Eвропейска комисия информационна бележкастраница2/3
Дата19.07.2018
Размер378.88 Kb.
1   2   3

Вътрешен пазар на природен газ: Комисията завежда дело срещу ПОЛША за регулирани цени на природния газ за предприятия

Европейската комисия реши днес да заведе дело в Съда на ЕС срещу Полша за неспазване на разпоредбите на ЕС в областта на вътрешния енергиен пазар. Съгласно Директивата за природния газ (2009/73/ЕО) цените трябва да се определят преди всичко от търсенето и предлагането. Определените от държавата тарифи за крайни потребители, които не са домакинства, пречат на навлизането на нови доставчици на газ на пазара и не позволяват на полските потребители да се възползват пълноценно от предимствата на вътрешния пазар.

Съгласно правото на ЕС регулирани цени могат да се прилагат само в изключителни случаи и като извънреден начин за определяне на цените, като за целта трябва да са изпълнени редица строги условия, включително изискване за пропорционалност.(За повече информация: IP/13/580 – M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 • Транспорт: Комисията предявява пред Съда иск срещу ИСПАНИЯ поради правила за наемане на пристанищни работници

Европейската комисия реши днес да предяви пред Съда иск срещу Испания поради нейните правила за наемане на работници в няколко испански пристанища. Понастоящем на предприятията за обработка на товари в тези пристанища не е разрешено да набират работници на пазара на труда. Точно обратното, съществуващите правила задължават тези предприятия да участват с парична вноска в капитала на частни дружества, които от своя страна им осигуряват необходимата работна сила. Само когато работниците, предложени от тези частни дружества, не са подходящи или не са достатъчно, предприятията за обработка на товари могат свободно да наемат персонал на пазара на труда. Комисията смята, че тези ограничителни трудови практики могат да възпрат предприятията за обработка на товари от други държави членки, които желаят да се установят в Испания.

(За повече информация: IP/13/559 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 • Здраве на животните: Комисията предявява пред Съда иск срещу ШВЕЦИЯ поради непрекратяване на изследванията на говеда за паратуберкулоза

Комисията реши днес да заведе дело в Съда срещу Швеция, която прилага неправилно Директива 64/432/ЕИО, като продължава да изследва за паратуберкулоза говедата, внасяни от други държави членки.

В определените с Директива 64/432/EИО хармонизирани ветеринарно-санитарни условия за търговията с говеда не са предвидени здравни изисквания във връзка с паратуберкулозата. Овен това задължителните изследвания след пристигането на животните възпират шведските животновъди да внасят говеда от други държави от ЕС, което има ефект, равностоен на количествени ограничения. Поради това те не могат да бъдат обосновани по член 36 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в който се уреждат ограниченията и забраните за внос.(За повече информация: IP/13/570 – F. Vincent – тел.. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)
3. Други случаи от специален интерес

 • Комисията иска от ИТАЛИЯ да събере таксите за свръхпроизводство, дължими от италиански млекопроизводители

Европейската комисия призова днес Италия да предприеме действия за отстраняване на пропуските в събирането на таксите за свръхпроизводство, дължими от млекопроизводителите, които са превишили своите индивидуални квоти в годините, когато Италия е превишила своята национална квота за млечни продукти.

Въпреки многобройните искания на Комисията по-голямата част от таксите, дължими за периода между 1995 г. и 2009 г., все още не са събрани от италианските органи, които очевидно не са предприели подходящи мерки за ефективно събиране от производителите на цялата сума, която по оценки възлиза на най-малко 1,42 млрд. евро. Тази сума трябва да бъде възстановена в италианския бюджет, за да не се ощетяват италианските данъкоплатци, подчерта Комисията днес.Липсата на ефективно събиране на тези такси подкопава усилията на европейско равнище за стабилизиране на пазара на млечни продукти. Освен това тя води до нарушаване на конкуренцията с останалите европейски и италиански производители, които са спазили квотите за производство или са платили таксите за свръхпроизводство.

(За повече информация: IP/13/577 – R. Waite – тел. +32 229 61404 – моб. тел. +32 498 96 1404)

 • Данъчно облагане: Комисията иска от 5 държави членки да приложат основните правила на ЕС срещу укриването на данъци

Комисията изпрати днес мотивирани становища до Белгия, Гърция, Финландия (провинция Åland), Италия и Полша, в които изисква те да я уведомят за транспонирането на Директивата относно административното сътрудничество в своите национални законодателства.

Директивата относно административното сътрудничество има за цел да се увеличи прозрачността, да се подобри обменът на информация и да се задълбочи трансграничното сътрудничество – основни инструменти за борба с укриването на данъци (вж. IP/12/1376). Държавите членки бяха правно задължени да започнат да прилагат тази директива от 1 януари 2013 г. Белгия, Гърция, Финландия, Италия и Полша не са информирали Комисията за транспонирането на директивата в своите национални законодателства.

(За повече информация: IP/13/572 – E. Traynor – тел. +32 229 21548 – моб. тел. +32 498 98 3871)

 • Железопътен транспорт: ФРАНЦИЯ и ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО трябва да прилагат европейските правила по отношение на тунела под Ламанша

Европейската комисия изпрати официално искане до Франция и Обединеното кралство да спазват правилата на ЕС срещу прекомерните такси за достъп до линиите за пътнически и товарни влакове в тунела под Ламанша. Комисията също така поиска от тях да гарантират наличието на напълно независим регулаторен орган и да прекратят споразумението, съгласно което в момента по ограничителен начин се запазва капацитет за определени железопътни превозвачи. Високите такси за достъп до железопътните линии се прехвърлят на пътниците чрез цените на билетите, а железопътните превозвачи на товари се оплакват, че не могат да си позволят да изпращат повече товари през тунела и са принудени да използват автомобилните пътища, причинявайки задръствания и замърсяване.

(За повече информация: IP/13/557 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

 • Транспорт: Комисията настоява ГЕРМАНИЯ да спазва правилата на ЕС относно разделното водене на счетоводство в областта на железопътния транспорт

Комисията изразява безпокойство от факта, че Германия не прилага европейските правила за разделно водене на счетоводство от страна на управителите на инфраструктура и железопътните предприятия, и за използването на такси за достъп до железопътните линии. Тази процедура е част от поредица от подобни процедури срещу няколко държави членки във връзка с разделното водене на счетоводство. Немската система създава възможност за кръстосано субсидиране на търговски транспортни дейности с държавни средства за инфраструктура и обществени услуги за превоз на пътници.

(За повече информация: IP/13/556 – H. Kearns – тел. +32 229 87638 – моб. тел. +32 498 98 7638)

4. Други мотивирани становища

 • БЕЛГИЯ, КИПЪР, ПОРТУГАЛИЯ, РУМЪНИЯ и ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА се призовават да спазват правилата на ЕС относно запасите от нефт и нефтопродукти

Комисията официално поиска днес от Белгия, Кипър, Португалия, Румъния и Чешката република да предприемат действия за осигуряване на пълното изпълнение на своите задължения съгласно законодателството на ЕС относно запасите от нефт и нефтопродукти. В Директива 2009/119/ЕО се изисква държавите членки да поддържат минимални запаси от суров нефт и/или нефтопродукти, за да се гарантира сигурността на снабдяването с нефт и нефтопродукти в случай на евентуално прекъсване на доставките. Предвид значението на нефта в енергийния микс на ЕС, силната зависимост на Съюза от външните доставки на суров нефт и нефтопродукти и геополитическата несигурност в много от районите производители е жизненоважно да се гарантира достъпът на потребителите до нефтопродукти по всяко време. Днес Европейската комисия изпрати мотивирано становище до Белгия, Кипър, Португалия, Румъния и Чешката република, които все още не са информирали Комисията за мерки за транспониране на директивата в своите национални законодателства. Ако тези държави от ЕС не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 31 декември 2012 г. През януари 2013 г. бяха започнати процедури за установяване на неизпълнение на задължения срещу 17 държави членки. Официално уведомително писмо бе изпратено на Белгия, България, Гърция, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Унгария и Чешката република. Комисията проучва какво е положението в останалите държави членки, за които има процедури за установяване на неизпълнение на задължения, и настоящите мерки могат да бъдат допълнени с още мотивирани становища през следващите етапи на процедурите.  За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/oil/secure_supply_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 • Енергийна ефективност на сградите: Комисията иска от седем държави членки да приемат национални мерки за енергийната ефективност на сградите

Комисията официално поиска днес от Белгия, Германия, Латвия, Нидерландия, Полша, Финландия и Франция да предприемат действия и да осигурят пълното изпълнение на своите задължения съгласно законодателството на ЕС относно енергийната ефективност на сградите (Директива 2010/31/ЕС). Комисията изпрати мотивирано становище до тези държави членки, в което изисква те да я уведомят за всички свои мерки за изпълнение на директивата, която трябваше да бъде транспонирана в националните законодателства до 9 юли 2012 г. Съгласно тази директива държавите членки трябва да установят и прилагат минимални изисквания за енергийните характеристики на нови и съществуващи сгради, да осигурят сертифицирането на енергийните характеристики на сградите и да изискват редовната инспекция на отоплителните и климатичните инсталации. Освен това в директивата се изисква държавите членки да гарантират, че от 2021 г. нататък всички нови сгради ще са така наречените „сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия“. Чрез правилно транспониране и прилагане на директивата държавите — членки на ЕС, могат да постигнат значителни разходно ефективни икономии на енергия и да намалят емисиите си на парникови газове. Ако държавите от ЕС не изпълнят своето правно задължение в срок от два месеца, Комисията може да реши да предяви пред Съда иск срещу тях.

През септември 2012 г. Комисията започна процедури за нарушения срещу 24 държави членки, които не я бяха уведомили за своите мерки за транспониране на директивата в националните си законодателства. Междувременно множество страни от ЕС уведомиха Комисията за своите мерки за транспониране. Няколко от тях обаче не го направиха и поради това бяха изпратени мотивирани становища на Италия, Гърция, Португалия и България през януари 2013 г. и на Испания и Словения през април 2013 г. Комисията също така реши да предяви пред Съда иск срещу Португалия за неприемане на законодателство за транспониране на Директивата относно енергийната ефективност на сградите в своето национално право (вж. IP/13/579).За повече информация: http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

(За повече информация: M. Holzner - тел. +32 229 60196 – моб. тел. +32 498 98 2280)

 • Комисията иска от БЕЛГИЯ и ПОРТУГАЛИЯ да предприемат действия относно управлението на безопасността на пътната инфраструктура

Европейската комисия поиска днес от Белгия и Португалия да приемат и изпратят насоки с цел подпомагане на компетентните органи, отговарящи за управлението на безопасността на пътната инфраструктура, в съответствие със задълженията си съгласно правото на Европейския съюз. Тези органи, наред с останалите си задължения, отговарят за проверките за пътна безопасност и категоризирането на безопасността. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедура на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения. Ако Белгия или Португалия не информират Комисията в двумесечен срок за мерките, предприети, за да се гарантира пълно спазване на законодателството на Съюза, Комисията може да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС. Двете страни трябваше да приемат национални насоки съгласно Директива 2008/96/ЕО относно управлението на безопасността на пътните инфраструктури до 19 декември 2011 г. и да уведомят за тях Комисията до 19 март 2012 г. Португалия не стори това, а Белгия изпълни задълженията си отчасти. Липсата на приети или изпратени насоки може да попречи на компетентните органи да прилагат правилно процедурите, установени в директивата. Това може да доведе до намаляване на равнището на безопасност на пътната инфраструктура и да има отрицателни последици за всички участници в пътното движение.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

Европейската комисия изпрати днес официално искане до Испания, Полша, Словения и Чешката република, в което настоява те да осигурят пълното спазване на Директива 2010/84/ЕС за утвърждаване на кодекс на Съюза относно лекарствени продукти за хуманна употреба. Чрез директивата се укрепва и рационализира системата за наблюдение на безопасността на лекарствата на европейския пазар. Също така чрез по-добра профилактика, откриване и оценка на страничните ефекти от лекарства се повишава безопасността за пациентите и общественото здраве. Директивата дава възможност на пациентите да съобщават за странични ефекти от лекарства директно на компетентните органи. Четирите държави членки все още не са транспонирали напълно тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 21 юли 2012 г. Засегнатите държави разполагат с два месеца, за да информират Комисията относно мерките, взети за осигуряване на пълното спазване на законодателството на ЕС. При липсата на уведомяване за съответните мерки Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: F. Vincent – тел. +32 2 2987166 – моб. тел. +32 498 987166)

Европейската комисия призовава Италия и Нидерландия да транспонират законодателство на ЕС относно защитата на животните, използвани за научни цели в националното си законодателство. С него се цели да се сведе до минимум използването на животни за експерименти и се поставя изискването вместо това, когато е възможно, да се използват алтернативни методи, запазвайки същевременно високото качество на научно-изследователската дейност в ЕС. Директивата трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 10 ноември 2012 г. Двете държави членки не спазиха срока, поради което на 31 януари 2013 г. им бяха изпратени официални уведомителни писма. Италия все още не е информирала Комисията за промени в законодателство си. Нидерландия твърди, че приложното поле на нейното действащо законодателство частично съвпада с приложното поле на директивата, но Комисията продължава да е обезпокоена, че някои разпоредби не са включени в нидерландското право. Поради това Комисията изпраща и на двете държави мотивирано становище. Ако те не транспонират директивата в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС, който би могъл да им наложи финансови санкции.

(За повече информация: J. Hennon - тел. +32 229 53593 - моб. тел.+32 498 95 3593)

 • Обществено здраве: Комисията иска от две държави членки да спазват стандартите за качество и безопасност при трансплантация на човешки органи

Европейската комисия изпрати днес официално искане до Люксембург и Словения, с което ги приканва да осигурят цялостното спазване на разпоредбите на Директива 2010/53/ЕС относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация. С директивата се уреждат определянето на компетентни органи във всички държави членки, издаването на разрешения за центровете за осигуряване и трансплантация на органи и дейностите по осигуряване и трансплантация на органи, създаването на системи за проследяемост, както и докладването на сериозни инциденти и на сериозни нежелани реакции. Освен това с директивата се установяват изисквания за безопасното транспортиране на органи и за характеризирането на всеки орган и донор. Двете държави членки все още не са транспонирали тази директива в националните си законодателства, въпреки че трябваше да направят това до 27 август 2012 г.

Засегнатите държави членки разполагат с двумесечен срок, за да информират Комисията относно мерките, взети за осигуряване на цялостно спазване на законодателството на ЕС. Ако съответните мерки не бъдат съобщени, Комисията може да сезира Съда на Европейския съюз.(За повече информация: F. Vincent - тел. +32 229 2987166 - моб. тел. +32 498 98 987166)

 • Железопътен транспорт: Комисията иска от Австрия да транспонира европейските разпоредби за безопасност на железопътния транспорт

Европейската комисия поиска от Австрия да приведе своите национални разпоредби в съответствие с европейската директива за безопасност на железопътния транспорт (2004/49/ЕО), по-специално по отношение на сертификатите и разрешителните за безопасност, вземането на решения от органа по безопасността, задължението за разследване на тежки произшествия и информацията за тези разследвания, както и докладването за мерките вследствие на препоръките за безопасност. Законодателството трябваше да е налице след 30 април 2006 г. Ако Австрия не предприеме задоволителни действия, Комисията може да сезира Съда на ЕС. През ноември миналата година Комисията започна по случая процедура за установяване на неизпълнение на задължения срещу Австрия и понастоящем е изпратено и мотивирано становище (втората фаза от процедурата). Австрия разполага със срок от два месеца, за да отговори на Комисията.

(За повече информация: H. Kearns - тел. +32 229 87638 - моб. тел. +32 498 98 7638)

Европейската комисия взе решение днес да изпрати мотивирано становище на Кипър във връзка с неправилното транспониране и прилагане на Директивата за свободното движение (Директива 2004/38/ЕО). Съгласно директивата държавите членки могат да изискват от гражданите на ЕС да съобщават за своето присъствие на тяхна територия в разумен и недискриминационен срок и да налагат „съразмерни и недискриминационни санкции“ в случай на неспазване на изискването. Налаганата от Кипър санкция обаче не е такава, тъй като кипърското законодателство предвижда глоба в размер до 1000 евро за гражданите на ЕС, пребиваващи в страната за повече от 21 дни, които не съобщават за присъствието си в срок от 35 дни от пристигането си.

Овен това продължават да са налице големи закъснения при издаването на карти за пребиваване на членове на семейството на гражданин на ЕС, които са граждани на трети държави, като срокът за издаването им надхвърля предвидените в директивата 6 месеца.

И накрая, таксите за получаване на документи, удостоверяващи постоянното пребиваване след 5-годишно пребиваване (80 евро), са по-високи от тези за издаване на документи за самоличност на кипърските граждани (20 евро), при положение че в директивата е предвидено документите за пребиваване да се издават на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства „безплатно или срещу такса, ненадвишаваща таксата, налагана на гражданите на държавата за издаването на подобни документи.“

В своето мотивирано становище Комисията иска от Кипър да спази съответните разпоредби на ЕС. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията може да предяви пред Съда на ЕС иск срещу Кипър.(За повече информация: M. Andreeva - тел. +32 229 91382 - моб. тел.+32 498 99 1382)

 • Трудово право: Комисията иска от Дания да осигури равно третиране на работещите на непълно работно време в общинския образователен сектор

Европейската комисия поиска от Дания да спазва изцяло европейската директива относно работата на непълно работно време в своя общински образователен сектор. По-специално, Комисията иска от датските власти да гарантират равни условия на заетост — като на сравнимия постоянен персонал — за лицата на непълно работно време, които работят по-малко от 8 часа на седмица или които са наети за по-малко от месец. Различни колективни споразумения в общинския образователен сектор в Дания не позволяват на тази категория работещи да получават редица облаги, от които се ползват работещите на пълно работно време и другите служители на непълно време. Директива 97/81/EC относно работата на непълно работно време изисква равно третиране на персонала на непълно работно време като на сравнимия постоянен персонал. По изключение държава членка може да реши да не предоставя такава защита на персонала на непълно работно време, който е на непостоянна работа. Въпросните датски разпоредби обаче изключват от такава защита персонала, работещ на съкратено работно време, за който изключението не важи. Искането на Комисията е под формата на мотивирано становище в рамките на процедурата на ЕС за установяване на неизпълнение на задължения от държави членки. Дания разполага с два месеца, за да уведоми Комисията за взетите мерки в изпълнение на директивата. В противен случай Комисията може да отнесе случая с Дания до Съда на Европейския съюз.

(За повече информация: J. Todd - тел. +32 229 94107 – моб. тел. +32 498 99 4107)

 • Селско стопанство: Комисията иска от ГЪРЦИЯ да гарантира свободен достъп до пазара за винопроизводителите в Самос

Комисията поиска официално от Гърция да измени националното си законодателство, което налага на всички винопроизводители на остров Самос да членуват в местната винарска кооперация и да ѝ предоставят всичката произведена мъст.

На това основание е била отхвърлена заявката на един производител, който поискал разрешение да произвежда независимо. Комисията смята, че задължителното членство в организация на производителите е в противоречие с принципа на отворения пазар, съгласно който всеки производител има свободен достъп до пазара, регулиран единствено от мерките, предвидени в разпоредбите, общовалидни за целия сектор на равнище ЕС.

Искането е под формата на мотивирано становище, след като гръцките власти предоставиха незадоволителен отговор на изпратеното през 2011 г. официално уведомително писмо. Ако не получи задоволителен отговор в срок от два месеца, Комисията ще сезира Съда на ЕС.

(За повече информация: R. Waite - тел. +32 229 61404 - моб. тел.+32 498 96 1404)

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница