На дисертационния трудДата11.01.2018
Размер77.06 Kb.


Р Е Ц Е Н З И Я

върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „доктор” Автор на дисертационния труд: лейтенантАнелия Димитрова Миткова Тема на дисертационния труд: Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница Рецензент: проф. Димитър Танев Кайков, дпн

Рецензираният дисертационен труд е съставен от три глави, библиографска справка от 133 източника, от които 53 на кирилица и 80 на латиница и 13 приложения.

Разработваният в дисертационния труд проблем за изследване на психичния потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница е много актуален и значим. Актуалността на изследвания проблем е свързан с разработване на надежден модел „психичен потенциал на малката бойна група”, при който се създава възможност за по-задълбочено изучаване и усъвършенстване на вътрешногруповите механизми, в резултат на което се повишава боеспособността за действия в различни екстремални ситуации. Значимостта на изследвания проблем се определя от обогатяване на теорията за съдържанието на нагласите за изпълнение на задачите на военнослужещите и екипните процеси на малките бойни единици за участие в мисии извън граница, както и от разработване на методика за оптимизиране на екипните процеси. В дисертацията са поставени четири основни задачи, които са решени успешно.

Лейтенант Анелия Миткова е запозната много добре със състоянието на проблема. Тя задълбочено анализира литературния материал. При разработването на научната си концепция е проучила 80 научни труда на латиница и 53 на кирилица, което е доказателство за високата й компетенция по изследвания проблем.

Една от най-силните страни на дисертационния труд са разработените въпросници за измерване на нагласите за изпълнение на задачи от професионален контекст и особеностите на екипните процеси на малките бойни единици в мисии извън граница. Въпросниците са оценени от 18 независими експерти-психолози. При първоначалния набор от голям брой айтеми са отпаднали с ниска степен на съгласуваност по-малко от 66 %. Вътрешната консистентност на субскалите е проверена чрез изчисляване на коефициента на вътрешната съгласуваност на айтемите – коефициент на Кронбах алфа. За проверка на валидността на въпросниците е направен анализ на факторната му структура чрез експлораторен факторен анализ, при който променливите са от резултатите на изследваните лица по отделните айтеми. За изучаване на факторите е приложен метода на главните компоненти. Екстрахираните фактори са подложени на ротация по метода „Varimax”. Убедително са доказани надеждността и валидността на инструментариума на изследването. Приложена е и методика за оптимизиране на екипните процеси на малките бойни единици чрез групов психологически тренинг, който включва изучаване на механизмите на латералното мислене(конструктивно и творческо мислене). Тренингът е разработен по модела на „Шест мислещи шапки” на Едуард де Боно, адаптиран от проф. И. Пеев(2003).

Избраната методика на изследването дава отговор на поставената цел и задачи на изследването и заслужава висока оценка.

На базата на прегледа на психологическите аспекти на боеготовността и боеспособността на армията, анализа на чуждестранни концепции на психологическите аспекти на екипното функциониране е създаден приложен модел на психическия потенциал на малката бойна единица. Определени са четири основни фактора, характеризиращи психичния потенциал на малката бойна единица.

Висока оценка заслужават проведените широкомащабни изследвания с голям брой военнослужещи. В изследването на нагласите за изпълнение на задачите в професионален контекст са тестирани общо 496 човека от три гарнизона – Плевен, Враца и Карлово.

Много добре е подбрано съдържанието на двете скали на въпросниците „Професионални нагласи” и „Инструментални нагласи”.

Към скалата „Професионални нагласи” са включени четири субскали (познавателна нагласа, ценностно-експресивна нагласа, егозащитна нагласа и социално-настъпателна нагласа).

Скалата „Инструментални нагласи” съдържа три субскали (материална нагласа, енергоспестяваща нагласа и субскалата на отрицанието). Всички субскали съдържат по десет айтеми. Така структуриран, въпросникът разкрива големи възможности за по-пълното разкриване на нагласите на военнослужещите за военна служба в страната и за участие в мисии извън граница. Въпросникът съдържа 70 твърдения, по които участниците в изследването се самооценяват по 7-степенна Ликертова скала.

Получените резултати са обработени коректно чрез сравнителен и корелационен анализ. Установени са определени закономерности. Разкритите корелации между възрастта и отделните нагласи са много слаби, въпреки че пет от тях са достоверни (P>95%). Не са констатирани досоверни разлики между средните стойности на познавателната, социално-настъпателната, егозащитната, ценностно-експресивната нагласа и за субскалите на отрицанието между войници и сержанти (Р<95%). Войниците имат по-високи материални нагласи и спестяване на усилията при изпълнение на задачите (P>95%). Разкрити са и други закономерности.

Екипните процеси в малката бойна единица е измерена с въпросник, изграден от девет субскали (ментален модел за изпълнение на задачите, ментален модел за екипна работа, екипна потенция, вяра в колегите, комуникация, кооперация, координация, вяра в командирите и затруднено екипно функциониране). Въпросникът съдържа общо 94 айтеми, с които се разкриват по-задълбочено екипните процеси в малката бойна единица. Изследването е проведено в три етапа – по време на подготовка за участие в мисия, по време на четвъртия месец от участието в мисията и при непосредственото завръщане на контингента от мисия. Изследвани са общо 547 военнослужещи.

Получените резултати са обработени коректно с надеждни математико-статистически методи. Направен е задълбочен анализ на настъпилите промени на екипните процеси и нагласите за изпълнение на задачите от военнослужещите в състава на батальони на територията на страната в три етапа. Установява се, че всички средни стойности на субскалите, с изключение на субскалата „Затруднено екипно функциониране” , бележат значими статистически достоверни спадове. Повишени са стойностите на субскалата „Затруднено екипно функциониране” (t=2,88). Всички тези значими промени на стойностите на показателите на субскалите(скалите) са признак за влошаване на екипните процеси в малката бойна единица на батальона. Аналогично е състоянието и с промените на нагласите за военна служба. Като особена причина за негативната тенденция за развитие на екипните процеси и нагласите за военна служба се посочват възникнали конкретни организационни проблеми.

Висока оценка заслужава анализа на резултатите от изследването на екипното функциониране на формированията „Рота Кабул” и „Рота Кандахар”, участвали в мисии извън граница. Установява се, че и за трите етапа на изследването се запазват първите три водещи позиции на познавателната, егозащитната и ценностно-експресивните нагласа. Анализирани са поотделно резултати от измерване на екипните процеси „Рота Кабул” и „Рота Кандахар”. Разкрити са определени различия на динамиката на екипните процеси при трите етапа на измерванията на двете роти.

При „Рота Кабул” се забелязва поетапен ръст на средните стойности на екипните процеси и в края на мисията като цяло те са подобрени.

При „Рота Кандахар” средните стойности бележат понижаване през втория етап и повишаване в третия. Но те не са по-ниски от стойностите от първия етап. Всички тези разкрити закономерности са ценна информация за усъвършенстване подготовката на военнослужещите за участие в различни мисии.

На базата на проведените анализи и обобщения на резултатите от комплексните изследвания определено може да се твърди, че л-т Анелия Миткова е компетентен психолог и умее задълбочено да разкрива закономерности, полезни както за теорията, така и за практиката.

Висока оценка следва да се даде на разкритите възможности и за моделиране на екипните процеси на малките бойни единици чрез прилагане на метода на психологическия тренинг. Проведен е експеримент с 60 военнослужещи, подбрани за участие в мисия в Афганистан – летище Кандахар.

Приложен е психологичен тренинг, разработен по модела на „Шест мислещи шапки” на Едуард де Боно(1985). При провеждането на тренинга са избегнати ефектите на Хоторн и Пигмалион. Издигнати са три хипотези, свързани с повлияването на груповия тренинг върху функционирането на екипа и оптимизиране на екипните процеси, повишаване на вярата в командира и повишаване на процеса на комуникация в рамките на бойната единица. Измерването на основните признаци, определящи въздействието на тренинга, е осъществено чрез въпросника за изследване на екипните процеси преди и след прилагането на психологичния тренинг.

Доказани са първата и третата хипотези, че тренинга е повлиял положително върху функционирането на екипа и оптимизирането на екипните процеси и повишава процеса на комуникация. Не е доказана втората хипотеза. Тренингът не е повлиял върху повишаване вярата в командирите.

Дисертационният труд има определени научни и научно-приложни приноси. На базата на проведения обзорен теоретичен анализ на българската традиция относно ефективното функциониране на военните формирования са изведени общите тенденции за функционирането на малката бойна единица в съвременната армия.

Значим научен и научно-приложен принос са разработения конструкт „Психичен потенциал на малката бойна единица” и създадения надежден инструментариум за изследване нагласите към военна служба и екипните процеси на малките бойни единици. Инструментариумът дава възможности за повишаване на психичния потенциал на малките бойни групи, вследствие на което се повишава тяхната беоготовност и боеспособност.

Използван е адаптиран метод за психологичен тренинг, апробиран от научния ръководител на докторанта проф. Пеев. Проверена е неговата ефективност. Разкриват се възможности за оптимизиране на екипните процеси в малката бойна единица.

Дисертационният труд, научните и научно-приложните приноси са лично дело на л-т А. Миткова.

По темата на дисертационния труд са публикувани десет материала, три от които като самостоятелен автор и седем в съавторство. Три публикации са под печат. Научните публикации са издадени в авторитетни издателства.

Резултатите от дисертационния труд могат да намерят приложение в подготовката на военнослужещите в армията за действия в бойни условия. Препоръчва се разработените въпросници за изследване на нагласите към военна служба и екипните процеси на малките бойни единици да се използват като надежден инструментариум както за подразделенията, участващи в мисии извън граница, така също и за подразделенията от различните родове войски. Необходимо е публикуване на въпросниците за нуждите на командирите и военните психолози. Целесъобразно би било адаптирания метод за психологически групов тренинг да се публикува във вид на методическо ръководство и се организира обучение на командири и военни психолози.

Авторефератът на дисертационния труд е изготвен съгласно изискванията. Правилно отразява основните положения и научните приноси на дисертационния труд.

Наред с положителните оценки на дисертационния труд са допуснати и отделни слабости. Много подробно е описан инструментариума, както и организационните процедури по изследванията. Субскалите (скалите) на двата въпросника са представени в теоретичната и приложната част на дисертацията, с което е нарастнал обема. Твърде скромно са анализирани резултатите от изследванията.

Посочените слабости не понижават достойнствата на дисертацията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На базата на положителните оценки и безспорните научни и научно-приложни приноси на дисертационния труд предлагам на уважаемите членове на научното жури да присъдят на л-т Анелия Миткова образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.06.11 „Военна психология”.

16.01.2012 г. РЕЦЕНЗЕНТ:

/ проф. Д. Кайков
Каталог: konkursi-proceduri -> AMitkova
konkursi-proceduri -> Резюмета на трудовете и приносите в публикации на д-р инж. Емил Стефанов Барудов
konkursi-proceduri -> Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” факултет „навигационен”
konkursi-proceduri -> Конкурс за „професор" по професионално направление "Администрация и управление", научна специалност " Икономика и управление"
konkursi-proceduri -> Ввму „никола йонков вапцаров” факултет „инженерен”
konkursi-proceduri -> Р е з ю м е т а н а н а у ч н и т е п у б л и к а ц и и на д-р Камелия Вунова – Нарлева
konkursi-proceduri -> Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
konkursi-proceduri -> Програма за оптимизация при избор и оценка на кинематиката на кораби, движещи се на догонващи се курсове
AMitkova -> На дисертационния труд
AMitkova -> На дисертационния труд: Психичен потенциал на малките бойни единици за участие в мисии извън граница


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница