Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие


Община Рила в партньорство с общините Кочериново и Бобошевостраница16/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

Община Рила в партньорство с общините Кочериново и Бобошево е в процес на изпълнение на проект „Инвестиции в бъдещето”, който има за цел създаване на Общностен център. Проектът се финансира от Министерство на труда и социалната политика чрез програма „Социално включване” и е на стойност 507 хил. лв.

По-долу е представена обобщена информация от областните администрации на територията на ЮЗР относно броя на рехабилитираните/реконструираните образователни, здравни, културни обекти и за видовете на предоставяните социални услуги за деца и възрастни8:Област Перник

Област Кюстендил

Област Благоевград

Софийска

област

Област

София

ОБЩО

За ЮЗР

Брой рехабилитирани образователни заведения

47

0

36

33
116

Брой рехабилитирани здравни заведения

6

0

6

2
14

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата

5

2

10

7
24

Видове социални услуги, предоставяни на деца и възрастни

36

24

74

57-
   • По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода от 01.01.2011 г. до 30.04.2013 г. на територията на Югозападен район са в процес на изпълнение 10 проекта за подобряване на физическата среда, екологическите условия и качеството на живот посредством интервенция върху критична инфраструктура, превенция на рискови зони и преодоляване на последствия от възникнали природни бедствия на обща стойност 9 496 296 лв. в общините Самоков, Костинброд, Ботевград, Дупница, Сандански, Благоевград, Петрич, Гоце Делчев, Перник и Столична община. • По подприоритетна ос 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на Югозападен район се изпълняват 21 проекта, свързани с корекция, почистване, разширяване и укрепване на речни корита чрез дребномащабни инвестиции и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения на обща стойност 19 215 491 лв. в общините Банско, Пирдоп, Челопеч, Разлог, Етрополе, Белица, Мирково, Трън, Якоруда, Рила, Антон, Чавдар, Горна Малина, Копривщица, Ихтиман, Сливница, Правец, Костенец, Долна баня, Сапарева баня (2 бр.)


      • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:
Проект №

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност

Очаквани резултати/ въздействие

Етап на изпълнение

Водещ партньор

Други партньори

53

Оценка на риска от наводнения – основа за устойчивото развитие в горната част на басейна на река Нишава

София-град;
София

191 856,84

- Установяване на партньорски отношения между местните власти от двете страни-партньори в проекта;
- Установяване на партньорски отношения между заинтересованите страни /земеползватели, водоползватели, местни власти от двете общини;
- Установяване на партньорски отношения на експертно ниво, отнасящи се до разработването на иновативна транснационална методология за оценка и картографиране на риска от наводнения;
- Създаване на карти на опасността, уязвимостта и риска от наводнения;
- Намаляване щетите от наводнения в заливаемите територии на двете общини;
- Развитието на ефективно дългосрочно стратегическо планиране в района.

приключил

- НИС при Софийски университет "Св. Климент Охридски"

- Община Димитровград, Сърбия;
- Община Годеч, България

      • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:

Ref. No

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност в Евро

Очаквани резултати/въздействие от проекта

Етап на изпълнение на проекта

Водещ партньор и други партньори

2007CB16IPO07-2009-1-01

Принос към трансграничната пожарна защита

Кюстендил

299 413.82

1-Рехабилитирана дребно-мащабна инфраструктура за защита на околната среда и пожарна безопасност; 1-Специализирана екипировка за пожарна защита е доставена; 2-Семинара за транс-гранична пожарна защита са проведени; 1-Екологичен проект е изпълнен; 1-Партньорство за случаи на природни бедствия е създадено; 1-Съвместен план за екологичен мениджмънт е изработен; 1-Постоянна мрежа за екологична защита е създадена; 1-Екологично-осведомителна кампания е осъществена.

Изпълнен

ВП: Община Ранковце
ПП: Евро-славянска общност, Кюстендил

 • Създадени и възстановени зелени площи в градски агломерации

Информация за този индикатор са предоставените данни от общинските администрации на територията на ЮЗР, които са обобщени за всяка област. На територията на област Перник са създадени и/ли възстановени 6,2 дка зелени площи; на територията на област Кюстендил – 19,6 дка; за област Благоевград – 91,2 дка; за Софийска област – 94,4 дка9.


 • По подприоритетна ос 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма „Регионално развитие” на територията на ЮЗР са сключени 7 договора за изработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на общините Перник, Благоевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Петрич и Столична община на обща стойност 3 415 356 лв.

 • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:
Проект №

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност

Очаквани резултати/ въздействие

Етап на изпълнение

Водещ партньор

Други партньори

85

Енергийната ефективност в домакинствата – дълъг път или само на крачка разстояние

София-град

187 018,37

- Проучване на състоянието на енергийната ефективност в двата погранични региона;
- Разработване на компютърна програма-калкулатор на енергийната ефективност на домакинствата;
- Тестване на създадения калкулатор в България и Сърбия;
- Разработване, активиране и администриране на съвместен уебсайт за енергийната ефективност на домакинствата;
- Изготвяне на двуезични брошура за енергийната ефективност на домакинствата и Наръчник с добри практики;
- Провеждане на семинари за енергийната ефективност в домакинствата.

приключил

- Фондация „Проф. Джон Атанасов”, София

- Факултет по машинно инженерство, Нишки университет, Ниш, Сърбия

 • По програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013 г., съфинансирана от ИПП, е изпълнен следния проект:Ref. No

Наименование на проекта

Място на изпълнение

Обща стойност в Евро

Очаквани резултати/въздействие от проекта

Етап на изпълнение на проекта

Водещ партньор и други партньори

2007CB16IPO07-2009-1-14

Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност

Благоевград

87 562.07

Създадени инструменти насърчаващи партньорството и сътрудничеството в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие между местните икономически актьори от целевия трансграничен район на България и Македония
Създадени съвместни услуги в пряка помощ за МСП, НПО, местни власти и др. икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и устойчивото развитие
Проведени трансгранични кооперационни срещи и събития в подкрепа на сътрудничеството между икономически субекти имащи интерес към инвестициите и осъществяването на мерки в сферата на възобновяемите енергийни източници и устойчивото развитие
Повишена информираността и социалната ангажираност на учениците и младите хора относно проблемите по опазването на околната среда и използването на алтернативни енергийни източници
Създадени инструменти повишаващи информираността, знанията и техническите умения в сферата на ВЕИ, ЕЕ и устойчивото развитие

Изпълнен

ВП: Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ, България
ПП: Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия, Македония

2007CB16IPO007-2011-2-94

Ефективно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще

Благоевград

432 392.40

- Две основни училища са енергийно ефективни и използват възобновяеми енергийни източници, според екологичните стандарти на ЕС за енергийна ефективност/ използване на соларни панели;

Начален етап на изпълнение

ВП: Център за развитие на Югоизточния планов регион Струмица, Македония;
ПП2: Община Струмица, Македония;
ПП3: Сдружение на Югозападните общини-Благоевград, България;
ПП4: Община Петрич, България.

- Представени регионални възобновяеми проекти;

- Подготвено предложение за програма за намаляване на емисиите от въглерод, Община Струмица и Община Петрич;

- Годишните разходи за електрическа енергия (която се използва) в основните училища ще намалеят до 50%;

- Десет учители са обучени за обучители в региона;

2007CB16IPO007-2011-2-112

По-добър живот за децата в ТГ регион

Благоевград

458 507,84

1.Налични 2 сгради с оптимизирани разходи за енергия
2.Повишаване на обществената информираност за замърсяването на въздуха и енергийната ефективност
3.Проведени 2 семинара
4. Проведени 4 пресконференции

Междинен етап на изпълнение

ВП: Детска градина „Детелина”-Гоце Делчев
ПП2: Общинско основно училище „Ванчо Прке”-Делчево
ПП3: Община Гоце Делчев • По програма за трансгранично сътрудничество България-Гърция на територията на ЮЗР са в процес на изпълнение следният проект:
Наименование на проекта

Бенефициент

(наименование,

местонахождение)

Въздействие (резултати) от изпълнението на проекта

Статус на проекта /приключил,

в процес на изпълнение през 2012г/

Общ размер на

договорените

средства

Енергийна тематична мрежа за трансграничните българско-гръцки власти

Телемайкос – водещ партньор; Комотини; Пагайо; Съфли; Сатовча; Минерални бани и Момчилград

Създаване на енергийна мрежа, саниране на обществени сгради и създаване на програма за енергийна ефективност

30.03.2011.-30.03.2013 г.

543 383,01 евро


Проекти в общините от ЮЗР, свързани с подобряването на жизнената среда в населените места в процес на изпълнение или изпълнени през периода 01.01.2011 г. – 30.04.2013 г. с финасиране от източници, различни от Оперативните програми

На територията на община Гоце Делчев са реализирани 2 проекта: • „Облагородяване на терена и изграждане на детска и спортна площадка в кв. 26, УПИ I от плана на гр. Гоце Делчев” на стойност 9 677 лв. Резултатите от проекта са изградена детска площадка с беседка и пейки, подмяна на настилка на алеи, озеленяване на терена и монтаж на детски съоръжения. Финансирането на проекта e от Предприятието за управление на дейностите по околна среда - „ Обичам природата – и аз участвам”;

 • „Паркоустройство и благоустройство”, място за отдих в с. Мосомище, общ. Гоце Делчев, УПИ II, парцел 898, кв. 18 – 2 500 кв. м. Финансирането е в размер на 10 хил. лв. и е от ПУДООС - „Обичам природата – и аз участвам”.

През 2012 г. се изпълнява проект „Благоустрояване и рехабилитация на общински имоти на територията на населените места в община Банско – гр.Добринище, с.Филипово, с. Места”. Проектът се финансира от Програмата за развитие на селските райони, като договорените средства са 1,584 млн.лв. Целта на проекта е да се подобрят условията и средата за живот в гр. Добринище, с. Места и с. Филипово.

През 2012 г. в процес на изпълнение са два проекта на община Белица за рехабилитация на улична мрежа: • „Благоустрояване на улици и изграждане на подпорни стени в с.Краище,община Белица”. Проектът е финансиран от Програма за развитие на селските райони, договорените средства са 1,030 млн. лв. Проектът предвижда благоустрояване на уличната мрежа в с.Краище - полагане на нова настилка и бетонови бордюри, направа на тротоар с бетонови плочи и изграждане на подпорни стени;

 • „Рехабилитация на улици в с.Горно Краище и с.Дагоново,община Белица”. Проектът е финансиран от Програмата за развитие на селските райони, договорените средства са 1,887 млн.лв.

През 2012 г. община Якоруда изпълнява проект „Рехабилитация на улично осветление в град Якоруда и съставни населени места на общината. Изграждане на система за управление и мониторинг”. Финансирането на проекта е от Програмата за развитие на селските райони, договорените средства са в размер на 1,619 млн. лв.

През 2012 г. община Етрополе завърши проект „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Етрополе – ул. Г. Димитров, бул. Малък Искър, ул. Вл. Заимов”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 1,557 млн. лв.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Проектиране на улица и входно кръгово движение град Златица, община Златица”. Проектът е финансиран от „Елаците Мед” АД и е на стойност 800 000 лв.

През 2012 г. е приключен проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност чрез СМР в Административна сграда на община Долна баня и хижа „Гергиница”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 281,2 хил. лв. Санирани са сградите на общинската администрация и на хижа „Гергиница”.

През 2012 г. е приключен проект „Енергийно ефективни мерки в обществените сгради”, финансиран от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Като резултат от реализацията на проекта са внедрени енергоспестяващи мерки в 5 обществени сгради на територията на община Драгоман.

През 2012 г. е реализиран проект „Изграждане на зелени площи и детски кът в централната част на с.Габер”, община Драгоман, финансиран от ПУДООС. В рамките на проекта е изграден детски кът пред Читалището в с.Габер и градинки за отдих пред кметството. проектът е на стойност 10 хил. лв.

През 2012 г. е даден старт на проект „Подобряване на средата за живот в община Драгоман чрез изготвяне на интегриран план за обновяване на град Драгоман и реконструкция на улична мрежа, тротоари и площади в с.Габер, с.Калотина, с.Мало Малово в община Драгоман” финансиран от Фонд „Земеделие”. Проектът предвижда подобряване на физическата среда на живот в четирите населени места в община Драгоман, изготвяне на план за физическото обновление на селищната среда, който включва и елементи, свързани с подобряване на средата на живот съобразно местните характеристики и специфичните особености на конкретните населени места, като за целта се обособят две зони на въздействие – град Драгоман и останалите население места. Стойността на проекта е 1,365 млн. лв.

През 2012 г. е приключен проект „Реконструкция на улична мрежа – гр. Ихтиман” финансиран от Програмата за развитие на селските райони на стойност 1,176 млн. лв. с бенефициент община Ихтиман.

През 2012 г. е реализиран проект „Създаване на зелени площи по улица „Вихър”, залесяване и оформяне на зона за отдих в УПИ ІІ за църква в квадрат 1 село Алдомировци и почистване на прилежащи площи към улица „Вихър“, част от коритото на реката в махала „Слатина”, дере в местност „Чешма” и стадион „Вихър” в землището на село Алдомировци”, финансиран от ПУДООС. Общата стойност на проекта е 9 981 лв., а бенефициент е община Сливница

През 2012 г. със средства на община Чавдар са реализирани два проекта: • „Основен ремонт на улици и тротоари” на стойност 233 959 лв. В резултат от реализацията на проекта е извършен ремонт и реконструкция на улична и ВиК мрежа в общината;

 • „Ремонт на улици в с. Чавдар” на стойност 589 503 лв. В резултат от реализацията на проекта е извършен ремонт и реконструкция на улична и ВиК мрежа.

През 2012 г. в процес на изпълнение е проект „Реконструкция на улична мрежа в с.Челопеч”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 876 698 лв. Проектът предвижда рехабилитация на пет улици в селото – „Георги Бенковски”, „Дружба”, „Иван Вазов”, „23-ти Септември” и „Тодор Влайков”.

В процес на изпълнение е проект „Модернизиране и изграждане на улично осветление на територията на Община Брезник”. Проектът се финансира от ПРСР и е на стойност 1,468 млн. лв., а целта му е подобряване качеството на уличното осветление на територията на Община Брезник.Община Дупница изпълнява проект „Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление на гр. Дупница”, финансиран с 1,026 млн.лв. от Международен фонд „Козлодуй”. Проектът предвижда остарялото улично осветление да бъде заменено с ново, изградено по модерна LED технология. Паралелно с това ще се извърши категоризация на улиците, съгласно европейски норми за улично осветление и нормиране нивото на осветление, подготовка на системата за съвременно автоматизирано управление на уличното осветление /мобилно, чрез GPRS и SMS мрежа/ и внедряване на мерки и технически средства за различна степен на осветеност през нощните часове по градските артерии. В резултат на изпълнението на мерките по проекта се очаква изграждане на ново улично осветление на места, където досега не е имало, намаляване на потребеното количество електроенергия за осигуряване на уличното осветление, намаляване на разходите на общината за електроенергия.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница