Химимпорт ад финансов отчетстраница25/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

37.2 Лихвен риск


Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно финансиране. Затова дългосрочните заеми са обикновено с фиксирани лихвени проценти. Към 31 декември 2007 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти, каквито са били и в предходната година.
Представената по-долу таблица показва чувствителността на годишния нетен финансов резултат след данъци към вероятна промяна на лихвените проценти – LIBOR в евро и основен лихвен процент (ОЛП), съответно в размер на +/-8.30% и +/–8.32% (за 2006 г.: +/-8.75% и +/- 10.66%). Тези промени се определят като вероятни въз основа на наблюдения на настоящите пазарни условия. Всички други параметри са приети за константни.
2007

2006
000 лв

000 лв

LIBOR в евро

+8,30%

-8,30 %

+8,75%

-8,75%

ОЛП

+8,32%

-8,32 %

+10,66%

-10,66%
Ефект върху нетния финансов резултат за годината

(18)

18

(16)

16

Дружеството е изложено на ценови риск във връзка с цените на акциите поради притежаваните от Дружеството ценни книжа, които във финансовия отчет са класифицирани като ценни книжа, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата. Управлението на ценовия риск, породен от инвестициите в ценни книжа, се осъществява чрез диверсификация на портфейла от ценни книжа. Диверсификацията на портфейла се осъществява в рамките, установени от Дружеството.

Таблицата по-долу обобщава влиянието на увеличението/ намалението в борсовите цени на публично търгувани акции върху нетния финансов резултат за годината след данъци и други компоненти на собствения капитал. Анализът се основава на допускането, че цените ще се увеличават/ намаляват с 1 % като се приема, че всички други параметри са константни и всички финансови инструменти на Дружеството се движат съгласно историческата им корелация с индексите:

2007

000 лв2006

000 лв
Нетен финансов резултат за годината след данъци

173

300

Нетният финансов резултат за годината след данъци ще се увеличи/ намали като резултат съответно от печалбата/ загубата от инвестиции в публично търгувани акции, класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата.37.3Кредитен риск

Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към датата на Баланса, както е посочено по-долу:2007

2006
000 лв.

000 лв.


Дългосрочни финансови активи

19 510

30 072

Дългосрочни вземания от свързани лица

72 465

1 000

Дългосрочни вземания

23 168

11 847

Краткосрочни финансови активи

11 742

1 864

Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти

61 289

-

Предоставени заеми

76 191

9 037

Търговски вземания

4 179

3 899

Вземания от свързани лица

22 741

20 216

Други вземания

11 283

7 274

Парични средства

92 845

26 392
395 413

111 601

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към дружеството, установени индивидуално или на групи и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Когато разходите не са прекалено високи, се набавят и използват данни за кредитен рейтинг от външни източници и/или отчети на клиентите и други контрагенти. Политика на дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.


Ръководството на дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка, включително и тези, които са с настъпил падеж.
Към 31.12.2007 г акции на ЦКБ, класифицирани като финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата, са заложени като обезпечение по репо сделка с Българска Пощенска Банка АД.
По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти, които имат сходни характеристики. Кредитният риск относно парични средства и други краткосрочни финансови активи се счита за несъществен, тъй като контрагентите са дружества с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

37.4Ликвиден риск


Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията по погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно.
Дружеството държи пари в брой и ценни книжа за търгуване, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни. Средства за дългосрочните ликвидни нужди се осигуряват чрез заеми в съответния размер и продажба на дългосрочни финансови активи.
Към 31 декември 2007 г. падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени както следва:


31 декември 2007 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 1 година

От 1 до 5 години
000 лв

000 лв


Краткосрочни заеми

24 680

-

Търговски задължения

8 367

864

Задължения към свързани лица

12 405

178 597

Други задължения

9 189

-
54 641

179 461

Към 31 декември 2006 г. падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени както следва:


31 декември 2006 г.

Краткосрочни

Дългосрочни
До 1 година

От 1 до 5 години
000 лв

000 лв


Краткосрочни заеми

10 339

-

Търговски задължения

5 935

4 320

Задължения към свързани лица

27 976

7 760

Други задължения

10 629

-
54 879

12 080

Стойностите, оповестени в този анализ на падежите на задълженията, представляват недисконтираните парични потоци по договорите, които могат да се различават от балансовите стойности на задълженията.

37.5Категории финансови активи и пасиви


Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да представени в следните категории:
2007

2006
000 лв

000 лв

Нетекущи активиФинансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата и загубата

14 932

30 042

Финансови активи на разположение за продажба

114

30

Заеми и вземания

95 633

12 847
110 679

42 919

Текущи активиФинансови активи на разположение за продажба

11 742

1 864

Заеми и вземания

114 394

40 426

Парични средства

92 845

26 392
218 981

68 682

Нетекущи пасивиФинансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност

179 461

12 080


Текущи пасивиФинансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност

54 641

54 879

38Политика и процедури за управление на капитала

Целите на Дружеството във връзка с управление на капитала са:  • да осигури способността на Дружеството да продължи да съществува като действащо предприятие и

  • да осигури адекватна рентабилност за акционерите.

Дружеството наблюдава капитала на основата на съотношението капитал към нетен дълг.


Дружеството определя капитала въз основа на балансовата стойност на собствения капитал.
Нетният дълг се изчислява като общ дълг, намален с балансовата стойност на парите и паричните еквиваленти.
Целта на дружеството е да поддържа съотношението на капитал към нетен дълг в граници, които да осигуряват релевантно и консервативно съотношение на финансиране.
Дружеството управлява структурата на капитала и прави необходимите поправки в съответствие с промените в икономическата обстановка и рисковите характеристики на съответните активи. За да поддържа или коригира капиталовата структура, Дружеството може да промени сумата на дивидентите, изплащани на акционерите, да върне капитал на акционерите, да емитира нови акции или да продаде активи, за да намали задълженията си.
Стойността на съотношението за представените отчетни периоди е обобщена както следва:

2007

2006
000 лв

000 лв


Собствен капитал

537 885

235 995

Капитал

537 885

235 995


Дълг

240 092

77 660

- Пари и парични еквиваленти

(92 845)

(26 392)

Нетен дълг

147 247

51 268


Капитал към нетен дълг

1 : 0.27

1 : 0.22

Увеличението на съотношението капитал към нетен дълг през 2007 г. спрямо 2006 г. е в резултат основно от увеличаването на дългосрочния привлечен дълг.39Събития след датата на баланса

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на съставяне на баланса и датата на одобрението от управителния съвет за публикуването на финансовия отчет, 31 март 2008 г.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница