На предложение Дата Съдържание на предложениетостраница3/8
Дата22.07.2016
Размер1.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
§ 52 – 06 Инфраструктурни обекти – в размер на 15 000 лв.

За обект : „ Изграждане на скален шадраван на площад „ Европа „”- град Бяла- 15 000 лв.

157

22.05.2007
57 – 847

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г, ОбС гр. Бяла актуализира бюджета за местни дейности за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :

І План – приход 25 000 лв.

§ 13- 00 Имуществени данъци 25 000 лв.

§§ 13-04 Данък при придоб. На имущество по дарение и възмезден начин 25 000 лв.

ІІ План – разход 25 000 лв.

§52-00 Придобиване на ДМА 25 000 лв.

Функция І „Почивно дело,култура,религиозни дейности”

Дейност 714” Спортни бази спорт за всички”

§§ 52-00 разходи за придобиване на ДМА 25 000 лв.

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения 25 000 лв.

Обект „Съоръжения за детски площадки „ 25 000 лв.

160

23.05.2007
57 – 848

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.27,ал.2 от Наредбата за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество , на територията на община Бяла ,Област Варна, приета с решение № 28 – 355 / 30.03.2005 г. ОбС гр.Бяла дава съгласие да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост по АОС № 359 от 25.01.2007 г.,вписан в АВп,Служба по вписванията гр.Варна ,под № 167 ,том VІІ ,вх.рег. 2307,дело 1624, находящ се в с.Дюлино,Община Бяла,Област Варна, представляващ УПИ ХІІІ ( тринадесет ) в кв.12 по плана на селото,целият с площ от 1 200 кв.м.,при граници на имота: изток- улица , запад – зона за залесяване,север – УПИ ХІІ 94, юг –улица на Демир Иванов Иванов , ЕГН 6203280963 с постоянен адрес в тр.Варна, община Варна,област Варна за сумата от 35 500 (тридесет и пет хиляди и петстотин ) лева без ДДС

Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот ,определена от лицензиран оценител ЕТ „ Финстройкомерс „ –гр.Варна възлиза на 35 500 (тридесет и пет хиляди и петстотин ) лева.

Възлага на кмета на Община Бяла ,Област Варна извършването на всички действия, необходими за изпълнение на разпоредителната сделка

161

23.05.2007
57 – 849

07.06.2007

ОбС гр.Бяла на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.14,ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост ,във вр.с чл.45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Бяла, прието с решение № 28 – 355 по Протокол 28 от 30.03.2005 г на Общински съвет гр.Бяла ,реши : Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинсдка собственост по АОС № 80 / 20.10.2000г,както следва : : Помещение с площ от 93 (деветдесет и три ) кв.м.,построено в УПИ ІІ в кв.21 по плана на с.Попович, Община Бяла , Област Варна за срок от 3 години при стартова месечна наемна цена в размер на 40.62( четиридесет лева и шестдесет и две стотинки ) лева без ДДС ,определена съгласно действащата Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти. Помещението ще се ползва за зала за Интернет услуги.

Одобрява тръжната документация и договора като част от нея ,както и другите тръжни условия.

Възлага на Кмета на Община Бяла да сключи договор за наем със спечелелия търга участник.

162

28.05.2007
57 – 850

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г, ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за местни дейности за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :

І. План –приход 9969.99 лв.

§ 13-00 Имуществени данъци 9969.99 лв.

§§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин 9969.99 лв.

ІІ. План – разход 9969.99 лв.

§ 52- 00 Придобиване на ДМА 9969.99 лв.

Функция V”Социално осигуряване и грижи „

Дейност 543 ДВФУ

§§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА 9969.99 лв.

§§ 52-03 Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения 9969.99 лв.

Обект „Слънчеви колектори „ 9969.99лв.

155

21.05.2007
57 – 851

07.06.2007

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС гр.Бяла, област Варна одобрява Подробният устройствен план / ПУП / - план за регулация / ПР/ на квартали 2, 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 и 58 в местността „Рахица „ ,обхващащ част от масив 10 и масив 20 в землището на с. Горица, Област Варна.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник от заинтересованите лица по смисъла на чл.131 ,ал.1 от ЗУТ чрез Общинска администрация гр.Бяла , Област Варна до Административен съд гр.Варна.

156

21.05.2007
57 – 852

07.06.2007

На основание чл.129 ал.1 от ЗУТ ОбС гр.Бяла ,област Варна одобрява Подробният устройствен план / ПУП/ -план за регулация / ПР/ на квартали 143 ,144,145 и 146 в местността „ Глико „,обхващащ част от масив 83 в землището на гр.Бяла , Варненска област.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на обнародването му в Държавен вестник от заинтересованите лица по смисъла на чл.131 ,ал.1 от ЗУТ чрез Общинска администрация гр.Бяла , Област Варна до Административен съд гр.Варна

144

11.05.2007
57 – 853

07.06.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.56 и чл.57 от ЗУТ, във връзка с Раздел ІV ,чл.14 от Наредба № 2 за реда за провеждане на търговска дейност на територията на Община Бяла област Варна и Раздел ІІІ от Наредбата за реда за издаване на разрешения за разполагане на преместваеми обекти за търговия ,елементи от градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално-декоративни елементи,съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ , ОбС гр.Бяла реши : одобрява Схема за разполагане на временни търговски обекти за календарната 2007 г. ,а именно :

 1. Панаирна схема – ПТО ,съгласно ЗАНН

 2. Схема за Временни търговски обекти

 3. Схема за сезонни ПТО

92

05.04.2007
57 – 854

07.06.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с § 67 от Закона за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата,ОбС гр.Бяла реши :

І. Да се създаде постоянна Комисия по безопасност на движението действаща на територията на Община Бяла ,Област Варна с членове:

1.Олег Атанасов – Зам.кмет на Община Бяла

2.Нивелин Жеков- Началник ПУ – Бяла

3.Златко Костадинов – Кмет на с. Господиново

4.Калуд Петров – Кмет на с. Дюлино

5.Никола Чакъров – Кмет на с. Попович

6.Лилия Маринова – Кметски наместник на с.Горица

7.Здравко Златев – Р-л БООС при ОбА гр. Бяла

8.Анастас Трендафилов – общински съветник

9.Неделчо Михалев Дойчев – автомобилен инструктор

ІІ. Председател на Комисията по безопасност на движението – Олег Атанасов – зам.кмет на Община Бяла

120

03.05.2007
57 – 855

07.06.2007

На основание чл.10 от Закона за туризма ,във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла приема Програма за развитието на туризма на територията на Община Бяла за 2007 г

163

29.05.2007
57 – 856

07.06.2007

На основание чл.22,ал.1 от ЗМСМА , във връзка с чл.57 от ЗУТ ОбС гр.Бяла ,област Варна приема Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бяла , област Варна.

164

29.05.2007
57 – 857

07.06.2007

На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.36 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Бяла, Област Варна , приета с решение № 32-426. ,по Протокол № 32

от заседание на ОбС проведено на 07.07.2007 г. , ОбС гр.Бяла приема Методика за определяне на наемни цени на кв.м. рекламна площ при разполагане на рекламно –информационни елементи

( РИЕ ) върху места , общинска собственост на територията на Община Бяла.

 1. Базисна месечна цена на кв.м. рекламна площ за рекламно – информационни елементи се определя както следва :

 2. При ползване на РИЕ с размер по-малък от 1 кв.м. се заплаща цена за 1 кв.м.

 3. При поставяне на рекламен банер / бутон се заплаща цената за изработка и първоначално включване в размер на 150 лв. и за поддръжка 10 лв. на месец. Рекламният банер / бутон се поставя на Интернет страницата на Община Бяла и представлява препратка към Интернет страницата на физическо или юридическо лице, което ще рекламира.

119

03.05.2007
57 – 858

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.13,ал.1 от Правилника за устройство и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет, ОбС гр.Бяла ,обл. Варна реши :

І. Да се учреди Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси със следните задачи:

Да консултира, координира и подпомага дейността на Кмета на Община Бяла в провеждането на общинска политика по отношение на етническите и демографски въпроси. Да съдейства за сътрудничество и координация между между държавните и общинските органи и сдруженията на българските граждани,принадлежащи към етническите малцинства и други сдружения, които работят в областта на междуетническите отношения или демографското развитие, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 1. ОбС гр.Бяла ,обл. Варна одобрява състава на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси :

 • д-р Ростислав Минчев – Председател на постоянна комисия на „Образование здравеопазване,социални дейности,култура,вероизповедания,децата,младежта и спорта „ към ОбС гр.Бяла , Област Варна;

 • Стефка Цонева – Представител на БЧК;

 • Златомира Карамфилова –гл.специалист ,Дирекция „Устройство и развитие на територията „ при ОбА;

 • инж.Коста Стоянов – Директор на Дирекция „ Общинска икономика ,инвести-

ционна политика и евроинтеграция „ при ОбА ;

 • Цветелина Минчева – гл.специалист „ПВЗ” към Дирекция”Общински приходи,бюджет и счетоводство” при ОбА;

 • Виолета Харизанова – гл.експерт ,Дирекция”Хуманитарни,социални и други дейности „ при ОбА;

 • Красимира Стамболова – Представител на сектор „ Образование „;

 • Русанка Томова- гл.специалист „ ЕДВ „ при ОбА;

 • Никола Чакъров – кмет на с.Попович;

 • Златко Костадинов – кмет на с. Господиново;

 • Калуд Петров- кмет на с. Дюлино

 • Снежана Фотева – Секретар на читалище „ Пробуда „ гр.Бяла;

 • Катина Чакалова- Секретар на читалище с.Попович

 • Юлияна Дойчева- Председател на Неправителствена организация- ДСЖ „ Майки и деца – Бъдеще за Бяла „ .

ІІ . ОбС гр.Бяла одобрява структурата на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси, както следва :

1.Педседател – Олег Антанасов;

2.Заместник председател – д-р Ростислав Минчев

3.Секретар - Русанка Томова- гл.специалист „ ЕДВ „ при ОбА;

2.ЧЛЕНОВЕ – ПОСТОЯННИ И АСОЦИИРАНИ

4.1.Постоянни членове на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси са :

 • Златомира Карамфилова –гл.специалист ,Дирекция „Устройство и развитие на територията „ при ОбА;

 • инж.Коста Стоянов – Директор на Дирекция „ Общинска икономика ,инвести-

ционна политика и евроинтеграция „ при ОбА ;

 • Цветелина Минчева – гл.специалист „ПВЗ” към Дирекция”Общински приходи,бюджет и счетоводство” при ОбА;

 • Виолета Харизанова – гл.експерт ,Дирекция”Хуманитарни,социални и други дейности „ при ОбА;

 • Красимира Стамболова – Представител на сектор „ Образование „;

 • Никола Чакъров – кмет на с.Попович;

 • Златко Костадинов – кмет на с. Господиново;

 • Калуд Петров- кмет на с. Дюлино

4.2.Асоциирани членове на Общински съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси са :

 • Стефка Цонева – Представител на БЧК;

 • Юлияна Дойчева- Председател на Неправителствена организация- ДСЖ „ Майки и деца – Бъдеще за Бяла „ .

 • Снежана Фотева – Секретар на читалище „ Пробуда „ гр.Бяла;

 • Катина Чакалова- Секретар на читалище с.Попович

140

03.05.2007
57 – 859

07.06.2007

На основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла реши: Упълномощава Кмета на Община Бяла и Председателя на ОбС гр.Бяла да подпишат споразумение за партньорство в областта на заетостта и икономическото развитие на Община Бяла с Национална студентска асоциация „Паисий Хилендарски „ гр.Пловдив

174

07.06.2007

Молба от Марияна Иванова Ценова

57 – 860

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т. 6 от ЗМСМА и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла ,област Варна реши :

 1. Да бъде отпусната ежемесечна стипендия на Марияна Иванова Ценова – студентка в ИУ гр.Варна в размер на една минимална работна заплата;

 2. Община гр.Бяла да заплаща семестриалните такси на Марияна Иванова Ценова до завършване на образованието и .

 3. ОбС гр.Бяла възлага на кмета на община Бяла да сключи договор с Марияна Иванова Ценова , който да включва клауза ,че Марияна Ценова се задължава след завършване на образованието си да работи в Община гр.Бяла .

170

06.06.2007
57 – 861

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.14 ,ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за „ местни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета както следва :

І План – приход ( местни дейности) 4778 лв.

§ 13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и

Възмезден начин -4778 лв.

ІІ. План – разход(местни дейности) 4778 лв.

Функция VІ”Жилищно строителство,БКС и ООС „

Дейност 619” Др. дейности по жилищно стр-во,благоустр.и Регионално развитие „

§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА(намалява разходите) -2337 лв.

§52-06 Инфраструктурни обекти

Обект”Шахта,сифон и отток-водоем средна зона гр.Бяла(намалява) - 7837 лв.

Обект”Оцифряване и актуализация регулационни планове на

Населени места в община Бяла(увеличава )+ 5500 лв.

Функция VІІПочивнто дело,култура и религиозни дейности”

Дейност 714”Спорт за всички „

§ 52 – 00 Разходи за придобиване на ДМА(увеличава разходите) + 7115 лв.

§52-06 Инфраструктурни обекти

Обект”Ремонтни дейности на фитнес зала,изготвяне на проект и

Изработване на вентилационно-отоплителна система за

Фитнес зала(увеличава) + 7115 лв.Заповед от Областния Управител на Област Варна, с която ни връща решение № 55 – 785 по протокол № 55 от заседание на ОбС проведено на 08.05.2007

57 – 862

07.06.2007

На основание чл.45,ал.4 от ЗМСМА , чл.45,ал.7 от ЗМСМА и чл.45 ,ал.9 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла реши : отменя свое решение № 55-785 по Протокол № 55 от заседание проведено на 08.05.2007 г.

186

07.06.2007

Докладна записка от д-р Христо Димов

57 – 863

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла реши: Да бъдат сезирани Президента на Република България , Председателя на Народното събрание ,Министър Председателя на РБ ,Законодателната комисия при Народното събрание на Република България, НСОРБ, НАДПОС и ръководствата на всички парламентарно представени партии в Парламента с искане да се обсъди и внесе предложение за изменения и допълнения в Закона за местните избори, изразяващи се отмяна на възможността да се гласува по настоящ адрес на предстоящите местни избори.

183

07.06.2007

относно частично изменение в структурата на Общинската администрация

57 – 864

07.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла одобрява частичното изменение структурата на Общинска администрация ,както следва : Увеличава щата на Дирекция”Общинска икономика, инвестиционна политика и евроинтеграция „ на 7 щатни бройки.

177

07.06.2007

Относно: отпускане на помощи на нуждаещи се по решение на ОбС


58 – 865

13.06.2007

На основание чл.21,ал.2 ,във връзка с чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ,Общински съвет гр.Бяла ,област Варна отпуска еднократна помощ на следните лица :

1.Емилия Тодорова Стефанова – с.Дюлино,община Бяла в размер на 500 лв.;

2. Галина Райкова Сашева - с.Дюлино ,община Бяла в размер на 150 лв.Относно: именуване на улици в кв. „Бяла Изток „ и кв.130.


58 - 866

13.06.2007

На основание чл.21,ал.1,т.18 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла , Варненска област именува улици в кв. „ Бяла Изток „ и кв.130 по плана на град Бяла ,област Варна ,както следва :

І.

 1. От о.т. 355 до о.т. 417 – ул „ Хан Кубрат „ ;

 2. От. О.т.475 до о.т. 418 - ул „ Хан Аспарух „;

 3. От о.т.418 до пресечната с ул „Андрей Премянов „ да се именува ул”Панчо Бобеков”

 4. От о.т.141 до о.т.478 - ул „Черноморка „

 5. от о.т 367 до о.т. 370 – ул „ Плажна „

 6. От о.т. 365 до о.т 415 – ул „ Хан Тервел „

 7. От о.т.506 до о.т.479 - ул „ Цар Симеон Велики „

 8. От о.т.222 до о.т.437 – ул „ Хан Крум „

 9. от о.т.604 до о.т.492 - ул „ Хан Кардам „

 10. от о.т.222 до о.т. 373 - ул „ Хан Омуртаг „

 11. От о.т.184 до о.т.371 – ул „Цар Петър І „

 12. От о.т.195 до о.т.374 - ул „ Княз Борис І „

 13. От. О.т.480 до о.т.483 – ул „ Хан Телерик „

 14. От о.т.387 до о.т. 351 – ул „ Цар Калоян „

 15. От о.т.347 до о.т. 391 - ул „ Цар Самуил „

 16. От о.т. 473 до о-т.174 - ул „ Хан Пресиян „

 17. От о.т. 486 до о.т.485 – ул „ Клокотница „

 18. От о.т.411 до о.т.413 – ул „ Иван Александър „

 19. От о.т.602 до о.т. 603 – ул „ Иван Шишман „

 20. От о.т. 226 до о.т.492 – ул „ Добротица „

 21. От о.т. 504 до о.т.600 – ул „ Цар Иван Страцимир „

 22. От о.т.421 до Водна пързалка - ул „ Приморска „

 23. От о.т.426 до о.т.429 – ул „ Цар Ивайло „

 24. От о.т.496 до о.т. 497 – ул „ Иван Рилски „

 25. От о.т.490 до о.т.491 – ул „ Теодосий Търновски „

 26. От о.т.476 до о.т.365 – ул „Наум „

 27. От о.т. 501 до о.т.502 – ул „ Ангеларий „

 28. От о.т 325 до о.т.621,кв.130-1 – ул „ Климент Охридски „

 29. От о.т.605 до о.т.627 ,кв.130- 3 и 130 – 4 - ул „ Константин Преславски „

 30. От о.т.426 до о.т. 631 ,кв.130-4 – ул „ Екзарх Антим І „.

ІІ. Имотите при тупиците да бъдат именувани както следва : в кв.121с буква „А” , кв.124 с буква „ А” и „ Б” и кв.116 с буква „ А” .
Относно: промяна в състава на постоянната комисия по бюджет и финанси към ОбС

59 - 867

28.06.2007

На основание чл.33,ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла избира г-жа Стефка Христова Панайотова като член в постоянната комисия по „ Бюджет и финанси „ към ОбС на местото на инж. Господин Георгиев Господинов .Относно: промяна в състава на постоянната комисия по ТСУ към ОбС

59 – 868

28.06.2007

На основание чл.33,ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла избира г-жа Стефка Христова Панайотова като член в постоянната комисия по „ Строителство ,ТСУ „ към ОбС на местото на инж. Господин Георгиев Господинов .Относно: промяна в състава на постоянната комисия по туризъм и търговия към ОбС

59 - 869

28.06.2007

На основание чл.33,ал.1, т.1 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла избира г-жа Стефка Христова Панайотова като член в постоянната комисия по „ Туризъм и търговия” към ОбС на местото на инж. Господин Георгиев Господинов .

215

02.07.2007

Относно: молба от Веселин Янакиев за контрол по изпълнение на заповедта на кмета за спиране на строителството през летния сезон


202

22.06.2007

Относно: отпускане на допълнителни средства за гориво за нуждите на ПУ гр.Бяла.

60 - 870

12.07.2007

На основание чл.21,ал.2 , чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА ОбС гр.Бяла отпуска допълнителни средства за горива за нуждите на ПУ гр.Бяла в размер на 50 / петдесет / лева .60 - 871

12.07.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА ,ОбС гр.Бяла реши : да не бъдат обслужвани граждани от Общинска администрация гр.Бяла ,които не са изпълнили своите задължения по съставените им наказателни постонавления , на основание Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане чистотата и безопасността действаща на територията на Община Бяла,област Варна,приета с решение на ОбС Бяла № 28 -354 / 30.03.2005 г. Гражданите да бъдат обслужвани след представяне на удостоверение за липса на задължения.


171

06.06.2007

Относно: промяна на текста на чл.29 от „ Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество” на Община гр.Бяла.


60 - 872

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА ,чл.35 , ал.2 от Закона за общинската собственост, ОбС гр.Бяла изменя текста на чл.29 от „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество „

както следва :

Чл.29 Ред за разпореждане ,съгласно чл.27 ,ал.2 ( нов текст )

(1) Физически и юридически лица, притежаващи собственост върху законно построена сграда ,изградена върху земя частна общинска собственост, могат да придобиват право на собственост върху земята без търг или конкурс като подадат молба до Кмета на Община Бяла.

( 2) Към молбата се прилагат :

 1. Документ за собственост върху построената сграда или удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила от Закона за собствеността ;

 2. Скица на имота от действащия регулационен план с попълнен кадастър;

 3. Удостоверение за наследници, ако е необходимо;

 4. При необходимост може да се изисква и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата ;

 5. Към молбата отдел „ Общинска собственост” прилага служебно акт за общинска собственост и данъчна оценка на имота;

(3) Цената на земята общинска собственост върху която има законно построена сграда на лица, притежаващи собственост върху нея се определя , като данъчната оценка се увеличи с 20 на сто.;

(4). Въз основа на представените документи Кмета на Община Бяла издава заповед, в която определя купувача,имота , върху който се прехвърля правато на собственост, цената и другите плащания;

(5) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.

(6) След изпълнение разпоредбите на ал.5 Кмета на Община Бяла сключва договор за продажба ,който се отбелязва в акта за общинска собственост съгласно разпоредбите на чл. 61 от ЗОС .


172

06.06.2007

Относно: даване на съгласие за придобиване на право на собственост върху недвижим имот от Община Бяла чрез дарение от физическо лице.


60 - 873

12.07.2007

На основание чл.21,

ал.1 ,т.8 от ЗМСМА и чл.5 ,ал.2 ,т.5 от НРПУРОИ, ОбС гр.Бяла дава съгласие Община Бяла, област Варна да придобие чрез дарение собствеността върху недвижим имот, както следва : ½ идеални части от НИВА / изоставено /, находяща се в землището на с.Климентово, с ЕКАТТЕ 37246 ( тридесет и седем хиляди ,двеста четиридесет и шест ) , общ.Аксаково, област Варненска , местност „ Четири чешми „ ,съставляваща имот № 056061 ( нула пет шест нула шест едно ) , цялата с площ от 8003 ( осем хиляди и три ) кв.м. , четвърта категория , при граници и съседи : имот № 056068 – нива на Ангелина Георгиева Михайлова , № 056069 – нива на Живко Янков Киров , № 056062 – нива на наследници на Георги Колев Мутафчиев ; № 056035 – полски път на с. Аксаково ; № 056060 – нива на Петър Стоянов Бурлаков, собственост на ЯНИ КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ, с л.к. № 1109101718 изд. На 26.06.2000 г. , ЕГН 4601150961, с постоянен адрес гр.Бяла ,област Варна , ул „ Димитър Янев „ № 42 , съгласно съдебно решение от 13.02.2004 г., постановено по гр.дело № 4211 по описа на 2002 год. На ВРС , ХІ състав – влязло в законна сила на 21.04.2004 год,вписано в книгите за вписванията на 11. 08.2004 г. Том Х под № 124 вх.Регистър 17118.

Данъчната оценка на целия недвижим имот е в размер на 722.70 (седемстотин двадесет и два лева и седемдесет стотинки ) лева .
Възлага на кмета на общината осъществяването на всички действия , необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

178

07.06.2007

Относно: приемане Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на община Бяла.


60 - 874

12.07.2007

ОбС реши : Чл. 6 от Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на община Бяла да гласи следното :

Еднократна финансова помощ се отпуска при условие,че поне единия родител е адресно регистриран с постоянен и настоящ адрес в община Бяла ,област Варна и през последните три години действително е живял в едно от населените места на територията на община Бяла.
60 - 875

12.07.2007

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с решение № 55 – 784 / 08.05.2007 г. , ОбС гр.Бяла приема Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за всяко новородено до трето дете на територията на Община Бяла ,област Варна

187

11.06.2007

Относно: актуализация на бюджета за 2007 година за закупуване на столове и климатици – 14 666 лв.

60 - 876

12.07.2007

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА , и чл.18 от Закона за общинските бюджети, и чл.14 ал.1 от ЗДБРБ за 2007г.

ОбС актуализира бюджета за 2007г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета както следва:

I.План- приход ( местни дейности) (увеличава приходите) +14666 лв.

§13-04 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин +11975 лв.


II.План-разход ( местни дейности) (увеличава разходите) + 9414 лв.

Функция VII “Почивно дело, култура и религиозни дейности” + 1968 лв.

Дейност 759 “Друти дейности по културата”(местни)

§ 10-15 Закупуване на столове - 81 бр. (увеличава разходите) ....... + 1968 лв.


Функция I “Общи държавни служби”

Дейност 122 “Общинска адмнистрация”

§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА(увеличава разходите) +7446 лв.

§ 52-05 Стопански инвентар • “ Климатици ” - 1 бр. за Общ.администрация ........................... + 1077 лв.

 • “ Климатици ” - 1 бр. за поликлиника - ........................................ + 1078 лв.

 • “Климатици” - 2 бр. туристически център ................................. + 2321 лв.

 • “ Климатици ” - 1 бр. за етнографски музей................................. + 1160 лв.

 • “Климатици за етнографска сбирка”- 2 бр.(увеличава)...................... + 1810 лв.

( Под № 187 от поименния списък за капиталови разходи)

било става разлика

6000 7810 +1810


III.План-разход ( дофинансирани държ. дейности) ( увеличава разхода) + 5252 лв.

Функция VI “Социално осигуряване и грижи ”

Дейност “Дом за възрастни с физически увреждания” ( дофинансиране)

§ 52-00 Разходи за придобиване на ДМА (увеличава разходите) + 5252 лв.

§ 52-05 Стопански инвентар • “ Климатици” - 3 бр. .................................................................+4529 лв.

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (увеличава) + 723 лв.

 • “ Аспиратор за ДВФУ гр.Бяла”- 1 бр. ..................................................... + 723 лв.

( Под № 234 в поименния списък за капиталови разходи)

било става разлика

1500 2223 +723189

11.06.2007

Относно: даване на съгласие за извършване на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост ,находящ се в с.Дюлино,

представляващ УПИ ХV в кв.12 по плана на селото.

60 - 877

12.07.2007

На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.35 ,ал.1 от ЗОС , във връзка с чл.27 , ал. 1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Бяла, Област Варна , приета с решение № 28 – 355 / 30.03.2005 г. , ОбС гр.Бяла реши : Дава съгласие да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост, по АОС № 191 от 20.10.2000 г. , находящ се в с.Дюлино, Община Бяла , Област Варна, представляващ УПИ ХV (петнадесет ) в кв.12 по плана на селото, целият с площ от 500 кв.м., при граници на имота : изток – улица , запад – улица , север – терен за озеленяване начална тръжна цена от 15 300 лв.(петнадесет хиляди и триста ) лева без ДДС .

Пазарната оценка на горепосочения недвижим имот,определена от лицензиран оценител ЕТ „ Финстройкомерс „ – гр. Варна , възлиза на 15 300 ( петнадесет хиляди и триста ) лева.

Възлага на Кмета на Община Бяла , Област Варна извършването на всички действия , необходими за провеждането на търга с тайно наддаване .

194

14.06.2007

Относно: даване на съгласие за прекратяване собствеността чрез откупуване частта на физическите лица между Община Бяла и Лилия Димитрова Драгнева,Димитър Петров Маринов и Янаки Жеков Димитров .

60 - 878

12.07.2007

На основание чл. 21,ал.1,т.8 от ЗМСМА , чл.34 ,ал.4 от ЗОС , във връзка с чл.44 ,ал.4 от НРПУРОИ на Община Бяла и по предложение на кмета на Община Бяла с вх. № 194 / 14.06.2007 г., ОбС гр.Бяла дава съгласие да се придобие собствеността върху 103 ( сто и три ) кв.м. от ПИ 07598. 305.139, находящ се в гр. Бяла , община Бярла ,област Варна, местност „ Лагерите „ с площ по скица 1311 кв.м. включени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 07598.305.140,находящ се в гр.Бяла, община Бяла , област Варна, местност „ Лагерите „ с площ по скица 731 кв.м., при граници на имота : 07598.305.139, 07598.305.133, 07598.305.123, собственост на община Бяла за сумата от левовата равностойност на 11 330 евро, определена от лицензиран експерт – оценител ЕТ „ Финстройкомерс „ , одобрена с решение № 56 – 836 от 30.06.2007 г. На Общински съвет гр.Бяла .

Възлага на кмета на общината осъществяването на всички дейности , необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на разпоредителната сделка

208

28.06.2007

Относно: увеличаване на месечната цена на услугата „ Събиране ,извозване и обезвреждане на битови отпадъци на територията на Община Бяла .

60 - 879

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1,т.6 и ал.2 от ЗМСМА , ОбС гр.Бяла , Варненска област увеличава месечната цена на услугата „Събиране ,извозване и обезвреждане на битови отпадъци на територията на община Бяла „ от 5 500 лв. без ДДС на 6 600 лв. без ДДС , за времето – месец юли ,месец август на фирма „ Титан Чистота „ ООД.

Увеличенито да се отрази в местната дейност 623 „ Чистота „ в § 10-20 „Външни услуги” .

216

03.07.2007

Относно: актуализация на

бюджета за 2007 година за

обект „Изграждане на

автоматизирана подземна

поливна система на стадион

гр. Бяла – 50 295 лв.

60 - 880

12.07.2007

На основание чл.21,ал.1 ,т. 6 и чл.21,ал.2 от ЗМСМА , чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл. 14, ал.1 от ЗДБРБ за 2007 г., ОбС гр.Бяла актуализира бюджета за „ месткни дейности „ за 2007 г. като увеличава приходната и разходна част на бюджета ,както следва :
І. План – приходи (местни дейности ) увеличава приходите 50 295 лв.

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница