятни условия за развиване на социалното предприемачество сред хората с увреждания. Това е добър пример, добра практика,която може да бъде приложена и в други градове, тъй като независимо че издадените наредби от местните власти за разполагане на преместваеми обекти за търговия съгласно Закона за устройство на територията и изработваните и утвърждавани схеми за поставянето им са съответствие с изискванията за достъпна среда, влизането в сила на предвидените в наредбата изисквания оказа негативен финансов ефект върху хората с увреждания като блокира дейността им за времето до обявяване на новите търгове и конкурси и в доста случаи те бяха във финансова невъзможност да подновят дейността си съгласно новите изисквания, което най-много се почувства в гр. София. Търговската дейност извършвана на пазарите съгласно действащите наредби на общинските власти е един от разпространените начини за реализиране на самостоятелна стопанска дейност от хората с увреждания и им дава възможност да повишат доходите си, както и да бъдат подпомагани от близките си при осъществяването й. Много от лицата с увреждания освен търговци са и производители на предлаганите от тях стоки и продукти и тази им дейност освен че повишава качеството им на живот допринася и за повишаване на личното им самочувствие и е една възможност за социалното им включване. Именно поради това експерти и сътрудници на СИБ продължават да оказват съдействие на лица с увреждания за разясняване условията за наемане на търговски обекти на пазарите в общините и да следят както за евентуални негативни промени в действащите нормативни документи, така и за стриктното им спазване от страна на общинските власти. През 2011 г. на 153 лица с увреждания са разяснени новите условия за наемане на търговски обекти на пазарите в общините, като им се оказа и съдейсвие за изпълнението на поставените изисквания.

През 2011 година седем трудово производителни кооперации за инвалиди (ТПКИ) – членове на Съюза, печелят и реализираха бизнес и социални проекти, финансирани от Държавния бюджет на Република България, чрез Агенцията за хората с увреждания. Въведоха се нови линии със съвременно оборудване и технологии, което доведе до повишаване производителността на труда, качеството и конкурентноспособността на произвежданата от тях продукция. Разкрити бяха нови работни места за хора с увреждания, което доведе до намаляване на социалното изключване на тези групи хора. Създадени бяха по-добри здравословни и безопасни условия на труд, подобри се интериора на работните помещения, изградиха се модерни санитарни възли, приспособени за хора с увреждания, което допринесе за гарантирана работа на около 204 трудоустроени лица, работещи в ТПКИ. Обучението и квалификацията на кадрите от ТПКИ е една от приоритетните задачи на ръководството на НС на ТПК. Повишаването на квалификацията на кадрите е важен фактор както за повишаване производителността на труда, така и за устойчивото развитие на кооперациите, в които работят хора с увреждания. През 2011 г. Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към НС на ТПК провежда 4 краткосрочни курса и обучителни семинара за повишаване квалификацията на председатели и специалисти от ТПКИ. Съдържанието на обучението е ориентирано основно към разглеждане на актуални въпроси, имащи значение за осъществяване на ефективен мениджмънт в ТПКИ. Някои от обсъжданите теми са: „ОП „Развитие на човешките ресурси" - „Шанс за всички" - представяне на схема за безвъзмездна помощ чрез открита процедура"; „Проблеми при разработване на проектите, финансирани от АХУ и от Европейските програми"; „Компютърни, информационни и комуникационни технологии" и др. Придобитите знания от ръководителите и специалистите от ТПКИ им дават възможност да отговарят на предизвикателствата на пазарната икономика, особено в условията на икономическа и финансова криза. В курсовете са обучени 178 председатели и специалисти. Ползвани са собствени и бюджетни средства.

Асоциацията на родители на деца с епилепсия е осигурила 5 нови работни места за лица с трайни увреждания.


Каталог: blog -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Съобщение за медиите Google и btv – най-силни марки в България
uploads -> Елена Ханджийска -10 б клас в зпг
2012 -> Charity marathon from Bucharest to Sofia collects donations to support social causes
uploads -> Предложение знания и умения, които трябва да притежават работещите в ит бранша
uploads -> Закон за доброволчеството!
2012 -> Съдържание: Въведение – 3 4 стр. Списък на тренинг-обученията: 5 – 6 стр. Общи условия на образователната платформа
uploads -> Средно общообразователно училище "Д-р Петър Берон" гр. Червен бряг Директор: 0659/9


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница