Доклад за работата на Районен съд Първомай през 2016 година Уводстраница5/7
Дата21.01.2018
Размер1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Относителен дял на решените дела в срок над и до 3 месеца спрямо общия брой на решените дела

Средно на месец в Районен съд – Първомай са свършени 67,08 през 2013 година, 56,33 дела през 2014 година, 62,33 дела през 2015 година и 85,42 дела през 2016 година.


На база 12 месеца при два щата средно месечно са свършени от съдия през 2013 година – 33,54 дела, през 2014 година – 28,17 дела, през 2015 година – 31,17 дела, а през 2016 година – 42,71 дела
Останали несвършени дела към началото на следващия отчетен период за 2013 година са 92, от които 28 наказателни и 64 граждански, за 2014 година са 113, от които 43 наказателни и 70 граждански, за 2015 година са 117, от които 36 наказателни и 81 граждански, а 2016 година са 123, от които 37 наказателни и 86 граждански, т.е. през 2016 година относителният дял на несвършените дела към делата на производство е 10,71 % при 12,19 % за 2015 година, 14,32 % за 2014 година и 10,26 % за 2013 година.
4. Съдебно изпълнение
През 2015 година в съдебноизпълнителната служба работи държавен съдебен изпълнител Росица Тотева.

Затрудненията в работата се свързват с: • взискателите не предприемат предварителни действия за обезпечаване на вземанията си;

 • има длъжници, напуснали за неопределено време пределите на Република България, за да работят в чужбина - те нямат имущество и доходи в страната;

 • присъединените по право публични държавни вземания представляват значителен дял от всички предявени вземания, което демотивира първоначалните взискатели да правят разноски за извършване на изпълнителни действия спрямо длъжници, чието имущество и доходи не са достатъчни да удовлетворят всички взискатели, включително държавата с привилегия.

Работата на съдебноизпълнителната служба се увеличава от големия брой постъпили искания от взискатели за цялостно проучване на имущественото състояние и доходите на длъжници и със задължението по чл. 9 от Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, в сила от 24.06.2011 година, на всеки шест месеца да се извършва проверка на обстоятелствата по чл. 152, ал. 2 от Семейния кодекс.
4.1. Анализ на постъпилите, свършените и останалите неприключили към края на отчетния период изпълнителни производства
През отчетния период постъпват 150 изпълнителни дела (105 за 20014 година, 60 за 2013 година и 108 за 2012 година), от които в полза на държавата – 0 (1 за 2014 година, 7 за 2013 година и 2 за 2012 година), в полза на юридически лица и търговци – 126 (75 за 2014 година, 25 за 2013 година и 73 за 2012 година), в полза на граждани – 22 (29 за 2014 година, 28 за 2013 година и 30 за 2012 година), изпълнение на обезпечителни мерки – 2 (0 за 2014 година и 2013 година и 3 за 2012 година), т.е. средно месечно постъпват 12,50 дела (при 8,75 за 2014 година, 5 за 2013 година и 9 за 2012 година).

Останалите към началото на отчетния период изпълнителни дела са 470 (436 за 2014 година, 417 за 2013 година и 485 за 2012 година), от които в полза на държавата – 21 (23 за 2014 година, 19 за 2013 година и 57 за 2012 година), в полза на юридически лица и търговци – 129 (89 за 2014 година, 87 за 2013 година и 64 за 2012 година), в полза на граждани – 263 (267 за 2014 година, 254 за 2013 година и 310 за 2012 година), изпълнение на чуждестранни решения – 0 (при 0 за 2014 година, 2013 година и 2012 година), изпълнение на обезпечителни мерки – 57 (при 57 за 2014 година и 2013 година и 54 за 2012 година).

През отчетния период общо на производство са 620 изпълнителни дела (541 за 2014 година, 477 за 2013 година и 593 за 2012 година), от които са приключили 102 (71 за 2014 година, 41 за 2013 година и 176 за 2012 година) - свършени чрез реализиране на вземането - 74 (46 за 2014 година, 27 за 2013 година и 59 за 2012 година), прекратени по други причини – 24 (23 за 2014 година, 13 за 2013 година и 113 за 2012 година) и изпратени на друг съдебен изпълнител – 4 (2 за 2014 година, 1 за 2013 година и 4 за 2012 година).

Средно на месец през отчетния период приключват 8,5 дела, изчислено на база 12 месеца (5,92 за 2014 година, 3,42 за 2013 година и 14,67 за 2012 година).

Несвършени в края на отчетния период остават 518 (470 за 2014 година, 436 за 2013 година и 417 за 2012 година) изпълнителни производства.

Всичко дължими суми по делата на производство за отчетния период са 7502687 лева, от които 5257228 лева от образуваните дела преди 2015 година и 2245459 лева за постъпилите през 2015 година.

Общата събрана сума през настоящата година е 109045 лева, в това число 7169 лева за държавни такси.
4.2. Сравнителен анализ на движението на изпълнителните производства през периода 2012 – 2015 година
Въпреки реалната конкуренция, създадена от действащите в последните години частни съдебни изпълнители, през 2015 година постъпват със 42,86 % повече изпълнителни дела в сравнение с 2014 година, с два пъти и половина повече в сравнение с 2013 година и с 38,89 % повече в сравнение с 2012 година.

През четирите сравнявани периода няма постъпили изпълнителни дела в изпълнение на чуждестранни решения.

Броят на изпълнителните дела на производство се определя от постъплението и останалите от миналия отчетен период, който за 2015 година е с 14,60 % повече от 2014 година, с 29,98 % повече от 2013 година и с 4,55 % повече от 2012 година.

Относителният дял на свършените дела спрямо общия брой изпълнителни производства за 2015 година е 16,45 % при 13,12 % за 2014 година, 8,60 % за 2013 година и 29,68 % за 2012 година.
Изпълнителни производства

Движение на делата

2012

2013

2014

2015

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

брой дела

общо

Изпълнителни дела

постъпили

1. в полза на държавата

2

108

593

7

60

477

1

105

541

0

150

620

2. в полза на юридически лица и търговци

73

25

75

126

3. в полза на граждани

30

28

29

22

4. изпълнение на чуждестранни решения

0

0

0

0

5. изпълнение на обезпечителни мерки

3

0

0

2

останали от миналия отчетен период

1. в полза на държавата

57

485

19

417

23

436

21

470

2. в полза на юридически лица и търговци

64

87

89

129

3. в полза на граждани

310

254

267

263

4. изпълнение на чуждестранни решения

0

0

0

0

5. изпълнение на обезпечителни мерки

54

57

57

57

свършени

прекратени

свършени чрез реализиране на вземането

59

176

27

41

46

71

74

102

прекратени по други причини

113

13

23

24

изпратени на друг съдебен изпълнител

4

1

2

4

несвършени

417

436

470

518

брой жалби

уважени

0

0

0

0

0

2

0

1

отхвърлени

0

0

0

1


5. Анализ на дейността на съдията по вписванията при Районен съд - Първомай
През последните четири години работата на съдията по вписванията при Районен съд – Първомай Даниела Терзиева, представена в таблица, е следната:


Дейност

период


Вписвания, отбелязвания и заличавания

Откази

Издадени

Нотариална дейност по заместване

образувани нотариални дела

други вписвания

общо

необжалвани

Обжалвани

удостоверения за тежести

преписи

справки

изповядани сделки

заверки на договори, пълномощни и др.

потвърдени

отменени

2013 година

1652

1480

3132

59

1

4

260

1754

133

24

62

2014 година

1571

1512

3083

39

2

9

814

1336

147

7

55

2015 година

1455

1250

2705

31

1

4

501

1215

134

3

47

2016 година

1647

1143

2790

73

2

1

367

1465

137

0

2

От нотариална дейност през 2016 година по сметка на Районен съд – Първомай постъпват общо 10 лева: от такси за нотариални заверки – 10 лева, от такси за сделки – 0 лева, тъй като през отчетния период в съдебния район работят двама нотариуси.

По време на ползване на платен годишен отпуск от съдия Даниела Терзиева функциите й се изпълняват от съдия Спасимир Здравчев и съдия София Монева.
6. Административна и вътрешноорганизационна дейност
Във връзка с организацията на работата в Районен съд – Първомай през 2016 година от административния ръководител са издадени:

1. Заповед № 1 / 04.01.2016 година относно разпределение на делата;

2. Заповед № 2 / 04.01.2016 година относно утвърждаване на обобщено щатно разписание на длъжностите;

3. Заповед № 3 / 04.01.2016 година относно инвентаризация на наличните дела;

4. Заповед № 4 / 04.01.2016 година относно право на платен годишен отпуск на работещите в Районен съд - Първомай;

5. Заповед № 7 / 05.01.2016 година относно ревизия на дейността на бюро „Съдимост”;

6. Заповед № 8 / 05.01.2016 година относно проверка и унищожаване на веществените доказателства;

7. Заповед № 9 / 08.01.2016 година относно утвърждаване на щемпели за поставяне при образуване на дела и вписване на кодове по предмет на делото;

8. Заповед № 11 / 12.01.2016 година относно унищожаване на щемпели, с която е отменена Заповед № 125 / 29.10.2014 година;

9. Заповед № 13 / 19.01.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за отчетност и съхраняване на веществени доказателства;

10. Заповед № 26 / 19.02.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания;

11. Заповед № 29 / 23.02.2016 година, с която е утвърдена Стратегия за управление на риска в Районен съд – Първомай за периода 2016 – 2020 година и са отменени утвърдената със Заповед № 13 / 11.02.2013 година Стратегия за управление на риска и Заповед № 160 / 30.12.2014 година;

12. Заповед № 32 / 26.02.2016 година относно изпълнение на влезли в сила присъди;

13. Заповед № 33 / 29.02.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания и са отменени утвърдените със Заповед № 26 / 19.02.2016 година;

14. Заповед № 41 / 21.03.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за случайно разпределение на делата и са отменени утвърдените със Заповед № 12 / 05.02.2013 година;

15. Заповед № 42 / 21.03.2016 година, с която са утвърдени Стратегически цели и приоритети в Работата на Районен съд – Първомай за периода 2016 – 2020 година и са отменени утвърдените със Заповед № 52 / 12.05.2008 година;

16. Заповед № 49 / 11.04.2016 година, с която е утвърден План на Районен съд – Първомай за 2016 година за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година;

17. Заповед № 50 / 11.04.2016 година относно изготвяне на справки за вътрешна проверка на делата, с която е отменена Заповед № 161 / 30.12.2014 година;

18. Заповед № 51 / 11.04.2016 година относно организация на работата по граждански дела, с която е отменена Заповед № 104 / 10.09.2012 година;

19. Заповед № 60 / 10.05.2016 година относно прекодиране на предмет на дело;

20. Заповед № 61 / 10.05.2016 година относно изменение на Заповед № 9 / 08.01.2016 година;

21. Заповед № 69 / 12.05.2016 година относно конфискуване на непотърсени в срок съдебни гаранции и депозити за вещи лица;

22. Заповед № 70 / 12.05.2016 година относно перемция на изпълнителни дела, с която е отменена Заповед № 3 / 06.01.2011 година;

23. Заповед № 72 / 19.05.2016 година относно работа по събиране на съдебни вземания;

24. Заповед № 79 / 06.06.2016 година относно предоставяне на информация по граждански дела на Националната съдебна мрежа;

25. Заповед № 84 / 13.06.2016 година относно организация на работата по архивирани дела и документация;

26. Заповед № 89 / 20.06.2016 година относно проверка на статистическите шифри на делата;

27. Заповед № 92 / 23.06.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за отчитане на натовареността на съдиите;

28. Заповед № 93 / 24.06.2016 година, с която е утвърдена нова Счетоводна политика и нов Единен сметкоплан;

29. Заповед № 117 / 11.08.2016 година относно изплащане на възнаграждение за участие на съдебни заседатели в открити заседания, с която е отменена Заповед № 132 / 30.10.2015 година;

30. Заповед № 133 / 20.09.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания и са отменени утвърдените със Заповед № 33 / 29.02.2016 година;

31. Заповед № 134 / 20.09.2016 година, с която са утвърдени Вътрешни правила за контрол на процесите по събиране на дължими държавни такси и присъдени публични държавни вземания и е отменена Заповед № 88 / 19.08.2015 година;

32. Заповед № 135 / 03.10.2016 година относно утвърждаване на промяна в Приложение № 2 към Вътрешни правила за събиране на съдебни вземания;

33. Заповед № 146 / 26.10.2016 година относно преглед и обезценка на нефинансовите дъготрайни активи;

34. Заповед № 150 / 07.11.2016 година относно инвентаризация на дълготрайни материални и нематериални активи, материални запаси, разчети (вземания и задължения), финансови и задбалансови активи и пасиви, подлежащи на конфискация внесени и непотърсени в срок съдебни гаранции за вещи лица;

35. Заповед № 160 / 21.11.2016 година относно утвърждаване на график за изнасяне на лекции в ОУ „Георги Караславов” – Първомай;

36. Заповед № 177 / 14.12.2016 година относно изплащане на възнаграждение за участие на съдебни заседатели в открити заседания, с която е отменена Заповед № 117 / 11.08.2016 година;

37. Заповед № 183 / 20.12.2016 година относно отлагане на ползване на част от платения годишен отпуск за 2016 година;

38. Заповед № 184 / 21.12.2016 година, с която е утвърден План на Районен съд – Първомай за 2017 година за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година;

39. Заповед № 186 / 29.12.2016 година относно ликвидация на негодни за употреба активи.


Във връзка с облекчаване на работата на единствения призовкар в Районен съд – Първомай, водещ единствено на хартиен носител Книга за върнати призовки и други съдебни книжа, изходящи от Районен съд – Първомай (чл. 39, ал. 1, т. 7 от ПАС), Книга за получените и върнати призовки и други съдебни книжа от други съдилища (чл. 48 от ПАС) и Разносна книга, съдържаща информация за движението на документи между съда и други институции, и на съдебния деловодител по отразяване на върнатите призовки в деловодството с Писмо изх. № 1498 / 10.10.2016 година Председателят на съда уведомява Комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет за необходимостта от внедряване на модул „Съдебен призовкар”, вграден в САС „Съдебно деловодство”. Със свое Решение по т. 13 от Протокол № 42 / 17.11.2016 година Пленумът на Висшия съдебен съвет дава съгласие за увеличение на бюджетната сметка на Районен съд – Първомай за 2016 година и модулът е внедрен, което облекчава работата на призовкаря:

 • отпада необходимостта за водене на ръка на две книги - „Призовки / съобщения от други съдилища” и „Призовки / съобщения на текущия съд”;

 • от функционалностите на програмата се изготвя и трета книга – „Описна на призовкаря”, която обема в себе си данни за другите две;

 • улеснява се контролът по връчването на съдебните книжа и удобно се генерират всякакъв справки, свързани с това – ежедневни, месечни, годишни.


7. Анализ на изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 - 2020 година
Със Заповед № 49 / 11.04.2016 година на административния ръководител е утвърден План на Районен съд – Първомай за 2016 година за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година.

В края на отчетния период се отчитат следните резултати

1. По поставената цел: Утвърждаване на механизми на взаимодействие на Районен съд - Първомай с органи на законодателната и изпълнителната власт при спазване на принципа на независимост на съдебната власт.

1.1. Двамата магистрати през 2016 година периодично провеждат обсъждания по казуси, свързани с изменение или предстоящо изменение в нормативната уредба, с цел да се създаде единна съдебната практика в Районен съд – Първомай в съответствие с практиката на районните съдилища, подчинени на Окръжен съд – Пловдив.

Изпратени са становища, както следва:


 • с писмо изх. № 242 / 24.02.2016 година във връзка с Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 / 29.06.2015 година за вписването, квалификацията и възнаграждението на вещите лица (на изх. № 2642 / 18.02.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);

 • с писмо изх. № 260 / 26.02.2016 година във връзка с Искане от Председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по повод на противоречивата практика на съдилищата, свързана с приложението на чл. 343в, ал. 2 от НК в случаите, в които наказателното постановление за санкциониране на дееца по административен ред е връчено при условията на чл. 58, ал. 2 от ЗАНН (на изх. № ТД 1 / 2016 / 09.02.2016 година на Заместник-председателя на Върховния касационен съд);

 • с писмо изх. № 256 / 25.02.2016 година във връзка с предложения за изменение и допълнение на НПК (на изх. № 2356 / 15.02.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);

 • с писмо изх. № 262 / 26.02.2016 година във връзка с правото на магистратите да участват в обществени дебати и свободно да изразяват публично мнение по политиките на законодателната, изпълнителната и съдебната власт и по останалите въпроси на обществения живот, както и възможността магистрати, органи на съдебната власт и съсловни организации на магистрати да получават извънбюджетно финансиране, свързано с професионалната дейност (на изх. № 2750 / 19.02.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);

 • с писмо изх. № 1278 / 30.08.2016 година във връзка с промяна в правилата за провеждане на публичните продани в сградите на районните съдилища (на изх. № 32524 / 26.07.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);

 • с писмо изх. № 1449 / 04.10.2016 година във връзка с проучване на въпроса необходимо ли е при присъждане на възнаграждение на адвокат, регистриран по ЗДДС, да се доказва факта на регистрацията му по този закон, за да бъде присъден на доверителя му и дължимия ДДС в размер на 20 % от уговореното и заплатено възнаграждение и как следва да бъде доказан този факт (на изх. № 14647 / 18.08.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив);

 • с писмо изх. № 1565 / 26.10.2016 година във връзка с проект за Класификатор на длъжностите в администрацията на съдилищата на основание чл. 341 от Закона за съдебната власт (на изх. № 17985 / 25.10.2016 година на Председателя на Окръжен съд - Пловдив).

1.2. Двамата магистрати от началото на 2016 година до момента периодично провеждат разяснения на съдебни заседатели и на служители, които връчват съдебни книжа в малките населени места.

2. По поставената цел: Повишаване на правната култура на различни групи от обществото с акцент върху младите хора и познанията за ролята и функциите на отделните органи на съдебната власт чрез активизиране на участието и ролята на Районен съд – Първомай.

Повишаването на знанията, на правната грамотност и култура на обществото, в това число на ученици от различни възрастови групи, е част от дългосрочен двустранен процес на взаимодействие, който води до по-голямо разбиране за работата на отделните органи съдебната власт като гарант и защитник на интересите и гражданските права, за повишаване на доверието към българския съд и запознаване с конкретната работа на магистратите.

2.1. След направена предварителна разгласа чрез интернет страницата (публикувана покана), чрез залепване на покана на таблото за съобщения в Районен съд – Първомай, както и чрез публикация в електронна медия (www.parvomai.net) в обявения от Ден на отворените врати на 11.03.2016 година съдебната палата бе посетена от организирани от Местната комисия за борба с противообществените прояви на непълнолетните и малолетните три групи ученици: 10 деца от IV клас на Начално училище „Христо Ботев” – Първомай, 15 деца от IХ и Х клас на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски” – Първомай и 25 деца от VII и VIII клас от Основно училище „Св. св. Кирил и Методий” – Първомай. Съобразявайки се с възрастовите им особености, председателят и административният секретар на Районен съд – Първомай им разясниха какво представлява правото, как се води съдебен процес, кои са участниците в него, какви видове дела се разглеждат в районния съд, кои са непълнолетните и малолетните лица и какви права имат, кое деяние е престъпление.

Проявата бе отразена в местната електронна медия „Първомай.нет”.

2.2. На 05.12.2016 година в Районен съд - Първомай стартира организираната съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”.

В реализацията на Програмата на местно ниво с партньор Основно училище „Георги Караславов” – Първомай се включват магистратите и административният секретар в Районен съд – Първомай, а като външен лектор - г-н Христо Кьосев, инспектор в Детската педагогическа стая при Районно управление на МВР – Първомай.

През първия учебен срок в часа на класа учениците от VII и VIII клас на училището партньор се обучават на основни понятия във правото (що е право, на какви области се разделя; що е държава, кои са нейните елементи; какво представляват законовите и подзаконовите нормативни актове) и на разделение на властите според Конституцията на Република България (що е законодателна, изпълнителна и съдебна власт, какви са характеристиката, функциите, управлението и структурата на съдебната власт; каква е структурата на съдилищата в Република България).

През втория учебен срок децата предстои да разберат правата и отговорностите си според законите на страната ни, да научат, че наркотиците са лесен начин да загубиш свободата си, да се запознаят с мерките за защита на правата на малолетните и непълнолетните като жертва на домашно насилие.

Инициативата е предвидено да приключи през месец март 2017 година в обявения от Районен съд – Първомай Ден на отворените врати, когато участниците в Образователната програма ще затвърдят наученото чрез провеждане на викторина в Съдебната палата.

Точните дати на провеждане на обученията са съгласувани със заместник-директора на училището партньор, графикът е утвърден със Заповед № 160 / 21.11.2016 година на административния ръководител на Районен съд – Първомай, която е изпратена за сведение на Регионално управление на образованието – Пловдив.

3. По поставената цел: Ефективна комуникация на Районен съд - Първомай с медиите, включително проактивна комуникация чрез електронните и социалните медии. Изграждане на нова комуникационна компетентност.

Тъй като информационната среда се характеризира с динамика и множество източници на информация, които доставят новини в реално време, все по-голяма част от комуникацията се осъществява в интернет пространството, което значителна част от гражданите използват активно в своето ежедневие.

3.1. През 2016 година Районен съд – Първомай бе на производство едно дело със значим медиен интерес с предмет измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, и вещно укривателството в големи размери, приключило с краен съдебен акт на 30.09.2016 година (в момента се обжалва). Интересът на медиите допълнително бе провокиран и от факта, че в последно време телефонните измами се превърнаха в чувствителна за цялото общество тема.

Ходът на съдебния процес, включително и производства по изменение на мярка за неотклонение „задържане под стража”, бе отразен от Българска телеграфна агенция, Plovdiv24.bg, asenovgrad-online.com, dir.bg, btv.bg, monitor.bg, dariknews.bg, информационна агенция „Фокус”, haskovo.net, parvomai.net.

3.2. За интегриране и поддръжка на интернет портал и електронни пощи за целите на Районен съд – Първомай (тъй като съществуващите са от 2008 година), на 20.09.2016 година бе изпратена оферта от „Би Софт” ЕООД за създаване на собствен домейн на съда (rs-parvomai.bg), нов интернет сайт с модерен дизайн и възможности за търсене, както и на защитени от спам и вируси пощенски кутии с възможност за интеграция със софтуерна система „Удостоверител на документ” за пренос на информация от съда към адвокати след направени от тяхна страна електронни заявления, като всеки изпратен имейл е предвидено да се подписва от самия сървър.

Целта на проекта е получаване на по-добра среда за достъп до информация в Районен съд – Първомай: модерен дизайн, обхващащ най-новите технологии за интернет портали и мобилни устройства; административен панел с възможност за автономно управление на портала от лица без ИТ умения; интеграция в Google търсачка с възможности за търсене на разпоредба от закон и намиране на резултати в публикуваните актове; публикуване на съдебни актове с възможност за търсене по различни критерии; възможност за създаване на анкети и за динамично обновяване на страница и документи; съвместима структура с всички останали съдилища в съдебен район Пловдив.

Тъй като ценовото предложение бе формирано на 12 месечни равни вноски от по 250 лева с ДДС и до края на 2016 година бе необходима сумата 750,00 лева за три месечни вноски, с Писмо изх. № 1498 / 10.10.2016 година до Комисия „Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет бе изпратено искане за промяна на бюджетната сметка на Районен съд – Първомай.

Съгласно т. 6 на Решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии” към Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 35 / 26.10.2016 година относно Решение на Комисия „Бюджет и финанси” по Протокол № 39 / 19.10.2016 година искането на Председателя на Районен съд – Първомай за интегриране и поддръжка на интернет портал и електронни пощи е нецелесъобразно. В мотивите е посочено: „Висшият съдебен съвет изпълни проект, в рамките на който са разработени шаблони за интернет страниците на съдилищата и предстои въвеждането им, в момента се работи по наредбата по чл. 360е от ЗСВ, която предвижда изисквания към интернет страниците на ОСВ и на този етап не е удачно да се разработват самостоятелни интернет страници”.

През 2016 година информацията на интернет страницата на Районен съд – Първомай бе променяна своевременно (в края на работния ден, а в редки случаи на сутринта на следващия), за да задоволи интереса на гражданите, адвокатите, страните по делата и медиите към актуална и полезна информация.

4. По поставената цел: Установяване на ефективна вътрешна комуникация.

Благодарение на ефективната вътрешна комуникация информираните съдии и съдебни служители са в състояние компетентно и убедително да общуват с външни публики и да укрепват репутацията на съда. Ефективната вътрешна комуникация помага за изпълнението на една от основните цели на Комуникационната стратегия на съдебната власт - въвеждането на високи професионални стандарти за предоставяне на информация и комуникация с гражданите, медиите и институциите.

Всеки понеделник преди започване на работа с граждани, адвокати и страни по делата работещите в Районен съд – Първомай съдии и съдебни служители се събират и обсъждат организацията на работата, изпълнените и предстоящите задачи.

5. По поставената цел: Мониторинг на Плана за действие на Районен съд - Първомай за изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт - 2014 - 2020 година.

Мониторинга на Плана дава възможност на ръководството на съда за придобиване на реална оценка за работата и степента на обществено доверие. При анализ на различните индикатори от началото на 2016 година до момента 2016 година не се констатират негативни оценки.

Със Заповед № 184 / 21.12.2016 година е утвърден План на Районен съд – Първомай за 2017 година за действие в изпълнение на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014 – 2020 година.

1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница