Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитиестраница2/25
Дата22.07.2016
Размер3.79 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

I. Общи условия за изпълнение на АКТУАЛИЗИРАНИЯ ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА регионалния план за развитие НА ЮГОЗАПАДНИЯ РАЙОН (2011-2013 Г.) и промени в социално-икономическите условия.


  1. Кратка характеристика на Югозападния район.

Югозападният район заема югозападната част на България с територия 20 306,4 кв.км, което представлява 18,3% от общата територия на страната. Той е част от района на ниво NUTS1 „Югозападна и Южна централна България”, включващ Югозападния район и Южния централен район, съответстващи на ниво NUTS2. На север граничи със Северозападния район, а на изток - с Южния централен район. Южната и западната граница на Югозападния район съвпадат с държавната граница, като районът граничи с 3 държави- с Гърция (южна граница), и със Сърбия, и Македония (западна граница). Югозападният район се състои от 5 административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София (столица), които включват общо 52 общини.
2. Анализ и тенденции в изменението на основни икономически показатели в Югозападния район.

През периода 2010-2011 г. Югозападен район запазва първото си място по степен на икономическо развитие сред районите от ниво 2 в страната. Това се дължи главно на силната концентрацията на ресурси - финансови, материални и човешки - в района на столицата и на общата динамика на развитието на страната до 2009 г., изразяваща се в нарастване на БВП с темпове по-бързи от средните за ЕС. Важно е да се подчертае, че за разлика от останалите райони в страната, през 2010 г. на годишна база спрямо 2009 г., в ЮЗР продължава да се регистрира нарастване по основните икономически показатели (БВП и БДС), но с по-нисък темп от характерния за района през последните години преди 2009 г. По отношение на състоянието на бизнес сектора в района през 2011 г. се констатира, макар и минимално, нарастване на броя на предприятията. Наблюдава се и постепенно възстановяване на регионалната туристическа индустрия, като се отчита над 10% ръст в броя на реализираните нощувки, пренощувалите лица и приходите от нощувки в района. Негативното въздействиe на продължаващата световна финансова и икономическа криза и повишената конкурентна среда в рамките на ЕС рефлектират особено силно върху размера на привлечените преки чуждестранни инвестиции в ЮЗР, където тенденцията на непрекъснато намаление, характерна за периода 2009-2010 г., през 2011 г. се задълбочава.


Таблица 1. Брутен вътрешен продукт за 2009 г. и 2010 г.

Район, област


БВП

по текущи цени

(млн.лв.)

БВП

на човек от населението

(лв.)
2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

БЪЛГАРИЯ

69 322

70 511

9 007

9 359

Северозападен район

5 087

5 057

5 595

5 652

Северен централен район

5 528

5 577

6 011

6 139

Североизточен район

7 241

7 503

7 313

7 612

Югоизточен район

8 308

8 475

7 424

7 625

Южен централен район

9 591

9 924

6 256

6 525

Югозападен район

32 565

33 974

15 406

16 078

Източник: Национален статистически институт
Стойността на произведения брутен вътрешен продукт по текущи цени в Югозападен район през 2010 г. е 33 974 млн. лв., което е с 1,04% повече от стойността за 2009 г. (32 565 млн.лв.) Данните показват, че за пръв път от последните няколко години във всички райони от ниво 2 се наблюдава нарастване на стойността на БВП, с изключение на СЗР. ЮЗР значително надвишава приноса на всеки от другите райони от ниво 2 в общия БВП на страната и през 2010 г. формира 48% от общия БВП. Област София (столица) за 2009 г. дава 82% от БВП на района и 39% от националния БВП за същата година, докато за останалите области от района този относителен дял е в рамките на 1-3,5%. Като цяло, независимо от различията по области в Югозападния район, и през 2010 г. се запазва наложилата се през последните няколко години тенденция на увеличение на относителния дял на района в общата стойност на БВП за България - с 1% в сравнение с 2009 г. (47% за 2009 г.)

И по показателя БВП на глава от населението за 2010 г. Югозападният район значително изпреварва останалите райони в страната, независимо от големия брой население. Средната стойност на БВП на човек в Югозападния район е 16 078 лв. при среден показател за страната от 9 359 лв. Нарастването спрямо 2009 г. е с 672 лв. на човек – 4,4%. Всички други райони по разглеждания показател са на равнище под средното за страната. По отношение стойността на БВП на човек на ниво област в ЮЗР се наблюдават значителни вътрешнорегионални различия – най-големите сред останалите райони от ниво 2. Област София (столица) е с най-висока стойност по показателя за 2010 г. – 22 486 лв. и изпреварва значително останалите области от Югозападния район, където има относително равновесие, като намаление спрямо 2009 г. се отчита в област Благоевград и София област.

В случай че за целите на анализа направим съпоставка на ЮЗР с другите райони от ниво 2 в страната по показателя БВП на глава от населението, като изключим стойността на област София (столица) с цел игнориране влиянието на столичния град върху икономическото развитие на района, ЮЗР ще има стойност, по-ниска от Североизточен, Югоизточен и Южен централен район (6457 лв. БВП на човек).

В сравнение с регионите в ЕС Югозападният район се намира в по-благоприятно състояние, отколкото останалите български райони на ниво 2, но все още достигнатата степен на икономическо развитие е под средното равнище в ЕС. БВП на глава от населението по покупателна способност на района през 2010 г. запазва непроменена стойността си от 2009 г. и възлиза на 75% от средната стойност за ЕС-27. Същата е ситуацията и при останалите райони от ниво 2 с изключение на СЗР и ЮЦР, където се отбелязва спад.


Таблица 2. Регионален БВП на глава от населението по покупателна способност спрямо средното за ЕС-27 за 2006-2011 г.(в %)

 

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Европейски Съюз (27)

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

БЪЛГАРИЯ

38

40

44

44

44

46

Северозападен район

26

27

28

27

26
Северен централен район

28

28

30

29

29
Североизточен район

34

34

37

36

36
Югоизточен район

34

33

36

36

36
Южен централен район

29

29

30

31

30
Югозападен район

60

67

73

75

75
Източник: Евростат
Отчетените стойности на показателя брутна добавена стойност за 2010 г. показват нарастване за Югозападния район като част от общата тенденция на нарастване за страната (спрямо предходната 2009 г.), като следва да се отбележи, че нарастването за района – 4,5% е по-високо от това средно за страната – 3,4%. За сравнение регистрираният ръст на БДС на Югозападен район за 2009 г. на годишна база спрямо предходната 2008 г. е 4,7%, а за страната – 1,4%. Темпът на нарастване на годишна база е значително по-нисък в сравнение с периода преди 2009 г. И през 2010 г. ЮЗР запазва водещото си място сред районите от ниво 2, като създава 48,2% от брутната добавена стойност в страната (нарастване с 0,5% в сравнение с предходната година).

Приносът на Югозападния район в брутната добавена стойност на страната по икономически сектори през 2010 г. се отличава с доминиращ и нарастващ дял на района в сектора на услугите – 55,7% (2009 г. – 53,9%), индустриален дял – 36,8% (2009 г. – 40%), равняващ се на повече от една трета от съвкупната добавена стойност в сектора за страната и сравнително ниска добавена стойност в аграрния сектор – 15,1% (2009 г. – 14,6%).


Таблица 3. Брутна добавена стойност за 2009 г. и 2010 г.

Район, област

БДС (млн.лв.)

2009 г.

БДС (млн.лв.)

2010 г.

БДС по икономически сектори (млн.лв.)

2009 г.

2010 г.

Аграрен

Индустрия

Услуги

Аграрен

Индустрия

Услуги

БЪЛГАРИЯ

58 695

60 716

2 8 41,3

18 394,5

37 459

2 976

17 881

39 860

Северозападен район

4 307

4 355

512,2

1 361,1

2 497,3

522

1 444

2 389

Северен централен район

4 749

4 802

437,8

1 637,2

2 674,3

452

1 571

2 779

Североизточен район

6 221

6 461

446,0

1 782,7

3 992,5

471

1 925

4 064

Югоизточен район

7 137

7 282

415,1

3 079,0

3 643,2

411

3 099

3 788

Южен централен район

8 240

8 545

615,7

3 156,8

4 467,6

669

3 257

4 619

Югозападен район

27 977

29 255

414,4

7 377,7

20 184

450

6 584

22 221

Благоевград

1701
172,7

666,0

862,8


Кюстендил

627
49,9

209,1

368,4


Перник

625
37,3

233,9

353,9


София

2086
104,8

1 325,7

655,6


София (столица)

22937
49,8

4 943,1

17 944,3
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница