Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Обосновка: ППБ се възстановява. =-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-страница7/21
Дата09.08.2018
Размер1.4 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Обосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0192
=== AGRI/5239===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 04

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 04 Възстановявания за яйца

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 04

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

5 660 249

5 660 249

339 751

339 751

6 000 000

6 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0193
=== AGRI/5240===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 05

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 05 Възстановявания за птиче месо

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 05

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

99 000 000

99 000 000

99 000 000

99 000 000

93 394 111

93 394 111

5 605 889

5 605 889

99 000 000

99 000 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0194
=== AGRI/5278===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 06

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 06 Специфични помощи за пчеларство

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

24 000 000

24 000 000

24 000 000

24 000 000

22 640 997

22 640 997

3 809 003

3 809 003

26 450 000

26 450 000

РезервиОбосновка:

Тъй като бюджетът се разпределя въз основа на броя на кошерите на държава-членка и с оглед на увеличението на броя на кошерите в Общността с 15% в резултат от присъединяването на Румъния и България, бюджетните средства на Общността, разпределени за 25-те «стари» държави-членки за 2008 г. за подпомагане на пчеларството намаляха с приблизително 10% в сравнение с 2007 г. Като се има предвид важността на пчеларството за селското стопанство и околната среда, това не е приемливо.Поради това Парламентът призовава за отпускането на 26,45 милиона евро (23 000 000 + (15% x 23 000 000)) за пчеларство в бюджета на ЕС за 2009 г.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Проектоизменение 0195
=== AGRI/5242===

Индикативен бюджетен ред : 05 02 15 99

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 02 15 99 Други мерки (свинско месо, птиче месо, яйца, пчеларство, други животински продукти)

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 02 15 99

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

p.m.

p.m.

100 000

100 000

94 337

94 337

5 663

5 663

100 000

100 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0641
=== PSE//7012===

Индикативен бюджетен ред : 05 03 02 13

<< Внесено от Catherine Guy-Quint, Група на социалистите в Европейския парламент >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 03 02 13 Премия за овце и кози

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 03 02 13

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

257 000 000

257 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

250 000 000

20 000 000

20 000 000

270 000 000

270 000 000

РезервиОбосновка:

Необходимо е да се припомни, че помощите за сектори овцевъдство или козевъдство отбелязват спад от 29 % от 2004 г. до днес. Тези сектори обхващат важни традиционни селскостопански предприятия в Европейския съюз, които осигуряват прехраната на хиляди производители и играят съществена роля за околната среда. Европейските сектори овцевъдство и козевъдство, които са съсредоточени в най-необлагодетелстваните райони, отбелязват критичен спад на производството и страдат от масовото изселване на производителите.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0642
=== PSE//7013===

Индикативен бюджетен ред : 05 03 02 14

<< Внесено от Catherine Guy-Quint, Група на социалистите в Европейския парламент >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 03 02 14 Допълнителна премия за овце и кози

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 03 02 14

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

78 000 000

78 000 000

76 000 000

76 000 000

76 000 000

76 000 000

15 000 000

15 000 000

91 000 000

91 000 000

РезервиОбосновка:

Необходимо е да се припомни, че помощите за сектори овцевъдство или козевъдство отбелязват спад от 29% от 2004 г. до днес. Тези сектори обхващат важни традиционни селскостопански предприятия в Европейския съюз, които осигуряват прехраната на хиляди производители и играят съществена роля за околната среда. Европейските сектори овцевъдство и козевъдство, които са съсредоточени в най-необлагодетелстваните райони, отбелязват критичен спад на производството и страдат от масовото изселване на производителите.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0915
=== BUDG/4279===

Индикативен бюджетен ред : 05 03 02 15

<< Внесено от Комисия по бюджети >>

-------------------------------Volume 4 (section 3) — Commission

Добавя се: 05 03 02 15 — Еко-помощ за запазване на овцевъдството и козевъдството в Европейския съюз

Изменя се класификацията: ЗР

Изменя се типът: ЕБК

05 03 02 15

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити0

0

p.m.

p.m.

РезервиНаименование:

Еко-помощ за запазване на овцевъдството и козевъдството в Европейския съюз

Забележки:

Добавя се следният текст:

Ще бъде предоставена допълнителна помощ на овцевъдите и козевъдите, които отглеждат животни по екологичен начин, в съответствие с нуждите на всеки регион.

Правно основание:

Добавя се следният текст:

Регламент (EО) № 1782/2003, изменен с предложение COM(2008)0306

Актове, на които се прави позоваване:

Обосновка:

Овцевъдите и козевъдите имат най-ниски доходи от всички животновъди и попадат в най-застаряващата възрастова група. Овцевъдството и козевъдството могат да изчезнат под натиска на високите разходи в резултат най-вече на увеличаващите се цени на петрола и епидемиите на болестта "син език". В доклада A6-0196/2006 Европейският парламент изрази силната си подкрепа за овцевъдството и козевъдството, като подчерта важната им роля за околната среда в Европейския съюз.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

Предложение за промяна 0198
=== AGRI/5244===

Индикативен бюджетен ред : 05 07 01 06

<< Внесено от Комисия по земеделие и развитие на селските райони >>

-------------------------------

Volume 4 (section 3) — Commission

Позиция 05 07 01 06 Счетоводно уравняване на сметки от предходни години във връзка с разходи за съвместно управление в рамките на секция «Гарантиране» на ФЕОГА (предишни мерки) и в рамките на ЕФГЗ

Цифровите стойности се изменят, както следва:

05 07 01 06

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

-370 000 000

-370 000 000

-80 000 000

-80 000 000

-310 000 000

-310 000 000

230 000 000

230 000 000

-80 000 000

-80 000 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200810
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200810 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница