Доклад за състоянието на околната среда през 2012-та година съдържание страница I. Въведение II. Анализи по компоненти на околната средастраница5/13
Дата08.05.2018
Размер2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

“Марашка кория” – Обявена със Заповед №958/25.07.2003г. на МОСВ

Обявена е като Природна забележителност със Заповед №416//12.06.1979г. и със Заповед №РД-958/25.07.2003г на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяването й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в миналото дъбова кория от вида „летен дъб”. Защитената местност се намира в поземления фонд на землище с. Мараш, община Шумен с площ 26,87 ха, в която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст над 350 год. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ- Шумен. 


“Чибуклията” – Обявена със Заповед №333/16.05.1991г. на МОС

  Обявена е със Заповед №1187/19.04.1976г на КОПС на площ 5,0 ха с цел опазване на вековна церова гора, в съжителство с единично представения дървесен вид благун. Със Заповед №333/16.05.1991г.на МОС, площта на защитената местност е разширена и е 31,80ха. Намира се в ДГФ на ДЛС “Паламара”, землище с. Хърсово, община Никола Козлево и се стпанисва и опазва от ДЛС “Паламара”, под контрола на РИОСВ- Шумен.


“Дъбовете” – Обявена със Заповед №956/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед  №446/09.08.1978 г. на КОПС  за природна забележителност са обявени група от 47 бр. вековни дървета от вида „летен дъб” с приблизителна възраст над 100 до 200 годишни на площ 0,5ха. След прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност със Заповед № РД-956/25.07.2003г. на МОСВ и по точните замервания при съвместяването й в КВС, заема площ от 1,29 ха в поземления фонд на с. Ил. Р.Блъсков, община Шумен. Стопанисва се от община Шумен, под контрола на РИОСВ -Шумен. 


“Блатно кокиче”с. Кочово - Обявена със Заповед № 938/03.07.1970г. на КОПС,

“Блатно кокиче”с. Осмар - Обявена със Заповед № 608/23.08.1979г. на КОПС

На територията на община Велики Преслав в поземления фонд на землищата с. Кочово и с. Осмар  се намират две естествени находища на ценния растителен вид ”Блатно кокиче”, основание за поставянето на заеманата от вида територия  под защита. С общата им площ от 31,00 ха те са най-големите в Северна България. Обявени са за защитени местности със Заповеди на КОПС съответно №938/03.07.1970г. – находището ”Калпунар” с. Кочово и №608/23.08.1979г. находището в с. Осмар. Находищата са ливади със смесена собственост, в по-голямата си част частна. Стопанисват се от земеделските кооперации в двете селища, в чиито арендовани земи са включени по –голямата част от частните имоти  на находищата, под контрола на РИОСВ- Шумен.


“Червен божур” – Обявена със Заповед №РД-311/30.05.2006г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-311/30.05.2006г. на МОСВ с цел опазване на растителните съобщества, с преобладаващо представителство и висока плътност на вида „червен божур”, основен обект на защита. Намира се в землището на гр. Върбица, община Върбица. Естественото находище заема площ  от 12,0525ха в ДГФ на ДГС “Върбица” и граничи с ПР “Моминград”. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Върбица”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Челеклията” – Обявена със Заповед №РД-312/30.05.2006г. на МОСВ

  Защитената местност е обявена с цел съхраняване и опазване на приоритетно местообитание от типа “панонски гори”, включващо находища на червен божур, понтийска ведрица, момкова сълза и др. защитени растителни и животински видове със Заповед № РД-312/30.05.2006г. на МОСВ с площ 22,4248 ха. Намира се в землището на с. Веселиново, община Смядово, в ДГФ на ДГС “Смядово”. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.                                                                                                                                                        “Дебелеца” – Обявена със Заповед №РД-313/30.05.2006г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-313/30.05.2006г. на МОСВ с обща площ 28,8754 ха в ДГФ на ДГС “Смядово”, гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Целта за обявяването на ЗМ е съхраняване и опазване на естествена, вековна 120-130 год. буково-габарова гора с находища на мъжка и женска папрати, волски език, бодлив и подезичен залист. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Мадарски скални венци” – Обявена със Заповед №РД-535/12.07.2007г. на МОСВ

  Защитената местност е обявена със Заповед №РД-535/12.07.2007г. на МОСВ за опазване на  карстови скални венци, местообитания на петрофилни и защитени животински видове;   находища на редки и защитени растителни видове. Намира се на територията на две общини, в землищата на с. Мадара, община Шумен; с. Кюлевча, с. Калугерица и с. Каспичан, община Каспичан, област Шумен с обща площ 3191,336 ха в ДГФ на ДЛС „Паламара”. Защитената местност е част от територията на Националния историко-археологичен резерват  “Мадара”. Стопанисва се и се охранява от ДЛС „Паламара”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Див  рожков” - Обявена със Заповед №РД-521/12.07.2007г. на МОСВ

  Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-521/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Патлейна”, обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС и площ  72,7 ха. Целта е съхраняване на естественото находище на растистителния вид Урумово лале, български ендемит, включен в “Червената книга” на Р. България. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Преслав”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Конски кестен” – Обявена със Заповед №РД-512/12.07.2007г. на МОСВ

Обявена за Защитена местност със Заповед № РД-512/12.07.2007г. на МОСВ след прекатегоризиране на Буферната зона на ПР “Дервиша”, обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС и площ  57,4 ха. Прекатегоризиране на буферна зона обявена със Заповед № 578/17.06.1986г на КОПС в ЗМ.


На територията на Защитените местности са забранени дейности, противоречащи на изискванията за опазване на обекта, предмет на защита: забележителен ландшафт, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.


ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - /ПЗ/
“Скока” – Обявена със Заповед №РД-314/30.05.2006г. на МОСВ

Природната забележителност е обявена с цел опазване на характерен ландшафт, включващ скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, най характерното, от които е “Софрата ”. Обявена е със Заповед № РД-314/30.05.2006г. на МОСВ с площ 111,0350 ха в ДГФ на ДГС “Смядово”, гр. Смядово, в землището на с. Веселиново, община Смядово. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Смядово”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


На територията на Природнита забележителност се забраняват дейности, които могат да нарушат естественото й състояние или да намалят естетическата й стойност.
Защитени природни територии /ЗТ/ в Област Търговище
ЗАЩИТЕНИ  МЕСТНОСТИ - /ЗМ/
“Урумово лале” – Обявена със Заповед № РД-957/25.07.2003г. на МОСВ

Защитената територия заема каменист, силно варовит стръмен склон от ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. Пайдушко община Търговище, с площ 12 ха, обявена като Природна забележителност със Заповед №853/10.08.1983г. на КОПС. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-957/25.07.2003г. на МОСВ. Под защита е естествено находище на растистителния вид Урумово лале, представен в трите му форми - жълта, пъстра и червена. Последната форма е представена от единични екземпляри. Видът под защита е български ендемит, застрашен от изчезване и включен в “Червената книга” на България. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Игликина поляна” – Обявена със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ

Намира се в м.”Кайрака” на нелесопригодна площ ДГФ на ДГС „Търговище”, землище гр. Търговище. Обявена като Природна забележителност е със Заповед №448/25.04.1984г. на КОПС с площ 9,2 ха. Със Заповед № РД-955/25.07.2003г. на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност. Целта за обявяване е защита на естественото находище на лечебна иглика, растителен вид с ограничителен  режим на ползване с цел запазване като генетичен фонд на вида и осигуряване естественото му възпроизвеждане. Целогодишно е обект на неорганизиран туризъм, поради красивата природа, съчетание на защитения обект с ограждаща го смесена широколисна гора и близостта с гр. Търговище. Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 


“Петка балкан” – Обявена със Заповед № РД-959/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед №215/05.04.1979г. на КОПС защитената територия е обявена като Природна забележителност. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-959/25.07.2003г. на МОСВ. Целта за обявяване е за съхранение на вековна  церова гора в м.”Бабаконду” в ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. Братово община Търговище. Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен. “Божур поляна” – Обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006г. на МОСВ

Защитената местност е обявена със Заповед № РД-315/30.05.2006г. на МОСВ в землищата на с. Вардун и с. Стража, община Търговище с цел опазване находище на червен божур, лечебна иглика. Естественото находище заема площ от 18,07ха в ДГФ на ДГС „Търговище”, местността ”Парка’. Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


„Римският мост” – Обявена със Заповед № РД-961/25.07.2003г. на МОСВ

Със Заповед №3817/28.08.1975г. на МГОПС защитената територия е обявена като Историческо място с площ 0.1 ха. Прекатегоризирана е в Защитена местност със Заповед № РД-961/25.07.2003г. на МОСВ. Целта за обявяване е за опазване на територия с характерен ландшафт в ДГФ на ДГС „Омуртаг”, землище с. Стеврек, община Антоново. Стопанисва се и се охранява от ДГС “Омуртаг”, под контрола на РИОСВ-Шумен. 


На територията на Защитените местности са забранени дейности, противоречащи на изискванията за опазване на обекта, предмет на защита: забележителен ландшафт, местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.
ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ - /ПЗ/
“Коня”, “Водопада”-  Обявени със Заповед №97/13.03.1978 г.

Намират се в живописната м. “Боаза”, образувана от коритото на р. Врана, живописно прорязваща склоновете на Преславската планина, дял от Източна Ст. планина. ПЗ “Коня” е скално образование – голина, наподобяващо изображение с форма на кон, намиращо се в близост до гл. път Варна-София, на площ от 0,3 ха в ДГФ на ДГС “Търговище”, землище гр. Търговище. ПЗ “Водопада” също се намира в близост до гл.път Варна-София и е малък  водопад, образуващ се от излизащ на скалната повърхност малък подземен приток на р. Врана, с площ от 0,1 ха в ДГФ на ДГС “Търговище”, землище с. Пролаз, Община Търговище. ПЗ са обявени със Заповед №97/13.03.1978 г. Стопанисват се и се охраняват от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


„Дервенска пещера” – Обявена със Заповед №534/25.09.1978 г.

Намира се на склоновете на Преславската планина, дял от Източна Стара планина в Пролазкия пролом с площ 1,0 ха в ДГФ на ДГС „Търговище”, землище с. Пролаз, Община Търговище. Пещерата е една от малкото в този край, известна освен с големината си и с богатството на ексцентричните образувания на хелектитите и дендритите, змиевидните извивки на преградите на синтровите езерца с пещерни бисери в тях и масивните сталакмити, осеяни с червеникавокафяви до розови и млечнобели кристали. Прилепите са основните видове в пещерната фауна, достигащи десетки броя. Пещерата е местообитание на особен вид малък бръмбър, родственик на вида Светломразец. Дервенската пещера е недостатъчно проучена. Стопанисва се и се охранява от ДГС „Търговище”, под контрола на РИОСВ-Шумен.


“Гърбавата чешма” – Обявена със Заповед №1187/19.04.1976 г.

Защитената територия е с площ 0,20 ха в ОГФ на Община Антоново. Представлява скално варовиково  образувание  с височина 3 и повече метра и дължина около 10 м , образувано от отлагането на варовик от течащата силно варовита вода. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.“Костадин тепе” – Обявена със Заповед №1635/27.05.1976 г.

          Обект на защита е скалното образувание в ОГФ на Община Антоново, в землищата на с. Черни бряг и с. Малоградец, община Антоново. Обявено е за Защитена територия със Заповед №1635/ 27.05.1976г. с площ 5,0 ха. Представлява останки от укрепление, свързано с легенда и като такова би представлявало интерес за историко-археологическия институт. Стопанисва се и се охранява от община Антоново, под контрола на РИОСВ-Шумен.


На територията на Природните забележителности се забраняват дейности, които могат да нарушат естественото им състояние или да намалят естетическата им стойност.

№ по ред

Наиме-нование

Категория

Собственост и стопанисване

Терито-рия

/хектари/Попада в територ. обхват на следните общини

Приет план за управление

1.

Букака

Резерват

Държавна собственост, Стопанисва се от ДГС „Шумен”

63,04 ха

ДГФ на ДГС „Шумен” – гр. Шумен

Не

2.

Патлейна

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Преслав”

37,8 ха

ДГФ на ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

3.

Дервиша

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Преслав”

10,6 ха

ДГФ на ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

4.

Моминград

Поддържан резерват

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Върбица”

6,0 ха

ДГФ на ДГС „Върбица” – гр. Върбица

Не

5.

Шуменско плато

Природен парк

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Преслав”, ДГС „Шумен” и Община Шумен

3929,9 ха

ДГФ на ДГС „Преслав” и ДГС „Шумен” и общински фонд на Община Шумен

Да

6.

Каньона

Защитена местност

Държавна частна, държавна публична, общинска публична собственост. Стопанисва от община Каспичан

17,58 ха

Поземлен фонд на с. Каспичан, община Каспичан

Не

7.

Могилата

Защитена местност

Държавна публична собственост. Стопанисва се от ДП „Кабиюк”, землище с.Коньовец, община Шумен

47,5 ха

Поземлен фонд на ДП „Кабиюк”, с. Коньовец, община Шумен

Не

8.

Марашка кория

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от община Шумен

26,87 ха

Поземлен фонд на с. Мараш, община Шумен

Не

9.

Чибуклията

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДЛС „Паламара” – с. Венец

31,80 ха

ДГФ на ДЛС „Паламара” – с. Венец

Не

10.

Дъбовете

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от община Шумен

1,29 ха

Поземлен фонд на с. Илия Р. Блъсков, община Шумен

Не

11.

Блатно кокиче

Защитена местност

Смесена собственост – държавна и частна. Стопанисва се от ПК „Вр. Долина”, с. Кочово

12 ха

Поземлен фонд на землище с. Кочово, община Велики Преслав

Не

12.

Блатно кокиче

Защитена местност

Смесена собственост – държавна и частна. Стопанисва се от ЗКПУ „Орало”, с. Осмар

19 ха

Поземлен фонд на землище с. Осмар, община Велики Преслав

Не

13.

Червен божур

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Върбица”

12,0525ха

ДГФ на ДГС „Върбица” – гр. Върбица

Не

14.

Челеклията

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Смядово”

22,4248 ха

ДГФ на ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

15.

Дебелеца

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Смядово”

28,8754 ха

ДГФ на ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

16.

Мадарски скални венци

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДЛС „Паламара”

3191,336 ха

ДГФ на ДЛС „Паламара” – с. Венец

Не

17.

Див рожков

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Преслав”

72,7 ха

ДГФ на ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

18.

Конски кестен

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Преслав”

57,4 ха

ДГФ на ДГС „Преслав” – гр. Велики Преслав

Не

19.

Урумово лале

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

12 ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

20.

Игликина поляна

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

9,2 ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

21.

Петка балкан

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

5,4 ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

22.

Божур поляна

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

18,07ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

23.

Римският мост

Защитена местност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Омуртаг”

0.1 ха

ДГФ на ДГС „Омуртаг” – гр. Омуртаг

Не

24.

Скока

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Смядово”

111,0350 ха

ДГФ на ДГС „Смядово” – гр. Смядово

Не

25.

Коня

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

0,3 ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

26.

Водопада

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

0,1 ха

ДГФ на ДГС „Търговище” – гр. Търговище

Не

27.

Дервенска пещера

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

1,0 ха

Държавна публична собственост. Стопанисва се от ДГС „Търговище”

Не

28.

Гърбавата чешма

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от Община Антоново

0,20 ха

ОГФ на Община Антоново

Не

29.

Костадин тепе

Природна забележителност

Държавна собственост. Стопанисва се от Община Антоново

5,0 ха

ОГФ на Община Антоново

Не
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница