Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница3/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Насрочени и отложени дела
От общо 674 насрочени за разглеждане дела през отчетния период (566 за 2015 година, 547 за 2014 година и 675 за 2013 година) 315 са граждански (264 за 2015 година, 272 за 2014 година и 326 за 2013 година) и 359 са наказателни (302 за 2015 година, 275 за 2014 година и 349 за 2013 година). От тях отложени са 268 (222 за 2015 година, 244 за 2014 година и 279 за 2013 година) – 144 граждански (115 за 2015 година, 133 за 2014 година и 152 за 2013 година) и 124 наказателни (107 за 2015 година, 111 за 2014 година и 127 за 2013 година).


Дела
Отчетен период

Насрочени

Отложени

граждански

наказателни

общо

граждански

наказателни

общо

2013 година

326

349

675

152

127

279

2014 година

272

275

547

133

111

244

2015 година

264

302

566

115

107

222

2016 година

315

359

674

144

124

268

През последните четири години относителният дял на отложените спрямо насрочените дела е 39,76 % за 2016 година, 39,22 % за 2015 година, 44,61 % за 2014 година и 41,33% за 2013 година. Отложените граждански дела са 45,71 % от насрочените (43,56 % за 2015 година, 48,90 % за 2014 година и 46,63 % за 2013 година), а отложените наказателни – 34,54 % (35,43 % за 2015 година, 40,36 % за 2014 година и 36,39 % за 2013 година) от насрочените.


2.3. Свършени дела
През 2016 година от разгледаните 1148 дела (960 за 2015 година, 789 за 2014 година и 897 за 2013 година) в Районен съд – Първомай приключват общо 1025 (843 за 2015 година, 676 за 2014 година и 805 за 2013 година), от които:

 • решени по същество – 819 (680 за 2015 година, 554 за 2014 година и 609 за 2013 година):

 • наказателни дела от общ характер – 27 (20 за 2015 година, 22 за 2014 година и 29 за 2013 година);

 • наказателни дела от частен характер – 2 (8 за 2015 година, 2 за 2014 година и 1 за 2013 година);

 • частни наказателни дела – 114 (120 за 2015 година, 60 за 2014 година и 48 за 2013 година);

 • административнонаказателни дела – 78 (44 за 2015 година, 35 за 2014 година и 70 за 2013 година);

 • граждански дела – 535 (456 за 2015 година, 416 за 2014 година и 444 за 2013 година);

 • административни дела – 0 (3 за 2015 година, 0 за 2014 година и 2013 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК), отчетени в общия брой на гражданските дела) – 63 (29 за 2015 година, 19 за 2014 година и 17 за 2013 година).

 • прекратени – 206 (162 за 2015 година, 122 за 2014 година и 196 за 2013 година):

 • наказателни дела от общ характер – 87 (81 за 2015 година, 52 за 2014 година и 70 за 2013 година);

 • наказателни дела от частен характер – 3 (3 за 2015 година, 1 за 2014 година и 2 за 2013 година);

 • частни наказателни дела – 15 (12 за 2015 година, 20 за 2014 година и 17 за 2013 година);

 • административнонаказателни дела – 7 (6 за 2015 година, 3 за 2014 година и 9 за 2013 година);

 • граждански дела – 92 (56 за 2015 година, 42 за 2014 година и 92 за 2013 година);

 • административни дела – 0 (0 за 2015 година, 1 за 2014 година и 2 за 2013 година);

 • частни граждански дела (без тези по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, отчетени в общия брой на гражданските дела) – 2 (4 за 2015 година, 3 за 2014 година и 4 за 2013 година).

През 2016 година относителният дял на приключилите към общо делата на производство е 89,29 % при 87,81 % за 2015 година, 85,68 % за 2014 година и 89,74 % за 2013 година, въпреки че, обусловен от постъплението, броят на делата за разглеждане значително нараства – с 19,58 % от 2015 година, с 45,50 % повече от 2014 година и с 27,98 % повече от 2013 година.

През отчетния период са обжалвани съдебни актове по 79 дела, а са върнати с произнасяне от по-горна инстанция 71 съдебни акта на работещите през 2016 година в Районен съд - Първомай магистрати (включително и по дела, обжалвани преди настоящия отчетен период), като потвърдените съдебни актове са 53 (39 за 2015 година, 32 за 2014 година и 40 за 2013 година), изменените – 3 (8 за 2015 година, 11 за 2014 година и 6 за 2013 година), а отменените – 15 (11 за 2015 година, 9 за 2014 година и 16 за 2013 година).

Неприключилите дела към края на отчетния период са 123 (118 за 2015 година, 113 за 2014 година и 92 за 2013 година), от които наказателни дела от общ характер 12 (6 за 2015 година, 9 за 2014 година и 10 за 2013 година), наказателни дела от частен характер 6 (3 за 2015 година, 12 за 2014 година и 3 за 2013 година), административнонаказателни дела 17 (24 за 2015 година, 16 за 2014 година и 14 за 2013 година), частни наказателни дела 2 (4 за 2015 година, 6 за 2014 година и 1 за 2013 година), граждански дела 86 (81 за 2015 година, 70 за 2014 година и 64 за 2013 година).
2.4. Натовареност на съдиите и постъпление на дела средно на месец
През 2016 година в Районен съд – Първомай средно на месец постъпват 85,83 дела (70,67 за 2015 година, 58,17 за 2014 година и 64,67 за 2013 година), от които 27,75 наказателни (24,08 за 2015 година, 17,5 за 2014 година и 19,67 за 2013 година) и 58,08 граждански (46,58 за 2015 година, 40,67 за 2014 година и 45,00 за 2013 година), като броят на постъпилите дела средно месечно на един съдия, изчислен при 2 щата, е 42,92 (35,33 за 2015 година, 29,08 за 2014 година и 32,34 за 2013 година), от които 13,88 наказателни (12,04 за 2015 година, 8,75 за 2014 година и 9,84 за 2013 година) и 29,04 граждански (23,29 за 2015 година, 20,33 за 2014 година и 22,50 за 2013 година).

Средно на месец броят на делата за разглеждане през отчетния период е 95,67 при 80 за 2015 година, 65,75 за 2014 година и 74,75 за 2013 година, от които 30,83 наказателни (27,58 за 2015 година, 19,83 за 2014 година и 22,83 за 2013 година) и 64,83 граждански (52,42 за 2015 година, 45,92 за 2014 година и 51,92 за 2013 година), като броят на разгледаните дела средно месечно на един съдия, изчислен при 2 щата, е 47,83 (40 за 2015 година, 32,88 за 2014 година и 37,38 за 2013 година), от които 15,42 наказателни (13,79 за 2015 година, 9,92 за 2014 година и 11,42 за 2013 година) и 32,42 граждански (26,21 за 2015 година, 22,96 за 2014 година и 25,96 за 2013 година).

Средно на месец броят на свършените дела през отчетния период е 85,42 (70,16 за 2015 година, 56,33 за 2014 година и 67,08 за 2013 година), от които 27,75 (24,58 за 2015 година, 16,25 за 2015 година и 20,50 за 2013 година) наказателни и 57,67 (45,67 за 2015 година, 40,08 за 2014 година и 46,58 за 2013 година) граждански, като броят на свършените дела, изчислен при 2 щата на база 12 месеца, средно месечно на един съдия е 42,71 (35,08 за 2015 година, 28,17 за 2014 година и 33,54 за 2013 година), от които 13,88 (12,29 за 2015 година, 8,13 за 2014 година и 10,25 за 2013 година) наказателни и 28,83 (22,83 за 2015 година, 20,04 за 2014 година и 23,29 за 2013 година) граждански.

През 2016 година действителната натовареност на съдиите в Районен съд - Първомай при две заети щатни бройки, изчислена на база 24 реално отработени човекомесеца, е 47,83 към делата за разглеждане и 42,71 към свършените дела.

За четиригодишния отчетен период натовареността е изчислена спрямо двама съдии по щат за 24 човекомесеца.


Година

Брой дела

Действителна натовареност,

изчислена спрямо двама съдии по щат за 24 човекомесецаразгледани

свършени

към делата за разглеждане

към свършените дела

2013

897

805

37,38

33,54

2014

789

676

32,88

28,17

2015

960

842

40,00

35,08

2016

1148

1025

47,83

42,71

Действителната натовареност на съдиите в зависимост от реално отработените човекомесеци е равна на натовареността по щат.

Реалната натовареност на всеки съдия може да се изчисли при съпоставка на свършените от него дела с действително отработеното време.
През 2016 година съдия Спасимир Здравчев разглежда 587 (235 граждански и 352 наказателни) дела. Има свършени средно на месец 46 дела (19,58 граждански и 26,42 наказателни) дела - общо 552 свършени дела (235 граждански и 317 наказателни) дела – 494 (235 граждански и 259 наказателни) в срок до три месеца, т.е. 89,49 %.

Свършените дела от съдия Спасимир Здравчев са: • решени по същество – 421:

  • граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 211;

  • наказателни дела – 210, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 27;

 • наказателни дела от частен характер – 2;

 • по 78а от НК - 27;

 • частни наказателни дела – 105;

 • административнонаказателни дела – 49.

 • прекратени – 131:

  • граждански дела по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 24;

  • наказателни дела – 107, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 83;

 • наказателни дела от частен характер – 3;

 • по 78а от НК - 3;

 • частни наказателни дела – 14;

 • административнонаказателни дела – 4.

Заради увеличения обем на правораздавателната и административната работа и заради фактическа и правна сложност на казусите съдия Здравчев има актове по 42 наказателни дела, постановени след изтичане на месечния срок (решения и изготвени мотиви), а по 10 след изтичане на месечния срок все още липсва произнасяне.

По 44 от съдебните актове, постановени от съдия Спасимир Здравчев, има произнасяне от по-горна инстанция през 2016 година.

Потвърдените му съдебни актове са 32, от които 1 решение по гражданско дело и 31 по наказателни дела (28 решения и 3 определения), изменени са 2 решения по наказателни дела и 1 определение, отменени са 9 решения по наказателни дела.

Изменени са: • 1 присъда по наказателно дело от частен характер в гражданскоосъдителната част, като е намален размерът на присъденото на тъжителя обезщетение за неимуществени вреди;

 • 1 решение по административнонаказателно дело, с което е отменено едно наказателно постановление и изменено друго наказателно постановление (по отношение на размера на наложеното наказание) на Началник-отдел „Рибарство и контрол” към Териториално звено на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, град Пловдив за нарушения по Закона за рибарството и аквакултурите – обжалвана е част от решението, касаеща второто наказателно постановление, въззивната инстанция отменя в обжалваната част на първоинстанционния акт и връща делото за разглеждане от друг състав на Районен съд – Първомай;

 • 1 определение по частно наказателно дело, с което е оставено без разглеждане искане за съдебна реабилитация по дело на Районен съд – Първомай и е отхвърлено искане за съдебна реабилитация по 2 дела – на Районен съд – Първомай и на Районен съд – Асеновград - въззивната инстанция отменя първоинстанционния акт в частта за отхвърляне на молбата за съдебна реабилитация и я оставя без разглеждане като недопустима с оглед на настъпила реабилитация по чл. 88а, ал. 4 във връзка с ал. 3 във връзка с ал. 1 във връзка с чл. 82, ал. 1 от НК, а определението на Районен съд – Първомай е потвърдено в частта за оставяне без разглеждане.

Отменени са:

 • 2 решения по административнонаказателни дела, с които са потвърдени наказателни постановления на Началника на „Митница” – Пловдив за нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове – приложена е разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН;

 • 5 решения по административнонаказателни дела, с които са отменени наказателни постановления на Председателя на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране с приложение на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН – счетено е, че санкционирането на жалбоподателя не разкрива признаците на маловажен случай;

 • 1 решение по административнонаказателно дело, с които е отменено наказателно постановление на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив за нарушение по Закона за управление на отпадъците – въззивната инстанция връща делото за разглеждане от друг състав на Районен съд – Първомай, заради грешно посочване на номера на наказателното постановление в диспозитива на решението на първоинстанционния съд;

 • през 2015 година въззивният съд изменя осъдителна присъда по наказателно дело от общ характер – оправдава подсъдимата да е извършила престъплението, за което е ангажирана наказателната й отговорност, в качеството на длъжностно лице; през 2016 година Апелативен съд – Пловдив счита, че в постановения въззивен акт е допуснато съществено процесуално нарушение по смисъла чл. 348, ал. 1, т. 1-2 от НПК, изискващо възобновяване на второинстанционното наказателно производство – отменени са въззивното решение и постановената първоинстанционна присъда в съответните осъдителни части и е прекратено наказателното производство.

През 2015 година съдия София Монева разглежда 561 (543 граждански и 18 наказателни) дела. Има свършени средно на месец 39,42 дела (38,08 граждански и 1,33 наказателни) дела - общо 473 свършени дела (457 граждански и 16 наказателни) дела - 380 (365 граждански и 15 наказателни) в срок до три месеца, т.е. 80,34 %.

Свършените дела от съдия София Монева са:


 • решени по същество – 398:

  • граждански дела – 387, от които:

 • по общия ред – 89;

 • по чл. 310 от ГПК – 4;

 • частни граждански дела – 63;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 186;

 • други граждански дела – 45.

  • наказателни дела – 11, от които:

 • по 78а от НК - 1;

 • частни наказателни дела – 9;

 • административнонаказателни дела – 1.

 • прекратени – 75:

  • граждански дела – 70, от които:

 • по общия ред – 33;

 • по чл. 310 от ГПК – 9;

 • частни граждански дела – 2;

 • по чл. 410 и чл. 417 от ГПК – 13;

 • други граждански дела – 13.

  • наказателни дела – 5, от които:

 • наказателни дела от общ характер – 4;

 • частни наказателни дела – 1.

Заради увеличения обем на правораздавателната работа и заради фактическа и правна сложност на казусите съдия Монева има актове по 13 граждански и по 1 наказателно дела, постановени след изтичане на месечния срок, а по 7 след изтичане на месечния срок все още липсва произнасяне.

По 27 от съдебните актове, постановени от съдия София Монева, има произнасяне от по-горна инстанция през 2016 година.

Потвърдените й съдебни актове са 21, от които 17 по граждански дела (16 решения и 1 определения) и 4 определения по наказателни дела, изменени са 2 решения по граждански дела, отменени са 2 решения по граждански дела и 2 определения по наказателно дело.

Изменените съдебни актове са: • решение по гражданско дело с предмет обективно кумулативно съединени искове, правно квалифицирани по чл. 127, ал. 2 и чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс е отменено единствено в частта за определяне на режим на лични отношения и е потвърдено в останалата част;

 • решение по гражданско дело с предмет чл. 262 от Кодекса на труда е потвърдено в една част, а отменено в друга, поради представяне на нови доказателства пред въззивната инстанция;

 • решение по гражданско дело с предмет иск за делба, правно квалифициран по чл. 34 ал. 1 от Закона за собствеността, е отменено единствено в частта за отхвърляне като неоснователен на иск за допускане на делба на единия от имотите, предмет на делбата, и е потвърдено в останалата част.

Отменените съдебни актове са:

 • решение по гражданско дело с предмет активно субективно съединени искове с правно основание чл. 79 ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, е изцяло отменено и е постановен акт по същество;

 • 2 определения по наказателни дела за връщане на обвинителни актове на Районна прокуратура – Първомай за отстраняване на допуснати на досъдебното производство съществени процесуални нарушения – след отмяната делата приключват с акт по същество.


Съдебни актове, върнати с произнасяне от въззивна инстанция2.5. Структура на наказаната престъпност
Анализът на наказаната престъпност обхваща случаите на образувани наказателни дела от общ характер, защото престъпните посегателства, свързани с личността и правата на гражданите и в цялост на установения в страната правов ред, за които се образуват този вид дела, законодателят въздига до степен на значимост да се преследват от държавата, за да бъде наложена следващата им се наказателна санкция.

От 126 наказателни дела от общ характер на производство за 2016 година (120 постъпили и 6 останали от миналия отчетен период) с предадени на съд 121 лица Съдът се произнася с краен акт по 114 от делата, като по 112 от тях налага наказания (включително по чл. 78а от НК).

През 2016 година няма оправдани лица по наказателни дела от общ характер.

По две от наказателните дела от общ характер производството е прекратено за отстраняване на допуснати процесуални нарушения – делата са върнати на Районна прокуратура – Първомай, като след изправяне на нередностите за ангажирането на отговорността на подсъдимия за едното от тях отново е образувано наказателно дело от общ характер, което е на производство към края на отчетния период.През отчетния период структурата на наказаната престъпност по глави от НК може да бъде онагледена в следния вид:Видове престъпления по глави от НК

свършени дела

брой наказани лица

брой оправдани лица

със съдебен акт по същество

решени със споразумение

Глава ІІ. Престъпления против личността

3

4

7

0

Глава ІІІ. Престъпления против правата на гражданите

1

0

1

0

Глава ІV. Престъпления против брака, семейството и младежта

2

1

3

0

Глава V. Престъпления против собствеността

5

9

19

0

Глава VІ. Престъпления против стопанството

1

4

5

0

Глава VІІІ. Престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции

1

7

8

0

Глава ІХ. Документни престъпления

0

1

1

0

Глава Х. Престъпления срещу реда и общественото спокойствие

0

0

0

0

Глава ХІ. Общоопасни престъпления

14

57

73

0


общо


27

83

117

0

Относителният дял на наказаните през 2016 година 117 лица (109 за 2015 година, 76 за 2014 година и 109 за 2013 година) спрямо 121 предадени на съд (112 за 2015 година, 78 за 2014 година и 111 за 2013 година) е 96,69 % (97,32 за 2015 година, 97,44 % за 2014 година и 99,18 % за 2013 година).

През 2016 година в Районен съд – Първомай е разгледано едно наказателно производство с проявен медиен интерес, приключило с осъдителна присъда по повдигнати обвинения за измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай и за опит за вещно укривателство в големи размери, извършен при условията на опасен рецидив.

През последната година в Районен съд – Първомай от Прокуратурата не са внасяни наказателни производства със значим обществен интерес, свързани с организирана престъпност, корупционни престъпления, изпиране на пари, с фондове на Европейския съюз, за деяния, извършени от народни представители, магистрати, членове на Министерския съвет и други лица, заемащи ръководни обществени и държавни длъжности, данъчни престъпления, престъпления, свързани с изготвяне, прокарване в обращение и използване на неистински и преправени парични знаци и кредитни карти и престъпления с предмет незаконен трафик на хора.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница