Химимпорт ад финансов отчетстраница2/25
Дата20.07.2018
Размер0.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

4Счетоводна политика
4.1Общи положения


Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на тези финансови отчети, са представени по-долу.
Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципите за оценка за всеки вид активи, пасиви, приходи и разходи съгласно МСФО. Базите за оценка са оповестени подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовите отчети. Финансовите отчети са изготвени при спазване на принципа на действащо предприятие.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представените финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация, предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовите отчети, реалните резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.

4.2Инвестиции в дъщерни дружества


Дъщерни са тези дружества, които се намират под контрола на Дружеството. Контролът върху дъщерните дружества се изразява във възможността да се ръководи финансовата и оперативната политика на дъщерното дружество така, че да се извличат изгоди в резултат на дейността му. В самостоятелните финансови отчети на Дружеството инвестициите в дъщерни дружества са отчитани по себестойност.

4.3Инвестиции в асоциирани предприятия


Асоциирани са тези предприятия, върху които Дружеството е в състояние да оказва значително влияние, но които не са дъщерни предприятия, нито съвместно контролирани дружества. Инвестициите в асоциирани дружества се отразяват първоначално по себестойност, а в последствие се отразяват по себестойностен метод
Инвестициите в асоциирани дружества се отчитат по себестойност. В Отчета за доходите се признава доход от инвестициите само доколкото Дружеството получава дял при разпределението на акумулираната нетна печалба на предприятието, в което е инвестирал, възникнала след датата на придобиването на дела на инвеститора. Всеки доход от разпределение, превишаващ тази печалба, се третира като възвръщане на инвестициите и се отчита като намаление на стойността на инвестицията.

4.4Сделки в чуждестранна валута


Отделните елементи на финансовите отчети на Дружеството се оценяват във валутата на основната икономическа среда, в която предприятието извършва дейността си (“функционална валута”). Финансовите отчети на Дружеството са изготвени в български лева (лв). Това е функционалната валута и валутата на представяне на Дружеството.
Сделките в чуждестранна валута се отчитат при първоначалното им признаване в отчетната валута на Дружеството по официалния обменен курс за деня на сделката, (обявения фиксинг на Българска народна банка). Приходите и разходите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута в края на периода, са отразени в Отчета за доходите.
Валутният борд в България е въведен на 1 юли 1997 г. в изпълнение на препоръките на Международния Валутен Фонд (МВФ) и първоначално стойността на българския лев бе фиксирана към стойността на германската марка в съотношение 1:1. След въвеждането на еврото българският лев бе фиксиран към еврото в съотношение 1 евро = 1.95583 лв.

4.5Приходи и разходи


Приходите се оценяват по справедлива стойност на полученото или подлежащото на получаване плащане или възмездяване, като се отчита сумата на всички търговски отстъпки и количествени рабати, направени от Дружеството. При замяна на сходни активи, които имат сходна цена, размяната не се разглежда като сделка, която генерира приходи.
При продажба на стоки, приходът се признава, когато са изпълнени следните условия:

  • значителните рискове и ползи от собствеността върху стоките са прехвърлени върху купувача;

  • не е запазено продължаващо участие в управлението на стоките или ефективен контрол върху тях;

  • сумата на прихода може да бъде надеждно оценена;

  • вероятно е икономическите изгоди от сделката да бъдат получени;

  • направените разходи или тези, които предстои да бъдат направени могат надеждно да бъдат оценени.

Приходът, свързан със сделка по предоставяне на услуги, се признава, когато резултатът от сделката може надеждно да се оцени.


Оперативните разходи се признават в Отчета за доходите в момента на ползване на услугата или към датата на тяхното възникване.
Приходи и разходи за лихви се отчитат на принципа на начислението. Получените дивиденти, с изключение на тези от инвестиции в асоциирани дружества, се признават в момента на тяхното разпределение.
Всички разходи по заеми се отразяват в момента на възникването им.

4.6Нематериални активи


Нематериалните активи се оценяват първоначално по себестойност. В случаите на самостоятелно придобиване тя е равна на покупната цена, както и всички платени мита, невъзстановими данъци и направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация.
Последващото оценяване се извършва въз основа на препоръчителния подход, т.е. цена на придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като разход и се признават в Отчета за доходите за съответния период.
Последващите разходите, които възникват във връзка с нематериалните активи след първоначалното признаване, се признават в Отчета за доходите в периода на тяхното възникване, освен ако има вероятност те да спомогнат на актива да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически изгоди и когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези две условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения полезен срок на годност на отделните активи, както следва:


  • софтуер 6.6 години

  • права върху собственост 5 години

Дружеството извършва внимателна преценка, когато определя дали критериите за първоначално признаване като актив на разходите по разработването са били спазени. Преценката на ръководството е базирана на цялата налична информация към датата на баланса.


Избраният праг на същественост за нематериалните активи на Дружеството е в размер на 500 лв.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница