Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница1/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД

за работата на Районен съд - Първомай

през 2016 година

Увод
Като орган на съдебната власт Районен съд – Първомай осъществява правораздаването в съдебния район, включващ 17 населени места в община Първомай (24830 жители) – град Първомай (12860 жители) и селата Караджалово, Бяла река, Езерово, Воден, Православен, Драгойново, Буково, Искра, Брягово, Татарево, Градина, Крушево, Дълбок извор, Виница, Поройна и Добри дол (с общо 11970 жители) – по данни от 17.04.2015 година на Националния статистически институт, т.е. правораздаването за 24830 жители на общината се осъществява от двама магистрати с администрация от 10 служители по щат. Работата на съда е насочена към защитата на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, към точното и еднакво прилагане на законите спрямо всички.

Върху броя и характера на образуваните в съда дела влияние оказват спецификата на социално-икономическите условия и процеси в съдебния район и страната.

През отчетната 2016 година се работи в обстановка на продължаване на реформата в съдебната система с оглед на повишаването на професионализма, отчетността и ефективността във връзка с хармонизиране на националното право с правото на Европейския съюз. Приоритетни задачи в работата на Районен съд - Първомай като структурно звено от съдебната система в страната продължават да бъдат:


 • качественото и срочното решаване на постъпилите и образуваните в съда дела;

 • цялостното качествено и своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите;

 • законосъобразното и ефективното изразходване на финансовите средства;

 • създаването на равни възможности за професионална изява и развитие на кадрите;

 • стриктното съблюдаване на изискванията за защита на личните данни и класифицираната информация;

 • стриктното съблюдаване на установения вътрешен ред.

Настоящият отчетен доклад е изготвен в изпълнение на чл. 80, ал. 1, т. 2, буква А от Закона за съдебната власт, съгласно Решение на Висшия съдебен съвет от 13.12.2010 година (Протокол № 44 от заседание на Комисията по правните въпроси на ВСС), Указания с писмо изх. № 91-00-009 / 19.01.2010 година на Председателя на Комисията по правните въпроси към ВСС, Указания с писмо изх. № 634 / 13.01.2011 година, писмо изх. № 1105 / 18.01.2013 година и Писмо № 1522 / 30.01.2014 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив.
1. Кадрова обезпеченост на съда
1.1. Съдии, държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията
До 10.04.2012 година в Районен съд - Първомай по щатно разписание има трима съдии, един от които е председател, един държавен съдебен изпълнител и един съдия по вписванията. Делата се разглеждат от три състава с титуляри: съдия Елена Калпачка, първи състав, съдия Матей Златанов, втори състав, съдия Спасимир Здравчев, трети състав.

Поради преместване на съдия Елена Калпачка на работа в Районен съд – Асеновград от 02.04.2012 година с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 15 на основание чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт числеността на съдиите е намалена с една щатна бройка от датата на вземане на Решението.

На 28.09.2012 година съдия Матей Златанов депозира Заявление за освобождаване на заеманата длъжност, а на 06.12.2012 година с Решение по Протокол № 52 на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт същият е освободен от заеманата длъжност съдия в Районен съд – Първомай, считано от датата на вземане на Решението.

След провеждане на конкурс, съгласно т. 2 от Решение по Протокол № 52 от 06.12.2012 година на Висшия съдебен съвет на основание чл. 171 от Закона за съдебната власт съдия Спасимир Здравчев е назначен на длъжността административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай и встъпва във втори мандат.

Със Заповед № 1 / 02.01.2013 година на Председателя на Районен съд – Първомай за титуляр на първи съдебен състав е определен съдия Спасимир Здравчев, на втори съдебен състав – магистратът, назначен на свободната щатна бройка, или съдия, командирован от равен по степен съд в съдебния район на Окръжен съд – Пловдив, а трети съдебен състав е заличен, поради намаляване на числеността с една щатна бройка съдия.

С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 12 / 28.03.2013 година е обявена свободната длъжност съдия в Районен съд – Първомай, която да се заеме след конкурс за първоначално назначаване. С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 26 / 04.07.2013 година, обнародвано в брой 63 от 16.07.2013 година на Държавен вестник, на основание чл. 180, ал. 1 от Закона за съдебната власт е обявен конкурс за първоначално назначаване и заемане на свободната длъжност съдия в Районен съд – Първомай, след приключването на който с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 50 / 12.12.2013 година на основание чл. 160 от Закона за съдебната власт на длъжност съдия в Районен съд – Първомай е назначена София Сотирова Монева, считано от датата на встъпване в длъжност – 25.04.2014 година, от когато по силата на Заповед № 30 от същата дата на Председателя на Районен съд – Първомай тя оглавява втори съдебен състав.

Разпределението на делата се извършва съобразно поредността на постъпването им според принципа на случайния подбор чрез електронно разпределяне между титулярите на съдебните състави.

При определяне на процентното отношение на броя дела, които следва да се разгледат от всеки един съдия докладчик, Председателят на съда се ръководи от постъпилите през предходния отчетен период, които са: за 2013 година - 236 наказателни, в т.ч. административнонаказателни производства, и 540 граждански, от които 337 заповедни производства, за 2014 година - 210 наказателни, в т.ч. административнонаказателни производства, и 488 граждански, от които 303 заповедни производства, а за 2015 година - 289 наказателни, в т.ч. административнонаказателни производства, и 559 граждански, от които 358 заповедни производства.

Делата, образувани от постъпващите книжа, се разпределят между двама съдии, като съдия Спасимир Здравчев поема основно разглеждането на наказателните дела, а вторият съдия (командирован до провеждане на конкурс и заемане на свободната длъжност съдия, а след 20.04.2014 година съдия София Монева) – на гражданските.

За равномерност на натоварването на магистратите процентното съотношение, залегнало в електронното определяне на съдия докладчик до 20.04.2014 година, е:
съдия

вид дело

Спасимир Здравчев

командирован съдия

Граждански

-

100 %

Заповедно производство

100 %

100 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

По искания на Председателя на Районен съд – Първомай Председателят на Окръжен съд – Пловдив командирова магистрати да изпълняват длъжността съдия в Районен съд – Първомай на незает щат: • със Заповед № ЛС 3 / 04.01.2013 година – съдия Елена Захариева Калпачка от Районен съд – Асеновград за периода от 07.01.2013 година до 07.04.2013 година;

 • със Заповед № ЛС 119 / 02.04.2013 година – съдия Невена Тодорова Кабадаиева от Районен съд – Асеновград за периода от 08.04.2013 година до 30.06.2013 година;

 • със Заповед № ЛС 307 / 28.06.2013 година – съдия Росица Тодорова Кюртова от Районен съд – Асеновград за периода от 01.07.2013 година до 30.09.2013 година;

 • със Заповед № ЛС 530 / 30.09.2013 година – съдия Павел Тодоров Павлов от Районен съд – Пловдив за периода от 07.10.2013 година до 31.12.2013 година, като със Заповед № ЛС 724 / 30.12.2013 година е удължен срокът на командировката, считано от 01.01.2014 година до заемане на свободния щат от съдия, съгласно резултатите от обявения от ВСС конкурс.

След встъпване в длъжност на съдия София Монева със Заповед № 30 от 25.04.2014 година на Председателя на Районен съд – Първомай от 28 април до края на 2014 година делата, образувани от постъпващите в съда книжа, се разпределят между съдиите при спазване на принципа за случаен избор в процентно съотношение, както следва:


съдия

вид дело

Спасимир Здравчев

София Монева

Граждански

-

100 %

Заповедно производство

80 %

20 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

През 2015 година и през 2016 година (със Заповед № 1 от 05.01.2015 година и със Заповед № 1 от 04.01.2016 година на Председателя на Районен съд – Първомай) делата, образувани от постъпващите в съда книжа, се разпределят между съдиите при спазване на принципа за случаен избор в процентно съотношение, както следва:
съдия

вид дело

Спасимир Здравчев

София Монева

Граждански

-

100 %

Заповедно производство

100 %

100 %

Наказателни

100 %

-

Граждански и наказателни (при отвод, връщане за ново разглеждане и др.)

100 %

100 %

При посоченото процентно разпределение през 2015 година от общо 848 постъпили дела в Районен съд – Първомай на съдия Спасимир Здравчев са разпределени 435 дела, а на съдия София Монева - 413 дела, а през 2016 година от общо 1029 постъпили дела в Районен съд – Първомай на съдия Спасимир Здравчев са разпределени 551 дела, а на съдия София Монева - 478 дела.

В Районен съд – Първомай от 06.01.2004 година Съдия по вписванията е Даниела Терзиева, а от 26.11.2001 година Държавен съдебен изпълнител - Росица Тотева.

През отчетния период липсват промени в ръководния състав, няма и преназначения, поощрени или наказани съдии по реда на Закона за съдебната власт, както и такива, спрямо които е приложен чл. 327 от Закона за съдебната власт.

Съдия Спасимир Здравчев е с ранг съдия в апелативен съд (с Решение по Протокол № 41 / 11.11.2010 година), за него за периода 20.07.2010 година – 30.09.2014 година е проведено периодично атестиране на основание чл. 196, ал. 2 от Закона за съдебната власт и със свое Решение по т. 32.1. от Протокол № 7 / 12.02.2015 година на основание чл. 206 от Закона за съдебната власт Висшият съдебен съвет приема комплексна оценка „Много добра”.
1.2. Съдебна администрация
Щатното разписание на Районен съд – Първомай включва 11 щатни бройки за съдебни служители, заети към края на 2013 година.

Заради налагане на дисциплинарно наказание уволнение със Заповед № 21 / 02.03.2011 година и прекратяване на трудовото правоотношение със съдебен служител в Съдебноизпълнителната служба, както и поради преместване на съдия Елена Калпачка на работа в Районен съд – Асеновград и намаляване на магистратската численост на съда от 10.04.2012 година с една щатна бройка конкурс за съдебен деловодител в Съдебноизпълнителната служба (след дадено от Висшият съдебен съвет съгласие за заемането на свободния щат с Решение по Протокол № 13 от 29.03.2012 година) не е проведен, а със Заповед № 133 / 12.12.2012 година на Председателя на съда е разпоредено от 01.01.2013 година функциите на съдебен деловодител в Съдебноизпълнителна служба при Районен съд – Първомай да се изпълняват от Таня Стойчева Петрова, съдебен секретар.

В началото на 2013 година щатното разписание на Районен съд – Първомай включва 13 щатни бройки за съдебни служители – работят 12 лица, а един щат е незает – за съдебен деловодител в Съдебноизпълнителна служба.

По предложение на административния ръководител на съда с Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 22 / 06.06.2013 година щатната численост на Районен съд – Първомай е намалена с една длъжност съдебен секретар, считано от датата на вземане на решението, и е дадено съгласие за трансформиране на длъжност съдебен секретар в длъжност главен специалист. Със Заповед № 79 / 28.06.2013 година на Председателя на съда от 01.07.2013 година са преназначени двама съдебни служители: Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова от длъжност съдебен секретар на длъжност главен специалист, а Таня Стойчева Петрова от длъжност съдебен секретар на длъжност съдебен деловодител – съдебноизпълнителна служба.

С Решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31 / 25.07.2013 година щатната численост на Районен съд – Първомай е намалена с една свободна щатна бройка за съдебен служител за длъжността съдебен деловодител – съдебноизпълнителна служба, считано от датата на вземане на решението, както и с една заета щатна бройка за съдебен служител за длъжността съдебен секретар.

Със Заповед № 96 / 26.07.2013 година на основание чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда е прекратено трудовото отношение на съдебния деловодител – архивар Добринка Костадинова Георгиева по нейна молба, считано от 26.07.2013 година, със Заповед № 97 / 26.07.2013 година е съкратена заетата щатна бройка съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба, а със Заповед № 98 / 26.07.2013 година Таня Стойчева Петрова е преназначена от длъжност съдебен деловодител – съдебноизпълнителна служба на длъжност съдебен деловодител - архивар.

По искане на административния ръководител на съда с Решение по Протокол № 43 / 07.11.2013 година Висшият съдебен съвет отлага до 02.07.2014 година изпълнението на т. 4.2.7. от Решение по Протокол № 31 / 25.07.2013 година за намаляване на щатната численост с една заета щатна бройка за съдебен служител за длъжността съдебен секретар, предвид обстоятелството, че в Районен съд - Първомай работи съдебен служител, който придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 01.07.2014 година.

Със Заповед № 5 / 30.01.2014 година на Председателя на съда на основание чл. 153, ал. 2 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните и апелативните съдилища (отм. 01.02.2014 година) във връзка с Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, утвърден с Решение на ВСС по Протокол № 29 / 12.07.2012 година с цел предстоящо изпълнение на § 1 и § 4 от Преходни и заключителни разпоредби във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година), считано от 01.03.2014 година Атанаска Ангелова Гаджева-Иванова от длъжност главен специалист е преназначена на длъжност административен секретар, а Петя Георгиева Монева - от длъжност административен секретар на длъжност главен специалист.

В изпълнение на § 4 от Преходни и заключителни разпоредби във връзка с § 1 от Допълнителна разпоредба на Правилника за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) във връзка с Класификатор на длъжностите в администрацията на основание чл. 341 от ЗСВ, утвърден с Решение на ВСС по Протокол № 29 / 12.07.2012 година и Национална класификация на професиите и длъжностите и съгласно т. 8.2. от Решение по Протокол № 4 / 26.01.2012 година на Висшия съдебен съвет със Заповед № 11 / 26.02.2014 година на Председателя на съда са трансформирани, считано от 01.03.2014 година, длъжност призовкар-чистач в длъжност чистач и длъжност работник, поддръжка сгради - огняр в длъжност чистач - огняр, а със Заповед № 12 / 26.02.2014 година, считано от 01.03.2014 година, Бойка Грозданова Господинова е преназначена от длъжност призовкар на длъжност чистач, а Тенчо Атанасов Иванов от длъжност работник, поддръжка сгради - огняр - на длъжност чистач – огняр, за което е уведомена комисия „Съдебна администрация” при Висшия съдебен съвет.

На 30.06.2014 година на основание чл. 326, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда е прекратено трудовото отношение на съдебния деловодител Таня Стойчева Петрова по нейна молба, считано от 01.07.2014 година, със Заповед № 61 / 01.07.2014 година е съкратена заетата щатна бройка съдебен секретар, считано от 02.07.2014 година, със Заповед № 62 / 01.07.2014 година Нина Кузмова Колева е преназначена от длъжност съдебен деловодител на длъжност съдебен деловодител - архивар, а със Заповед № 63 / 01.07.2014 година Мария Живкова Запрянова е преназначена от длъжност съдебен секретар на длъжност съдебен деловодител и със Заповед № 64 / 01.07.2014 година й е вменено изпълнението на функциите на деловодител в Съдебноизпълнителната служба.

На 31.10.2014 година на основание чл. 326, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда е прекратено трудовото отношение на чистача Бойка Грозданова Господинова по нейна молба, считано от 01.11.2014 година.

След съкращаването на заетата щатна бройка за съдебен секретар от 02.07.2014 година протоколът в съдебните заседания се води от главен специалист (с чиято длъжностна характеристика са вменени задължения на съдебен секретар) и административен секретар (поради липса на съдебен секретар), а в края на 2014 година работещите на щат служители са само девет. След съдебната ваканция осезателно се усеща липсата на достатъчно служители в администрацията, тъй като обемът на работа нараства – въведени са в пълен обем изготвяне на електронна папка по делата със сканиране на входящите документи, правене на съответни записи в Единната информационна система за противодействие на престъпността, което до края на 2014 година се извършва от административния секретар (и за наказателните дела, постъпили от началото на 2014 година). Във връзка с нормалното функциониране на съдебната администрация в Районен съд – Първомай с Писмо от 15.12.2014 година е направено искане от административния ръководител до Висшия съдебен съвет за трансформация на щат за съдебен служител от длъжност чистач (код по НКПД 91120004) в длъжност съдебен секретар (код по НКПД 33433004) и даване на съгласие за назначаване на един съдебен служител на длъжността съдебен секретар след провеждане на конкурс. За осигуряване на нормалната работа и кадровото обезпечаване с Решение по Протокол № 2 / 15.01.2015 година Висшият съдебен съвет дава съгласие за трансформиране на свободната длъжност чистач в длъжност съдебен секретар, със Заповед № 9 / 30.01.2015 година е трансформирана свободната длъжност и след провеждане на конкурс на 03.04.2015 година за съдебен секретар е назначена Венета Желязкова Хубенова.

Предвид подадена на 06.08.2015 година молба от Тенчо Атанасов Иванов за прекратяване на трудовото му правоотношение, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на същата дата е изпратено искане до Висшия съдебен съвет за трансформация на щат за съдебен служител от длъжност чистач-огняр (код по НКПД 91120004) в длъжност работник, поддръжка сгради, съвместяващ и функциите на огняр, призовкар и чистач (код по НКПД 71192016).

На 07.09.2015 година трудовото правоотношение с Тенчо Атанасов Иванов е прекратено, след дадено от Висшия съдебен съвет съгласие по т. 4.1. от Решение по Протокол № 36 / 27.08.2015 година на Комисия „Съдебна администрация” със Заповед № 105 / 07.09.2015 година е трансформирана свободната длъжност и след провеждане на конкурс на 25.11.2015 година е сключено Споразумение № 10 / 2015 година, по силата на което от 01.12.2015 година за работник, поддръжка сгради, съвместяващ и функциите на огняр, призовкар и чистач, е назначен Христо Димитров Ников.

От 01.10.2015 година в Районен съд – Първомай е налице свободен щат за съдебен деловодител - прекратено е трудовото отношение на Василка Петкова Кирякова, поради придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл. 328, ал. 1 от Кодекса на труда, за което непосредствено след подаване на молба от нейна страна е уведомен Висшият съдебен съвет. След провеждане на конкурс на 09.02.2016 година е сключено Споразумение № 1 / 2016 година, по силата на което от 15.02.2016 година за съдебен деловодител, е назначена Елена Петрова Янева.

След промяната в щата на магистратския състав през 2012 година до 06.06.2013 година съотношението на тринадесетте служители към двамата съдии е 6,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 3,25. След намаляването на щатната численост с една бройка за съдебен секретар от 01.07.2013 година до 25.07.2013 година съотношението на дванадесетте служители към двамата съдии е 6, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 3. След намаляването на щатната численост с една незаета бройка за съдебен деловодител в съдебноизпълнителна служба от 26.07.2013 година до края на 2013 година съотношението на единадесетте служители към двамата съдии е 5,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,75, след изпълнение на Решението на Висшия съдебен съвет по Протокол № 43 / 07.11.2013 година от 01.07.2014 година съотношението на десетте служители към двамата съдии е 5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,5, а от 1 ноември до края на 2014 година съотношението на реално работещите деветима служители към двамата съдии е 4,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,25. От началото на 2015 година до 1 декември съотношението на реално работещите осем служители към двамата съдии е 4, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2. След заемане на свободния щат за работник, поддръжка сгради, до 15.02.2016 година съотношението на реално работещите деветима служители към двамата съдии е 4,5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,25, а след назначаването на съдебен деловодител (на 15.02.2016 година) реално работещите десет служители се съотнасят към двамата съдии 5, а към съдиите, държавния съдебен изпълнител и съдията по вписванията – 2,5.

В работата си Председателят на съда се подпомага от административен секретар, който е и служител по сигурността на информацията, домакин, ТРЗ, съдебен статистик, а заради специфичните умения, които притежава, администрира деловодната програма, системата за случайно разпределение на делата и интернет страницата на съда, изпълнява и други функции на системен администратор (поради липса на щат в съда), осъществява достъп до Национална база данни „Население”, води протоколи в открити съдебни заседания (при необходимост), изпълнява разпореждания, постановени в закрити заседания.

До края на 2016 година администрацията на Районен съд – Първомай включва главен специалист, старши специалист-счетоводител, четирима деловодители, съдебен секретар, призовкар-чистач и работник, поддръжка сгради.

Между служителите е налице пълната взаимна заменяемост - всеки от тях освен преките си задължения по Правилника за администрацията в съдилищата изпълнява и други функции, вменени с длъжностната му характеристика и допълнително възложени му от административния ръководител.

Главният специалист изпълнява функции на съдебен секретар, касиер, завеждащ регистратура за класифицирана информация, осъществява достъп до Национална база данни „Население”, изпълнява и разпореждания, постановени в закрити заседания. Деловодителят регистратор, завеждащ и „Бюро съдимост”, деловодителят архивар и съдебният секретар освен преките си задължения поемат останалата част от работата в общото деловодство, като със Заповед № 45 / 01.04.2016 година на съдебния секретар е вменено изпълнение на задължения на служител в регистратура за класифицирана информация. В Съдебноизпълнителната служба работи един деловодител, заместван по време на отпуск от деловодителя в общото деловодство и от деловодителя архивар – работата в Службата нараства прогресивно през последните години и заради организацията на осъществяването на публични продажби от частни съдебни изпълнители, и заради възлагането на събиране на съдебни вземания.

Призовкарят чистач отговаря и за кореспонденцията на съда. След заемането на длъжността работник, поддръжка сгради, съвместяващ функции на призовкар, чистач и огняр (тъй като съдебната палата ползва локално парно отопление), процесът на призоваване е улеснен, заради взаимната заменяемост между двамата служители.

Общата администрация до края на 2016 година включва единствено старши специалист-счетоводител, който при необходимост замества деловодителя регистратор, завеждащ и бюро „Съдимост”.

Всички служители в администрацията се включват при изготвяне на справки и статистически форми за дейността на съда и работата на съдиите.

При осъществяването на своята дейност служителите на съда се ръководят от Правилник за администрацията в съдилищата (обн. ДВ, бр. 8 / 28.01.2014 година) и въведените вътрешни правила по изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, като изпълняват служебните си задължения според длъжностните си характеристики. Те се справят се с работата си, тъй като са с богат опит и отлична координация помежду си.

За добрата организация на работа на съдебната администрация и правораздавателната дейност на съда свидетелстват резултатите от извършените проверки:


 • на 13.05.2016 година - по Заповед № РД 49 / 29.03.2016 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив;

 • на 13.11.2014 година - по Заповед № РД 131 / 21.10.2014 година на Председателя на Окръжен съд – Пловдив.

  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница