Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение застраница8/9
Дата07.05.2017
Размер1.03 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9

6.8. Физични фактори


Площадката на бъдещата кариера е в землището на с. Величково. Разположена е върху земеделски земи, в по-голямата си част необработваеми. Съседните на концесионната площ терени също са земеделски земи, за които няма изисквания по отношение на шума.

Най-близките до находището населени места са: с. Величково, отстоящо на около 1.2 км северозападно от него и с. Юнаците, отстоящо на около 1.0 км в югоизточна посока.

Източници на шум по време на подготвителния период и по време на редовната експлоатация на бъдещия обект е използваната техника – основно: багер, драглайн, булдозер, челен товарач, товарни автомобили с нива на излъчвания от тях шум в граници 80-105 dBA. Използвана техника е еднаква и за двата етапа на реализация на инвестиционното предложение.

Поради голямото разстояние до най-близките населени места, дейността на бъдещата кариера няма да бъде източник на шум за териториите им.

Предвиденото трасе за движение на товарните камиони за транспортиране на добития материал минава през териториите на три населени места: с.Величково, с.Памидово и с. Динката. Създаваният от транспорта шум при предвидената производителност ще превишава хигиенната норма за жилищни зони за дневния работен период. В ДОВОС са препоръчани мерки за ограничаване на шумовото въздействие от този товарен транспорт върху териториите на посочените населени места.

6.9. Ландшафт


Съгласно районирането на ландшафтите в България, разглежданият район се отнася към Междупланинска зонална област на южнобългарските низини и ниски планини, Горнотркийска подобласт, Тополнишко-Маришки район.

Ландшафтната характеристика на района на инвестиционния обект е от смесен вид – природно-антропогенна. Антропогенните компоненти на ландшафта се изразяват в разположените в близост населени места, промишлени зони, инфраструктурни обекти, селскостопанска дейност. Ландшафтът е претърпял изменения както по отношение на растителната покривка, така и по отношение повърхностната му денивелация.

За ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие от добивните дейности от находището върху ландшафтните структури в района, в експлоатационния проект са предвидени подходящи технологични параметри на добив и експлоатация, като същевременно е разработен и проект за рекултивация. Съществен фактор за забавяне на реализацията на ландшафтно-устройствената рекултивация е твърде дългия период на експлотация на кариерата.

В резултат на предвидената добивна дейност ще са налице две основни нарушения на ландшафта:

Първата фаза ще бъде в процеса на строителството (експлоатацията) на находището и ще се изразява в добивни работи с промени в съществуващите релефни дадености, с привличане и дългортайно присъствие на добивна механизация, изграждане на вътрешнокариерни пътища, насипища и др. което ще има отражение върху общото състояние на ландшафта. Въздействието върху релефа ще е значително и невъзвратимо. От релефа представляващ почти равнинна територия в резултат от добива се получават две микроземни форми – котловани на находишето, във връзка със съществуването на източен и западен участък. Това е характерно за всички находища, експлоатирани по открит способ. В случая тези пространства, които се получават на мястото на иззетите запаси, на площ от 160.07 дка. в участък № 1 и 94.77 дка в участък № 2 с дълбочина 7 - 8 м в края на експлоатацията на находището ще се оформят две сладководни езера.

Добиваната суровина, а така също и разкривните материали не съдържат и не генерират замърсители. Технологията на добиването, начинът на транспортиране на суровината до ТМСИ и разкривката, използваната добивна техника също не създават предпоставки или условия за генериране на замърсители.

Реализацията на инвестиционното предложение ще е свързано с пряко и трайно нарушаване на земи и растителност и навлизане в геоложките структури.

Втората фаза ще бъде свързана с трайна промяна в релефа, обособени негативи в релефа - два котлована „сладководни езера”, които ще бъдат нов структурен елемент на ландшафта. Общата площ на нарушения терен е 289.089 дка, като от тях площта на двете езера е 254.84 дка, а възстановената площ на вътрешното насипище (нов терен) – 34.16 дка., сервитут на пътя – 6.2 дка. и крайбрежни ивици – 27.80 дка.

За ограничаване и намаляване на отрицателното въздействие на от изеземването на суровината от находището върху ландшафтните структури в района, в експлоатационния проект са предвидени подходящи технологични параметри на добив и експлоатация, като същевременно е разработен и проект за рекултивация.

6.10. Културно наследство – наличие на паметници на културата и архитектурата в обсега на инвестиционното предложение


В границите на концесията (територията на находище „Лозница - 2”, участък -1 и участък – 2) не са регистрирани паметници на културата.

Възможно е при изпълнение на изкопни и строителни работи се попадне на археологически обект, нерегистриран преди, поради неговите особености. В такъв случай се процедира в съответствие с разпоредбите на чл. 72 и 73 от ЗКН.


6.11. Здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве


Профилактичните мерки и препоръките за здравен мониторинг на населението от населените места, разположени в близост до кариерата са в съответствие с общоприетите насоки за подобен род производствена дейност, а именно: да бъдат изпълнявани необходимите технически изисквания за намаляване на праховите и шумови емисии; да се работи единствено на дневна работна смяна; самосвали, натоварени с продукция от кариерата, при доказана необходимост да използват покривала; да се избягва преминаване през жилищни зони на околните населени места чрез изграждане на полски път от кариерата до ТМСИ за нуждите на дейността; следва да се предвиди оросяване на пътя до ТМСИ при сухо и ветровито време.

Близо до района на находището няма обекти със специфичен санитарно-охранителен статут.

Не се очакват неблагоприятни ефекти върху здравето на населението от населените места, разположени в района на инвестицията. Находището oтстои на 1051 м. от северните покрайнини на с. Юнаците и на около 1200 м. югозападно с. Величково, което е значимо отстояние и е благоприятно от хигиенни позиции.

Не се очаква негативен за здравето кумулативен ефект от съвместна дейност по кариерен добив в района.

Местонахождението на кариерата съответства на изискванията на Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ бр. 46 от 1992 г., изм. и доп. бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и бр. 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г., бр. 20 от 1999 г.) относно Приложение № 1, т. 212 за „добив по невзривен начин и промиване на нерудни строителни материали”, където хигиенно-защитната зона е определена на 300 м.

Наредба № 7 определя също така изискване от 1000 м хигиенно-защитна зона при използване на насипища на земни маси (т. 187 от Приложение № 1; инвестиционното предложение предвижда наличие на временно насипище за земна откривка в северната част на концесионната площ на участък 1), което в случая е спазено спрямо околните населени места. Това е напълно приемливо от здравно-профилактични позиции и отговаря на приоритетните санитарни изисквания, тъй като потенциалните вредности от земни насипища по принцип се проявяват единствено с въздушен прахоунос към много близко разположени жилищни зони, каквито в настоящия случай отстъстват около находището.

Наистина, изискването на т. 187 не е спазено спрямо съседен на кариерата поземлен имот на отстояние 300 м, отреден за оранжерия, но в този случай не става въпрос за наличие на жилищна или комунална зона, а за присъствие на друг тип производствена дейност. От хигиенни позиции следва да се отбележи, че поради затворения принцип на оранжерийното отглеждане на култури, близкото разположение на насипището се очаква да е практически без хигиенно значение за качеството на отглежданата растителна продукция, съответно за безопасността на хранителната верига, поради което от хигиенни позиции отстоянието може да се приеме за безпроблемно.

Може да се направи извода, че при спазване на всички изискани здравно-хигиенни мерки, инвестиционното предложениеможе да се реализира без да застраши здравното състояние на работниците на кариерата и населението от района.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница