Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница6/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

8. Извършени проверки през 2016 година
По Заповед № РД 49 / 29.03.2016 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив на 13.05.2016 година е осъществена проверка на организацията на съдиите, на държавния съдебен изпълнител и на съдията по вписванията за периода 01.01.2015 година – 31.1.2015 година, за която с Писмо изх. № 10820 / 10.06.2016 година е изпратен Доклад на Комисията, съгласно който:

1. През проверявания период липсват промени в ръководния състав, няма и преназначения, поощрени или наказани съдии по реда на Закона за съдебната власт, както и такива, спрямо които е приложен чл. 327 от Закона за съдебната власт.

2. Извършена е проверка за спазване на чл. 9 от Закона за съдебната власт относно разпределението на делата на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение, съобразно поредността на постъпването им. Констатирано е, че със Заповеди на Председателя са определени титулярите на съдебните състави и образуваните в съда дела се разпределят между съдиите по входящ номер в деня на постъпването им и при спазване принципа на случаен избор и стриктно спазване на правила за промяна на параметрите на електронно разпределение, като до 01.10.2015 година се използва предоставеният от Висшия съдебен съвет софтуер за случайно разпределение на делата Law Choice, инсталиран на локален сървър с ограничени със съответната файлова политика за сигурност на Microsoft Windows Server права за достъп до файловете, а след 01.10.2015 година - Централизирана система за разпределение на делата, утвърдена от ВСС и разработена от „Смарт Системс 2010” ЕООД, въведена за реално ползване с Решение по Протокол № 37 / 29.09.2015 година от заседание на Комисия по професионална квалификация, информационни технологии и статистика на Висшия съдебен съвет, а достъпът до Система за разпределение на делата се осъществява с квалифициран електронен подпис и потребителско име и парола, които се въвеждат всеки път при влизане в програмата.

3. Извършената проверка на гражданските дела установява:

3.1. създадената организация на работата по образуването и насрочването е в пълно съответствие с Правилника за администрацията на съдилищата (обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 година), а сроковете, предвидени в посочените актове, както и в съответните процесуални закони, се спазват стриктно;

3.2. създадена е отлична организация във връзка с администриране на гражданските дела - при постъпване се обработват своевременно: поставя се час на постъпване на всяко дело в канцеларията на съда, извършва се проверка за реалното постъпление по сметка на съда на дължимите държавни такси, за които страните представят платежни нареждания; след разпределяне новообразуваните дела се докладват незабавно на съдията докладчик (при всички проверени случаи това е денят на постъпване на молбата в съда), а разпоредените от него действия се изпълняват точно и своевременно; всеки от съдиите се произнася своевременно по докладваните му дела, насрочването на откритите съдебни заседания е в максимално кратки срокове при спазване на процесуалните норми за призоваване;

3.3. в производствата по допускане на обезпечение съдът се произнася по постъпилите искания в същия ден, като следи служебно за дадените срокове за предявяване на бъдещ иск;

3.4. протоколите се изготвят и проверяват незабавно, след което делата се връщат на разположение на страните и съда в деловодството;

3.5. няма случаи на необосновано отлагане на дела, на разглеждане извън разуми срокове, на отмяна хода на делото по същество;

3.6. няма издадена нарочна заповед на председателя на съда в случай на констатация на просрочени дела, но предвид общия брой новопостъпили и на производство дела, според Комисията практически заповед не е необходима, тъй като такива случаи са изолирани и са следствие единствено на повишения обем правораздавателна дейност на реално зает щат в съда;

3.6. на случаен принцип са проверени граждански дела и не са констатирани нарушения.

4. Извършената проверка на изпълнителни дела установява, че всички се образуват и разглеждат в максимално кратки срокове, при спазване на процесуалните правила, като основният им предмет са парични вземания, издръжки, местни данъци и такси и реални продажби; няма отменени актове на държавния съдебен изпълнител - само една отхвърлена жалба по изпълнително дело.

5. Извършената проверка на наказателни дела установява:

5.1. създадена е необходимата организация по образуване, разпределение и разглеждане; делата се насрочват и преимуществено се отлагат при спазване на процесуалните срокове, визирани в чл. 252 и чл. 271, ал. 10 от НПК, а отлаганията са свързани с проверка и събиране на доказателства, относими към предмета на делото, което сочи на предварително проучване на материалите от съответния съдия докладчик и планиране на процесуалните действия за съдебното заседание;

5.2. съдиите предприемат всички необходими мерки, съобразно НПК и Правилника, за обективното, всестранно и пълно изясняване на релевантните факти, без това да е пречка за приключване на делото в разумен срок, като в същото време се дава възможност на страните да реализират своите процесуални права в пълен обем.

5.3. постановените съдебни актове се мотивират изчерпателно - подробно аргументирани с ясни диспозитиви;

5.4. като причина за забавянето на изписване и предаване на мотивите към присъдите по отделни дела Комисията посочва пълната натовареност на съдията докладчик по разглеждането на този вид дела, който едновременно с това е ангажиран и с административната дейност по ръководенето на съда като негов председател;

5.4. протоколите изцяло отговарят на изискванията на чл. 311 от НПК;

5.5. по наказателните дела служителите работят в съответствие с изискването на Правилника за администрация в съдилищата, притежават необходимите професионални качества, като така подпомагат изцяло работата на съдиите;

5.6. на случаен принцип са проверени наказателни дела и не са констатирани нарушения.

6. Със Заповед № 3 / 04.01.2016 година е извършена инвентаризация на наличните в Районен съд - Първомай дела в съдебното деловодство и в съдебноизпълнителната служба. За резултатите са съставени протоколи, съгласно които не са установени липсващи или унищожени дела, което да налага тяхното възстановяване.

7. В хода на проверката са изискани и прегледани статистическите отчети за 2015 година, включващи ежемесечните справки за движението на делата и справките за Висш съдебен съвет (за шестмесечие и за година) – не се констатира разминаване по основните показатели за движението и решаването на делата на статистическите данни и справките за отделни периоди; извършва се периодическа проверка на спрените и без движения дела от Председателя на съда, прилага се разпечатка от деловодната програма и основания за действащия статус на делото; до десето число на всеки месец Председателят на съда изпраща в Окръжен съд - Пловдив обобщени данни за работата за изминалия период за осъществяване на ежемесечен контрол за работата на първоинстанционните съдилища и получаване на сведение за правораздавателната им работа.

8. Извършената проверка, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12 / 29.10.2009 година относно спазване на изискването, посочено в чл. 64 от Закона за съдебната власт за незабавно публикуване на интернет страницата на съда на постановените съдебни актове, констатира, че е организирано ежедневно публикуване както на страницата на съда, така и на централния уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебни актове (http://legalacts.justice.bg) - със Заповед № 110 / 10.09.2010 година са утвърдени Вътрешни правила за публикуване на съдебни актове на Районен съд - Първомай на централен уеббазиран интерфейс, които са публикувани и на интернет страницата на съда. Публикуването на съдебните актове се осъществява при спазване на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицирана информация и става, като след допълнителен контрол на обезличените документи от съдебния деловодител и секретар административният секретар извършва ежедневна проверка на генерирания в деловодната програма списък на съдебните актове, подлежащи на публикуване, при откриване на актове, неотговарящи на изискванията за публикуване, ги изтрива от генерирания списък и уведомява присъединилия и обезличил акта за отстраняване на нередностите. Публикуването в централния уеббазиран интерфейс се извършва автоматично през нощта чрез използване на разработен от „Информационно обслужване” АД – Варна модул, а на интернет страницата на съда - в края на работния ден чрез използване функционалността на програмата. За проверявания период не е констатирано нередовно и несвоевременно публикуване на постановени съдебни актове.

8. Препоръчано е архивиране на папка Docket от деловодната програма САС „Съдебно деловодство” на друг компютър и или върху преносим твърд диск, което незабавно е сторено.

9. Обезпечен е безхартиеният обмен на документи със съдилищата - получаването и изпращането на електронни документи към и от Районен съд - Първомай е автоматично, водят се електронни досиета на делата.

10. Комисията констатира правилно и своевременно водене на всички деловодни книги и регистри – в тях се отразява необходимата информация, извършват се надлежно удостоверени периодични проверки, разпечатките на хартиен носител за календарната година са прошнуровани и прономеровани с отразяване на крайния номер и поредността на страниците, а периодичността за разпечатване на водените на електронен носител книги е указана със Заповед № 47 от 27.05.2014 година и се спазва.

11. Комисията изтъква, че в проверявания съд е създадена много добра организация на административната дейност - анализът на статистическите данни и броя на забавените дела по докладчици за целия проверяван период сочи, че административният ръководител на съда е предприел и предприема необходимите мерки във връзка със срочното изписване на съдебните актове и надлежното водене на деловодните книги.
На 26.04.2016 година на основание чл. 11, ал. 2, чл. 25, т. 2 и чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Закона за националния архивен фонд, чл. 70, ал. 2 от Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции и Заповед № РД-11 / 02.02.2016 година на Директора на Дирекция „Регионален държавен архив” - Пловдив е извършена проверка на организацията на работата с документите, тяхното съхраняване и използване в Районен съд – Първомай. При проверката се констатира, че назначената със Заповед № 3 / 09.01.2012 година постоянно действаща експертна комисия не всяка година извършва проверки за наличността и състоянието на документите с постоянен срок на съхранение и тези със знак „ЕК” и за условията на съхранение на документите в организацията, че има утвърдени вътрешни правила за дейността на архива от 2014 година, но не са съгласувани с Държавен архив, че има създадени условия за опазване на документите в учрежденския архив, че приключилите дела се внасят в архива в началото на календарната година и на шестмесечие, което се отразява в съответните книги, че използването на документи в учрежденския архив става само с разпореждане на съдия, независимо от заявителя, за което се води електронен архив, че през 2011 година е уведомен Държавен архив за унищожени с акт документи, че предаването и приемането на наличните документи на учрежденския архив при смяна на завеждащия архива се извършва с обходен лист, приложен в досието, че липсват документи на други организации, в това число ведомости на заплати и други, съхранявани в организацията, както и че не се е налагало предаване и приемане на наличните документи при смяна на ръководителя на организацията и на служителите в структурните звена.

За привеждане на работата с документите и тяхното опазване в съответствие с нормативната уредба са дадени следните предписания:

1. Да се актуализира заповедта за постоянно действащата експертна комисия и да се изпрати в Държавен архив.

2. Да се актуализира номенкатурата на делата.

3. Да се състави протокол за проверка на състоянието на архивохранилището и се изпрати в Държавен архив.

В указаните срокове препоръките са изпълнени, документацията е окомплектована и изпратена и след разглеждане на заседание на експертно-проверочна комисия, съгласуване с Началник-отдел „Държавен архив” – Пловдив и дадена препоръка за въвеждане на номенклатурата в работата на съда, считано от 01.01.2017 година, на 03.01.2017 година Председателят на Районен съд – Първомай издава Заповед № 3 относно организация на работата по архивиране на книжата в Районен съд – Първомай, с която разпорежда да се работи в съответствие с Вътрешни правила за организация на работата по архивиране на делата в Районен съд – Първомай, утвърдени на 14.06.2016 година и съгласувани с Началник-отдел „Държавен архив” – Пловдив на 18.10.2016 година, и при спазване на Индивидуална номенклатура на делата със срокове за съхраняването им, образувани от дейността на Районен съд – Първомай (одобрена от Председателя на Районен съд – Първомай на 14.06.2016 година и утвърдена от Началник-отдел „Държавен архив” – Пловдив на 18.10.2016 година.


9. Сграден фонд и техническа обезпеченост
9.1. Сграда, оборудване, проблеми
Районен съд - Първомай се помещава в сграда, собственост на Министерството на правосъдието, построена като съдебна палата през 1933 година в дворно място от 2070 кв.м.

В работни дни от 07:30 часа до 19:00 часа съдът се охранява от двама служители на щат към Областна дирекция „Охрана” – Пловдив, а в останалата част от денонощието и през почивните дни - със сигнално-охранителна техника по силата на сключени с Областна дирекция „Полиция” – Пловдив договори, като през 2009 година във връзка с изпълнение на подпроект по ФАР BG / 2004 / 016.711.08.01. за повишаване на сигурността на съдебната сграда допълнително е инсталирана сигнално-охранителна техника, съвместена през 2011 година с дотогава съществуващата и въведена през 2012 година в експлоатация в пълен обем.

На 10.10.2013 година с Писмо рег. № Я-10462 Директорът на Областна дирекция на МВР – Пловдив уведомява, че във връзка с реформите в МВР и преструктуриране на дейността по линия на СОД, следва да се прекрати сключения договор за охрана на съдебната палата в град Първомай, считано от 01.01.2014 година.

Съгласно Заповед № 165 / 14.12.2013 година на Председателя на Районен съд – Първомай е открита процедура по избор на лицензирано юридическо лице, съгласно Закона за частната охранителна дейност, за сключване на договор с месечно плащане за охрана на сградата на Районен съд – Първомай със сигнално-охранителна техника. Изпратени са покани до лицензираните търговци, осъществяващи частна охранителна дейност на територията на община Първомай, но нито една от двете охранителни фирми не проявява интерес към предложението.

На 31.03.2014 година до Директора на Областна дирекция на МВР – Пловдив са отправени искания за закупуване на използваната за охрана на Районен съд – Първомай сигнално-охранителна техника, съгласно ценоразпис, утвърден от Министъра на вътрешните работи, тъй като след консултация със служител в Областна дирекция „Охрана” – Пловдив, отговарящ за техническите средства за охрана на съдебната палата, се установява, че внедрената от СОД – МВР техника, интегрирана с поставената от Главна дирекция „Охрана” такава, функционира добре и е надеждна, а закупуването на нова техника с параметри, отговарящи на Типово техническо задание на Главна дирекция „Охрана” за дейности, свързани с допълване на съществуващи алармени системи против проникване, е свързано с неоправдани разходи за бюджета на съда, включително и за ремонтни дейности.

На 31.05.2014 година техниката е закупена. Благодарение на добрите отношения между ръководствата на Районен съд – Първомай, Областна дирекция „Охрана” – Пловдив, Областна дирекция на МВР – Пловдив и Районна прокуратура – Първомай техниката, собственост на Районен съд – Първомай, е свързана към мрежата на районната прокуратура.

Сградата се отоплява с локално газово отопление, а през лятото се използват климатици.

Заседателната зала е една и заседанията се насрочват така, че да не съвпадат по време за отделните съдебни състави.

Към момента Председателят на съда, вторият съдия и административният секретар са в самостоятелни кабинети, а държавният съдебен изпълнител и съдията по вписванията, главният специалист и старши специалист-счетоводителят делят по един общ.

Призовкар-чистачът, съдебният секретар и съдебният деловодител в съдебноизпълнителната служба са в отделна стая, която в момента е и съдебноизпълнителна служба.

Деловодителят в регистратурата на съда, изпълняващ и функциите на завеждащ бюро „Съдимост”, деловодителят архивар и деловодителят в общо деловодство са в обща канцелария с три работни места.

През 2008 година голяма част от мебелите в работните помещения на съда са подменени с нови. През 2009 година са закупени стелаж (шкаф) за подреждане и съхранение на делата в служба „Деловодство” и шкаф за документи в съдебноизпълнителна служба. От тогава до настоящия момент не е закупувана нова мебелировка.

Съдът разполага с 12 работни помещения, четири от които се заемат от районната прокуратура и едно от Агенцията по вписванията.

В сутерена на съдебната палата са разположени архиви на съда и прокуратурата, сървър, помещение за класифицирана информация, зала за публична продан (оборудвана през 2008 година с налични стари мебели), клетка за конвоирани лица, зала за отдих, котелно, складови и др. помещения.

Но в приземния етаж има изградени стени по начин, непригоден за функционално използване на помещенията, част от които са в лошо състояние – пукнатини по зидовете, влага и мухъл, неравности по пода, прозорците са единични с прогнила дървена дограма, изграденият санитарен възел е без течаща вода и негоден за използване. Липсва и отопление.

В отговор на писмо № 11 – 05 – 16 / 12.06.2008 година за необходимите за периода 2009 – 2011 година капиталови разходи по § 51-00, § 52-02 и § 52-06 още през 2008 година с Писмо изх. № 745 / 17.06.2008 година Министерство на правосъдието е уведомено за гореописаните проблеми в сутерена на сградата, както и за необходимостта от подмяна на дограмата и ремонт на покрива на съдебната палата.

При проверка на 03.12.2008 година Силвия Димитрова, старши инспектор в Инспектората към Министерство на правосъдието, установява нуждата от спешен ремонт на покрива и сутерена, както и от подмяна на дограмата на съдебната палата, за което е съставен Констативен протокол, но до момента развитие по проблема със сутерена няма.

Не е решен и въпросът за адаптиране на сградата на Районен съд – Първомай за осигуряване на равен достъп на хора с увреждания - в отговор на писмо № 11-00-129 / 10.04.2008 година на Министерство на правосъдието с Писмо изх. № 725 / 11.06.2008 година е изпратена количествено-стойностна сметка, изготвена от лицензиран експерт, за дейностите по проектиране, доставка и монтаж на два броя стълбищна платформа, тъй като за достигане до съдебната зала и канцелариите се преминава през две стълбища от по няколко стъпала, разделени от площадка. Развитие и по този проблем няма.

Комисията, назначена със Заповед № ЛС-04-346 / 12.03.2010 година на Министъра на правосъдието, със задача да изготви по предложението на административните ръководители разпределението на помещенията в Съдебната палата на град Първомай, при посещението си преценя, че квадратурата, ползвана от органите на съдебната власт, не отговаря на изискванията за нормални условия на труд и на Наредба № 4 от 10.01.2008 година за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт и че без предвидени площи за лица с увреждания и без увеличение на щатните бройки са необходими още около 150 кв.м, за което с Протокол № 1 / 21.04.2010 година предлага да бъде направено разширение на съществуващия сграден фонд в рамките на имота, предоставен за управление на Министерство на правосъдието, както и да бъдат заложени в бюджета на Министерство на правосъдието капиталови разходи за разширение на сградния фонд на органите на съдебната власт в град Първомай, област Пловдив, но до момента развитие по решаването на проблема няма.

По предложение на административните ръководители на районния съд и прокуратурата със Заповед № ЛС-04-667 / 05.05.2010 година на Министъра на правосъдието е разпределено ползването на съдебната палата, както следва:  • за Районен съд – Първомай – 8 помещения на първия етаж и 12 помещения в сутерена (с полезна площ около 188,98 кв.м);

  • за Районна прокуратура – Първомай - 4 помещения на първия етаж и 4 помещения в сутерена (с полезна площ около 31,07 кв.м);

  • за Агенция по вписванията - едно помещение на първия етаж и едно помещение в сутерена (с полезна площ около 11,13 кв.м);

  • общи части на сградата (около 95,91 кв.м).

Последните по-мащабни ремонтни дейности датират от 2002 година, когато са отремонтирани покривът, оградата на двора, санитарните възли, фоайето и работните помещения са боядисани постно, отводнени са водосточните тръби, изпълнен е и тротоар с тротоарни плочки от северната, източната и южната страни на сградата.

През 2003 година съдебната палата е боядисана външно, извършена е вертикална планировка на двора – водопроводна инсталация, бетонова шахта с хидрофорна помпа, направа на дренажен баластрен слой, полагане на бордюри, поставяне на плъзгаща метална врата.

Но дейностите по ремонт и реконструкция на сградния фонд са проблем, който не стои на дневен ред само пред ръководството на съда, а и на прокуратурата.

Въпреки нуждата от ремонт на сутерена, подмяна на дограмата, адаптиране на съдебната палата към нуждите на хора в неравностойно положение, крайно необходимо бе отремонтирането на покрива на сградата, тъй като при обилен валеж години наред подпорните греди се напояваха с вода и при някои от тях се наблюдаваше изгниване, в следствие на течовете луминесцентните лампи в почти всички помещения се пълнеха с вода, а в работните помещения при валеж или снеготопене се подлагаха пластмасови кофи, папките със съдебни книжа, компютърната техника, принтерите се разместваха, за да не се повредят, което създаваше затруднения за нормалния работен процес на съдиите и служителите.

За необходимостта от спешни ремонти в Районен съд - Първомай бе уведомен Ивайло Димитров, държавен инспектор в Инспектората към Министерство на правосъдието, който на 23.04.2014 година извърши на място оглед на състоянието на съдебната палата и му бе предоставена цялата документация на сградата.

В отговор на Писмо изх. № 11-05-1 / 12.02.2015 година на Министъра на правосъдието на Република България и Писмо изх. № 91-00-018 / 13.02.2015 година на комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет с Писмо изх. № 185 / 23.02.2015 година Председателят на Районен съд – Първомай отново алармира за необходимостта от извършването на спешни ремонти и изпраща наличната към момента документация във връзка с това. С Писмо изх. № 11-05-1 / 27.05.2015 година Министърът на правосъдието изиска количествено-стойностна сметка на строително-монтажни работи по покрива, както и копие от наличната строителна документация за сградата, като същевременно уведоми, че за решаване на останалите проблеми ще бъде планиран и извършен оглед от експерти на Министерство на правосъдието за изготвяне на техническо задание на инвестиционен проект за основен ремонт на Съдебната палата в град Първомай.

С Писмо изх. № 589 / 05.06.2015 година бе поискано съдействие от Кмета на Община Първомай да бъде изготвена количествено-стойностна сметка за отремонтиране на покрива на сградата, за което с Писмо изх. № 713 / 01.07.2015 година на Министъра на правосъдието бе изпратена цялата налична документация.

В резултат на обявена обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на покрива на сградата на Районен съд гр. Първомай” Министерство на правосъдието сключва договор за изпълнение с „Хидрострой-БГ 63” ЕООД – Самоков и през месец април на 2016 година основният ремонт на стойност 57487,98 лева с ДДС е вече факт – върху плочата на сградата е поставена топлоизолация (вата), подменена е изгнилата дървена покривна конструкция, монтирана е нова дъсчена обшивка, върху нея са положени покривно дифузно фолио и импрегнирани летви (двойна скара), поставени са бетонови керемиди, включително и вентилиращи, подновени са челните дъски, монтирани са безшевни медни улуци, водосточни тръби и гръмоотвод.

Във връзка с извършения ремонт на покрива на сградата с Писмо изх. № 1498 / 10.10.2016 година Председателят на съда уведомява Комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет за необходимостта от изграждането на система за защита на офис оборудване и захранване на видеонаблюдение от пренапрежения / вторични въздействия на мълнии или от комутативни предавани по електрозахранващата и комутационната мрежа, чието изграждане е предназначено за ограничаване на преходно пренапрежение, причинено от мълния или от работа (комутация или други преходни процеси), която се извършва чрез електрозахранващата мрежа. Със свое Решение по т. 63 от Протокол № 42 / 17.11.2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет дава съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд – Първомай за 2016 година и на 25.11.2016 година са доставени и монтирани три монофазни защитни устройства от пренапрежения.

В отговор на Писмо изх. № 91-00-047 / 13.09.2016 година на Председателя на Комисия „Управление на собствеността” към Висшия съдебен съвет Председателят на Районен съд – Първомай изпраща информация за изготвяне на обосновано бюджетно предложение за инвестиции през 2017 година, в която отново изтъква необходимост от подмяна на дограмата и вътрешно пребоядисване на помещенията, както и проектиране и строително-монтажни работи по адаптиране на сградата за осигуряване на равен достъп до нея на хора с увреждания.

С Писмо изх. № 836 / 09.06.2016 година Председателят на Районен съд – Първомай обосновава пред Министъра на правосъдието необходимостта, преди да изтече срокът по § 83 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт, в който областните управители следва да отразят промените в актовете за държавна собственост или да съставят актове за държавна собственост за имотите на съдебната власт, да бъде извършена промяна в ползването на две от помещенията на първия етаж в Съдебната палата на град Първомай, а именно Служба по вписванията да ползва помещение № 4 с площ от 12,68 кв. м, а административният секретар на съда да работи в помещение № 7 с площ от 11,13 кв. м, но с Писмо изх. № 92-32-38 / 12.10.2016 година с мотиви, че със Заповед № ЛС-04-667 / 05.05.2010 година на Министъра на правосъдието е извършено разпределение на помещенията на съдебната палата в град Първомай и Изпълнителният директор на Агенция по вписванията изразява несъгласие с направеното искане, обосновавайки го с допълнително материално обезпечаване, необходимо за структурно окабеляване на помещението, Заместник-министърът на правосъдието намира, че към момента не са налице предпоставки за иницииране на процедура по реда на чл. 15 от Закона за държавната собственост.

В изпълнение на разпоредбата на § 83 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за съдебната власт след снабдяване с необходимите документи същите са представени в Областна администрация – Пловдив с Писмо изх. № 1627 / 07.11.2016 година и на 21.11.2016 година Областният управител съставя Акт № 9261 за публична държавна собственост на съдебната палата в град Първомай.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница