І. научни публикации а. Образователна и научна степен “доктор”страница1/8
Дата26.08.2016
Размер0.92 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
СПИСЪК

на публикациите и учебните помагала на

проф. д.т.н. инж. Албена Стоянова Стоянова


І. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

А. ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “доктор”- публикации до защитата
1. Стоянова А. – Автореферат “Проучване върху технологията за произ­водст­во на екстракти от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) за коз­ме­тич­ни цели”, Пловдив, 1986.

2. Георгиев Е., М. Попова, А. Стоянова – Върху екстракцията на жълтия кан­­та­­­рион, Научни трудове ВИХВП, т. 30, 1983, св. 2, 175 – 183.

3. Георгиев Е., A. Стоянова, М. Попова – Влияние на разтворителя и влаж­ност­та на жълтия кантарион върху извличането на някои био­ло­гич­но ак­тив­ни ве­щест­ва. І. Извличане на хиперицина с глицеридни масла и ети­лов ал­ко­хол, Научни трудове ВИХВП, т. 32, 1985, cв. 1, 251 – 256.

4. Георгиев Е., М. Попова, А. Стоянова – Влияние на разтворителя и влаж­ност­та на жълтия кантарион върху извличането на някои био­ло­гич­но ак­тивни вещества. ІІ. Из­вличане на хиперицина с гликоли, Научни тру­до­ве ВИХВП, т. 32, 1985, св. 1, 257 – 263.

5. Стоянова А., Е. Георгиев, М. Попова – Влияние на разтворителя и влаж­ност­та на жълтия кантарион върху извличането на някои биоло­гич­но ак­тивни вещества. ІІІ. Из­вличане на флавоноиди и дъбилни вещества с ети­лов ал­кохол и гликоли, Научни тру­дове ВИХВП, т. 32, 1985, св.3,79– 87.
- публикации след защитата
6. Стоянова А., М. Попова, Е. Георгиев – Тънкослойна хро­ма­то­гра­фия на екст­ракти от жълт кантарион (Hypericum perforatum L.), Фармация, т. 37, 1987, № 1, 8 – 13.

7. Георгиев Е., А. Стоянова – Коефициенти на дифузия на биологично ак­тив­ни­те ве­щества при екстракцията на жълт кантарион, Сборник резюмета Юби­­­лей­на научна сесия “80 го­дини научно-изсле­до­ва­телс­ка ра­бо­та с ете­рич­но­мас­ле­ни­те и ле­чебните култури в Бъл­га­рия”, Ка­зан­лък, 21 – 22 октомври 1987 Де­­понирано в ЦНТБ, Нд 136/88.Материалът е докладван и на 12-th International Congress of Flavour, Frag­ran­ces and Essential Oils, 4 – 8 October 1992, Vienna, Austria.

8. Стоянова А., Е. Георгиев, М. Попова – Метод за определяне на хи­пе­ри­цин в готови коз­метични форми, Сборник резюмета Юбилейна научна се­сия “80 го­ди­ни научно-из­сле­до­ва­телска работа с ете­рич­но­мас­ле­ни­­те и лечеб­ни­те култури в Бъл­гария”, Казанлък, 21 – 22 ок­томври 1987, 58 – 59 Депонирано в ЦНТБ, НД 126/88.Материалът е докладван и на 12-th International Congress of Flavour, Frag­ran­ces and Essential Oils, 4 – 8 October 1992, Vienna, Austria.

9. Стоянова А. – Обогатяване на екстракти от жълт кантарион (Hy­pe­ri­cum perforatum L.) чрез многократното им използуване като разт­во­ри­те­ли, Науч­ни трудове РУ “Ангел Кънчев, т. 37, 1999, серия 10, 65 – 70.В. НАУЧНО ЗВАНИЕ “доцент”
В.1. ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ СУРОВИНИ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ

1.Стоянова А., Х. Анастасов – Проучване влиянието на мине­рал­но­то то­­рене върху количеството на етеричното масло при Tagetes patula L., Сбор­ник доклади Юбилейна науч­на се­сия “50 години Съюз на учените в Бъл­­га­рия”, Плов­див, 20 ноември 1998, т. 1, 171 – 173.

2. Stojanova A., T. Primova, C. Anastassov – Effect of Mineral Fer­ti­li­za­tion on the Essential Oil Composition of Tagetes patula L from Bulgaria, Journal of Es­sential Oil Research, v. 12, 2000, № 5, 609 – 612; IF 0,368

3. Стоянова А., Д. Вълкарова, С. Гарабедян – Върху етеричното мас­ло от кориандър (Corindrum sativum L.), Сборник доклади Юбилейна науч­на се­сия “50 години Съюз на уче­ни­те в България”, Пловдив, 20 ноем­в­ри 1998, т.1, 477 – 479.

4. Georgiev E, A. Stojanova, V. Thapkanov – On the Bulgarian vale­rian es­­sential oil, Journal of Essential Oil Research, v. 11, 1999, №3, 352–354; IF 0,368

5. Bos R., H. Hendriks, N. Pras, A. Stojanova, E. Georgiev – Essential oil composition of Valeriana officinalis ssp. collina cultivated in Bulgaria, Journal of Essential Oil Research, v. 12, 2000, № 3, 313 – 316; IF 0,368

6. Stojanova A., P. Paraskevova, C. Anastassov – A Comparative Inves­tigation on the essential oil composition of two Bulgarian cultivars of Mentha piperita L., Journal of Essential Oil Research, v.12, 2000, № 4, 438 - 440; IF 0,368

7. Стоянова А., А. Балинова-Цветкова – Перспективни български ете­рич­ни масла, Сбор­ник резюмета Втори международен симпозиум “Но­вос­ти и стра­тегия на световната ете­рич­­но-маслена и парфюмерийна про­миш­леност”, Пловдив, 25 – 26 май 2000, 17.

8. Стоянова А. – Българският принос в развитието на етерич­но­мас­­ле­на­та про­миш­ле­ност. 1. Преработка на лавандула, Научно-ин­фор­ма­цио­нен бю­ле­тин “Ете­рич­ни масла, Пар­фю­мерия и Козметика”, 2000, № 4/5, 60 – 63.

9. Дамянов Д., А. Стоянова – Коэффициенты молекулярной диф­­фу­зии не­ко­торых эфирных масел, Известия Вузов. Пищевая тех­но­ло­гия, 2000, № 2–3, 24 – 25.

10. Стоянова А. – Българският принос в развитието на етерично­мас­­ле­ната про­миш­ле­ност. 2. Преработка на роза, Научно-информационен бю­летин “Ете­рични мас­ла, Пар­фю­ме­рия и Козметика”, 2001, № 7, 52 – 55.

11. Стоянова А., А. Георгиева, Е. Георгиев – Содержание эфир­но­го мас­ла в сырья ча­бе­ра горного и тимьяна ползучего, Известия Ву­зов. Пи­щевая тех­но­ло­гия, 2000, № 5-6,15–16.В.2. ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ СУРОВИНИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ


1. Balinova-Cvetkova A., A. Stojanova – Otrzymywanie ekstraktow roslinnych do cel ow kosmetycznych. Czesz I. Szalwia (Salvia officinalis L.), Biuletin kos­me­to­lo­giczny, 1998, № 4, 187 – 189.

2. Balinova-Cvetkova A., A. Stojanova – Otrzymywanie ekstraktow roslinnych do cel ow kosmetycznych. Czesc. II. Mieta (Mentha piperita L.), Polish Journal of Cos­me­tology, 1999, № 1, 57 – 60.

3. Стоянова А., А. Балинова-Цветкова - Технология на растителни ек­с­т­­ракти за козметиката. ІІІ. Роза (Rosa kazanlika V.T.), Сборник доклади Юби­лейна научна сесия “50 години Съюз на учените в България, Пловдив, 20 ноември 1998, т. 1, 474 – 476.

4. Стоянова А., А. Балинова-Цветкова – Технология экстрактов из ла­­­ван­ды для кос­ме­ти­ки, Известия Вузов.Пищевая технология, 2000,№4,63– 64.

5. Стоянова А., Е. Георгиев – Коефициенти на молекулна дифузия при екст­ракция на лайка (Matricaria chamomilla L.), Научни трудове РУ “А. Кън­чев, т. 37, 1999, серия 10, 61 – 64.В.3. ДЪЛБОЧИННА ПРЕРАБОТКА НА РОЗОВ ЦВЯТ


1. Купенов Л., М. Куманова, А. Стоянова – Изследвания върху тер­мо­фил­ността и бета-глюкозидазната активност на щамове от род Penicillium, Науч­ни трудове ВИХВП, т. 36, 1989, св. 1, 169 – 175.

2. Зайнана С., А. Стоянова, Л. Купенов, Л. Филева – Проучвания вър­ху тер­мо­филните свойства и бета-глюкозидазната активност на пле­сен­ни гъби, Научни тру­дове ВИХВП, т. 36, 1989, св. 2, 151 – 160.

3. Купенов Л., С. Зайнана, А. Стоянова, Л. Филева – Так­со­но­мич­ни проуч­­вания върху щам Penicillium adametzii 116, продуцент на ензима бета-глю­­ко­зидаза, Научни трудове ВИХВП, т. 37, 1990, св. 2, 179 – 185.

4. Зайнана С., А. Стоянова, Л. Купенов – Влияние на някои усло­вия на фер­ментационния процес върху биосинтезата на ензима бета-глю­ко­зи­да­за от щам Penicillium adametzii 116, Научни трудове ВИХВП, т. 37, 1990, св. 3, 179 – 186.

5. Купенов Л., С. Зайнана, А. Стоянова, Л. Филева – Влияние на със­­та­­ва на хра­нителната среда върху синтезата на ензима бета-глю­ко­зи­да­за от щам Penicillium adametzii 116, Научни трудове ВИХВП, т. 37, 1990, св. 3, 179 – 186.

6. Зайнана С., Л. Купенов, А. Стоянова, Л. Филева – Проучване влия­­­ние­то на някои азотни източници върху биосинтезата на ензима бета-глю­­­ко­зи­да­за от щам Penicillium adametzii 116, Научни трудове ВИХВП, т. 38, 1991, св. 1, 89 – 95.

7. Стоянова А., Л. Купенов, С. Зайнана – Оптимизиране на със­та­ва на хра­ни­телната среда за биосинтеза на ензима бета-глюкозидаза от щам Pe­ni­cil­lium adametzii 116, Научни трудове ВИХВП, т. 37, 1990, св. 2, 171 – 177.

8. Купенов Л., С. Зайнана, А. Стоянова – Влияние на посевния ма­те­­риал върху биосинтезата на ензима бета-глюкозидаза от щам Penicillium ada­metzii 116, Научни трудове ВИХВП, т. 38, 1991, св.1, 97–106.

В.4. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ


1. Стоянова А., Е. Георгиев – Върху съхранението на кан­та­рио­но­ви екст­ракти, Сборник доклади Национална научна конференция “Проб­ле­ми на управ­ление на асортимента и качеството на стоките”, Варна, 25 – 26 ок­томври 1990, 320 – 323.

2. Георгиев Е.,А. Стоянова, Н. Генов – Върху съхранението на ете­­рич­­ни масла. І. Резенево масло, Научни трудове ВИХВП, т. 43, 1998, св.1, 115 – 119.

3. Стоянова А., Е. Георгиев, Н. Генов – Хранение эфирного ла­ван­до­во­­го масла, Из­вес­тия Вузов. Пищевая технология, 1999, № 5–6, 26– 29.

4. Стоянова А., Е. Георгиев, Н. Генов- Хранение эфирного ук­роп­но­го мас­ла, Известия Вузов. Пищевая технология, 2000, № 1, 28 – 29.

В.5. АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ЕТЕРИЧ­НО­МАС­ЛЕ­НИ ПРО­ДУК­ТИ

1. Стоянова А., И. Пешкова, А. Балинова-Цветкова – Анти­мик­роб­на активност на пропиленгликолови екстракти от маслодайна роза и ла­ван­дула, Сборник доклади ІХ конгрес на Българските микробиолози с меж­дународно участие, София, 15 – 17 октомври 1998, т. 2, 585 – 589.

2. Mateva M., A. Stojanova, C. Anastassov – Antimicrobial activity of aromatic products. 1. Essential oils and extracts from some species of genus Ar­te­misia, First Balkan Conference of Microbiology, Plovdiv, 5–9 October 1999, 65.

С. НАУЧНА СТЕПЕН “доктор на техническите науки”


1. Стоянова А. - Автореферат “Изследване влиянието на някои фак­то­ри вър­ху химичния състав и антимикробната активност на български ете­рич­ни мас­ла”, Пловдив, 2007.

2. Jirovetz L., C. Puchmann, A. Stoyanova, S. Metodiev, G. Buchbauer – Analysis of the es­sential oil volatiles of douglas fir (Pseudotsuga menziesii) from Bulgaria, Flavour and Fragrance Journal, v. 15, 2000, 434 – 437; IF 0,648.

3. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, S. Metodiev – Seasonal de­pen­ding va­riations of the composition and biological activities of douglas fir (Pseu­do­tsu­ga menziesii) essential oil from Bulgaria, Scientia Pharmaceutica, v. 68, 2000, 323 – 328.

4. Стоянова А., С. Методиев, L. Jirovetz, Е. Карова – Антимикробна ак­­­тив­ност на аро­матични продукти. 5. Определяне на минимална ин­хи­би­ра­ща кон­­­центрация на ете­­рични масла от Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Науч­­ни трудове ВИХВП, т. 43, 2000, 175 – 179.

5. Stoyanova A., S. Metodiev, L. Jirovetz, G. Buchbauer – SPME-analysis of doug­las fir (Pseudotsuga menziesii) volatiles, Recent Research Developments in Agricultural & Food Chemistry, v. 5, 2001, 149 – 154.

6. Стоянова А., С. Методиев, K. Jirovetz, L. Jirovetz, G. Buchbauer – Ан­­ти­мик­­роб­­ная активность душистых продуктов. 10. Фракции эфирного масла пихты дуг­лас­кой (Pseu­dotsuga menziesii (Mirb.) Franco), Сборник ма­те­риалы меж­­дународный се­ми­нар “Лес­­ные биологически активные ре­сур­сы”, Ха­ба­ровск, 19 –21. 09. 2001, 231 – 234.

7. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, A. Balinova – Analysis, che­­mo­ty­pe and quality control of the essential oil a new cultivated basil (Ocimum ba­sil­i­cum L.) plant from Bulgaria, Scientia Pharmaceutica, v. 69, 2001, 85 – 89.Материалът е докладван и на 23rd International Symposium on Chro­ma­to­gra­phy, 1 – 5 October 2000, London, Great Britain.

8. Stoyanova A., E. Georgiev, D. Kermedchieva, A. Lis, J. Gora - Changes in the es­sen­tial oil of Conyza canadensis (L.) Cronquist during Its vegetation, Jour­­nal of Es­sen­tial Oil Research, v. 15, 2003, № 1, 44 - 45.; IF 0,368

9. Jirovetz L., G. Buchbauer, Z. Denkova, A. Stoyanova, E. Georgiev, R. Langer – In­halt­stoffeanalyse, chemotyp, olfaktorische daten, qualitatskontrolle, an­timikrobielle tests und anwendung Oregano-ätherische Őle, Ősterreihische Apo­theker-Zeitung, v.59,2005,№ 12, 584 - 589.

Материалът е докладван и на 36th International Symposium on Essential Oils, 4 – 7 September, 2005, Budapest, Hungary.

10. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, Z. Denkova, I. Murgov – An­ti­mic­­robial testings and chiral phase gas chromatographic analysis of la­van­dula oils and related key compounds, Euro Cosmetics, 2004, № 1, 30 - 33.

11. Jirovetz L.,G. Buchbauer,Z. Denkova,A. Stoyanova,I. Murgov, E. Schmidt, M. Geissler – An­ti­mic­robial testing and chiral phase gas chro­ma­tog­raphic ana­lysis of linalool and linalool-rich essen­tial oils, Processing, Analysis and Ap­pli­ca­tion of Essential Oils, HKB, Dehradun, India, 2005, 266 - 274.

Материалът е докладван на ІІІ International Symposium Breeding Research on Medicinal and Aromatic Plants & II Latin American Symposium on the Pro­duc­tion of Medicinal and Aromatic Plants and Condiments, 5 – 8 July 2004, Campinas, Bra­zil.

12. Стоянова А., П. Мерджанов, Б. Захариева, И. Стоилова, А. Ко­нак­чиев – Ан­­ти­­мик­робна активност на ароматични продукти. 18. Етерично мас­ло от ла­ван­дула (La­van­du­la angustifolia L.), Научни трудове УХТ, т. 52, 2005, св. 2, 253 – 257.

13. Lis A., J. Gora, A. Stoyanova, E. Georgiev – Essential oil composition of Amorpha fruticosa grown in Bulgaria and Poland, 6-th Wartburg Aroma Sym­po­sium, 10 – 13 April 2000, Eisenach, Germany, 376 – 379.

14. Georgiev E., A. Stoyanova, A. Lis, J. Gora – Seasonal variation of the fruit es­sen­tial oil of Amorpha fruticosa L.,Herba Polonica, v. 46, 2000, № 4, 220 – 225.

15. Stoyanova A., A. Konakchiev, O. Berov – Investigation on the es­sen­tial oil of co­riander from Bulgaria, Herba Polonica, v. 48, 2002, № 2, 67 - 70.

16. Стоянова А., М. Димитрова, М. Хаджикинова, О. Беров, Б. За­ха­рие­ва, А. Ко­­­нак­чиев–Антимикробна активност на ароматични продукти. 9. Ете­рич­ни масла от ко­риан­дър (Coriandrum sativum L.), Научни трудове АУ - Пловдив, т. 46, 2001, кн. 4, 291 - 294.

17. Stoyanova A., A. Konakchiev, D. Kermedchieva – Studies on the essential oil of Foe­ni­culum vulgare Mill. var. dulce Mill. from Bulgaria, Herba Po­lo­ni­ca, v. 47, 2001, № 4, 290 – 293.

18. Стоянова А., М. Димитрова, М. Хаджикинова, Д. Кермедчиева, Б. За­­­ха­риева, А. Ко­накчиев – Антимикробна активност на ароматични про­дук­ти. 8. Ете­­рич­ни масла от ре­зе­не (Foeniculum vulgare Mill.), Научни трудове АУ - Пловдив, т. 46, 2001, кн. 4, 287 - 290.


D. НАУЧНО ЗВАНИЕ “професор”


D.1. СЪХРАНЕНИЕ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ СУРОВИНИ
1. Stoyanova A., E. Georgiev, A. Lis, T. Majda, J. Gora - Essential oil from sto­red fruits of Amorpha fruticosa L., Journal of Essential Oil Bearing Plants, v. 6, 2003, № 3, 195 – 197.

2. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, E. Georgiev. S. Damianova – Com­po­sition, quality control and antimicrobial activity of the essential oil of long-time sto­red dill (Anethum graveolens L.) seeds from Bulgaria, Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 51, 2003, 3854 - 3857; IF 2,327

3. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, E. Georgiev. S. Damianova – Com­po­sition and an­timicrobial activity of an essential oil of long-time stored fruits of “ajo­wan” (Trachyspermum ammi) from Bulgaria, Ernahrung/Nutrition, v. 27, 2004, № 11, 463 – 465.

4. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, E. Georgiev, S. Damianova – Com­po­sition, quality control and antimicrobial activity of the essential oil of cumin (Cu­minum cyminum L.) seeds from Bulgaria that had been stored for up to 36 years, International Journal of Food Science and Technology, v. 40, 2005, 305 - 310; IF 1,008Материалът е докладван и на 5. IGLER, MS-Tage, 20 – 21.02.2003, Innsbruck, Austria.
D.2. ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ СУРОВИНИ ЧРЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ
1. Bos R., A. Stojanova, H. Woerdenbag, A. Koulman, W. Quax. - Volatile com­po­nents of the aerial parts of Artemisia pontica L. grown in Bulgaria, Flavour and Fragrance Journal, v. 20, 2005, №1, 145 - 148; IF 0,648

2. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, A. Balinova, Z. Guangjiun, M. Xihan - Solid phase microextraction/gas chromatographic and olfactory analysis of the scent and fixative properties of the essential oil of Rosa damascena Mill. from China, Flavour and Fragrance Journal, v. 20, 2005, 7 - 12; IF 0,648

3. Stoyanova A., E. Georgiev, J. Kula, T. Majda - Chemical composition of the essential oil of Mentha pulegium L. from Bulgaria, Journal of Essential Oil Research, v. 17, 2005, № 5, 475 – 476; IF 0,368

4. Stoyanova A., E. Georgiev, A. Wais, D. Kalemba - A Comparative inves­ti­ga­tion on the composition of the volatiles from seeds of Nigella sativa L. from Bulgaria, Jour­nal of Essential Oil Bearing Plants, v. 6, 2003, № 6, 207 - 209.

5. Stoyanova A., A. Konakchiev, S. Damianova, I. Stoilova, S. Phan – Com­po­si­tion and antimicrobial activity of ginger essential oil from Vietnam, Journal of Es­sen­tial Oil Bearing Plants, v. 9, 2006, № 1, 93 - 98.

6. Stoyanova A., E. Grozeva – Bulgarian essential oils for the future: A Review, Indian Perfumer, v. 50, 2006, July-September, 42 – 45.

7. Stoyanova A., E. Grozeva – Traditional Bulgarian essential oil-bearing raw materials. 1. Rosa (Rosa damascena Mill.), , v. 51, 2007, October- December, 29 - 34.

8. Stoyanova A., E. Grozeva – Traditional Bulgarian essential oil-bearing raw materials. 2. Lavandеr (Lavandula angustifolia Mill.), Indian Perfumer v. 52, 2008, July - September, 50 - 55.

9. Stoyanova A., E. Grozeva – Traditional Bulgarian essential oil-bearing raw materials. 3. Mentha, Indian Perfumer, v. 52, 2008, January - March, 39 - 43.
D.3. ПРЕРАБОТКА НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ СУРОВИНИ ЧРЕЗ ЕКСТРАКЦИЯ
1. Stoyanova A., S. Damianova, A. Konakchiev, I. Djurdjev - Super carbon dioxide extracts of spices. Part. 1. Coriandrum (Coriandrum sativum L.), Herba Po­lo­nica, v. 49, 2003, №3/4, 235 - 239.

2. Damianova S., A. Stoyanova, A. Konakchiev, I. Djurdjev – Su­per­cri­ti­cal car­bon dioxide extracts of spices. 2. Fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce Mill.), Jour­nal of Essential Oil Bearing Plants, v. 7, 2004, № 3, 247 - 249.

3. Stoyanova A., I. Djurdjev, E. Georgiev – Super carbon dioxide extracts of spi­ces. 3. Hop (Humulus lupulus L.), Herba Polonica, v. 51, 2005, № ½, 24 – 28.

4. Jirovetz L., G. Buchbauer, Z. Denkova, A. Stoyanova, I. Murgov, L. Ho, E. Schmidt, M. Geissler - Antimicrobial testing and gas chromatographic analysis of black pepper (Piper nugrum L.) and ginger (Zingiber officinalis (L.) Rosc.) oleoresins from Vietnam, Euro Cosmetics, 2005, № 1/2, 22 - 27.

5. Stoyanova A., Z. Denkova, N. Nenov, A. Slavchev, L. Jirovetz, G. Buchbauer, L Ho, E. Schmidt, M. Geissler - C2H2F4-SCFE-Oleoresins of black pep­per (Piper nigrum L.) and ginger (Zingiber officinale (L.) Rosc.) from Vietnam: An­timicrobial testings, gas chromatographic analysis and olfactoric evaluation, Electronic Journal of Enviromental, Agricultural and Food Chemistry, v. 5, 2006, № 5, 1615 – 1623.

Материалът е отпечатан и в Научните трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 45, 2006, серия 6, 35 – 42.
D.4. АНТИМИКРОБНА АКТИВНОСТ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ
1. Стоянова А., М. Димитрова - Антимикробна активност на аро­ма­тичн­и про­дукти. 16. Етерично масло от Artemisia pontica L., Научни тру­дове на СУ, Плов­див, серия Б. Ес­тест­ве­ни и хуманитарни науки, т. 7, 2005, 44 – 47.

2. Стоянова А., М. Димитрова, L. Jirovetz, А. Балинова – Ан­ти­мик­роб­на ак­тив­ност на аро­матични продукти. 17. Етерично масло от роза (Rosa damascena Mill.) - Китай, Научни трудове на СУ, Пловдив, серия серия Б. Естествени и ху­ма­­нитарни науки, т. 8, 2006, 36 - 39.

3. Jirovetz L., G. Buchbauer, A. Stoyanova, Z. Denkova, I. Murgov – An­imicr­o­b­ial testings and chiral phase gas chromatographic analysis of dill oils and re­lated key compounds, Er­näh­rung/Nutrition, v. 28, 2004, № 6, 257 – 260.

4. Jirovetz L., G. Buchbauer, Z. Denkova, A, Slavchev, A. Stoyanova, E. Schmidt – Che­mi­cal composition, antimicrobial activities and odor descriptions of various Salvia sp. and Thuja sp. essen­tial oils, Er­näh­rung/Nutrition, v. 30, 2006, № 4, 152 – 159.Материалът е докладван и на Futute trends in Phytochemistry – A young Scientists Symposium, Jine 28 – Luly 1, 2006, Olomouc, Czech Republic

5. Schmidt E., L. Jirovetz, G. Buchbauer, Z. Denkova, A. Stoyanova, I. Mur­gov, M. Geissler - Antimicrobial testings and gas chromatographic analyses of aro­ma chemicals, Journal of Essential Oil Bearing Plants, v. 8, 2005, № 1, 99 - 106.Материалът е докладван и на 34thInternational Symposium on Essential Oils, 7 10 Sep­tem­ber 2003, Wurzburg, Germany

6. Jirovetz L., G. Buchbauer, Z. Denkova, A. Stoyanova, I. Murgov, E. Schmidt, M. Geissler – An­ti­mic­ro­bial testings and gas chromatographic analysis of pure oxy­ge­na­ted mo­no­ter­pe­nes 1,8-cineole, a-ter­pineol, terpinen-4-ol and camphor as well as target compounds in es­sential oils of pine (Pinus pi­naster), rosemary (Ros­ma­ri­nus officinalis), tea tree (M­e­la­leuca alternifolia), Scientia Phar­ma­ceu­ti­ca, v. 73, 2005, 27 - 39.Материалът е докладван и на 9thInternational Congress Phytopharm 2005 and PSE Young Scientosts Meeting on “Plants and health”, 22 – 25 June 2005, St. Peterburg, Russia.

7. Jirovetz L., G. Buchbauer, Z. Denkova, А. Stoyanova, I. Murgov, V. Gearon, S. Birkbeck, E. Schmidt, M. Geissler – Comparative study on the anti­mic­ro­bial activities of different sandalwood es­sential oils of various origin, Flavour and Fragrance Journal, v. 21, 2006, 465 – 468; IF 0,648Материалът е отпечат и в сборника на втората международна конференция “Лес­ные био­­­ло­ги­чес­ки активные ресурсы”, Хабаровск, 19 – 21 Сен­тяб­ря 2004, 295 – 300.

8. Jirovetz L., G. Eller, G. Buchbauer, E. Schmidt, Z. Denkova, A. Stoyanova, R. Ni­co­lo­va, M. Geissler – Chemical composition, antimicrobial activities and odor des­crip­tions of some essential oils with characteristic floral-rosy scent and of their principal aro­ma com­pounds, Recent Research Development in Agronomy & Horticulture, v. 2, 2006, 1 – 12.Материалът е докладван и на 36th international Symposium on Essential Oils, 4 – 7 Sep­tem­ber, 2005, Budapest, Hungary, L-5-02.
D.5. АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНОСТ НА ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИ ПРОДУКТИ


  1. Jirovetz L., G. Buchbauer, I. Stoilova, A. Sto­ya­no­va, A. Krastanov, E. Schmidt – Che­mi­cal com­position and antioxidant properties of clove leaf es­sen­tial oil, Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 54, 2006, 6303 – 6307; IF 2,327

2. Stoilova I., A. Krastanov, A. Stoyanova, P. Denev, S. Gargova – Antioxidant activity of a ginger extract (Zingiber officinale), Food Chemistry, v. 102, 2007, 764 – 770; IF 1,187.

3. Jirovetz L., G. Buchbauer, I. Stoilova, A. Krastanov, A. Sto­ya­no­va, E. Schmidt – Spice plants: Chemical composition and antioxidant properties of Pi­menta Lindl. essential oils, part 1: Pimenta dioica (L.) Merr. leaf oil from Jamaica, Ernährung/Nutrition, v. 31, 2007, № 2, 55 – 62.Е. ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ
1. Стоянова А., Д. Кермедчиева, О. Беров, Е. Георгиев – Изследвания върху съхранението на плодове от резене (Foeniculum vulgare Mill.) и от ко­риан­дър (Coriandrum sativum L.), Сборник доклади Национална научно-прак­ти­ческа конференция с международно участие “Човек, природа, здра­ве”, Пам­порово, 3 – 4 ноември 2000, 142 – 144.

2. Стоянова А., М. Димитрова, И. Димитров, И. Илиева, Д. Станкова – Ан­ти­мик­роб­ни свойства на ароматични продукти. 6. Невен (Calendula offi­ci­na­lis L.), Сборник доклади от третата научно-техническа конференция с меж­дународно участие “Екология и здраве 2000”, Пловдив, октомври 2000, 315 – 317.

3. Златанов М., А. Стоянова, Е. Георгиев – Глицеридно масло от пло­до­ве на Amorpha fruticosa L., растяща в България. 1. Мастнокиселинен със­тав, Научни трудове ВИХВП, 43, 2000, 164 – 166.

4. Хаджикинов Д., М. Хаджикинова, А. Стоянова, М. Димитрова – Влия­­­ние на ароматичните съставки върху антибактериалната активност на бон­бони “Алпи”, Научни трудове ВИХВП, 43, 2000, 172 – 174.

5. Хаджикинова М., А. Стоянова, М. Димитрова, Т. Атанасова, И. Джур­д­жев – Aн­ти­мик­робна активност на ароматични продукти. 7. Мента (Men­tha piperita L.), Юби­ле­­ен нау­чен сборник доклади “Техника, технология и образование”, Ямбол, 2000, 8–10.

6. Стоянова А. – Българският принос в етеричномаслената промиш­ле­ност. 3. Преработка на мента, Научно-информационен бюлетин “Етерични масла, Парфюмерия и козметика”, 2001, № 10, 31 – 32.

7. Денкова З., И. Мургов, А. Стоянова, М. Димитрова, Т. Атанасова, И. Джурджев - Инхибираща активност на ароматични продукти от мента (Mentha piperita L.), Научни трудове АУ, 46, 2001, кн. 4, 301 - 305.

8. Стоянова А., К. Стаева – Исследование семян Ginkgo biloba L.1. Ами­нокислотный состав, Сборник материалы международый семинар “Лес­ные биологически активные ресурсы”, Хабаровск, 19 – 21. 09. 2001, 270 – 273.

9. Стаева К., П. Денев, А. Стоянова – Изследвания върху семената на дървото Ginkgo biloba L.3. Полизахариди, Научни трудове ВИХВП, 46, 2001, 149 – 154.

10. Стоянова А., Д. Къчева – Изследвания върху аминокиселинния състав на шрот от сладко резене (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce Mill)., Научни трудове РУ”Ангел Кънчев”, 38, 2001, серия 10, 56 - 58.

11. Гочев В., П. Мерджанов, Л. Кожухарова, А. Конакчиев, Б. Заха­рие­ва, А. Стоянова – Сравнително проучване на антибактериалната активност на етерични масла от лавандула и безклетъчен филтрат от Micrococcus va­rians NBIMCC 3289, Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, 38, 2001, серия 10, 113 – 117.

12. Стаева К., А. Стоянова, И. Димитров – Изследвания върху плодо­ве­те на Ginkgo biloba L. 2. Глицеридно масло, Научни трудове РУ ”Ангел Кън­чев”, 38, 2001, серия 10, 59 – 61.

13. Стоянова А., Д. Кермедчиева – Глицеридно масло от плодове на сладко резене (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce Mill 1. Влияние на начина на обработка, Хранително-вкусова промишленост, 2001, № 9, 10 – 11.

14. Стоянова А., Д. Кермедчиева – Влияние хранения на жирное масло из пло­дов фенхеля обыкновенного, Известия Вузов. Пищевая техно­ло­­гия, 2001, №5–6, 29–30.

15. Стоянова А., О. Беров – Глицеридно масло от плодове на кориан­дър (Coriandrum sativum L.). 1. Влияние на начина на обработка, Сборник доклади Юбилейна научна сесия “40 години колеж Сливен”, 2, 2001, 200 – 203.

16. Стоянова А., О. Беров – Глицеридно масло от плодове на ко­риан­дър (Coriandrum sativum L.). 2. Влияние на съхранението, Сборник док­лади Юбилейна научна сесия “40 години колеж Сливен”, 2, 2001, 204 – 207.

17. Перифанова-Немска М., А. Стоянова, Е. Георгиев, Ф. Мизийски С. Дамянова – Проучвания върху преработката на семена от челебитка (Nigella sativa L.), Хранително-вкусова промишленост, 2002, № 10, 10 - 11.

18. Дамянова С., Р. Енчева, А. Стоянова, Е. Георгиев, М. Перифанова-Немска, Ф. Мизийски – Микробна осемененост на зърнени подправки от сем. Сен­никоцветни и сем. Лютикови, Сборник доклади Четвърта Национална науч­­но-техническа конферен­ция с международно участие “Екология и здра­ве”, 24 октомври 2002, 237 - 240.

19. Стоянова А. – Българският принос в етеричномаслената промиш­ле­ност. 4. Преработка на здравец. Преработка на смрадлика, Научно-ин­фор­ма­ционен бюлетин “Етерични масла, Парфюмерия и козметика”, 2002, № 11, 25 – 26.

20. Георгиев Е., А. Стоянова - Фактори влияещи върху качеството на бъл­гарските етерични масла, Научно-информационен бюлетин “Етерични масла, Парфюмерия и козметика”, 2002, № 14, 47 - 52.

21. Георгиев Е., А. Стоянова - Маслодайната роза - приноси на бъл­гарс­ката наука за преработката й, Научно-информационен бюлетин “Ете­рич­ни масла, Парфюмерия и козметика”, 2002, № 20, 49 - 51.

22. Вълчев Г., В. Рашева, С. Ташева, А. Стоянова - Проблеми на ете­рич­но-маслената промишленост, Механика на машините, т. 44, 2002,14 - 17.

23. Вълчев Г., С. Ташева, Е. Шалапатова, В. Рашева, А. Стоянова – Тер­модинамични диаграми за паро-течното равновесие на някои етерични мас­ла с вода, Научна конференция ЕМФ, Варна, септември 2002, 59 - 64.

24. Хо Л., А. Стоянова - Изследване върху съхранението на манги­фе­рин, Научни трудове на Съюза на учените, Пловдив, т. 2, 2002, серия Тех­ни­ка и технологии, 57 - 60.

25. Стоянова А., Д. Грозева, С. Дамянова – Технология на растителни екст­ракти за козметиката. 6. Здравец (Geranium macrorrhizum L.), Научни тру­­­дове на Съюза на учените – Пловдив, т. 1, 2002, серия В. Техника и тех­но­ло­­гии, 141 – 144.

26. Стаева К., А. Стоянова, И. Димитров – Технология на растителни ек­ст­ракти за козметиката.7.Семена от Ginkgo biloba, Научни трудове на Съю­за на учените–Пловдив, т. 1, 2002, серия В. Техника и технологии, 149–153.

27. Стоянова А., М. Иванова, С. Дамянова – Технология на растителни екстракти за козметиката. 8. Хвойна (Juniperus communis L.), Сборник док­ла­ди Технически колеж Ямбол “Техника и технологии”,1, 2002, 5 - 7.

28. Стоянова А., Д. Станкова, М. Дилчева, С. Дамянова, И. Димитров - Технология эктрактов из ноготков для косметики, Известия Вузов. Пищевая технология, 2002, № 4, 74 - 75.

29. Стаева К., А. Стоянова, С. Дамянова - Технология на растителни екстракти за козметиката. 10. Листа от мъжки дървета на Ginkgo biloba, Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, 2002, серия 4.3., 69 - 74.

30. Дамянова С., И. Димитров, Р. Енчева, А. Стоянова - Преработка на невен и антимикробни свойства на получените аро­матични продукти, Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 39, 2002, серия 4.3, 75 - 78.

31. Стоянова А., С. Дамянова - Използване на етеричните масла в хранително-вкусовата промишленост, Сборник доклади Научна конферен­ция с международно участие “ Храни, здраве, дълголетие - 2002”, Смолян 4 - 5 Ноември 2002, 302 - 305.

32. Дамянова С., Р. Енчева, А. Стоянова, Е. Георгиев - Антимикробна активност на ароматични продукти. 12. Етерично масло от съхранявани пло­до­ве на аморфа (Amorpha fruticosa L.) - Сборник доклади Научна кон­фе­рен­ция с международно участие “Храни, здраве, дълголетие - 2002 “, Смолян 4 - 5 ноември 2002, 306 - 309.

33. Попова В., А. Омар, А. Стоянова – Изследване влиянието на бил­ко­ви екстракти върху технологичните показатели на тютюневи блен­до­ве. 1. Бо­силек, Сборник доклади от Втора балканска научна конференция “Ка­чест­во и ефективност на производството, обработката и преработката на тю­тю­на, Пловдив, 2002, 271 - 273.

34. Дамянова С., Р. Енчева, А. Стоянова, М. Перифанова-Немска, Ф. Мизийски – Антимикробна активност на ароматични продукти. 11. Масла от челебитка (Nigella sativa L.), Хранително-вкусова промишленост, 2002, № 5, 10 – 11.

35. Денкова З., И. Мургов, А. Стоянова, М. Димитрова, Т. Атанасова, И. Джурджев – Инхибираща активност на композиции от пробиотици и на аро­матични продукти от мента (Mentha piperita L.) върху патогенни бак­те­рии, Сборник доклади Научнопрактическа конференция с между­на­род­но учас­тие “Пробиотици Ентеросан - технологии и здраве 2002”, Пловдив 16 - 17 май, 2002, 76 - 81.

36. Ho L., A. Stoyanova - Biochemical Characteristics of mango leaves, Information on Science and Technoloque Journal, 2002, December, 16, 27.37. Valtchev G., A. Stoyanova, V. Rasheva, S. Tasheva - Energy Efficient Installations for Distillation of Essential oil Plants, 37 International Scientific Con­fe­rence on Infor­mation, Communication and Energy Systems and Tech­no­lo­gies, Nis, v. 2, 2002, 703 - 706.

38. Staeva K., M. Dilcheva, A. Stoyanova – Otrzymywanie ekstraktow roslinnych do zastosowania w kosmetykach. Liscie zenskich okazow Ginkgo biloba, Polish Journal of Cosmetology, 2002, № 1, 43 - 48.

39. Damianova S., R. Encheva, K. Staeva, A. Stoyanova – Przeci­w­bak­te­ryj­ne dzialanie wyciagow z lisci milorzebu japonskiego (Ginkgo biloba L.) sto­so­wanych w kosmetykach, Polish Journal of Cosmetology, 2002, № 4, 220 - 224.

40. Попова В., З. Денкова, А. Стоянова, А. Омар, Ю. Панайотова – Хи­ми­чен и микробиологичен анализ на нискостойностни тютюневи суровини, Науч­на конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, 5 - 6 юни 2003 г., т. І Аграрни науки, част 2. Растениевъдство, Животновъдство, 36 - 38.

41. Дамянова С., А. Стоянова, Р. Енчева - Антимикробна активност на ароматични продукти. 19. Екстракти от босилек (Ocimum basillicum L.) - Научна конференция с международно участие “Стара Загора 2003”, 5 - 6 юни 2003 г., т. І Аграрни науки, част 2. Растениевъдство, Животновъдство, 44 - 47.

42. Дамянова С., Р. Енчева, А. Стоянова - Микробна осемененост на ня­кои подправки, Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, т. 3, 2003, се­рия В. Техника и технологии, 138 – 142.

43. Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова - Топлинни изчис­ле­ния на дестилационни инсталации в етерично-маслената промишленост, Науч­ни трудове УХТ, т. 50, 2003, св. 4, 340 - 345.

44. Стоянова А., K. Стаева, С. Дамянова - Изследвания върху семе­на­та на дървото Ginkgo biloba L. 4. Изменения в биохимичния състав по време на зреенето, Научни трудове УХТ, т. 50, 2003, св. 3, 383- 387.

45. Вълчев Г., С. Ташева, В. Рашева, А. Стоянова - Експериментална инс­талация за изследване на процеса кохобация, Научни трудове УХТ, т. 49, 2003, 99 - 104.

Материалът е публикуван и в ХВП, 2005, № 4, 11 – 13.

46. Дамянова С., В. Бардаров, А. Стоянова, Е. Георгиев, Ф. Мизийски - Етерично масло на челебитка (Nigella sativa L.) от България, Научни трудове УХТ, т. 50, 2003, св.3, 379 - 382.

47. Ташева С., Г. Вълчев, В. Рашева, А. Стоянова - Топлообмен и по­лу­­про­миш­ле­на кохобационна инсталация, Сборник доклади VІІІ Научна кон­ференция с международно участие, ЕМФ’2003, т. ІІ, Топлинна и хладил­на тех­ника. Текстилна и конфекционна техника, 31 октомври - 1 ноември 2003, 7 - 12.

48. Дамянова С., А. Стоянова - Технология на растителни екстракти за козметиката. 11. Розмарин (Rosmarunus officinalis L.), Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, 2003, серия 4.2. Химични технологии и био­тех­но­ло­гии. Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Екологични проблеми, 67 - 70.

49. Стоянова А., Е. Георгиев - Български етерични масла в парфю­ме­рийно-козметичната промишленост - минало, настояще и бъдеще, Научно-ин­­формационен бюлетин “Етерични масла, Парфюмерия и козметика”, 2003, № 18, 43 – 47.

50. Дамянова С., А. Стоянова, Р. Енчева - Антимикробна активност на ароматични продукти. 20. Екстракти от розмарин (Rosmarunus officinalis L.) Научни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 40, 2003, серия 4.2. Химични тех­нологии и биотехнологии. Топлотехника, хидро- и пневмотехника. Еко­ло­гич­ни проблеми, 71 - 74.

51. Popova V., A. Omar, A. Stoyanova - New product development – Cigarettes with addition of herbal extracts, 9 th International Conference for Renewable Resources and Plant Biotechnology, 16 – 17 June 2003, Magdeburg, Germany, 409 - 413.

52. Popova V., А. Оmar, А. Stoyanova – Effect of herbal extracts with pharmacological properties on the characteristics of tobacco blends for ciga­re­t­tes. 1. Sweet basil, В сборник доклади The first International Symposium on Food Quality Management for East European Countries, 27 – 29 July 2003, Cluj-Napoca, Romania, 129 - 133.

53. Popova V., A. Omar, A. Stoyanova - Effect of herbal extracts with pharmacological properties on the characteristics of tobacco blends for cigaret­tes. 2. Bigrot Geranium, В сборник доклади The first International Sym­po­sium on Food Quality Management for East European Countries, 27 – 29 July 2003, Cluj-Napoca, Romania, 134 - 138.

54. Дамянова Д., А. Стоянова, Д. Дамянов – Технология на рас­ти­тел­ни екстракти за козметиката. 13. Мащерка (Thymus vulgaris L.), Научни тру­до­ве РУ “Ангел Кънчев”, т. 41, 2004, серия 1.2. Ерозия на почвата и про­ти­во­­еро­зий­ни технологии. Химични технологи и биотехнологии. Топлотехника, хид­­ро- и пневмотехника, 94 - 97.

55. Дамянова Д., А. Стоянова, Р. Енчева – Антимикробна активност на ароматични продукти. 21. Екстракти от мащерка (Thymus vulgaris L.), Науч­ни трудове РУ “Ангел Кънчев”, т. 41, 2004, серия 1.2. Ерозия на почвата и про­ти­во­еро­зий­ни технологии. Химични технологи и биотехнологии. Топ­ло­тех­ника, хид­ро- и пневмотехника, 98 - 102.

56. Дамянова Д., А. Стоянова, Д. Дамянов - Коефициенти на дифу­зия при екстракция на мащерка (Thymus vulgaris L.), Научни трудове на СУ, Пловдив, серия В. Техника и тех­но­логии, т. 4, 2004, 105 – 109.

57. Дамянова С., А. Стоянова, Д. Дамянов - Технология на расти­тел­ни екстракти за козметиката. 12. Босилек (Ocimum basilicum L.), Научна кон­фе­ренция с международно учас­тие “Стара Загора 2004”, 3 - 4 юни 2004 г., т. ІІ Аграрни науки - Растениевъдство, част 1. Технологични въпроси в рас­те­ние­въдството, 149 - 152.

58. Дамянова Д., А. Стоянова, Д. Дамянов - Коефициенти на дифу­зия при екстракция на босилек (Ocimum basilicum L.), Научни трудове на УХТ, 2004, 105 - 109.

59. Дамянова Д., А. Стоянова, Д. Дамянов, К. Стаева – Коэф­фи­циен­ты молекулярной диффузии при экстрагирования листьев Ginkgo biloba, Ма­те­риалы ІІ международной кон­фе­ренции “Лесные биологически активные ресурсы”, Хабаровск, 19 – 21. 09. 2004, 121 - 124.

60. Попова В., A. Стоянова, A. Омар, В. Бърдаров - Состав эфирного мас­ла табака, выращиваемого в Ираке, Материалы ІІ международной кон­фе­ренции “Лесные био­ло­ги­чес­ки активные ресурсы”, Хабаровск, 19 – 21. 09. 2004, 190 - 192.

61. Tasheva S., A. Stoyanova. G. Valchev, V. Rasheva - Investigation of lavender oil obtained in experimental cohobation installation, ICEST, 16 - 19 June 2004, Bitola, Macedonia, 1, 49 - 52.

Материалът е публикуван и в Научни трудове УХТ, 51, т.2, 125 - 130.

62. Дамянова С., А. Стоянова, Р. Енчева, И. Стоилова – Анти­мик­роб­ни свойства на ароматични продукти. 13. Етерични масла от блатна мента (Mentha pulegium L.), Научни трудове УХТ, т. 52, 2005, № 2, 267 – 270.

63. Атанасова Т., А. Стоянова, А. Славчев – Изследване на плодове от анасон (Pimpinella anisum L.). 1. Свойства и състав, Научни трудове на СУ, Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. 7, 2005, 40 – 43.

64. Стоилова И., К. Бошкова, А. Стоянова, Л. Хо – Видово оп­ре­де­ля­не на дрожди, изолирани от листа на манго (Mangifera indica L.) Научни тру­до­ве на СУ, Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. 7, 2005. 48–51.

65. Стоилова И., К. Бошкова, А. Стоянова, С. Гаргова, Л. Хо – Видово оп­ределянена два щама бактгерии, изолирани от листа на манго (Mangifera in­dica L.), Научни тру­дове на СУ, Пловдив, серия Б. Естествени и хума­ни­тар­ни науки, т. 7, 2005, 52 – 55.


Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница