На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница8/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ .............................................................................................................+ 6000 лв

ІІ План – разходи

Увеличава плана за разходите за „ местни дейности „............................................+ 6000 лв.
Функция VІІІ. „Икономически дейности и услуги „

Дейност 898 „ Други дейности по икономиката „

§ 10 – 14 Учебни и научноизсл. Разходи и книги за

библиотеките ...................... + 6000 лв.

396

26.09.2007

Относно: актуализиране на плана за бюджета за 2007 г. в частта за капиталови разходи в дейност „ Дом за възрастни с физически увреждания” гр.Бяла.


67 - 981

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.18 от ЗОБ и чл. 14 ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г.,ОбС гр.Бяла,Варненска област актуализира плана за бюджета за 2007 г. , както следва
План – приходи (местни дейности( ( увеличава ) + 24 055 лв.

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин + 24 055 лв.

ІІ План – разходи (дофинансирани държавни дейности )( увеличава ) + 24055 лв

Функция V „ Социално осигуряване и грижи „

Дейност 543”Дом за възрастни с физически увреждания”(дофинансиране)

§ 52-00 „Разходи за придобиване на ДМА(увеличава разходите) + 24055 лв

§ 52-06 „Инфраструктурни обекти „(увеличава разходите)

- Обект „ Изграждане на отоплителна инсталация в „Дом за възрастни с физически увреждания „ гр. Бяла – 10 973 лв.

- Обект „ Пожароизвестителна инсталация в „ Дом за възрастни с физически увреждания „ гр.Бяла - 13 082 лв.

397

26.09.2007

Относно: актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за обект Брегоукрепване на крайбрежна зона на община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла – Юг „ гр. Бяла.


67 - 982

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 , чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.18 от ЗОБ и чл. 14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за „местни дейности „ за 2007 г. , както следва :
І План – приходи (местни дейности ) ( увеличава ) +103495лв

§ 13-04”Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин .....................................................................................+103495лв
ІІ. План – разход и(местни дейности ) ( увеличава ) +103495лв.

Функция VІ”Жилищно строителство, БКС и ООС”

Дейност 619” Др.дейности по жил.стр-во, благоустр. и регионалното развитие”

§52-00 Разходи за придобиване на ДМА(увеличава разходите) +103495лв

§52-06 Инфраструктурни обекти

Обект „ Брегоукрепване на крайбрежна зона на Община Бяла от плаж „ Бяла – Чайка „ до плаж „ Бяла – Юг „ в гр. Бяла .

398

01.10.2007

Относно: промяна на текста на чл. 29 от „ Наредба за реда и придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество „67 - 983

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.35 , ал.2 от Закона за общинската собственост, ОбС гр.Бяла изменя текста на чл.29 от „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество „

както следва :

Чл.29 Ред за разпореждане ,съгласно чл.27 ,ал.2 ( нов текст )

(1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда ,изградена върху земя частна общинска собственост, могат да придобиват право на собственост върху земята без търг или конкурс като подадат молба до Кмета на Община Бяла и след решение на Общински съвет.

( 2) Към молбата се прилагат :

1. Документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила от Закона за собствеността ;

2.Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

3.Удостоверение от съответната общинска администрация, че сградата е законно изградена.

4.Удостоверение за наследници, ако е необходимо;

5.При необходимост може да се изисква и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата ;

6.Към молбата отдел „ Общинска собственост” прилага служебно акт за общинска собственост и данъчна оценка на имота;

(3) Цената на земята общинска собственост върху която има законно построена сграда на лица, притежаващи собственост върху нея се определя , като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.;

(4). Въз основа на представените документи Кмета на Община Бяла издава заповед, в която определя купувача,имота , върху който се прехвърля правато на собственост, цената и другите плащания;

(5) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.

(6) След изпълнение разпоредбите на ал.5 Кмета на Община Бяла сключва договор за продажба ,който се отбелязва в акта за общинска собственост съгласно разпоредбите на чл. 61 от ЗОС .

399

01.10.2007

Относно: одобряване на средства в размер на 31 200 лв. за обект „ Изготвяне на екологична оценка за актуализация на Общия устройствен план на Община Бяла .


67 - 984

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 , и чл. 14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г. , ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за 2007 г, както следва

- По прихода – увеличава приходите на бюджет 2007 г в § 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – в размер на 31 200 лв.

- По разхода – увеличава разходите по плана във функция „ Жилищно строителство, БКС и ООС „ , дейност 619 „ Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие „

§ 52-06 ППР – в размер на 31 200 лв.

За обект : „ Изготвяне на екологична оценка за актуализация на Общия устройствен план на Община Бяла „ – 31 200 лв.

-

-

Относно: избиране на временно изпълняващ кмет на кметство Господиново

67 - 985

04.10.2007

На основание чл. 42 , ал.4 и ал. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 47 , ал. 1 от Закона за местните избори , ОбС гр. Бяла , Обл. Варна реши : временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство с. Господиново до полагане на клетва на новоизбрания кмет да се изпълнява от Ганка Добрева Великова .


402

03.10.2007

Относно: актуализиране на бюджета на функция „ Образование „ за 2007 г.


67 - 986

04.10.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, ОбС гр. Бяла актуализира бюджета на Община Бяла за 2007 г, както следва :

І План – приходи

Увеличава плана за приходите за „ местни дейности „.........................................+ 10 000лв

§ 13-04 „ Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин „ ..............................................................................................+ 10 000 лв
ІІ План – разходи

Увеличава плана за разходите за „ дофинансирани държавни дейности с

Местни приходи.................................................................+ 10 000лв
Функция ІІІ. Образование

Дейност 322 „ Общообразователни училища„

§ 01-09 ДМС и други допълнителни възнаграждения

...............................................................................................+10 000лв

За ОУ „ Отец Паисий „ гр. Бяла ...................................+10 000 лв

394

25.09.2007

Относно: приемане на решение за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2 , т. 5 от Закона за подзем ните богатства – строителни материали, пясъци, чакъли , от находище „ Рахи „ , Община Бяла , Варненска област.

67 - 987

04.10.2007

На основание чл.2,т.5 от Закона за подземните богатства , чл. 21,ал. 1 ,т. 8 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла , област Варна не приема предложение от кмета на Община Бяла с вх. № 394 от 25.09.2007 г. ,относно предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2 , т. 5 от Закона за подземните богатства- строителни материали , пясъци ,чакъли , от находище „ Рахи „ , Община Бяла , Област Варна .

383

21.09.2007

Относно: предложение за извънсъдебно споразумение от наследниците на Иван Лалев Маджаров

67 - 988

04.10.2007

На основание чл.34 ,ал.4 от ЗОС, във вр. с чл.23 от Наредбата на ОбС гр. Бяла приета по реда на чл. 8 , ал. 2 от ЗОС и чл. 21, ал. 1 , т. 8 от ЗМСМА , ОбС гр. Бяла реши :

1. Одобрява предложения проект на извънсъдебно споразумение към заявление № 298 / 28.08.2006 г. от наследниците на Иван Лалев Маджаров, бивш жител на Бяла , като оправомощава Кмета на Община Бяла да го подпише в тридневен срок от получаване на протокола от заседанието на Общинския съвет.

2.Оправомощава Кмета на Община Бяла да прехвърли на наследниците на Иван Лалев Маджаров в едномесечен срок , недвижимите имоти – частна общинска собственост, описани в чл. ІІІ на извънсъдебното споразумение , а именно :

А) имоти , за които са съставени АЧОС , както следва :

- В кв. 39 по плана на града:

- УПИ І сплощ от 720 кв.м. – АЧОС № 305/ 18.07.2005 г.

- В кв.79 по плана на града :

- УПИ V -717 с площ от 840 кв.м. – АЧОС № 331 / 30.06.2006 г.;

- УПИ VІ – 717 с площ от 798 кв.м. – АЧОС № 332 / 30.06.2006 г.

Или общо 2 358 кв.м.

Б) поземлени имоти , за които в седемдневен срок от заседанието на ОбС – Бяла следва да се издадат заповеди по чл. 16 , ал.5 от ЗУТ от Кмета на общината , и да се съставят АЧОС , с оглед приетия регулационен план , одобрен със заповед № 80 / 15.06.2007 г. на град Бяла , местност „ Бяла река „, както следва :

- имот с кадастрален идентификатор 25.400 с площ 2 241 кв.м.;

- имот с кадастрален идентификатор 25.332 с площ от 5 245 кв.м.;

- имот с кадастрален идентификатор 25.365 с площ от 1 058 кв.м. и ,

В местност „ Глико „ имот с № 083021 – с площ от 1000 кв.м. – АЧОС № 126 / 11.02.2002 г. , а съгласно приетия ПУП с площ от 902 кв.м. , за който следва да се промени изаддения АЧОС,

Или общо 9 526 кв.м. , като за имотите след влизане в сила на заповедта по

чл. 16 , ал. 5 от ЗУТ, и нанасянето им в приетата кадастрална карта , следва да се изададат актове за частна общинска собственост,

СРЕЩУ поемане на задължението от приобретателите да прекратят всички заведени дела срещу общината, като се откажат от предявените претенции включително и по образуваните административни производства.

3. Задължава Кмета на Община Бяла в деня следващ заседанието на ОбС гр. Бяла за одобряване на настоящото споразумение да издаде технически удостоверения по чл.13, ал. 4 и ал. 5 от ППЗСПЗЗ за бивш имот с пл.1421, понастоящем представляващ УПИ І – 1421 , ІІ -1421 , ІІІ – 1421 , ІV -1421 , V – 1421 , VІІ – 1421 , ІХ – 1421 , Х- 1421 , ХІ-1421, включително и частта от неизпълнените мероприятия за улици в квартал 139 и квартал 79 по плана на града , с цел вотората страна да се снабди със скици , протоколи за въвод и нотариални актове

374

13.09.2007

Относно: одобряване на ПУП на квартали 423 , 424 , 425, 426, 427,428,429,430,431 и 432 в местност „ Кръстопът „67 - 989

04.10.2007

ОбС гр. Бяла , на основание чл.129 , ал.1 от ЗУТ одобрява Подробния устройствен план / ПУП / - план за регулация / ПР / на квартали 423,424,425,426,427,428,429,430,431 и 432 в местност „ Кръстопът „ , обхващащ част от масив 10 и 78 в землището на гр. Бяла , Област Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14 –дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник от заинтересованите лица пои смисъла на чл.131 , ал.1 от ЗУТ чрез Общинска администрация гр. Бяла, Област Варна до Административен съд гр. Варна .

377

18.09.2007

Относно: одобряване на ПУП на квартали 550,551,552,553, 554,555,556,557,558,559 и 560 в местностите „Йорданова мелница „ и „ Кокино хома „ .


67 - 990

04.10.2007

ОбС гр. Бяла , на основание чл.129 , ал.1 от ЗУТ одобрява Подробния устройствен план / ПУП / - план за регулация / ПР / на квартали 550,551,552,553,554,555,556,557,558,559 и 560 в местностите „ Йорданова мелница „ и „ Кокино хома „ , гр.Бяла , Област Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14 –дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник от заинтересованите лица пои смисъла на чл.131 , ал.1 от ЗУТ чрез Общинска администрация гр. Бяла, Област Варна до Административен съд град Варна .


378

19.09.2007

Относно: изменение и допълнение наименованието на улици в кв.”Бяла – Изток”

67 - 99104.10.2007


На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и във връзка с решение на ОбС гр. Бяла , област Варна № 58-866 от 13.06.2007 г. изменя и допълва наименованието на улици, както следва :

І . В кв.” Бяла – Изток „ и кв.130 по плана на гр. Бяла , Област Варна. КОРИГИРА :

 1. от о.т.473 до о.т. 417 – ул „ Хан Кубрат „

 2. от о.т.418 до о.т. 449 – ул „ Панчо Бобеков „;

 3. от о.т.223 до о.т. 433 – ул „ Хан Крум „;

 4. от о.т.373 до о.т. 489 – ул „ Хан Омуртаг „;

 5. от о.т. 495 до о.т.374 – ул „ Княз Борис І”;

 6. от о.т. 371 до о.т. 609 – ул „ Цар Петър Първи „;

 7. от о.т. 608 до о.т. 483 – ул „ Хан Телериг „;

 8. от о.т. 350 до о.т. 387 – ул „ Цар Калоян „;

 9. от о.т. 474 до о.т. 611 – ул „ Хан Пресиян „ ;

 10. от о.т. 411 до о.т.413 – ул „ Цар Иван Александър „ ;

 11. от о.т. 226 до о.т. 492 – ул „Атанас Александров „ (отпада ул”Добротица „)

 12. от о.т. 496 до о.т. 497 – ул „ Свети Иван Рилски „(добавя се „ Свети „)

 13. от о.т. 344 до о.т. 376 – ул „ Брегова „;

 14. отпада от о.т. 426 до о.т. 631 – ул „ Екзарх Антим І

НОВИ УЛИЦИ :

 1. от о.т. 701 до о.т.705 – ул „ Екзарх Антим І „;

 2. от о.т. 603 до о.т. 602 –ул „ Добротица „

ІІ. В местност „ Глико „ КОРИГИРА :

 1. от о.т.999948 до о.т.949 – ул „ Бели скали „

НОВО :

 1. между о.т.997 , о.т. 996 и о.т. 994 – площад „ Възраждане „

ІІІ. В местност „ Чайка „ КОРИГИРА :

 1. от о.т. 450 до о.т. 667 – от ул „ Свети Атанасий „ на булевард Свети Атанасий „
Стр. от
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница