Конкурс за длъжност Началник отдел „ Човешки ресурси и администрация", дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси"Дата27.04.2017
Размер42.98 Kb.

Изпълнителна Агенция по околна среда ПРИ МОСВ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
1. За длъжност Началник отдел „Човешки ресурси и администрация”, дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси”

Основна цел на длъжността: Организация и ръководство на цялостната дейност свързана с човешките ресурси и администрацията, осигуряване на правилното приложение на всички нормативни изисквания, свързани с подбора и управлението на кадрите.

Предпочитана специалностчовешки ресурси, икономика, право.

Допълнителни умения и квалификации: - компютърна грамотност, детайлно познаване и ползване на действащата законова и подзаконова нормативна уредба, организационни и аналитични умения.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: магистър

Минимален професионален опит: 4 години – включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика или ранг ІІІ младши

Основна заплата: 1100 лв.


2. Старши юрисконсулт – 1щ. бр. в отдел „Правен”, дирекция „Финанси, правно обслужване, администрация и човешки ресурси”.

Основна цел на длъжността: Осъществява дейности, свързани с цялостното правно обслужване на Агенцията, подготовка и провеждане на обществени поръчки.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: магистър по специалност Право

Минимален професионален опит: 2 години или ранг ІV младши.

Специфични изисквания за длъжността: придобита юридическа правоспособност.

Нормативен акт: Закон за съдебната власт

Допълнителни умения и квалификации: Добра компютърна грамотност – правно-информационни системи, Microsoft Office, Internet.

Основна заплата: 780 лв.


3. Старши експерт- 1 щ. бр. в отдел „Регионална лаборатория-Русе”, Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Основна цел на длъжността: Пробонабиране и измерване на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници; извършване на дейности по валидиране и верифициране на методи за изпитване и калибриране на апаратура; контрол на качесвото на изпитванията; изготвяне на протоколи от изпитване; познаване на нормативни документи;

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: бакалавър

Минимален професионален опит: 2 години или ранг ІV младши.

Допълнителни умения и квалификации: Добра компютърна грамотност, Microsoft Office, Internet. Ползване на английски език.

Предпочитана специалност- химия, химични науки, екология.

Основна заплата: 650 лв.


4. Младши експерт- 1 щ. бр. в отдел „Регионална лаборатория-Русе”, Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Основна цел на длъжността: Пробоподготовка и изпитване за съдържание на органични замърсители на проби по компоненти на околната среда; познаване и работа с апаратура в хроматографска лаборатория, използвана за изпитване и пробоподготовка; извършване на дейности по валидиране и верифициране на методи за изпитване и калибриране на апаратура;

контрол на качесвото на изпитванията; изготвяне на протоколи от изпитване; познаване на нормативни документи;Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: професионален бакалавър по.................

Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации: Добра компютърна грамотност, Microsoft Office, Internet. Ползване на английски език.

Предпочитана специалност- химия, химични науки

Основна заплата: 535 лв.


5. Младши експерт- 1 щ. бр. в отдел „Регионална лаборатория-Бургас”, Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“

Основна цел на длъжността: Лабораторно-аналитична дейност, свързана с пробоподготовка и изпитване на образци от води, въздух, почви, седименти, отпадъци и др. за определяне съдържанието на органични замърсители. Работа с газови хроматографи и др. специализирана апаратура.

Общи минимални изисквания за длъжността:

Минимална образователна степен: професионален бакалавър по.................

Минимален професионален опит: не се изисква или ранг V младши.

Допълнителни умения и квалификации: Добра компютърна грамотност, Microsoft Office, Internet. Ползване на английски език.

Предпочитана специалност- химия, химични науки

Основна заплата: 535 лв.


ІІ. Начин за провеждане на конкурса – практически изпит и интервю.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурс:

- Заявление /Приложение № 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;

- Копие от документи удостоверяващи професионален опит.
Конкурсна комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемането на длъжността.

Документите се подават лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в 14 дневен срок от публикуване на обявата на адреси: ИАОС – гр. София,

бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 1, ст. 101, тел. 02/9406495 и 02/9406489, гр. Бургас, ул. „Перущица” № 67, тел. 056/813209, гр. Русе, ул. „Придунавски булевард” № 20, тел. 082/820769, от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часаСписъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде предоставена на информационното табло в съответните структури и на интернет страницата на ИАОС: http://eea.government.bg/bg/obyavi/konkursi


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница