Експертна дейностДата11.06.2017
Размер57.86 Kb.
Извънуниверситетска експертна дейност (участие в експертни групи и комисии към международни, държавни и регионални институции, в редколегии на извънуниверситетски научни списания/издания, участие във форми за квалификация и преквалификация на учители, работа с ученици):
Експертна дейност
2016 г. - Член на ЕГ по процедура за програмна акредитация на ОНС "доктор" по докторска програма: "Методика на обучението по биология", професионално направление 1.3. "Педагогика на обучението по..." по област на висше образование 1. "Педагогически науки" на Софийски университет "Св. Климент Охридски", с решение на Акредитационния съвет на НАОА (Протокол № 13/19. 05. 2016 г.)
Член на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство” – „СТЕАМ”, гр. Шумен; 2016 г.
2016 г.
Лектор в квалификационен курс „Организация и методика на обучението по „Човекът и природата” V и VІ клас. Част ІІІ. „Структура и жизнени процеси при организмите” с учители по физика и химия по „Човекът и природата”, Варна, ДИКПО, 2016 г.
Ръководител и лектор в квалификационен курс „Съвременни аспекти на методиката на обучението по „Биология и здравно образование” и „Човекът и природата” с учители по биология за придобиване на ІV ПКС, ДИКПО, гр. Варна, 2016 г.
Ръководител и лектор в квалификационен курс „Съвременни аспекти на методиката на обучението по „Биология и здравно образование” и „Човекът и природата” с учители по биология за придобиване на V ПКС, ДИКПО, гр. Варна, 2016 г.
Работа с ученици

Участие в работата на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство” – „СТЕАМ”, гр. Шумен по изготвянето на учебни програми и провеждане на учебни занятия.


Ръководство на дипломант в бакалавърска степен: 1 брой

Силвия Иванова Маринова, ІV курс «Биология и химия», фак. №1320050014. Предстои защита през м. ХІІ, 2016 г.


Ръководство на специализант за придобиване на І и ІІІ ПКС в ДИКПО, гр. Варна
Ръководство на дипломна работа за придобиване на І ПКС по биология, ШУ „Еп. К. Преславски”, ДИКПО – гр. Варна, 2016 г.

Успешно защитена дипломна работа на тема: „Ролята на интегралния подход и междупредметните връзки за повишаване на ефективността на процеса на обучение по „Биология и здравно образование” в ІХ клас”, ШУ „Еп. К. Преславски”, ДИКПО – гр. Варна, Ирена Василева Михова, 2016 г.


Ръководство на студент, специализант в ШУ за участие с доклад в научен форум: 8 броя доклади


 1. Силвия Иванова Маринова, ІV курс «Биология и химия», фак. №1320050014.

 2. Жаклин Кирилова Бакалова, ЕООС, фак. № № 12200040101

 3. Найлин Ирфан Али, ЕООС, фак. № 12200040108

 4. Красимира Христова Желева, специализант в ДИКПО – гр. Варна

 5. Стойна Илиева, специализант в ДИКПО – гр. Варна

 6. Майя Радева, специализант в ДИКПО, № 3326/СК, 2012 г., гр. Варна

 7. Ирена Василева Михова, специализант в ДИКПО – гр. Варна


2016 г. – Ст. Илиева, М. Бойчева. Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване на интереса и мотивацията на учениците. Юбилейна научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”, 30. 09. – 02. 10. 2016, гр. Шумен.
2016 г. - Marinova, S., Boycheva, M. Interactive methods and the potential of their implementation of the education process in “Biology and health education”, VII grade with the purpose of health education of students. Fourth Student Scientific Conference “Ecology and Environment”, April 22-23, 2016, Shumen.
2016г. - Marinova, S., Boycheva, M., R. Davidova. Interactive methods and the potential of their implementation of the education process in “Biology and health education”, VIIІ grade with the purpose of health education of students. XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.
2016 г. - Krasimira Jeleva, Rositsa Davidova, Maria Boycheva. Diagnosis of knowledge of students for biotic factors of the education process in “Biology and health education”, IX grade. . XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.

2016 г. - Irena Mihova, Maria Boycheva, Rositsa Davidova. THE ROLE OF THE INTEGRAL APPROACH AND CROSS-CURRICULAR LINKS FOR INCREASING THE EFFECTIVENESS OF TEACHING BIOLOGY AND HEALTH EDUCATION IN 9TH GRADE. . XIV National conference with international participation "Natural sciences 2016" (NCNS 2016), Varna 2016.

2015 г. - Ilieva St., M. Boycheva, R. Davidova. The use of innovative methods in students ecological and health education in biology. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015.
2015 г. - Radeva, M., M. Boycheva, R. Davidova. The use of interactive methods in ecological and health education of 8-th grade students in the subject of biology and health education. XIII National conference with international participation "Natural sciences 2015" (NCNS 2015), Varna 2015.
2014 г. - Davidova R., M. Boycheva, Z. Bakalova, N. Ali. Ecology of Testate Amoebae (Amoebozoa, Rhizaria) in the Kamchia Reservoir (North-East Bulgaria). NCNS 2014, Varna
Ръководство на студент, специализант в ШУ за научна публикация: 3 броя
2016 г. - Радева, М., М. Бойчева, Р. Давидова. Приложение на интерактивни методи за екологично и здравно образование на учениците в VІІІ клас по „Биология и здравно образование”. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 25, Number 4, 555-569, SJR 0,200

2016 г. - Илиева, Ст., М. Бойчева, Р. Давидова. Приложение на иновационни методи за екологично и здравно образование и възпитание на учениците в обучението по биология. Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, Volume 25, Number 4, 570-586, SJR 0,200
2016 г. – Ст. Илиева, М. Бойчева. Използване на игрови методи в обучението по биология за повишаване на интереса и мотивацията на учениците. В: сб. Юбилейна научна конференция с международно участие „Иновации в образованието”, 30. 09. – 02. 10. 2016, гр. Шумен.
От тях:

- публикация в научно списание – 2 броя

- публикация в реферирано издание – 2 броя

- публикация в списание с IF – 2 броя


Разработване на управленска и административна документация (учебни планове, стандарти, правилници, инструкции, квалификационни характеристики, работа по акредитация и САНК, изготвяне на материали по качеството на обучението):

на равнище университет:

 • като Член Контролния съвет участие в разработване на инструкции за провеждане на избори в ШУ (Инструкция за провеждане на избори на органи на управление на ШУ «Еп. К. Преславски» - 2012 г. Инструкция за провеждане на избори за заемане на академичните длъжности тлавен асистент», «доцент» и «професор» в ШУ – 2013 г.; );

 • като Член Контролния съвет участие в изготвянето на: становища по проекто-бюджета на ШУ и по отчета за изпълнението на бюджета в периода 2012 – 2016 г. вкл.; отчети за работата на Контролния съвет в периода 2012 – 2016 г. вкл.;

 • като Член на Контролния съвет участие в изготвяне на предложения до Общото събрание на ШУ за изменение и допълнение на действащи правилници на ШУ (Изменение и допълнение на Правилника за дейността на Контролния съвет, приети на Общо събрание на ШУ);

 • като член на Методическия съвет на ШУ участие в подготовката на материали по: Правилника на Методическия съвет; изменение и усъвършенстване на Правилника за организацията и провеждането на педагогическата практика в ШУ.


на равнище ОСЗ:

 • изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Правилника на ФПН – 2012 г.;

 • изготвяне на предложения за изменение и допълнение на Правилника на ФПН – 2016 г.;

 • Председател на комисията по изменение и допълнение на Правилника на ФПН – 2016 г.;


на равнище катедра:

 • разработване на нов учебен план за магистърска програма «Дидактика на биологията и здравното образование» - 2016 г.

 • разработване на квалификационна характеристика към нов учебен план за магистърска програма «Дидактика на биологията и здравното образование» - 2016 г.

 • разработване на нови учебни програми:

- в бакалавърска степен - 8 броя:

- в магистърска степен – 9 броя. • като член на комисия по акредитация на специалност „Екология и опазване на околната среда” участие по изготвянето на доклад за акредитация на специалността през 2013 г.


Други дейности в полза на Университета и на негови структурни звена

 • участие в среща с ученици от училища в гр. Шумен – 2015 г.;

 • рекламна дейност сред учители и ученици от училища на гр. Шумен;

 • Член на Управителен съвет на Сдружение с нестопанска цел за обществено-полезна дейност „Научно-образователен център за наука, технология, инженерство, математика и изкуство” – „СТЕАМ”, гр. Шумен;

 • спонсорство при закупуване на LED телевизор за учебни цели (каб. 531);

 • Представена в Издателски съвет на ШУ „Еп. К. Преславски” редакторска бележка – 1 брой; Учебно пособие „Ръководство за лабораторни упражнения по Зоология Част І - Безгръбначни животни”, за обучение на студентите от специалност „Растителна защита”, автор Росица Давидова, 18. 08. 2012 г.;

 • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема „Методически подходи за разработване на студентско портфолио”, Регистрационен № 4401/30. 06. 2014 г.;

 • Участие в проведен курс на обучение от преподаватели по информатика от ШУ „Еп. К. Преславски” за работа с интерактивна дъска и приложението й в обучението на ученици и студенти, ШУ „Еп. К. Преславски”, м. Х. 2014 г. Придобито удостоверение с регистрационен № 4762/30. 06. 2015 г. за завършено обучение в квалификационен курс „Използване на интерактивна бяла дъска в обучението – технологични и методически насоки“. Време на провеждане: 09. 10. – 10. 10., 16. 10. – 17. 10. 2014 г. Хорариум: 12 часа, Брой кредити: 0, 8, ДИКПО – гр. Варна

Каталог: tadmin -> upload -> storage
storage -> Литература на факта. Аналитизъм. Интерпретативни стратегии. Въпроси и задачи
storage -> Лекция №2 Същност на цифровите изображения Въпрос. Основни положения от теория на сигналите
storage -> Лекция 5 система за вторична радиолокация
storage -> Толерантност и етничност в медийния дискурс
storage -> Ethnicity and tolerance in media discourse revisited Desislava St. Cheshmedzhieva-Stoycheva abstract
storage -> Тест №1 Отбележете невярното твърдение за подчертаните думи
storage -> Лекции по Въведение в статистиката
storage -> Търсене на живот във вселената увод
storage -> Еп. Константинови четения – 2010 г някои аспекти на концептуализация на богатството в руски и турски език


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница